Goudsche Courant, woensdag 26 februari 1890

N 415t Donderdag 21 Februari Bevallen van een Meisje M L DIESTELHORST geb DllSTSLKOKST Gouda 25 Febr 1890 1890 GOUDSCHE COURANT JVieuuaS en Advertentieblad vóór Gouda en Omstreken Een Dienstbode GEVRAAGD tegen 1 MEI Adres Hotel de PAUW By het heerschende weder wordt aan alle rhamatische lyders ten sterkste aanbevolen hnnne genezing niet langer uit te stellen maar gebraik te maken van de zoo gunstig bekende Absliaubbin s of Anti Kbumatische Watten en na eene korte aanwending zal men van zgne smartelgke pyneu ontheven zyn Hoofddepot te Delft by A BREETVELT Az die deze Watten voor den prfls van 30 Cent per pakje Terkrggbaar heeft gesteld by T 4 C van Detll C B Verheul Judewater Me de Wed Bosman A lios Bcrkel ioudtt J van Dorp Zoetermoer VV F J denUyl Schoonh A Knuling Alphen A Prin Zevenhuizen üebr KaulingBodegraven M J Goudkade BoskoopK Oosterling Haastrecht O Hoogendyk Cappelle febr Kauling Woerden S v d Krauts Bleiswyk lü v d Oour Wnddinxvoen De inzending van advertentlön kan geschieden tot éto uur des namiddags van den dag der uitgave Madicr de Monjcuu en de gewezen minister ran justitie Guyot Dessaigne Ook de socialisten protesteerden en verlangden indien de hertog van Orleans amnestie verkreeg ddtielfdo ook voor de werklieden die wegens ong regeldhedon bij de werkstakingen te Lyon en Decazeville veroordeeld zyn Zoodia do Kamer Zaterdag word geopend diende ilo heer Kaudin lid der uiterste liiikerz jde terstond een voorstel in om kwijtschelding van straf te verleenen ann allen die in de laatste tien jaren wegens misdrijven tegen het gemeene recht by werkstaking zijn veroordeeld De Kamer hooft met 325 slemmen tegen 190 besloten dit voorstel niet in overweging te nemen Onder deze omstandigheden acht president Carnot het niet raadzaam den hertog van Orleans zgu straf kwijt te schelden Wellicht gaat de president hiertoe na verloop van oonigen tijd over maar nu zou de regeering zich door het verleenen van amnestie aan den jeugdigen prins den toorn der radicalen op den hal halen en dat zou wel eens gevaarlijk voor hot niet zeer sterke ministerie Tirard kunnen wezen In het Engelsche Ijagerhuis deelde de heer John Morlcj mede dat de hoer Gladstone het voorstel van den heer Smith over het rapport der Painollcodimissie zal bestrijden en een amendement zal voorstellen waarbij het leedwezen van het Huis wordt te kennen gegeven di t de vervolgingen gegrond waren op verfoeilijke lasteringen l e hoer Fergusson verklaarde dat ile benoeming van generaal Simmons die met eene zending by den paus belast is ter zake van Malta niet in strijd is met de reserve die de regeering zich gesteld heeft om geen blijvcnden vertegenwoordiger hij den paus te vestigen De algemeene commissie voor de begootiug heeft heden den minister van marine gehoord Deie beeft de noodzakelijkheid van het gebruik van het rookvrije kruit in gevechten betoogd PETROLEUM NOTEEailMGE van de Makelaars Caotzlasr Schalkwijk te aotterdam De markt was heden vast Loco Tankfu t 8 30 Geïmporteerd fiist ƒ 8 40 Maartlevering ƒ 8 25 September October Novemberen December levering ƒ 8 50 Burgerlijke Stand GËBOKEN 21 Febr Eieiirdus An oniui Hcodnkui ondefft P aii blTUteu en C H Faaij Willem ooders C BrMkbuiieD en C lioer Mam oodrrt D Cuteleioee J Mcichert Pieter ouders ü Mooteban eo P Huijaers Geertruida ouders S if de koniDg en L Stoldjk 22 Jobano Hendrilia ouder L lao Hingerdenea l C Irbino 23 ernl ouder S MolJer en A J Maasland Jofaauiia ouders J de Wijs en J Nieuwveld 24 Hargarelba Rendrika ouders M J II an denBoscfa en M A bchollen l leler onder A Palsgraafen A Tempelman 25 Abrabam ouders P Malenberg ig P Sas Aolje louiae ouder H A DieaUlborst enU L OVERLEDEN 23 Febr i Hijubout 14 m J II T Boich 3 m 24 H tan der Molf 61 j 11 m H M Klijneg 8 m 25 J van Loon 9 m Zevenhuizen GEBOREN Bartbolomeus Cornell ouder II Verweij en D Tom Margareiba Adrians ouder L C Paul en b Vente Uarendina ouders J Dullasrt en C vnn den Bogerd OVtRLtDtN A tan der iel 2 J f GEHIWD C Hoos en L E Hoek ADVERTENTIËW Heden overleed na een kortstondig maar smartelijk l den en voorzien van de H Sacramenten der stervenden onze geliefde Echtgenoot Vader en Behnwdvader de Heer HERMANUS van dbe WOLF in den ouderdom van 61 jaar en 11 maanden Wed C VAN DBB WOLF Heethan H H van uEtt WOLF G ÏAN DEK Wulf Koolmees A E LAGEBENBERG VAB DEE Wolf A LAGERENBERG H van de PAVOORDT VAK DEE Wolf B W VAN DE PAVOORDT C F VAN RHIJN VAN DER Wolf J TAS RHIJN Gmda 24 Febr 1890 NIEUWE SMSEN on Fomims A V os Aza Kleiweg E 73 enTS Maltose of Mout Suiker Op de Bakkery Tentoonstelling te Bolsioard Augustus 1889 werd de MALTOSE bekroond met Am 60VDEN MEDAILLE Aan geen andere Stroopaoort viel een hoogere onderscheiding ten deel Bergen op Zoom Société Hollandaise de Maltose De Directeur C J C HOOGENDIJK IIKDOOKNS EeUknobbels HoomvUes Huideett Wratten enz worden in 7 a 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste pyn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid PrO per flacon met pengeel SO ct8 Alléén echt by B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de baudteekening van A v TUIJLL Het groote aantal zenuwkwalen van zenuwl Oofdpyn af tot de voorafgaande kenteekoneu van apoplexie hersonsberoerto toe trotseeren uog steeds alle middelen door de medische wetenschap aangewend Eerst aan den niouivon tijd komt de eer toe dat ïjj door het gebruik maken van den eeovoudigstcn weg namelijk langs do huid eenu physiologische ontdekking gedaau heeft die na houdcrde proofnemingen thans over de gehtele wereld verbreid is en terwijl zy in wetenschappelijke kringen de hoogste belangstelling uekt tevens eene weldaad Mijkt Ie zijn voor de aan zenuwkwalen lijdende menschheid Dese geneoswyze is uitgevonden door den gewezen Officier van iezondheid Roman Weissmann te Vilahofen on berust op do ondervinding opgedaan in eene so jarigo praktijk Door wassching van het hoofd eenmaal per dag wordeu daartoe gescbikte stoffen door de huid onmiddellUk aan net zenuwgestel medegedeeld tet Ame geneeswijze werden werkelyk schitterende resultaten verkregen on zij maakte zooveel opgang dat van oen door den uitvinder geschreven nerkjo OVER ZENUW LIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing binnen korten tijd reed de 21e druk verschenen i Üit boekje bevat niet uUouu toor het groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie on de daarmede zelfs in wanhopig gevallen verkreg n uitwerking maar ook vindt men dfcarin wetonachappjlijko verhandelingen uit de medische bladen die aan deze genoeswgze gewijd zijn zoomede afschrift van tal van getuigschriften van hooggeplaatstf geneeskundigen onder welke P Héoière med dr professor aan de polykliniek te Parijs rue Rougemont 10 Steinereber med dr praktiseerend geneesheer aan het krankzinnigen gesticht te Charenton Sanitatsrath ür Cohen te Stettin Urossmoon med dr arrond arts te Jöhlingen Dr P Forestier geneesheerdirecteur van het hospitaal te Agen Jeheimrath Dr Schering kasteel Gutenfels Bad Ems Darses med dr geneesheer directeur der galvano therapeutische inrichting voor zenuwlijders te Parijs rue St Honoré 334 Consul von Aschenbaoh med dr te Corfu Dr Busbach arrond arts te Zirknitz Ober stabsarzt Jechl med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Parrière Eure lid van den Consell Central d hjrglene et de Santé in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier zenuwgestel meer of minder aangedaan ia of aan zoogenaanade zenawachtieheid lijden aarvan de kcnteekenen zijn cbroni iobehoofdpijn migraine schele hoorapyn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust on onbehagelijke toestand erder alle zieken die door beroerte getroffen werden en nog lijden aan de ijcvolgen daarvan zooals verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfhoid der gewrichten met voortdurende pijn plaatselijke zwakte verzwakking van geheugen enz on zij die reeds onder geneegkundigo behandeling geweest zijn maar door do bekende middelen als onthoudings en koudwaterkuur wrijven olectriseeren stoom looi of efbadon i ejii genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zij die vreeS gevoelen VOOr beroerte e daartoe reden hebben wegens verschijnselen als zICh aanhoudend angstig voelen verdoovlng in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flinkkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhooio suizing in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aan al deze dne rategorieu van zenUWlIjderg als ook aan jOngO melSJeS lijdende aan bleekzucht en krachteloosheid ook aan gezonde zelfs aan jonge personen die veel met het hoofd werken en geestelijke reactie willen voorkomod wordt dringend aangeraden zich het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage kOStelOOS en franco verzonden wordt door RoM WEISSMANN K br in Vilshofen Alleen gerechtigd tot verbreiding der genraswyze vsii ROMAi WElSSMAlNiN Oud Ofiicier van gezondheid oere lid dor Italiaanscho nSaniteits ordo van het Witte Krui en verder te Amsterdam door H CLEBAX Jo Ueiligeweg 42 Arnhem J de BEVER Agent der Scheepvaart Courant Bynkade 71 Rotterdam F E van SANTEIV KOLFF Utrecht IX BRV PORTORI Oudegracht by de Gaardbrug F 180 Op de laatste hygienisch medische Tentoonstelling te Gent werd de Weissmann sche geneeswyze door de medische jury met een Zilveren Medaille bekroond Gouda Snelpersdrnk van A Brinkman Zoon De aitgave dezer Courant geschiedt dageiyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 liïoaderlflke Nommer VIJF CENTEN EEN QOED BESLUIT De verslagen in oaze groote liberale bladen over de vergadering van de Amsterdamsphe kiesvereeniging Burgerplicht waarin het bekeude voorstel van enkele leden werd behandeld strekkende tot afscheiding van de Liberale Unie hebben ons het welkome bericht gebracht dat deze poging om verdeeldheid te brengen in het liberale kamp niet is gelukt Met bgna algemeene stemmen 198 tegen 7 werd beslist dat Burgerplicht deel al blyven uitmaken van de Unie terwyi later insgeiyks met groote meerderheid eene motie van afkeuring werd verworpen gericht tegen het bestuur dor Unie Het kan niet anders of deze uitslag zal niet ingenomenheid Worden begroet door allen die van oordeel zijn dat in den stryd tegen de clericalen geen betere leuze past aan ons liberalen dan sluit de gelederen En het voorbeeld van de kiesvereenigingen in de l eide groote koopstedén van ouS land welke thans de bolwerken zpn vau het liberalisme heeft steeds grooten invloed op de provinciën Ware de toeleg der ontevreden fractie gelukt wellicht zouden hier en daar anderen denzelfden weg zgo opgegaan In den boezem der liberale party is overdreven individualisme of meer verstaanbaar uitgedrukt gebrek aan krijgstucht in het gezicht van den vyand steeds het groote gevaar Men stelt en terecht grooten pry op onafhankeUjk en elfstandig oordeelen en handelen doch verliest te veel nit het oog dat eene groote politieke party B FEViLLBTOX ETS GEHEIMZINinGS IVil iet EngeUck 43 Zoo was het in mijn droom ook Ik droomde dat de deur heel voorzichtig werd opengedaan terwijl ik daar zoo prettig in het vuur lag te kijken zoo zacht alsof zij vanzelf openging Toen zag ik papa hij had ieto donkerroods in de hand dat glinsterde Op het oogenblik dat de deur wijd open stond droomde ik dat ik overeind in mijn bed zat en ik zag hoe papa mij aankeek Toen j verd de deur weer zachtjes toegedaan en ik hoorde niets en toen was het uit Dat was nu geen eigenlyke droom lieveling Het was in je verbeelding omdat je ziek waart Geen droom Zou papa dan werkelyk hier zijn geweest Wel neen kind je weet immers wel dat papa te Londen is Haidee lag nog over hare droomen na te denken Dat droomen is een raar iets Van iets prettigs te droomen is evengoed alsof men het wezenlijk heeft en van iets nkoligs droomen van gillen en schreeuwen dat is o zoo vreeselijkl En zij rilde bij die laatste woorden niet handelend kan optreden of enkele fractiën moeten een deel hunner wenschen en inzichten opofferen ann het belang van het geheel De gehele thans tot de geschiedenis behoorende zaak was een der naweeën van de verdeeldheid die zich in het vorig jaar vertoond heeft by de liberalen toen de gewyzigde onderwyswet aan de orde was Enkele radicalen waarbg zioh doctrinaire voorstanders der neutrale school zooals de by ons wel bekende heer G B Lalleman gevoegd hebben zyn ontevreden omdat het bestuur der Unie en later ook de algemeene vergadering der leden zich niet onmiddellflk tegen het ingediende ontwerp verklaarden maar zich veeleer bereid toonden het onpartydig te toetsen aan de eischen van goed volksonderwys in s lauds belang achtte de Unie toup zich verplicht de eisch van subsidie voor bijzondere scholen niet te begroeten met een non poseumua maar de voorgestelde regeling te onderwerpen aan een nauwgezet onderzoek Later toen de wet in de Tweede Kamer was aangenomen naar hot gevoelen van vele liberalen zonder de noodige waarborgen voor goed onderwfls en voor behoud der openbare school verklaarde ook de Unie zich tegen de wet en verzocht zy verwerping by de Eerste Kamer Doch dezegewyzigde houding kon in het oog der ontevredenen het eerste optreden niet goedmaken Daaraan schryven zij het volgens hunne meening noodlottig tot stand komen der nieuwe schoolwet toe Daarby komt de ongegronde grief dat in den aanvang de aangenomen Zoolang als je hier bij mij boven slaapt kan je enkel prettig droomen lieveling troostte Violet het zwakke opgewonden kind Zij zou zoo gaarne hebben willen weten of van dit gillen en schreeuwen wat zy in haar droom beneden meende te hooren misschien toch iets waar was Violet bleef na de thee nog oen poosje met Haidee praten en toen zij omstredca half zeven aan de huisdeur hoorde schellen had zij wel willen opspringen van blijdschap Dat moest Laurence zijn Maar niemand kwam haar roepen en na een paar minuten te hebben gewacht liep zij naar beneden Zij kon die onzekerheid niet langer verduren In de gang kwam zij Sarah tegen Wie was daar Sarah Och een jongen van Gregson die naar mijnheer vroeg juffrouw Het was nu half zeven niet de moeite waard om weer naar boven te gaan Immers om half acht moest zij op haar post bij haar nestje in het plantsoen zijn indien Laurence voor dien tijd niet was gekomen Dat uur scheen oneindig Toen de pendule in de leerkamer op twintig minuten over zevenen stond deed zij een doek om en wilde de glazendeur uitgaan daar kwam Sarah aanloopen Zoiidt u mij wel even aan de groote waschlijst willen helpen juffrouw Over een half uurtje Sarah dat is zeker ook goed Dan heeft mevrouw mij weer noodig Ik zal u ADVEUTENTIBN worden geplaatrt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regtl meer 10 Centen GROOTE LBTTBSa worden berekend naar plantsmimta Bovendien worden alle Ad verten tien gr a til opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschyni houding was bedisseld of bekonkeld in eene geheime byeenkomst van het bestqur der Unie met liberale leden der beide Kamers en de redacteurs der groote liberale bladen Reeds nu is gebleken dat deze beschuldiging geen steek houdt Wel is overleg gepleegd doch ieder bleef vrij Op niemand is pressie uitgeoefend en de algemeene vergadering heeft later zelfstandig geoordeeld en zich hg het bestuur aangesloten In alle gevallen heeft het geen ziu de Unie thans te gaan afmaken omdat de schoolwet is gewyzigd Niet zij maar de liberale leden die er hun stem aan gaven dragen daarvoor de verantwoordeiykheid Hef komt ons voor dat de meerderheid der Amsterdamsche liberalen hun geestverwanten in andere plaatsen een nuttige les gegeven hebben ook wy kunnen er ons voordeel mede doen Hier zooals overal elders liepen de gevoelens ook uiteen Wy waren vóór vele onzer meest geachte vrienden tegen de wet Doch thans nu de beslissing gevallen is moet de stryd niet worden voortgezet Aan de toekomst behoort de uitsprlaak te worden overgelaten wie gelijk heeft gehad Noch de een noch de ander zal zich laten overtuigen door argumenten voor welke hy een half jaar geleden doof was doch eerbiedig zullen beiden het hoofd buigen voor de macht der feiten die langzamerhand le gevolgen van de wet in het licht zullen stellen Indien nu de teleurgestelden amok maken tegen allen die zich in geraoede verplicht zagen de wet te steunen d i volgens heu tegen allen die de liberale zaak de school hebben verraden en verkocht wat niet langer dan vijf minuten ophouden juffrouw Haar ongeduld zooveel mogelijk onderdrukkende ging Violet met haar mede Ik j zou u niet lastig vallen juffrouw maar mevrouw is ziek on morgen ochtend bijtijds wordt de lijst afgehaald zeide Sarah ongewoon vriendelijk Binnen een kwartiertje was de bewuste lijst opgeschreven en zoodra Violet vrij was snelde zij den tuin in naar haar nestje Zij had nog eens op de klok gtzien maar het viel haar op dat het zoo donker was oor half acht Laurence was er nog niet Wat zou hem hebben opgehouden Daar sloeg de kerkklok acht uur Welk eene vergissing Was hij al weg Zou zij hem waarlijk niet meer zien Daar viel haar ciog op een strookje papier halftnssohen het gras verstopt Het was een blaadje uit een notitieboek en van Laurence s hand Mot moeite ontcijferde zij het potloodschrift Vaarwel mijn lieveling Denk er aan wat ik je gisteren avond heb voorspeld en laat dit je tot waarschuwing dienen Om zeven uur schelde ik op Elzonhot aan en werd door Sarah afgescheept met het bericht dat juffrouw Howart zoo vermoeid was van het waken bij Haidee en dat zij nu sliep Ik kom hier van avond en vind je niet Ik weet dat het eene list is en ik weet ook wie daarachter schuilt Bij het hek naar de stallen stonden twee mannen toen ik gisteren avond op Elzeuhof van ja afging Als er iets gebeurt schrijft dan Mijn adres is hier volgde een nauwkeurig adres en voorts eindigde