Goudsche Courant, zaterdag 1 maart 1890

Zaterdag 1 Maart N 4158 1890 GOÜDSCHE COURANT JVietiirs en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken BEKËI DMAKIKG De Fennootgehap der firmanten JOOSTEN k SlMOJ S Z is ONTBOyUEN sedert 20 Februari 1890 Ondergeteekende zal als eigenaar der i5a Gouda dezelre voor eigen rekening ifoortxetten onder de firma J008TEN SIIH0AIS Gouda Markt A 63 JAN JACOB JOOSTEN Dankzeggend roor het groote vertronwen sedert jaren genoten beveelt zich voortdurend beleefdeiyk in de gunst der inwoners van Gouda als bewoners der Omstreken JAN JACOB JOOSTEN De imanding van advertentiön kan gescbieden tot n nur des namiddags van den dag der uitgave NIEUWE ZWEEDSCHE A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 Alom te bekomen OE mim mm of de beachrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van ie Groote of St Janskerk te Ter Goude benerens de geschiedenis der St Janskerk derUlaKeii dercartont ek eningen enz waarbg is toegeToegd een afzonderlgk lerenS bericht der beroemde Glasschilders de Uebroeders Dirk en Wouter Crabeth Dooa CHRISTIAAN KBAMM Prijs 80 Cents A brinkman Blooker s Cacao De Piirtujcetan willen uofc altgd prtteateeren tageu de Ëngelsche wijze van hande eu in koloniale geschillen Zoo heeft men te Lissabon plati raaskt den ia Maart den gedenkdag van de aankomst van Yasco de Oama in Mozaralnque in 1498 weer een openbare demonstratie te kouden Uaar hier echter veel politiek achter schuilt t z n rooroamelijk republikeinen die zulke plannen maken heeft de Regeering maatregelen genomen om de betooging te beletten M A R T BERICHTEN Qon 27 Kcbraari 1890 In de graanprijzen kwam heden weder weinig verandering De veemarkt met goede aanvoer handel vlug prezen hoog Vette varkens goede aanvoer handel gewoon 23 il 25 et per half kilo varkens voor Londen tamelyke aanvoer handel flauw 19 ü 20 rt per half Kilo magere biggen tamelijlce aanvoer handel vlug ƒ 1 15 a ƒ 1 70 por week vette schapen tamel aanvoer handel vlug ƒ 16 a ƒ H H Xuchtore kalveren rootc aanvoer handel zeer vlug ƒ 6 h ƒ 9 Fokkalvcren ƒ 11 k f 17 Kaas aangevoerd 3 partijen handel naar wigt en kwaliteit van ƒ 22 50 a ƒ 25 Boter goode aanvoer handel vlug Ooeboter ƒ 1 40 i ƒ 1 50 Weiboter ƒ 1 10 Ji ƒ 1 30 12 Maart e k GROOTE KAAÖMABKT PETROLKUM i OTEKmNGKM van de Makcjaars CtntzUar 4 Schalkwijk te Kotterdtm Ue markt was heden vast 1 O0O Tankfuct ƒ 8 30 Geïmporteerd fust ƒ 8 40 Maartlevering ƒ 4 25 September Octolier November en Decembor levering ƒ 8 50 uargerlijke Stand GfcBOKEN 26 Kebr Prant ouder A B de Br ijo en A A Jong SoMnoa Adnana ovtderi A v u der Weijdeo eo A Spiriiuij 26 Oeertruda Hendrika oudera P de ZeCDiv en J t J krcbs Jobar oea Ca per ouden J itietffcld en W tati Leeuwen OV KI F DK 26 Febr A GKlIUttD 26 Febr J Bince en S van Hof egen C Middelkoop eo il J alk Beeuwük GLbÜRRN il Frbr Anna ooderi M tloogeodoorn eo 1 Hoogerdljk OVEBLKDEN 23 Febr L van Koon 7 in GEhlWD 21 Febr K W van der Holf eo I L de Man Stolwük GiEBÜHES Haaliaantje ouder L Verkaik éi A Viaaer Pieter onderg H Stoppelenburg ea M P Coroeliaaen ONOEKTROIWD n an Wijngaarden eo C Dekker ADVERTENTffiN A DVBRTENTIÊN Gouda Snelpersdruk van A Brinkman Zoo in alle Binnen en BuUenlnndtiche Couranten worden dadelgk op ezonden door bet Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda TE HVUR met MAART of APRIL een klein BOVENHU IB tegen billgken prys op een der bestegedeelten der stad Offerten Letter B aan J dk VEN iSoekhandelaar Markt Gouda 4 r Algemeen erkend als het besie MONDWATER der wereld 40jarige roem nden Tandziekten ooals het los worden der tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleesch onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden ieker voorkomen en genezen door het dageiyks gel ruik VHn het echte K K Hof Tandarts in aanmorkolgk vergrootte flesschen voor 80 out ƒ 1 20 en ƒ 1 78 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr PÓFP s Taildpoeder of Taildpaista steeds de timden gezond en schoon houdt Dr POl F s Tandplombeersol Ur OPP Kruiden Zoep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden I enu zeep en Xoiiiieblu nieii z ep PQPP si aekrlst llig erde en TranKparant Glycerluezeep n sgn de fijnste Toilet m gozondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen gr De namaakaels van Anatiierlll Noildwater verwoesten de tanden binnen korten tgd W Dr J G POPP Weenen Depots te QOUDA J C ZELDENRI IK Droost Verder in alle Drogist en Parfttraeriewinkels van Nederland Mm eerlange uildruHrlfH Ur I OPFi echle lYeparate en e ar geene andere aan Sociëteit ONS GENOEGEN KONINKLIJKE É VEKEEMGLl Het Nederlandsch Tooneel Buitengewone Voorstelling op DlNaDAO 4 MAAliT 1890 De Fabrieksbaas Tooneelspel in 4 Bedryven naar het Engelscb THE MIDDLEMAN van HENBIJ ARTHUR JONES Aanrang 7V uur 0 Zie verder de Programma s Van af 1 Januari 1889 verschijnt de GOÜDSCHE COURANT op lederen werkdag zonder Prijsvèrhooging behalve het meerdere port voor de per post te verzenden exemplaren Abonnementen worden aangenomen bij de Litgevers A BKIJXKMAiV ZOOiX t FIJNSTE merk yjo YJo sKo I 6ö83cts 45ct uiLsluitend verkrijgbaar in geslolen bussen Oe aitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderlgke Nonimer VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 28 Februari 1890 Op den algemeenen Schietwodstrijd uitgoschrevei door de Kon Studenten Schietvoreeniginii Amsterdam fshouden v n 3 tot en met 23 Februari jl beeft de beer lU van Wijngaarden alhier bij den Eerewedstrijd ÏOO M met Beaumontgeweer de 2e premie behaald met 240 punten De zilveren beker uitgeloofd door de stad Amsterdam werd behaald door den heer P F van Vlissingen te Helmond met 24 punten Bovendien behaalde genoemde heer bij den personeolen wedstrijd met alle geweren nog een prijs mst 60 punten De heer C M van Wijngaarden alh er behaahle bij den porsoneelen wedstrijd rael Beaumontgeweer oen prijs met 9 punten Blijkens achlerataande advertentie zal dezer dageu in het bovenlokasl van den beer Dam een Diorama te zien zijn nl het gunstig bekende van de Nederlandsche KunstCompagnie Blijkens het verslag m verschillende bladen is dit een bezoek overwaard Men ziel daar prachtige gedichten uit Parijs Naar Jlet f ai verneemt kan binnenkort in deTweede Kamer van liberale zijde een interpellatie worden verwacht over de vorimdering m hel Ministerie In navolging van hetgeen tegenwoordig in enkele andere gemeenten geschiedt zal de cokes der gemeentelijke giisfniiriek te Oudewater voortaan shchts eens per week en wel bij afslag verkocht worden FEVMLLETOIV QTS SESEIMMNIGS UU kei mgthck 45 Zij keerde zich om en zag mevrouw Uayuor bloeker en strakker dar ooit in de geopende deur staan naast haar stond Sarah Alle deuren op Elzenhof gingen onhoorbaar open en dicht De beide vrouwen hadden blijkbaor gehoord wat or gesproken was Zoodra Violet Sarah in het oog kreeg begon haar hart sneller te kloppen van angst en vau het bewustzijn dat haar vermoeden zekerheid word Zij wist het nu zij had het juiste spoor gevonden In zijne verbazing over do plotselinge verschijning van mevrouw Kayner had de heer Carruthers geen acht op de vraag van Violet geslagen Hij betuigde zijn leedwezen eone dame die blijkbaar lijdende was door zijn bezoek moeite te hebben veroorsaakt en vertélde zooeven mot juffrouw Howart over den diamantenroof te hebben gepraat die op Denhamcourt waar zij onlangs had gelogeerd was gepleegd Alleen lichamelijk lijden kon don strakken blik rochtToardigen waarmede mevrouw hare groote grijze oogen gedurende die woorden op ccn punt hield gericht Zij maakte s eene enkele opmerking toen hij de bijzonderheden van den diefstal voor haar herhaalde De Belgische socianl democrnnt Van Beveren die met den heer Domola Nieuwenhuis een uitstapje naar Berlijn maakte is te Brussel teruggekomen De heer Van Beveren sprak met groeten lof over de Berlijnsche politie welke hem en zijne roisgenooten met buitengewone beleefdheid behandelde Alloen klaagde hij ovorde oraslnchlige wijze waarop do politie bij het ondersioek te work ging Nog meer lof dan voor de politie had de heer Van Beveren voor de organisatie der Duitsche sooiaal democratio Hoe de Belgische socialist deze voortreffelijke organisatie tijdens zjjn zoo kortstondig verblijf in Duitschlands hoofds ad eii dan nog wel onder toezicht van de politie hoeft kunnen doorgronden zal zeker velen een raadsel blijven Over do ijihechtonisivBmiBg deelde Van Beveren hel volgeniio mede Hij zelf was met Nieuwenhuis en een anderen Nederlandschcn sociaal democraat Maandag den 17 Februari naar Berlijn vertrokken om don uitslag van de verkiezingen voor don Kijksdag na te gaan Zij stapten af in het Ihesmner Hof f on klein hotel in het midden der stad Tot Donderdag ging alles nood flsaar Douderdsfgnvond toon zy zich begaven naar de kantoren van het sociaaldemocratische yolkailaU moesten zij om daar te worilon toegelaten het bewijs vertoonen hetwelk zij daarvoor van de redactio hadden ontvangen Ken talrijke volksmenigte stond voor het kantoor Toen de drie socialisten aankwamen maakte men ruimte toen iemand zeide Laat die hoeren voorbij zy zijn leden van de Nederlandsche Kamer Vermoedelijk heeft dit gezegde dat door eèii agent vnnf politie is gehoord de jumdacht der politie op hen gevestigd Niettemin liet de politie hen nog een dag ongemoeid Eerst Zaterdagochtend terwijl d zaten te onlbijten kwam de portier an het hotel hun raodorteelen dat een ambtenaar dep politie in liurgerkleecliug hen wenschie te spreken Hebt gij passen vroeg do politieman alleen vrpeg zij met eone soort van verlichting aan het einde van zijn verhaal En dus IS niemand gewond Noen Daarvoor was geene aanleiding hoegenaamd Zij zijn als spoken verdwenen evenals zij gekomen zijn Het spijt mij zeer dat zij niet gegrepen zijn Mijn echtgenoot is sedert Dinsdag te Londen dit maakt mij e nigszms zenuwachtig zoide zij op den toon van eene van buiten geleerde les Sarah Stond vlak naast haar met oen üacon in de hand alsof zij vreesde dat mevrouw flauw zou vallen Violet wilde don heer Carnithers uitlaten toen hij opstond oiu heen te gaan maar Sarah wier diensten nu op eens niet meer bij me rouw noodig schenen volgde hem op den voet zoodat Violet hem haar vermoeden omtrent do diov i niet kon mededeelen Later bedacht zij dat het boter was goene gelegenheid te hebben gehad eenige verdenking te opperen tegenover een vreemdeling aangaande oene der dienstboden uit het huis waar iiij in betrpkking was althans niet alvorens den heer Uayner te hebben geraadpleegd Zij schreef aan Laurence Uit voonichtigheid schreef zij alleen dat de heer Carruthers hot een en andervan den diefstal op Deithamcourt was komen vertellen zij voegde er enkel bij dat dit geval misschienin eeiiig verband kon staan met hetgeen hij hadgezien De postbode kiiaui iedoren avond prompt om 55 ADVEUTENTIBN worden geplaat van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTB LBTTSB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerschgnt Noen luidde het antwoord kGij treet toch dat te Berlijn de kleine staat van beleg is afgekondigd en dat elke reiziger papieren bij zich moet hebben waardoor bij zich kan legitimeeren De drie socialisten moesten toen met den agent mcê naar bet centraal bureau der politie waar Van Beveren het eerst werd verhoord Het eenige bewijs dat Van Beveren bij zich had was een toegangsbewijs voor de Farijsche tentoonstoUins hem verleend als verslaggever van het socialistisch blad e Peuple Daarna werdon de twee anderen ook verhoord en onderzocht Het geheelo onderzoek duurde vijf uur Dezen tijd brachten de drie sociaiisteu in do wachtzaal door waar hun ook hot noodige eten werd bezorgd Toen werd hun medegedeeld dat zij vóór middernacht Berlijn moesten verlaten indien zij niet buiten het gebied der stad gezot wilden worden Zaterdagavond vertrokken de drie sociaal democraten naar Hamburg waar zij ofschoon daar ookde kloino staat van beleg heerscht twee dagen bleven zonder dat de politie zich mtt hen inliet Domela Nieuwenhuis liet zich naar Hamburg eenpas zenden en ging naar Berlijn terug terwijl Van Boveroii naar Brussel terugkeerde Baad ïe Montreal in Canada heeft een ieer rijk industrieel de heer Chanteloup bijna zijn geheel vermogen 200 000 p st nagelaten aan zijn ondergeschikten die de zaak voor gezamenlijke rekening zullen voortzetten Botretfendo do ramp te Preseott iu Arizona meldt men dat in den vernielden dam een bres is geslagen die bijna tot op den bodem reikt In de laatste dagen w iren zware regens gevallen die den stroom zoo dedeu zwollen dat het water over den dam hoenstroomde en er oen smallen doorgang in groef uur de brieven halen Zij wachtte voor het raam tot zij hem zag komen Alsof zij den brief nog maar juist afbad snelde zij de gang in en legde hem in de tasch die de man voor haar openhield Sarah kon onmogelijk hot adres lezen Violet wenschte zich geluk met hare slimheid maar zij had vooraf kunnen weten dat Sarah zoo gemakkelijk niet te foppen was Nadat Violet was blijven staan tot de postbode wegging keerde zij naar de leerkamer terug en daar zag zij Sarah den man hard achtorua loepen Violet liep nu ook do laan in Zij kwam nog juist bijtijds om te zien hoe de brievenbeste ler zijne tasch opendeed en aan Sarah die iets prevelde van eene verpissing in het adres een brief ter hand stelde dien zij in haar zak stak Violet wist dat het haar brief was Met oen kloppend hart maar uiterlijk bedaard trad zij op Sarah toe Waarom haalde je mijn brief weer uit de tasch S irah Hot is uw brief niet Wat zou ik met een brief van lu uitvoeren Zij keek Violet brutaal aan terwijl zij vervolgde Het is een brief van mij aan mijne zuster waarop ik had vergeten het juiste adres te zetten Violet wist dat zij loog maar zij kon het niet bewijzen Zij was to ver af geweest om haren brief to herkennen en hare zedelijke overtuiging tel le niet mede Dat wist Sarah en daarom stapte zij zegepralend naar huis met den briefin haar zak Violet was diep verontwaardigd over de wijze w narop die