Goudsche Courant, vrijdag 28 februari 1890

tai opiolging van de nu wijlen den Tice admiraal V B öogh De schout b j nacht Van Alphen bleef in Indië tot 1885 als commandant der zeemacht in welk hij wegens ziekte moest repatrieeren In Nederland teruggekeerd bleef hg eerst eenigen t jd nonactief en werd hg met 1 Maart 1886 op zijn verzoek op pensisen gesteld onder dankbetuiging voor de vele gewichtige en langdurige diensten den lande bewezen Gedurende zgn diensttijd verwierf de heer Vau Alphen de eere sabel voor betoon van dapperheid en tot belooning van zijn moe lig en beleidvol gedrag bij eene expeditie op Sepora terwgl hg eervol vermeld is ter zake van zgne deelneming aan de eipe Iitie op de Zuider en Oosterafdeeling op Borneo Ook heeft hij een belangrijk aandeel genomen in de samenstelling van het exercitie reglement met torengeschut op ramsohepen en monitors terwgl hij tevens eene tevredenheids betuiging mocht ontvangen voor zgne hnlp bg de stranding van de Voorwaarts in de straat van Messina Z M de Koning gaf den heer Van Alphen herhaalde malen bewijzen van tevredenheid en van persoonlgke waardeering o a door zijne benoeming tot adjudant in buitengewoneu dieast tot ridder van de Willemsorde en van den Nederlandsohen I eeuw tot commandeur van de Kikenkroon en van den Oonden Leeuw van Nassau Thans is eenig licht opgegaan omtrent de aanleiding tot de sensatiemakende geruchten aangaande muiterij aan boon van Ue Tromp in de West Indische wateren welke geruchten reeds door de officieele berichten voldoende zijn tegengesproken Waarschijnlijk hebhen die geruchten hunnen oorsprong gevonden in eene verwarde mededeeling van den een of anderen schepeling Uit een particulieren brief toch te Uage ontvangen van een schepeling van de Friso waarin ook gezinspeelil wonlt op de aanstaande komst van l e Tromp te Curasao wonlt melding gemaakt van een ernstig oproer dat op Martinique was ontstaan aan boord van een Noordsch oorlogschip waarbg op officieren was geschoten en verscheidene schepelingen wenlen gewond De belhamels warea toen aan den nok van de ra opgehangen De gemeente Amsterdam is niet zeer gelukkig met de processen die zij totdusver voerde Dinsdag weder werd bij uitvoerig gemotiveerd vonnis va i de Eerste Kamer der Rechtbank aldaar in een gasprocedure uitspraak gedaan en de gemeettU AimUrdam vernorieM om aan de Imperial te rxryoeJen allé Icottex iuuleii en uitereaeH en tot betaling van de proceskosten ad f 3150 Het volgende diene ter toelichting De gemeente had voor de meeting der lichtsterkte gebezigd een zekeren gasbrander Naar aanleiding van klachten over onvoldoende qualiteit keek zij de concessie der huperial nog eens na en kwam zij tot de conclusie dat men de lichtsterkte met een anderen brander dan den tot dusver gebezigden i6oe t meteu De Imperial had daartoe weinig lust daar lij dan sterker gas raoest leveren en dus meer uitgaven had Daarop legden B en W aan de Imferial de bij de concessie voorgeschreven boeten op en de Imperial boog het hoofd Zij liet toe dat de De kamenier riep om hulp toen zij in de kleedkamer komende een raam zig open staan Haremevrouw kwam dadelijk aanloopen en toen zij naar buiten zagen ontdekten zij die ladder De kleedkamer heeft twee deuren do céno niet die naar de slaapkamer maar die naar de gang wa opengesloten en opengelaten Hierdoor had de dief zijn weg in buis gevonden maar op het eerste gezicht scheen niets in wanorde te zijn gebracht De toiletkast was dicht en stond op de gewone plaats een metalen kistje waarin lady Mills bare kostbare juweelen 1 ergt stond in de gesloten garderobe bij nader onderzoek bleek het slootje beschadigd en het kistje ledig te zijn De juweelen waren met foudraal en al verdwenen luist op dat oogenblik kwam de tninbaas in huis hij vroeg of er iets was gebeurd Hij was in de vroegte met een van de tuinknechts zokeren Parkes van de kweekerij gekomen toen Tom Parkes Ja Hij bewaart den sleutel van de loods waarin het tningereedschap staat Zij zagen dat de deur 8 opengebroken en eene vijl en eene ladder waren weggenomen Natuurlijk was het nieuws spoedig door het geheele huis bekend Het is eene geheimzinnize geschiedenis Alles is mó overiegd en zóó handig uitgevoerd zelfs deuren en kasten die gesloten waren ijn weer zorgvuldig op slot ge laan dat men slechts na langdurig onderzoek kon te weten komen hoe belangrijk de diefstal was Lady Mills en mevr Carew vonden hare toiletkast geslo gemeebie met oen anderen voqr de Imperial minder voordeeligen brmdeis de stetlcta ven het gas meet en leed schade Maar tegelgk maakte zg bg de rechtbank eene vordering aanhangig om te verkrggen I dat de Gemeente zou veroordeeld worden om het gas te meten niet met den brander die de gemeente d w z het gasbureau voorgeschreven bad maar met den brander die da Imperial tot dusverre gebruikte den t g Eister Normal Argaudbrander van Dumas welke brander in r 15 der concessie zou bedoeld zijn Op grond van een deskundig onderzoek dal uitmaakte dat de brander welken de Imperial aanwees de juiste was stelde de rechtbank de Imperial op dit punt in t gelijk De door het gasbureau uitgevonden brander zal weder ter zgde gesteld moeten 3 dat de gemeente zou veroordeeld worden a tot restitutie der boete haar door de Imperial betaald i tot vergoeding van alle kosten schadeu en intereaaen door de Imperial gehad en geleden en nog te hebben en to Igdeu door de omstandigheid dat zg langen tijd achtereen genoodzaakt is geweest duurder gas te leveren dan waartoe zg verplicht is Ook deze eischen stem le de rechtbank toe Die schadevergoeiling moet nader uitgewerkt warden en zal ontzaglijk hoog zgn Ëen verplaatsbaar restaurant vau papier is dezer dogen in elkaar gezet te Hamburg aan do haven De muren van het gebouw dat volgens het systeemDöeker gemaakt is bestaan uit eeu dubbele op houten ramen gespannen laag papier welke van binnen onbrandbaar en van buiten bestand tegen vooht is gemaakt daarenboven beschermt een dun laagje hout de muren tegen den invloe l van weer en wind Muren en dak zijn met haken en scharnieren verbonden zoodat het geheele gebouw spoedig afgebroken en weer in elkaar gezet kan worden De eetzaal 30 meter lang en S meter breed kan 150 menschen bevatten Kij hoeft 22 vensters I en vier dakramen en er staan twee kachels tot ver I warming Ken bgbehoorend gebouwtje bevat keuken bergplaatsen en woonvertrekken Alles en alles moet ongeveer 15 000 Mark 9000 gekost hebben Met de onderwgiers in Spanje ia het naar het schijnt tegenwoordig treurig gesteld De bladen berichten zelfs van verhongerde Kchoolmeesters en niet maar de oppoaiUebladen ook de ministerieele Imparnal vermeldt droogweg In het district Velez Malaga is weder een schoolmeester verhongerd aan wien de gemeente 30 000 realen ƒ 3750 schuldig was De arme man kon maar niets krijgen van het geld waarop hij recht had zelfs niet door tusschenkomst van den Gouverneur en na een maandenlan I gen strijd met allerlei ellende is hg eindelgk van j gebrek omgekomen Tijdens den brand van den Stadsschoflwburg te I Amsterdam bevond zich in het kantoortje van den bureaulist een ouderwetsche ijzeren geldkist waann zich ruim duitend gulden bevonden aan liankpapier goud en zilver van de reed geimle gelden voorde voorstelling van afgrdragen aan den gemachtigde van den heer Dei snitcu die de zaal van Hel Nederl Toomel voor ten maar toen zij die open maakten zagen zij dat bijna alles van waarde was ontvreemd De bottelier n sir Jones gingen de kast waar het servies stond persoonlijk onderzoekeu Zg was gesloten en op het eerite gezicht verheugden zg er zich over dat deze er goed was afgekomen Maar na het servies dat dagelijks wordt gebruikt op zijde te hebben geschoven zagen zij dat een zwaar gouden kolkenblad en een paar massief zilveren schotels die slechts nu en dan te voorschijn worden gehaald in de kast ontbraken Het ergste en dat de meeste opschudding in huis teweegbrengt is echter het verlies dat me j vrouw Cunningham heeft geleden Zij kwam doodsbleek de ontbijtkamer liinnenloopen met een stukje watten en eeu paar kiezelsteentjes in de hand en de arme vrouw was zoo ontsteld dat zij eerst bijna niet kou spreken Zij verklaarde een kostbaar stel diamanten en cats eyes altijd ia een zakje van zeemleder en watten bij zich te dragen zijzeidedat zij eerst lang nadat de overige gestolen voorwerpen waren vermist op den inval was gekomen dit zakje te onderzoeken en dat zg de juweelen verdwenen en de kiezels daarvoor in de plaats had gevonden Zij verklaarde ook dat zij het zokje s nachts onder haar hoofdkussen bewaarde en dat niemand die bergplaats kon weten want dat zij nooit en tegen niemand ter wereld daarover sprak Dat is toch niet geheel waar zij heeft het mij verteld mijnheer Ja daarvan sprak zij ook maar u zoudt nooit dieu avond had gebuurd Het bankpspier is ia deze geldkist nagenoeg verbrand gevono Oi en heft goud en zilver hebben veel geleden Wie moet ds schade dragen F l bbl Een ingezeten van het dorp Seksbierum zou zich via Leeuwarden naar Noord Amerika begeven Op het punt van met den spoortrein uit Leeuwarden te vertrekken kwam eensklaps een deurwaarder met twee getuigen opdagen om den man wegens schuld in ggzeling te brongen Men begrgpt in wolk eene onsteltenis het vertrekkend gezin verkeerde Ëen den schuldenaar bijna geheel vreemd persoon die van het to neel getuige was kreeg medolgden met hem en betaalde de geheele schuld van f 164 zoadat hg met de zijnen nog kon vertrekken De sohnldeisoher wilde later niet minder edelmoedig zijn en gaf het geheele bedrag terug Het was gelgk hg verklaarde geenszins zijne bedoeling geweest den schuldenaar in do gijzeling te doen brengen maar alleen om zich te overtuigen of deze zich ook mot eenen welvoorzienen buidel uit de voeten ging maken Het bestaur der vereeniging Het Pensioenvefbond heeft aan do Tweede Kamer oen adres gericht waarin het nogmaals terugkomt op de wetsontwerpen betreffende de pensioenen van burgerlijke ambtenaren Nu het eindverslag over die onlworpenis verschenen verzoekt het bestuur lo om zoomogelijk spoedig de ontwerpen in hehandeling tenemen 2o goedkeuring te hechten aan die wetsontwerpen hetzg al of niet gewijzigd Van het tweede verzoek De Rogeering had zich bij bare oorspronkelijke wetsontwerpen in aansluiting aan die van de Staatsoommissie geheel gesteld op het standpunt van den beginne af aan door den Bond ingenomen dat is Pensionncering van de burgerlgke ambtenaren door den Staat zonder eenige l gdrage hunnerzijds De afwijking van dit beginsel in de tlinns gewijzigde ontwerpen is echter voor velen een teleurstelling al erkent men ook de goede bedoeling des ministers toen bg op aandrang van de Kamer deze veranilering in het ontwerp bracht Het bestuur erkent dat ook bg aanneming van de gewgzigde ontwerpen de belangen der ambtenaren zeer zullen worden gebaat ofschoon door prgsgeving van genoemd brginscl aan hen die na I Juli 187 3 zgn aangesteld en ook aan de toekomstige ambtenaren meerdere lasten zullen worilen opgelegd dan oanvtnkrlgk in het vooruitzicht waren gesteld Eene goede regeling gevaar te doen loopen door te blijven aandringen op eene meer ge enschte zou echter geen blijk geven van goed beleid Daarom heeft het bestuur reeds in zijn advies van 23 Febr 188 er op aangedrongen dat de weduwen en weezen van reeds gepensionneerde ambtenaren en teer enkele weduwen en weezen v op het oogenblik van invoering der wet overleden ambtenaren alsnog in de wet zouden worden oogenomen Verder meende het toen zijn verzoek iet te mogen uitstrekken Ofschoon overtuigd dat alles wat tot vernieuwd uitstel aanleiding geeft vermeden moet worden wil het bestuur toch nog op het volgende de aandacht vestigen Men was indertgd vrij algemeen van gevoelen dat werd bet op te richten pensioenfonds ook belast iets dergelijks oververtellen aan iemand dio er misbruik van kon maken Zeker niel Ik heb het alleen aan mijnheer verteld Aan den h r Rayner Ken gevaarlgker persoon had u moeielijk kunnen uitkiezen vrees iki Hoe bedoelt u dat l Hij is een echte babbelaar Zoo zal het wel zijn antwoordde Violet werktuigelijk In hare gedachten poogde zg de mededeelingen van den heer Carruthers in overeenstemming te brengen met hetgeen zg reeds wist Ik zal mevrouw Rayner nu maar niet lastig vallen ik heb u toch gesproken Mevrouw Rayner herhaalde Violet op denzolfden toon nog steeds a m iets anders denkende Ja De meid zeide mg dat u uit was maar dat ik mevrouw Rayner wel zou kunnen spreken Ik weet dat zij ongesteld is maar de meid drong er op aan Zij zou mevrouw gaan waarschuwen Terwijl Violet den heer Carruthers de hand tenafscheid gaf die hij eventjes vasthield vroeg zijernstig i v Weet u het bepaald zeker ragnheer dat di diefsUl in den afgeloopen nacht heeft plaats gehad Zij had nog niet uitgesproken toen zijn blik zich van haar gelaat op iets dat achter haar aanwezig scheen te zgn afwendde W orit ttrxolgd met uitkeering van peusioanen en m da reeds bte staande weduwen en weezen èn aan de toekomstigS weduwen van gepensioneerde ambtenaren dit of het fonds te zwaar zou Irukken of ten gevo ge zoude hebben dat de Staat nagenoeg de geheele 8 millioen moest prijsgeven die hg ter gedeeltelgko dekking van de lasten die hü op zifch nora mt het bestaande pensioenfonds zoude ontvangen Thans is echter de toestand veel veranderd De financieele lasten voor don Itaat worden aanzienigk verminderd ten gevolge der aangebraobie wijzigingfn bepaaldelijk door vun de ambtenareu te vorderen eeno floopende bgdroge tot de helft der na bet in werking treden der wet toegekend wordende traktementen en verboogingen van traktementen De pensioenlast van eeu gedeelte der thans reeds aanwezige weduwen en weezen wordt door die wijzigingen zij het dan ook met eenige opoffering van den Staat door 1 540 000 minder uit hot bestaande pensioenfonds te nemen ten laste van het nieuwe pensioenfonds gebracht In het jongste geschrift van den hoogleeraar Vau Pesch F enigo opmerkiugon botrettende de aanstaande pensioenregeling wordt betoogd dat de vroeger gemaakte becijferingon te hoog waren ook doordien daarbij met het hertrouwen van weduwen geen rekening werd gehouden Wilde de Staat gehoor geven aan een eisch van billijkheid die meer en meer weerklank heeft gevonden en ook reeds in de Kamer donr velen in bescherming werd genomen dan zoude dat volgens do berekeningen van prof Van Geer Ibans aan den Staat eene opoffering van slechts ten hoogste S s mlllioen kunnen kosten Dientengevolge zou het tbans wellicht mogelijk zgn eene zoodanige uitbreiding aan de ontwerpen te g vou dat daarvm bij aanneming ook de weduwen en wezen deV reeds overledenen en der nu nog levenden gepensionneerde ambtenaren genot zullen hebben Het bestuur herhaalt ten slotte het verzoek de wetsontwerpen met suoed in behandeling te nemen en nl of niet gewijzigd nan te nemen De Zulphemche Cour doelt het volgende irabuse staaltje van driest en sluw optreden mede Üe beer B bij den heer A werkzaam kreeg van dezi n opdracht eune commissie te D te doen en passant iemand dien ik X wil noemen met een bezoek te vereoreii t n laste van wien sedert 7H nog een post in zijn boek openstond en dezen schuldenaar met een bezoek van den deurwaarder te ilreigen ingeval hij niet mocht betalen Ouderweg bedacht B dat het wel eens indruk op den schuldenaar zou kunnen makeii als hij voor dezen zelf het air van deurwaarder aannam Zoo gezegd zoo gedaan Met eene mengeling van wellevendheid en gestrengheid waardoor de bediena ir vau t recht bij t binneutre len eeuvoudigou lieden ontzag inboezemt treedt hg binnen groet en vraagt of hij hier is bij zokeren X Jao meneer Zoo zoo dus toch terecht Zijt ge zelf X Jaowal meneer Nu ik kom hier namens don heer A te B om u drin g nd uit te miodigen eene pretentie dateereude van 78 van ƒ Ifi en zooveel eenten te voldoen of bg l ebreke van dien u daartoe te noodzaken Die schuldvordering is u toch zeker bekend lao jaowel meneea jao dat wet ik nog wal Dus je bekent dat bedrag schuldig te zijn aan den heer A Jao zie meneer ak anders zei dnn zo k liegen Ik verzoek je dnn nu vriendje mij dat bedrag direct te betalen hoor of anders gaat t den groeten weg op en komen er lug kosten bij Direct betalen meneer Meneer praot ook al net nis alle groote luu as of dat inaor zoo geet iu dia slechte jaorn veur den kleinen boerenstand wie bunt neet vuile meer as arbeidalun Hoe graag k ook wol ik kan neet betalen wie bobt baost gecne kneupe meer an de hokso meneer gleuf mien on geen stroo meer in de bodstee Ik heb met uwe goede of slechte jaron en uwe knoopedraaierij niets te maken alloen om te weten of je wilt betalen of niet kom ik hier Je betaalt niot welnu we spreken mekaar nader en de gevolgen komen op uwe rekening Goeden morgen Do pseudo deurwaarder vertrekt Nn zich pi ra 50 passen vorwgdord te hebben wordt hg teruggeroepen en hem do invorderbare som geprescDteord maar hg weigert vreemde munt en zelfs met agio aan te nemon dewijl zalk eene handelwijze strijdig zou zijn met zijao opdracht on met eene dreigende waarschuwing in stem en houding groot hij en vertrekt weer wol eeu beetje bevroed dat hy thans te ver gegaan is en op de keper beschouwd dom heeft gehandeld Op een afstand van 3 a 400 passen van de woning in quaestio hoort hij zijn naam roepen hg keert zich om en ziet iemand in draf naar zich toekomen die genaderd hem dringend verzoekt even mee terug te gaan um in Godenaam het HoU gold dan maor te willen opstrieken De pseudo deiuwaarder toont lang niet goed ge humourd te zijn over zulke vervelende draadnagelsen zegt onder anderen Ik heb voor den duivel watmot jelui te stellen ik moest eigenlijli niet meegaan en ik doe t ook niet of je betaalt 50 cent extra voor mijn heen en weer slenteren ten gerieve jvan jou of dacht je mij soms voor t lapje te hou den Vijftig cents extra of ik ga mijn weg De toestemming volgt direct De psoudo deurwn rder ontvangt het geld kwi i teert en zegt Sedert 78 hebt jelui den hoer A teB voor t lapje gehouden vertel nu viij dat ik mij oen oogenblik vreolijk heb gemaalit met jelui onnoozelhoid Kloppende opzijn zak Hier zitten ze dieer thuis van zullen vertellen Adieu i Do Hoer Maxey directeur van oen ingumaatsohappij to Londen had onlangs don redacteur van the Star voor het gerecht gedaagd omdat deze valschelijk beweerd bad dat hg Maxey gerechtelijk vervolgd werd Hij erkende dat de door kom geslichte maatschappij berust op e n mij welke niot bestaat dat hij door don verkoop van aandeelon een som van ƒ 21 000 verwierf en die gebruikt om geld te verdienen ten oinde den aandeelhouders een dividend naar zijn goeddunken en naar omstandigheden uit te koeren De directie bestaat uit hemzolven zijn vrouw en een kantoorlooper Hg betaalde trouw zijn dividenden en was naar hij verzekerde niet buiten de geoorloofde gebruiken der Londensche handelsworeld getreilen Do rechter verklaarde de denkbeeldige raijnonderneming wel voor een bedrog ii knop maar daaromtrent was tegen Maxey geen beschuldigiiig ingebracht en hij kon ook ingevolge de uitspraak der gezworenen niet anders doen ilau hem wegons de valscho betichting een schadevergoeding toe te kennen maar van niet moor dan een peimi Hoe lie naudoelhouders in do inijn maatschappij wel denken over hun directeur na ilieii s openhartige verklaringen Do Pime van Dinsdag 18 Februari bevat eene mededeeling over ilo Chineesche koelies die naar Sumatra worden gezonden Een IJuitsche stoomboot komende van Hongkong arriveerde builou de reede van Singapore en seinde om de politie Bij aankomst van hulp verklaarde ile geingvoordor dat hij moer dan 200 koelies aan boord had die bestemd waron voor Medan op Sumatra en dat hij bang was voor oproer zooiira hij Singaporo voorbij was De koelies vertelden dat zij waren aangenomen om te werken in Medan dat hun beschreven werd als eene Britsche bezitting evenals in Singapore en dat zg niet vorder dan Singaporo gebracht wilden worden Een der beambten van het Chineosobo protectoraat in Singapore ging aan boord en Ijovond dat de mannen in Hongkong moedwillig bedrogen waren door de mododooling dat Medan in do Straih Settlemeiili was llij ried de koelies aan rustig naar Medan te gaan daar hunne passage biljetten en oïDroenkomsteu voor dio plaats waren gereed gemaakt en zich bg aankomst liij de llollandscho amiitenareu aldaar te beklagen Tevens werd een boot van het Britsche oorlogsschip Ki mi gezonden om het schip to bewaken en worden 40 Iclingaloezen aan boord gebracht om allo rustvorstooriiig te onderdrukken en ontsnapping te voorkomen Donzolfden avond vertrok het schip naar Medan en juist toen hot vertrok sprong een der koelies over boord Hij word door de boot van de Piffi ti gered an de goode trouw vnii den gezagvoerder en van do agenten der stoomboot kan niet getwijfeld wonlen De schuldigen zijn de Chineesche agenten dio de koelies werven on bekend staan als coolic catclters dio de onwetende mannen door beilriogolijko voors ollingen verlokten Er bestaat volgens do Times onder dio Chineesche koelies een vooroordeel togen do Spaansche en Nederlandscho kolonicn terwijl een dor voornaamste redenen waarom zij naar Singaporo gingen waarsohgnlijk was dat ig daar betrekkingen en konnissen haddon Hot genoemde blad gelooft dat aan hunne klachten niet voel aandaoht zal wordou geschonken en dat zij thans ongetwijfeld verspreid zijn over do plantages Jn dit gedeelte van Sumatra Baltenlanüscb Overzicbt De Duitsche officiouse bladen bevestigen het bericht dat prins Bismarck naar aanleiding van den uitslag der verkiezingen voornemens is zgn ontslag te nomen als president minister in Pruisen en er zelfs over heeft gedacht als Rijkskansolior Voorloopig heeft prins Bismarck echter het nemen van een beslissing uiigoetold Deze mededeeling heeft iu politieke kringen grooton indruk gemaakt omdat men op een dergelgk besluit niet voorboreid was Het is echter de vraag of de kanselier dit voornemen weikel jk ten uitvoer zal brengen Volgens do officieele opgaven zgn op 20 Februari tiitgebrocht 4 500 000 stemmen voor de Kartell partijen In het geheel zijn uitgebracht 7 031 460 stemmen waarvan i 19 64e door de conservatieven 457 936 door de vrij conservatieven 169 112 door de nationaalliberalen 1 420 438 door het Centrum en de Welfen 1 161 839 door de Duitsch vrijzinnige partij 1 341 587 door de sociaal democraten 1S1 488 door de volkspartij 245 852 doordePolen 100 479 door de Elzassers en 97 109 door kiezers die tot geeu dezer partijen behooren De uitslag van den eersten strijd bij de stembus is nu volledig bekend Van de 397 leden van den Rijksdag zijn er 248 gekozen terwijl nog 149 herstemmingen moeten worden gehouden Zie hier de volledige opgave Bij eerste st Gekoz In berst gek in 1887 Jüusorvatievon 31 25 71 Vrij conservatieven 16 24 83 Nationaal liberalen 16 78 88 Duitsch vrijzinnigen 21 62 14 Centrum 31 22 92 Welfen 2 9 2 Polen 14 5 13 Sociaal democraten 20 59 t Volkspartij 2 10 O Denen 1 O 1 Elzaisors 13 O 15 Anti semieten 1 4 1 248 336 herstemmingen 149 61 Uit deze cijfers blijkt reeds voldoende dat hot centrum in den nieuwen Rijksdag de sterkste partij zal zijn Wil do regeering weer een meerderheid in den Rijksdag verkrijgen dau dient zij in de eerste plaats steun te zoeken bij het centrum Alleen indien het centrum met de conservatieve on vrijconsorvatiove partijen samengaat kan oen partij gevormd worden welke tegen de vereenigde liberalen sDciaaldemocraten Elzassers en Polen die samen do oppositie uitmaken is opgewassen Do Nordd Jllffeia Zeitmu doet reeds doorschemeren dat d rogeering voornemens is op dezen grondslag weer een conservatieve regoeringspartij te vormen maar do heer Windthorst is niet gewoon piins Bismarck zijn hulp te verleenen zonder dat hem daarvoor goede wederdiensten worden bewezen reen wonder dus dat de organen van het centrum niot minder tevrodeu zgn over den uitslag van den strijd dan do sociaal democraten en do Duitschvrijzinnigen wier partijen hot meeste versterkt in den Rgksdag zullen terngkeeren Grraaf Munster de Duitsche gezant is het eens geworden met den minister van buitenlandsche zaken SpuUer aangaande de hoofdpunten welke op de deelneming van Frankrijk ann do Berlijnscho conferentie betrekking hebbon De heer SpuUer heeft den gezant officieus keunis gegeven van de deelneming van Frankrijk aan de conferentie is voornemens een staathuishoudkundige nn geen diplomaat if to vaardigen In do bedeu door den Senaat te Brussel zitting heeft do minister van buitenlandsche zaken iu zijn antwoord op de rede van den heer van Put bevestigd dat België aan do Berlijnsche conferentie zal deelnomen Ten opzichte van de iustructién welke aan den Belgischen vertegenwoordiger zouden worden gegeven kon de minister echter niets mededeelen De Hertog van Orleans is naar Jlairvaux vervoerd zonder dat de Parijzenaars iets van het vertrek hebbeu bemerkt Blijft de Regeering nu bij haar plan om vooreerst don Prins te laten zitten dan kan men verwachten dat eerstdaags de gematigde republikeinen daarover luide hun afkeuring zullen te kennen geven niet zoozeer nog om de zaak zelf dan wel om do zwakheid waarvan het Ministerie weer blijk gegeven heeft Het Ministerie had wel degelijk besloten den Prins gratie te geven en hem onmiddellijk na afloop van den termijn voor booger beroep over de grenzen te laten brengen en men is daarvan alleen teruggekomen om het lawaai dat aan do uiterste linkerzijde daarvan word gemaakt waarmode ook ettelijke opportunisten instemden Het gevolg is dat do zaak voor de Regeering hoe langer hoe moeilijker wordt Don Prins in do gevangenis te houden omdat hij op den inval gekomen is om zelf te loten is inderdaad belachelijk en dit niet alleeo de Ministers weten zeer goed dat Frankrijk door zulke dwaasheden in het buitenland een indruk maakt voor t minst van kleinheid on to Petersburg zelfs de gevangenhouding van den Prins hooger wordt opgenomen dan de zaak waard is Men kan den Prins moeilijk de twee jaar laten uitzitten en wanneer hij een uur voor zijn tijd wordt los gelaten komt er weer een interpellatie van do uiterste linkerzijde