Goudsche Courant, dinsdag 25 februari 1890

U Dinsdag 25 Februari 0 4155 1890 GOUDSGHE COURANT JVieutt S en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken i I De inzending van advertentiön kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag dor uitgave il daar woi Laalle voorhlndenf SCHfeNEÏ eiT LAARZEN Öpét I beneden Fal i ek8priJ8 uitve koe t ten fiie v o r 10 Guljien Ipop Vjui af hadep Terkrggbaar hel BEROEMDE i ïüiÈ uit d Beijersch Bierbrouwerij de AMSTEL te Amsterdam Per he le Flesch 22 c nt per halve Flesch 12 Cent i Hageltjks Versch y nl het vat In de Bierhalle € DB POSTHOOBN t m I De Hoofd Agent der Amstel Brouwer Spoed ü g TI n lfWeg ISffi hLoeaa e3 x lopfe hoek op e pipt J Ö ROODI I daar wo n alle voorlj4nden SCHilENEN en LAAK EJN öpm beneden Falirieksprijs Hitvelkoe t n flie v o r 10 üuljien Ipojbt krijgt eejiï paar mooie Kind rlaal sj s ofj Paniuflfi l s cadeau Zegf nu oi t Wk lijib nog g oede $ lKjeui n Joop iaar eens loor flvaw r IDAS VOEL JE wil WATi Reparatie en Aangemeten Werk Wordt vo Wtdufend net en spoedig afgelevei d yoorhatidenj alle soorten Scfoen eniLedersioeer Leder Appretuur flesch met spons 19 Cent i I j Onder aanbeveling I J P HESS EL O T V AN G E I Eene groote Sorteering ÏTieuwste Zwarte Gewerkte STOF F EN Cachemires en Thifbets met bijpassende Gameeiing d GOUDA s Sig Surean ariQ Sug SLzijXL van JS Heeren Rookers worden attent g emaakt op het merk £ 3 I I Good Boys 1 ps B O a è Q xig e 2 ets SlO f f IS B GOUDA D 15 Groot Buitengewoon Groot is de Sorteeringr die wij deze week ontving en in PRACHTIGE @ Q § t g 1 s nr Alle prijzen van af 50 et per stuk tot in de fijnste Fransche Modellen met echt Balein Tiendeweg D 84 Firma Wed BOSII14 I Hoffmann s Stijfsel is het beste Fabrikaat Voor HH Winkeliers en Grossiers teg en fabrieksprijs verkrijg baar bij N P SPRLIT Jzn Fluweelen Singel R G19 Tm Va n af lllAAI P tG t zullen alle nog voorhanden zgnde ot uiterst la e prUzen warden OPG RÜIMt Gouda BAHLMANN Co Openbare Vérkoopiïig I a een groote party V op MAANDAG 24 FEBRUARI 1890 deaÉ vo rmidd8g9 ten 10 uur Achter de Waag te aandoj in WINKEtOPSTAND TOON DBÜREll RAMEN KOZIJ MEN m KIBBEN DEELEN TROGÜEN j DHOUT enz f 1 ere iulichtiogen te bekomen ten kantore il 9 D nirwaarders B H van bk WËRVE I Hellen Onttang en f WATEE h Slotem AKER Co öïïïïüïMïNg GEKLEURDE Tricoi Tailles SCHEXf Zn Heden ONTVANGEN eene prachtige COLLECTIE voor DEMI SAIS0N8 en VOOBJAARSCOS TUUM8 D KARSSEN Oosthaven Gouda Openbaar Onderwijs Toelating van Leerlingen op de Kosteloozeen op de Uewaarscliolen De COMMISSIE van TOEZICHT op het I Lager OnderwQs alhier maakt bekend dat de Inschrijving van Leerlingen wier plaatsing men met den 1 APRILi 1890 op een der bovengenoemde Scholen verlangt zal geschieden in do SchooUokalen op DINSDAG 25 FEBRUARI 1890 des namiddag ten vflf uur Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de aanplakbilj ten NamelDB de COMMISSIE I de Secretaris Me J FOHTUIJN DROOGLEEVER I Gouda 10 Februari 1890 van Muziekinstrumenten PABBIEKSPBIJZEN Gouda F W Stüte Gouda 8nelper ilruk van A Brinkman Sc Zoo De uigave dezer Courant geschiedt dagelgks m t aitzondering van Zon en Feestdagen De prqg per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Mxcaderlflke Nommer VIÏJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 24 Februari 1890 De StaaUcourcmt van 2S 34 ïebr bevat een konlnklqlc besluit van 21 dezer Staahblad no 27 tot regeling van den werkkring en de bevoegdheid van de bij art 12 der wet van 5 Mei 1889 Staat blad no 48 bedoelde inspecteurs Daaraan is het volgende ontleend De l ij art 12 der wat van 5 Mei 1889 Staaltblad no 48 bedoelde inspecteurs dragen den naam van inspecteur van den arbeid Voor het toezicht op de uitvoering v n de in art 1 genoemde wet wordt het llijk verdeeld in drie arbeidsinspectien waarvan de 1ste omvat de provincio Noord Brabant het gedeelte der piovincie Gelderlaud dat geïegen is ten zuiden van den linker Kijn en Lekoever het gedeelte der prov Zuid Holland dat gelegen il ten zuiden van den linker Lek Nieuwe Maas Scheuren Nieuwen Waterwegoever de provinciën Zeeland en Limburg de 2de het gedeelte van de provincie Gelderiand htt grtogen is ten noorden van den linker Kijnoever de provinciën Friesland Overijsel Groningen en Drente de 3e het gedeelte der provincie Zuid Holland dat gelegen is ten noorden van den linker l ek Nieuwe Maas Scheur en Nieuwen Watorwegoever de provinciën Noord Holland en Utrecht benevens hot niet tot eenige provincie behoorende watergebied des Ilijks Onze minister van justitie wijst aan eiken inspecteur van den arbei l de arbeidersiuspectie aan waarin h j bevoegd zal zijn benevens zijne standplaats van welke aanwijzingen ook bij latere verandering daarin zoodra mogelijk door genoemden Minister mededeeling geschiedt in de Staatscourant Zij bekleeden geen ander ambt of bediening onder Onze toestemming en nemen middellijk noch onmid FËurfcrÈYöw IETS GmmziKNias Vit het Fmgehcli 41 In het dorp Zoolang mijnheer van huis was sliep niemand boven de stallen dan de oude tuinbaas en als Violet hem thans s avonds na negenen naar Böaconsburgh zond zou het wel ochtend worden eer hij daar aankwam Jane was te jong om haar alleen dien langen weg in den nacht te laten doen en de keukenmeid te oud F r was maar i i n uitweg zij moest zelf gaan Vraag eens aan de keukenmeid als zij nog niet slaapt of zij mij haar regenmantel wil leenen en breng dan ook oen van die Shetlandsche voiles van de jongejuffrouw voor mij mede Jane Verbaasd ging zij het gevraagde halen en ziende dat Violet voornemens was zelf te willen gaan hielp zij haar aankleeden tot zij er zoo tamelijk als eeno burgervrouw van middelbaren leeftijd uitzag en na te hebben beloofd Haidee geen oogenblik alleen te zullen laten tot zij terug was en van zich af te spreken als Sallv wat te vertellen had liet zij Violet uit Buiten vond zij het wel wat overmoedig zoo alleen dellijk deel aan bedrijven of ondernemingen van fibrieksof ambachtsnijverheid Zij zijn belast met het to fcicht op de uitvoering van de wet van 5 Mei 1889 StaaUblad no 48 en van de naar aanleiding daarvan uitgevaardigde koninkiyke besluiten en ministerieele voorschriften waartoe zq naarmate zulks noodig wordt geoordeeld bezoeken brengen aan de plwtsen waar arbeid verricht wordt of pleegt verricht te worden Wordt hun de toegang tot die plaatsen geweigerd dan roepen zij de hulp in van den burgemeester der gemeente of van een anderen ter plaatse bevoegden hulpofficier van justitie De ter zake van overtrediugfjn door hen opgemaakte processenverbaal worden do hen toegezonden aan den bevoegden ambtenaar van het openbaar Ministerie terwijl zij gelijktijdig een uittreksel daaruit doen toekomen aan Onzen minister van justitie Hun is inzonderheid opgedragen zooveel mogelijk door het geven vnn raad overeenstemming te bevorderen tussohen de eischen der etgeving en de belangen van alle bij den arbeid betrokken personen en aan hen die arbeid doen verrichten alle zoodanige inlichtingen te ver ti6klen m voorstellwi te doen als kunnen leiden tot het wegnemen van bezwaren die anders uit de toepassing van de wettelijke voorschriften voor de nijverheid zouden kunnen voortvloeien Ingeval van twijfel omtrent de j iste bedoeling an eenige bepaling voorkomende in eene wet in oen koninklijk besluit of in een ministerieel voorschrift onderwerpen zij de desbetreffende vraag aan het oiirdeel van Onzen ministor van justitie Ter bevordering van eene juiste uitvoering van art 4 dor wet van 5 Mei 1889 Staatsblad no 48 geven zij bijzonder acht op de govaren voor de gezondheid of het leven van personen beneden zestien jaren en vrouwen welke bepaalde soorten van arbeid hetzij in het algemeen hetzij bij niet inachtneming s nachts drie en een halve mijl te gaan afleggen Hot was zeer donker hoewel de maan in het tweede kwartier was en nu en dnn regende het Zij had de laatste woningen van Geldham roods achter zich on slechts een paar boeren ontmoet die geen acht op haar hadden geslagen nu was zij aan een heuvelachtig emd van don weg gekomen toen zij het geluid van een rijtuig in do verte hoordo Het reeds stapvoets de hoogte op ten einde hare rol goed vol te houden bukto zij zich over hare parapluie eu liep nog langzamer Doch deze list had een minder gewenscht gevolg Holla moedertje zou je niet liever don heuvel oprijden riep do persoon die mende Haar hart klopte luid het was de stem van Laurence Zij gevoelde zich in één oogenblik oen ander meusch haar bloed vloeit sneller zij zou wel hebben willen jubelen Ja ja bromde zij en bleef staan tot hetjaohtrijtuig haar had ingehaald Toen klauterde zij schijnbaar mot veel moeite n raot behulp van Laurence naar boven Zij zat naast hem In orde vroeg hij vriendelijk en wederom was haar antwoord slechts het lang gerekt JJ jll dor boerinnen uit deze streek Hoe gelukkig was zij weder aan zijne zijde te zitten Het was vrooselijk die hand lak bij haar niet te mogen drukken haar hoofd niet tegen zijn schouder te mogen vleien en hem te zeggen hoe ongelukkig zij was geweest sedert het oogenblik toen AüVERTENTISN worden gephuitat van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LBTTKB8 worden berekend naar plaatsraimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt van zekere voorwaarden door de wijze waarop zij verricht worden of door de verwerkt worden stoffen opleveren Zij zenden aan Onzen minister van justiti op door de n aan te geven tijdstippen afschriften van de kennisgevingen en van de rapporten van burgemeesters die bij hen ingevolge art 15 der wet van 5 Mei 1889 Staatablad no 48 inkomen vergezeld van oA verslag omtrent het nader onderzoek hetwelk door hen mocht zijn ingesteld Zij dienen Onzen minister van justitie des gevraagd van bericht en advies aangaande alle onderwerpen van wetgeving betreffende don arbeid en doen hem zoodanige voorstellen als zij noodig of wenschelijk oordeelen Onzen commissarissen in de provinciën en den burgemeesters dienen zij des gevraagd van adries omtrent hot verleenen van de vergunningen bedoeld in het derde lid van art 5 en in hot vierde lid van art 7 der wet van 5 Mei 889 StaaUhlad no 48 Zij volgen de bevelen op hun door of vanwege Onzen minister van jnstitie gegeven Ter bevordering van eene gelijkvormige toepassing ntn te toericht treden zij met éffiinrtef ïn overleg Tot hetzelfde doel komen zij telken drie maanden eens of zooveel meer als Onze minister van justitie noodig oordeelt daartoe door dezen opgeroepen aan diens departement bijeen ter bespreking met dien Minister of met een of meer door hom aangewezen ambtenaren van de werking der wet van 6 Atei 1889 Stmtsblad no 18 Men schrijft ai i de Midd Cl Het is van algemeene bekendheid dat onze nederlandsche natie eigenlijk uit een mengelmoes van allerlei naties bestaat In het bijzonder is dit het geval met de inwoners van Zeeland De oud zeeuwsch e adel is uitgestorven of woont elders De zoeuwsclie patricische geslachten zijn I JJ H IJJ i n i i jM hij haar had verlaten De gedachte wat h zou zeggen als hij haar herkende maakte haar zenuwachtig Zou hij haar vergiffenis schenken Hij was niet spraakzaifci misschien beloofde haar voorkomen m de7e kleeding hem een weinig aantrekkelijk onderhoud Hij vroeg liaar of zij naar Beaoonsburgh moest en zij antwoordde met haar vervelend ja j l Zij begon te verlangen dat bij zou weten wie naast hem zat Hij scheen in het minst niet nieuwsgierig iets meer van zijn tochtgenoote te hoeren Tot hare voldoening trok hy een paar wollen polsmoQes die zij had gebreid en die hij op den bazaar van haar had gekocht over zijne handen Nu begon zij moediger te worden Heb je mij niets te zeggen zeide zij plotseling Zij waren den heuvel over en reden in een goeden draf maar thans gaf hij zulk een ruk aan de teugels dat het paard stilstond Zal je niet weer zoo onvriendelijk togen m j wezen vleide zij Zij wilde van zijne blijdschap dadelijk tot haar voordeel gebruik maken want het was blijdschap althans blijde verrassin dio hem had overnipesterd Hij nam de teugels in de rechterhand om zijn linkerarm om haar heen te kunnen leggen en kuste haar door de voile hoen Zoo vond hunne ver ooning plaats zonder een enkel woord Zij deelde hem nu het doel vnn haren tocht mede Hij nas op weg om zij i vader die met den trein van tien uren te