Goudsche Courant, maandag 24 februari 1890

Maandag 24 Feknari 4154 1890 GOUDSGHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inzending van advertentiên kan geschieden toi één uur des namiddags van den dag der uitgave Alom te bekomen BE QOUBSCBE QLA2EH of de besehrgvins der beroemde geschilderde Kerkglazen van die Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de gescbiedenig der 8t Janskerk der Glazen der cartonteekeningen nz wa rbg is toegevoegd een afeonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk eo Wonter Crabeth Prys 80 Cents A BRINKMAN Qottda Snelpersdrok ras A BinnuuM fc Zoom want tegelqkertijd wordt gemeld dat oadei Pamtza papierea tal van brieren en documenten zijn gevonden welke een twqfelaofatig licht werpen op de politiek ran Rusland Zoo o a is een brief ontoqferd waarin gesproken werd van een spoedige toelendlng van wapenen uit het buitenland Men moet hieruit opmaken dat het vertrouwen der samentweerders in de armee niet groot was daar het anders overbodig zou geweest zqn lich wapenen te laten zenden Omtrent de abdicatie van prins Ferdinand duiken allerlei vreemde geruchten op De prins zelf moet het voornemen daartoe koesteren doch Stamhoeloff zou hem met kracht daarvan terughouden In Busland beschouwt men het heengaan van den Coburger nog slechts een quaestie van teer korten duur Samenswetingen als die van Pauitza zyn voorzeker het minst geschikt vorst Ferdinand s energie welke naar men verzekert oofa niet teer ontwikkeld is aan te vureu Het vooruitzicht van ern smadelijke ontvoering bij nacht uit zijn ryk of een revolverschot kunnen ook den besten vorst zijn pleizier in het regeeren bederven PËTROLËUM NOTEËRII GËN ran da Makelaars Caotzlaar Seh lkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loeo Tankfust ƒ 8 36 Geïmporteerd fust 8 45 Februarilevering ƒ 8 80 September October Novemberen December levering ƒ 8 50 ADVERTENTIÊN 40 J ABIOE TAN onie waarde O aders M TAN DANTZI6 w 3 OLHAK Hanne dankbare Kinderen Gouda 22 Febr 1890 Eenige en algemune kennitgemng Aan belanghebbenden wordt bekend gemaakt dat d © der Chi Jongedoehters Veieeniging Doikas alhier is Terworren door No 64 Br bestu UB EGET EMSCB ST07T Vollenhoven s Stout A NORTIEB GOüwBc 34 s5 Restaurant de Kaneboom DIHR è f I Gerard Pinksen Kalrentraat 23 Anuttrdam Tegen lage rente geld verkrijgbaar op Hypotheek Grootboek Kapitalen bezwaard met Tmchtgebmik Ceelen Handelsartikelen onder borgtocht en Hypotheek Acten Lgftenten enz Postzegel Toor antwoord Franco briereu a d Makelaar Jic LAMED Kromme Waal 33 Amtterdam Het groote aantal zenuwkwalen van zenuwfaoofdpgn af tot de voorafgaande kenteekeneo van apoplexie hersensberoerte toe trotseeren nog steeds alle middelen door de medische wetenschap aangewend Kerst aan den nieuwen tgd komt de eer toe dat zy door het gebruik maken van den eenvoudigstcn weg namol jk langs de huid eene physiologisohe ontdekking gedaau heeft die na houderde proefnemingen thans over de geheele wereld verbreid is en terwyl zy in wetenschappelyke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eene weldaad blykt Ie z j0 voor de aan zenuwkwalen lydende menschheid Deze geueeswgze is uitgevonden door den gewezen Officier van Gezondheid fioman Weissmann te Vilshofen en berust op de ondervinding opgedaan in eene 50 jarige praktyk Door wassching van het hoofd eenmaal per dag worden daartoe geschikte stoffen door de huid onmiddellijk aan het zenuwgestel medegedeeld Met deze geneeswyte werden werkelyk schitterende resultaten verkregen en zq maakte zooveel opgang dat van een door den uitvinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing binnen korten tyd reeds de 21e druk versohenen is Dit boekje bevat niet alleen voor het groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie en de daarmede zelfs in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenschappelyke verhandelingen uit de medische bladen die aan deze geneeswyze gewyd zgn zoomede afschrift van tal van getuigschriften van hooggeplaatste geneeskundigen onder welke P Méoiëre med dr profeSSOr aan de poijrklinlek te Parijs roe Rougemont lOiSteinitreber med ar praktiseerend g eneesheer aan het krankzinnigen gesticht te CharentOn Sanftfitsrath lir oheax te Stettin Orossmonn med dr arrond arts te Jönlingen Dr P Forestier geneesheerdirecteur van het hospitaal te Agen Qeheimrath Dr Schering kasteel Outenfels Bad Em8 Darses Itaed dr geneesheer directeur der galvano therapeutisohe inrichting voor zenuwlUders te Par s rue St Honoré 334 Consul von Aschenbaoh med dr te Corfu Or Busbach arrond arts te Zirknitz Ober stabsarzt Jeohl med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Farrlère Eure lid van den Conseil Central dli giéne et de Santé in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier zenuwgestcl meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwachtigheid lijden waarvan de kenteekenen z jn chronüKshe hoofdptjn migraine schele hooMpiJn oloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder alle tieken die door beroerte getroffen werden en nog Igden aan de gevolgen daarvan zocals verlammingen OU vermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatseliike zwakte verzwakking van gebeugen enz en zij die ree ls onder geneeskundige hehaudeling geweest zyn maar door du bekende middelen als onthouding en koudwaterkuur wreven electriseeron stoom looi of zeebadeo geen genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zg die VTCeS gevoelen VOOÏ berOOTte en daartoe reden h ben wegens verschynselen als ZlCh aanhoudend angStlg voelen verdoovlng in het hoofd hoofdpUn met dulagligheid flinkkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pUlP onder bet voorhoofd Bulzing in de ooren bet voelen van kriebeling in ilv het slapen van handen en voeten aan al daie drie categorién van zenUWUjaerS als ook aan JoUgC mOiSIjeS lijdende aan bleekzuoht en krachttioosheid ook aan gezonde zelft aan jonge personen die feel met het hoofd werken en gaestelyke reactie willen voorkomed wordt dringend aangeradkn zich het boven vermelde werlge aan te schaffen hetwelk op aanvrage kOltelOOB en ftunCO venonden wordt door Kok WEIBBUAKN s Basm in Vilshofen Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswyze van ROilAN WEISSMANN Ond Offisior van gatondhiid eere lid dor ItaliaaDsohe Sanitait orde van het Witte Krui eo TBTder te Amsterdam door CLEBAJf t Co Heiligeweg ii Arahem JT de BEYEB Agent der Scheepvaart Courant Bynkade 71 Itotterdam F E ru SAITTEN KOLFF Utrecht LeBBY k POBTON Oadegncht by de Gaardbrug V 180 Op de laatste hygienisch medische Tentoonstelling te Gent werd de Weiismann sche g neeawgze door de medische jury met een Zilreren Medaille bekroond Fransche Stoomverycrij Chemische Wasscherg Gebreveteerd door Z M den Koning dn Belgen H OPPENHEIMER KRUISKADE 19 BC TT BSO AM Specialiteit voor liet verven en stoomen van van alle soorten Winterjassen Mantels Costa mes en andere Kleedingatukken Gordgnen Behangsels Tafelkleeden Veeren en Bontstoomerg Zeeir lage prijzen Eenig Depot voor Gouda en omitrekenhöd Beer A vam OS Az Kleiweg E 73 en 73a Gouda Ten gfevolgre der lnflaenzai ontwaart men meestal herige cstarrhalische aandoeningen der slgmhnid bg groote zwakte des lichaams Het gebraik van den wegens 25iarig succes wareldberoemden Rgnlandidim DRUITEH BOEST HONIG ran W H ZICKENHEIMER te Maini oefent hier door spoedige slgmoplossing eenen bnitengewoon weldadigen inrloed op de catarrhalisch aangetaste oiganen oit waardoor de dnar en de herigheid der ziekte zeer verzacht en Terkort wordt en het verloop der ziekte meestal ganstig en spoedig is Echt verkrggbaar in flesschen van 2 1 en Tan 65 cents Te Gouda bg F B A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bjj J D den Hertog Oadewater bg F Jonker Idenbnrg Bodegraven bg P Versloot en Ö Hgnekamp Stolwgk bg C G v d Berg Bergambacht bg J v d Dool Hazerswonde bg Wed W Hendriks üg uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgg per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 23 Februari 1890 Hot nrti revolutionair Weekblad De Rijn en IJ el bode deelt mede dot vermoedelijk Vrijdaj 28 Februari a st prof Fal ius eene politieke rodo zal houden voor de plaatsel anti rev Kiesvereoniging ie Gouda Do Afdoeling van don Kederlandsohen Vrotestantoubond te Waddinj sveen is erkend krachtens de wot van 22 April 18B5 Stbl No 32 De nnti revolutionaire kiesvereeniging Vreest GodI Eert don Koning te Berg Ambaoht heeft in hare vergadering van Donderdag j l besloten hare adhaesio te betuigen aan de bekende motie van Nederland en Oranje te Arasterdam en daarvan bericht gezonden aan Z Exo Minister ICeiichenius Naar aan het Vaderland verzekerd wordt zal de heer Keucheniiis voorloopig aan hot d tetSSDt van koloniën verkzaam blgven lila zake Keuchnnius heeft de Standaard nu in het geheel 158 adhaesie betuigingon raedogodeeld De gymnnstiok veroeBiging Brinio to Oudewator gaf 1 1 Maandag in t lokaal dor vroege openbare school hare vierde uitvoeiing Do wijze waarop de nommers van het nan het afwisseling rijke programma werden uitgevoerd deed opnieuw zien hoe de jonge ïoreoniging ondor de bekwame leiding van den heer Ouderkerk steeds vooruitgaat en dat het organiaeeron van een genotvollen avond bij haar iu goede handen is Bijzonder werd het nommer toegejuicht waarbij een vrijcorps Nodorlandaohe turners voor en na den slag wordt voorgesteld niet minder ook FEVILIETOK IETS aEHEIMZHTNICS Z ii M Ensehch 40 f Violet bracht een trenrigen dag dooj Zij dwaalde ten laatste eenzaam door het huis en door den tuin Het voorgevallene met Laurence de manier waarop hij was weggeloopen maakten haar zoo neerslachtig dat zij geen lust had tot lezen of om iets uit te voeren Op het thee uur kwam mevrouw niet in de eetkamer Sarah berichtte dat Hnidee erger was en dat hare moeder haar niet wilde verlaten Het was een koude dag en dnar mevrouw Rayner Jane op nadrukkelijke wijze order had gegeven om toch vooral vuur in do kamer van juffrsuw Howart aan te leggen dadelijk na het eten ging zij naar boven loodra zij had theegedronken Hier zat zij nu verdrietig bij den haard Het zal omstreeks zeven uren zijn go2 Tveest toen Jane boven kwam zeggen dat Hnidee veel erger was en onophoudelijk om Violet riep Ik geloof dat zij gaat sterven juffrouw heusch dat geloof ik snikte de goedhartige Jane Zij wilde mij niet in de kamer laten komen maar ik heb nan de deur geluisterd wabt ziet u de heer Rayner is weg en Sarah is uit eii om mevrouw geef het in de pauze van het bal als toegift geschonken recht Bchoone slottaffereel als hulde aan den Koning met het oog op den verjaardag van zijneMajesteit Hot gehoul werd in niet geringe mateopgeluisterd door een goed bezet symphonieorkestvan den heer Feij uit Utrecht Ho vereeniging bestaat thans uit 23 werkende en een 70 tal kunstlieveude leden Schoonk CM Wie hot vroegere ouder den rook van Oudowator gelegen heeronhuis da Hoop gekend heoft zal verwdndord staan over de groote Veranderingen die daarmede in den jougston tijd hebben plaats gehad Do tegenwoordige eigenaren de hoeren C J A Verhoef holibon het ingericht tot een stoomfabriek voor houtbeworkina zooals er zeker niet veel in ons land zullen zijn Door de nieuwste machines van Amorikaansoh systeem en bekwame werklieden daartoe in staat gesteld vervaardigt do Tijdgeest zoo is de fabriek gedoopt gedraaide voorwerpen in alle bautsoorton Wat wij ilaarvan to zien kronen doet ons wat netheid en soliditeit dor voorwerpen aangaat de baste verwachtingen koesteren van den arbeid der jonge firma en daarbij do hoop uitsproken dat zij succes moge hebben op hare ondpmoming I Schoonh Ct Naar uit achterstaande advertentie blijkt heeft de MachinaloTapijtreiniging Maatsohappij te Utrecht wegens de prijsverhooging van steenkolen enz lotnadere aankondiging eene gedeelt lijke prijsverhoöginh genoteerd van haar tarief Zij vestigt ookde bijzondere aandacht op hare m thode van reiniging in het belang van do gezondneid in of na deze tijdon van ziekte f Jit Petersburg wordt aan de Frf Ztg geschreven Bij de Bussiche Rijkskassen zal voortaan bij inlossing sterk op den ongeschonden staat der coupons worden ik niet zie zooveel en zij knipte verachtelijk met de vingors Ik geloof niet dat het lieve kind altijd weet wat zij zegt zij moesten don dokter laten halen maar dat schijnen zij niet te willen Sara wil het niet en mevrouw Rayner durft het niet zoo staan hier de zaken juffrouw Jane knikte Violet met een bijzonderon blik in hare eerlijke oogen nog eens veelbeteokenend toe terwijl zij opstond om met haar mede naar beneden te gaan De dienstboden hielden mevrouw voor oen halfwijze stumpord mijnheer echter boezemde allen zekere bewondering on groot ontzag in Wat zij voor orders gaf en zij deed dit zelden werd met iets nederbuigends of in het geheel niet uitgevoerd ieder bevel van mijnheer daarentegen werd zoo stipt mogelijk gehoorzaamd Hij betooverde zijne omgeving Tengevolge van den eenmaal uitgesproken wensch van den heer Rayner dat mevrouw om haar ziekelijken toestand niet met de drukte van boodschappen kamers doen enz mocht worden Instig gevallen kwam geene der dienstboden in den linkervleugel van het huis baha ve Sarah aan wie de zorg uitsluitend was opgedragen voor de lange gang de slaapkamer de kleedkamer en do groote kamer wnnruit dit gedeelte vnn het huis bestond Nu Violet met Jnne voor de met baai bekleede tochtdeur stond waar zij strnks even was doorgoloopen ora ann de slaapkamer te luisteren zag het meisje hanr besluiteloos nan lis zij niet den moed A D V E It T B N T I E N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel uieer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte BoTeodien worden alle Advertentiên gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschijnt I gelet Het is namelijk gebleken dat fragmenten van betaalde en reeds doorgeslagen of doorgeknipte coupons zoek geraakt en op bertriegelijke wijze met audoro stukjes samengesteld on opgeplakt weder aangeboden zijn In het vervolg zullen dus alle coupons die sporen dragon doorgesneden of samengeplakt te zijn evenals die welke niet behoorlijk afgeknipt zoodat zij rondom met een witten rand omgeven zijn worden afgewezen De houders van Russische obligatien en koopers van coupons zullen dus in het vervolg ook op het juiste afknippen sterk moeten letten De mededeelingen in the Times over de verhouding tusschen Emiu Pacha en Gordon worden door een vriend von den eerste dr Felkin weersproken Het beweren dat Emin zonder de leiding van Gordon niet in staat zou zqn geweest zijn provincie te besturen en over officieren en beambten gezag te behouden noemt hij volkomen ongegrond Er werden had deze heldendaad te herhalen Verbeeld u juffrouw als mijnheer daar eens was Maar Jane je weet immers dat mijnheer te Ijonden is Jawel maar hij komt wel eens meer geheel onverwacht terug opeens slaat hij dan voor je als een spook Voor u is dat geheel iets anders juffrouw maar als hij mij hier zag dan zou ik het besterven van angst U weet niet hoe vreeselijk boos hij kan wezen het is alsof hij je zou kunnon vormoordraj van drift Violet lachte Jane uit om hare vrees en duwde niet zonder inspanning de zware deur open Jane waagde het niet eens haar daarbij te holpen Violet vond het geducht koud in die gang en met verbazing ziende dat het raam aan het andere einde open stond en nog wel op dezen killen October avond nam zij de vrijheid het te gaan sluiten Vervolgens keerde zij naar de kleedkamer wanr Haidee ziek lag terug en klopte nan Zij hoorde Haideo s zacfct stemmetje maar wat zij zcide kon zij niet verstaan ook onderscheidde zij de stem van mevrouw Raynerj die hanr snikkend telkens weer met lieve woorden toesprak Violet ging zachtjes naar binnen meteen gil sprong de moeder overeind zij had bij het bed van haar ziek kind geknield gelogen Haidee herkende Violet hoewel hare wangen gloeiilon en hare oogen schitterden van de koorts zij ijlde Zij ging bij hnar bed zitten eu deed haar bost haar tot bedaren tot brengen en dekte haar toe nant