Goudsche Courant, vrijdag 28 februari 1890

Vr dtg t f bniarl 1N 4158 1800 GOUDSCHE COURANT JSieuwH en Jidvertentiehlad voor Gouda en Omstreketu De inzending 7an advertentiön kan gesoiiieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave miug komen met caadidateo der Kartell iptrtiiaa als één man op prins Biamarcks tegenstanders te stemmen Alleen wordt als voorwaarde gesteld dat de candidaten zich verklaren togen de socialistenwet en tegen do bepeiking van het aliiemeene stemrecht Het manifest waarin dit ter openbare kennis wordt gebracht is geteekend door dejbh Bebel Grillenberger Liebknecht en Singer de hoofden dor sociaal democraten die den geheelon verkiezingsstrijd hebbon geleid Dat hierdoor de toch reeds slechte kansen der i ATarfcW partijen bij de herstemming nog geringer worden behoeft geen betoog Nu reeds z jn 81 ForltciriUtanauen gekozen en bovendien komen nog 60 leden dezer partij in herstemming De sociaaldemocraten wier aantal nu reeds tot 31 is gestegen koilïn in 6i districten in herstemming De kansen deïeP partijen staan dus veel beter dan die der nationaal liberalen van wie er maar 16 z n gekozen en die in herstemming komen in 82 districten waarvan 35 tegen de sociaal democrati n en 42 tegen de Duitsch vrijzinnigen Indien dus liberalen en soci aaldemocraten samengaan blgft er van de eenmaal zoo machtige nationaal liberale partij niet veel over Wanneer de herstemmingen zullen worden gehouden is nog niet zeker Eenig bladen sproken reeds van 1 Maart maar met zekerheid is hierover nog niets beslist omdat de bepaling van den tweeden verkiezingsdag afhankelijk is van deu dag waarop de uitslag van alle verkiezingen officieel is vastgesteld En dit is tot dusver nog niet het geval daar nog steeds de uitslag van de stemming in eenige districten onbekend is De Duitsche Keizer heeft opnieuw den Zwitserschen gezant kolonel Roth te dineeten gevraagd en hem naast de Keizerin gepUatst ten einde zgn vreugde uit te drukken over het besluit dar Zwitserschn Begeering om haar arbeiderKxmferentie te verdagen Het schqnt dat het Duitsche program voor zooveel noodiï met het Zwitserscho program zal worden aangevuld Zwitserland zal nu afwachten wat de Berlijnsche conferentie geeft en aan de ge j noodigden laten weten dat de opening van zqn conferentie voor onbepaalden tijd is uitgesteld De Duitsche confereotie zal omstreeks half Maart bijeen komen Het Fransch zal de taal der conferentie zijn iets waarmee wellicht ook Frankrijk is overgehaald om aan de ooderbandeliugen deel te nemen Wellicht heeft het de aandacht getrokken dat in de gisteren uit Parijs ontvangen berichten met te grooteo en daardoor verdachten ijver werd gezegd dat de Ministerraad geen besluit had genomen ten opzichte van den Hertog van Urleaos Die zaak is ecbter dus gelegen de Regeering had een besluit genoi Hfep B i P teruggekomen toen m y HÉt e dat haar besluit een deel der republikainen Hvleel ontstemde waar men van gratie voor den Prins n et wilde hooren Het annestievoorstel in de Kamer behandeld st jnd zelfs daarmee in verband Men wilde de Regeenng vragen waarom hebt ge den wetovertredcnden Prins ongevraagd gratie verleend en waarom moeten de werkstakende overtreders hun tijd in de gevangenis uitdienen Daar de Regecring haar besluit niet had uitgevoerd en de Prins nog in de gevangenis zat was do aardigheid van de interpellatie af en het voorstel werd dan ook verworpen met 325 tegen 190 stemmen Wanneer de Regeering nu den Prins zal laten loopen is nog onbekend dit is zeker dat zij gaarne wilde dat de Prins reeds weg was maar zij kan dat zoo niet zeggen Eergisterenavond werd de Prins naar de gevangenis te Clairvaux overgebracht IWGEZONPEU liet zij mij vergund met een enkel woord de aandacht te vestigen op de lezing van mgnen vriend Dr H M van Xes in de zaal van Maaskant Frgda avond half ackt De Christen Socialisten in Engeland zullen zijn onderwerp zijn en waar de sociale qoaestie overal zulk een gewichtige rol speelt waar wij in Duitschland nog dezer dagen zien hoe geweldig de macht van het ongoddelijk alverwoestend Sociaaldemocratisrae wast en toeneemt dan zal bet gewis velen belang inboezemen iets te vernemen van de pogingen ir Engeland van Christelijke zijde aangewend den werkman en der gansrhe maatschappij tot zegen te zijn 1 H CüNNlNG J Hz fiouda 2fl Kebr 90 APVERTENTIfiN A DVERTENTIÊN in alle Binnen en BuUenlandfiche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Stoomlsootdiensten taaschen ML e BOTTEltSAU Met 1 MAABT komt het gewijïigde PERSONENTAEIEF in werking Tarieven gratis verkrggbaar op de Stoombooten aan de reren en bg de Oirectiën Retourbiljetten worden niet meer verstrekt De DIRECTIE der Stoomboot de Usel De DIRECTIE der Reederg Maas en IJssel o I VebTwai 1890 Rotterdam J A COMPEER Oude Gouwe S 49 Oouda vraagt zoo spoedig mogeiyk eene E i mmmm van middelbaren teeftgd Voor een in den loop der volgende maand te openen TENTOONSTELLING wordt voor den tod van 4 a 5 weken TE HUUR gevraagd EENE ZAAL van minstens 6 Meters in t vierkant liefstin een ledig staand hnis Brieven met opgave van stand en prgs in te zenden onder motto Zaii aan het Bnreaa van dit Blad I Bekroond M e Opuden Medaülea Sima xiceS £ tuIkM4Md WOTJ laroehi li d mMH raoMIjs a VsrstsrkliMs Klnu WIJn btvoUB de r UI vaa biasaa ta bnltaBUadacha flastaabtcr TerkrIJlbatr la taliebu t 1 M 1 KSABPBLISH ft BOLM l Uutm Z M Depot voor Oouda bg den Heer A H TEEPB Apotheker voorheen C THIM m Algemeen erkend als het beste MOXDWATER der wereld 40jarige roem Mond en Tandziekten zooals het los worden dor tanden tandpijn ontstoking zweren bloedend tandvleesch on iangename renk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelijks gebruik van het echte K K Hof Tandarts Dr PO PP S ntatater in aanmerkelijk vergrootte flesschen voor 80 enl 1 20 en 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPP 8 Tandpoeder of TaadpMfa steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplombeersel Dr POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden iVennni zeep en Zonnebloemen zeep POFP S I kristalliseerde en Transparant Cilycerinezeepen zijn de lijnste Toilet im gezondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen BV De namaaksels van Anatherfn JRondwater verwoesten de tanden binnen korten tijd tt Dr J G POPP Weenen put s m C ZELDMNRIJK Droost rder in alle Drwist en Parfumoriewinkels Depots te GOUDA J Verder van Nederland Mm verlange uitdrukkelijk Dr POPP echte Preparaten en neme gfene andere aan Gouda Snelpersdriik van A Brinkman Zoon flroente Bloem ea P HÜOFÏIIIAM Jz KLEIWEG 100 Geen grijs Haar meer f J e nieuwe LONDON is Cf S k de beste van alle bestaande pariO B fumeriën om het grijze haar binnen enkele dagen te doen verdwenen Maakt het haar glansrgk en zacbt en verft niet Prfls SS cent per flacon en 1 S0 per dubbele flacon Alleen verkrggbaar te Gouda bg J H C HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 Een schat ware voor de ongelukkige slachtoffers der Zeltbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewarinjjf Hollandsche uitgave met 27 afb Prjjs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeuf d Igdt moet het Xeptn de oprechte leenng die het geeft redt jaarlyks duizenden van een zekeren dood fe verkrijgen bg het Verlags M zin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland BroiDkob Briquetten merk KBOOl BelKiM li KUDlandsche MAATSCHAPPIJ voor BrDiokoien liriquelUn Merk KIIOO HORREM bIJ Keulen Bekroond toBruHel metde6 oudenfledall1el888 Bekroond te l arll i t Zilveren en Bronzen Medaille m Dit merk iiordt trereseld aangevoerd Het i voordeeliir en eoedkoop kan als doove kool geheel met de Ung uit hel vuur genomen narden Men lelie dut gned op Immuiaand merk jeneraalAgent voor Nederland M BO tEMA BE TLM tmste rdam zijo onovertreflelijk eo gebeel reiikeloos OUDEN en JONGfEN MANNEN wordt de zooeven verschenen bekroonde nieuwe uitgave aanbevolen van den Med Raad Dr Muller over Verstoorde Xenuw en Geslacht Stelsel met opgave voor radicale genezing Na ontvangst van 60 cent in postzegels toezending onder couvert Hduard Bendt Braunëchweig Alom te bekomen SE mim MM of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbö is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabclli Dooa CHRISTIAAN KBAMM Prys 80 Cents A BRINKMAN De uitgave dezer Courant geschiedt dageljjks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 tranco per po t 1 70 Alzonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 27 Februari 1890 Hot tooneelstuk üe l abriekibaa dat hier Dinsdag a st wordt opgevoerd werd eergisteren te s Hago gegeven Het DaffUad roemt zeer het spel der artisten en zegt o n De titelrol is een der beste reaties van den heer Louis Bouwmeester Hij heeft zich geheel en al in deze tooneelfigiiur ingedacht en soigneert de nuances er van zorgvuldig Het spel van den heer Schulzo wordt ook als uitstekend geroemd De HaagHcIie Cl schrijft o a het volgende De Fabrieksbaiis van den Kngelschman fones is een volksstuk waarmee men een gelukkige keuze heeft gedaan Kr is in don bouw veel dat beter bad kunnen zijn maar het werk getuigt van een zeer ernstig streven dat over het algemeen welgeslaagd mag heeten De innntschappeljjke wanverhouding tusschon het kapitaal en don arbeid heeft den schrijver geïnspireerd als modem auteur heeft hij gestreefd naar juiste observatie en geen traditioneel drama willen scheppen maar hg heeft tevens begrepen dat het tooneel andere cischen heeft dan do roman met name oen bevredigonden afloop Daarom gaat ook de worstelende arbeid gepersonifieerd in Cyrus Blenkarn den fidirieksbaas middleman niet in den trijd ten onder maar zegeviert Voor den pessimist van onzen tyd moge dit den indruk verzwakken het publiek dat van kunst bevrediging en harmonie wacht IS er mee voldaan Kr wordt aan de waarheid niets ontroofd no h ten offer gebracht en de moraal wordt er te sterker door Door de heeren J Th Mouton te s llnge en 1 lan Marken tu Delft is aan fabrikanten en anderen die in do industrie van Nederland belang stollen ETS aEHEIMZIITHIGS £ ï het Kngelsch 44 Na dat uit den brief te hebben voorgelezen zag Viojet op en schrikte er van zoo vaalbleelc als Sarah s gelaat was geworden De oude baat flikkerde Violet uit do grijze oogen tegen Zij had liever gehad dat mijnheer zijne orders aan Sarah zelve had geschreven in plaats van die door haar te laten overbrengen nu dit Sarah zoo scheen te hinderen Goed juffer zeide zei Violet had woleens willen weten waaruit d e taak bestond die van zoo groot gewicht scheen Het grootste gedeelte van den dag bracht zij bij Haidee door Mevrouw zag zij in het geheel niet zij verscheen noch aan het ontbijt noch aan tafel en op Violets vragen kreeg zij van Sarah altijd hetzelfde antwoord mevrouw was niet wèl genoog om bare kamer te verlaten Zij kon ook niemand bij zich ontvangen zeide Sarah Misschien wilde Mevrouw misschien wilde Sarah haar ile gelegenheid ontnomen om hare belangstelling te toonen Maar zi zou Mevrouw toch een bewijs kunnen geven dat ZIJ a jMi hiiar dacht Zij iinin een iiianiijo en oen meg een schrijven gericht de te Amsterdam te houden tentoonstelling ter bevordering van veiligheid en gezondheid in fabrieken ei werkplaatsen betreffende Door eene tentoonstelling als de ontworpene zal zeggen zij zonder veel moeite de aandacht op velerlei leemten en gebreken worden gevestigd Van onze Nederlandsche fabrikanten die voorwerpen of inrichtingen op het gebied dezer tentoonstelling thuis behoorende ranken en leveren van de handelaars en agenten die dergelijke zaken invoeren is te verwachten int zij niet in gebreke zullen blijven het publiek volledig op de hoogtn te brengen van alles wat in hun vak merkwaardigs en nuttigs bekend is Maar minder waarschijnlijk is het dat ieder industrieel die voor zich in eigen werkplaats of fabriek kleine verbeteringen invoerde tot bescherming van het leven of de gezondheid daartoe iets tot voorlichting voor zijne vakgeuooten zal inzenden Dikwijls toch zal zulk eene verbetering hom zelven zóó eenvoudig zóó onbeteekenend voorkomen dat hij schromen zal daarvan eene inzvnding te piaken en ongemerkt den tyd daarvoor zal laten voorbijgaan Toch mag naar hun oordeel op de tentoonstelling niet ontbreken eene voorstelling van de meest gewone gevaren die zich in elke fabriek dagelijks kunnen voordoen Eene inzending die daarin voorziet zal bijv moeten bevatten zaken als de volgende model vnu oene trap met leuning model van een trapgat met leuning model van een galerij of van loopplanken met leuning model van bescherming van vliegwielen model van bescherming van loopende riemen model van bescherming van loopende machinedeeleii model van omwikkeling van spijen model van kleediiig voor werklieden model van verschillende kleuring van stoom en andere pijpen en waarschijulijk nog vele dergelijke Zulk eene verzameling zal ongetwijfeld uut hebben er ztti uit blijken dat de inzenders op al deze en ging naar don tuin om bloemen af tt snijden Hot was vier uur Het gras en de heesters waren nat van den regen de dampen stegen op uil den moerassigen grond Na vrij lang zoeken gelukte bot Violet een mooien herfstruiker bij elkaai te vindeh Zij dacht dnt hij in de groote vaas die in hot salon stond veel boter zou uitkomen daarom liep zij daarheen hare japon nog opgespeld het tuinmes in de ééae hand en de bloemenmand aan haar arm Zij had de hand nog aan de knop van de deur toen zij bij het opendoen zag dat oen heer in de kamer stond met het aangezicht naor den tuin gewend In de hoop niet te worden gezien wilde zij voorzichtig wegsluipen maar daar keerde hij zich om stapte haastig het vertrek door en hiold haar tegen Juffrouw Howarti Het was de heer Carruthers Zij zeiden mij dat u uit was Sarah s bedrijf dacht Violet Neen ik was in den tuin zeide Violet Snel maakte zij haar japon los terwijl hij praatte door er de speld af to nemen zoodat do rok weer behoorlijk neerviel O ik ben zoo verheugd u te zien U ziet er best uit Ik vrees waariijk ging hij voort dat u geen van ons allen bijzonder heeft gemist Maar ii weet immers dat ik al die menschen slechts twee dagen lang heb gekond Zou u niet gaarne willen weten wat er sedert op Denhamcourt is voorgeiallen vervolgde hij nu ernstig sprekende ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GE 00 TE LETTBB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschijnt dingen acht slaan en hun voorbeeld zal anderen tot nadenken brengen het denkbeeld zal navolging vinden en tot het nemen van maatregelen in dezelfde richting uitlokken de tentoongestelde modellen zullen na afloop der tentoonstelling in epn op te richten museum van denzelfden aard als de tentoonstellins eene plaats kunnen vinden Daarom noodigen de genoemde heeren allen uit hunne modewerking aan eene collectieve inzending van zulke eenvoudige zaken te vorleenen Met het geven van inlichtingen aan de deelnemers het verzamelen van inzendingen en het doen vervaardigen van modellen wil zich belasten de heer 1 Grundel werktuigkundig ingenieur te Delft Do gepensionneerde schout bij nacht F H V van Alphen door de Staten van Zuid Holland benoemd tot lid van de Eerste Kamer der Staten CJeneraal heeft eene hoogst eervolle loopbaan bij de marine achter zich Na op verschillende bodems in Nederland en in de koloniën te hebben godieml en aan Indische expeditien te hebben deelgenomen werd de hoer Van Alphen in 1867 tijdelijk gedetacheerd bij het departement van marine ter waarneming van de betrekkingen van inspecteur van den stoomvaarldienst en van lid der commissie tot het examineeren van zeeofficieren In 1S73 voerde hij het bevel over Zr Ms ramsi hip nBüfFel waarna hij weer in zijn vorige betrekking gedetacheerd werd bij het ministerie van marine om in 1881 toen hij de betuiging van s Konings tevredenheid mocht ontvangen over de uitstekende wijze waarop door hem gedurende een belangrijk tijdvak de betrekking was waargenomen te worden belast met het bevel over eene oefeningsdivisio In 1883 werd hem opgedragen do waarnomiug der betrekking van commandant der zeemacht en chef van het departement van morinein Neil ndie Daar zal niet veel bijzonders zijn voorgevallen tusschon Maandag en Donderdag Daartusschen is tijd genoeg geweest voor een groot ongeluk zeide hij Van nacht is op Denhamcourt ingebroken lady Mills mevrouw Cunningham on mevrouw Carew en verscheidene andere dames hebben al hare kostbare juweelea verloren en een groot geileelte van hot gouden servies ik ook gestolen Zij hadden bij do glazen deur staan keuvelen en Violet had onderwijl met de bloemen in haar mandje gespeeld Werktuigelijk verfrommelde zij de bloemen tusschen de vingers onder den indruk zijner ontzettende mededeeling Van iiacht fluisterde zij angstig Ja van nacht Maar ga zitten u schijnt vreeselijk tS zijn geschrikt zelfs uwe lippen zijn wit Zal ik de meid schellen Neen neen Och veitel mij alles spoedig alsjeblieft Wanneer is het ontdekt Zijn de dieven gevat Weet men al wie Houd op Ik kan onmogelijk op al uwe vragen tegelijk antwoorden De dieven zijn nog niet gevat wij eten nog niet wie het zjjn Van morgen is de diefstal ontdekt Van morgen Hoe en door wien Wees bedaard dan zal ik er u alles van vertellen Van morgen atond een ladder tesen een raam van lady Mill s kleedkamer dat raam was opengemaakt nadat van buiteneen ruit was ingedrukt