Goudsche Courant, maandag 3 maart 1890

1800 Maandag 3 Naart 4159 iiarbij beide partijen ziek verbinden bij de lier temniinjt eikaars candidaten te steunen Daar ook dq AarfcKcandidaten in vele districten in herstemming komen met clericalen worden door deze overeenkomst de vooruitzichten voor de Jiaiionaallibe ralen no al slechter Waarover de arbeiders ook reden hebben te klasjen voonseker tegenwoordig niet langer over gebrek aan belangstelling Maandagavond werden hun belangen besproken in het Kngelsch lagerhuis Zoonis men weet stelde de heer Cunninghame Uraham een amendement op het adres van antwoonl op de troonrede voor waarin de wensch uitgesproken wordt om met het oog op den n ensch der arbeidende klassen in Europa om den duur van den werkdag bij do w et te beperken die quaestie door de vertegenwoordigers van Kugeland ter oonferenticA te Bern en te Berlijn te doen bespreken Ook dit amenc ement dat inlusscben verworpen is mot 198 tegen 87 stemmen bswqst alweder hoezeer de quaestie van den normalen arbeidsdag van acht uur de meeningen in Engeland bezighoudt maar tevens is bg het debat over het amendement opnieuw gebleken hoe oneens de radicalen het onderling over dit gewichtig vraagstuk zijn Opmerkelijk toch was hetgeen Bradlaugh tegen den acht uur arbeidsdag in het midden bracht Terwijl men van de rechterzjjde onder de toriea een der warmste voor8tande s van het vraagstuk vindt nl lord Randolph Churchill ziet men aan de uiterste linkerzijde een volbloed radicaal opstaan om deze hervorming in de arbeiderswetgeving te bestrijden Bradlaugh voerde daartegen verscheidene argumenten aanlo bestond in geen enkel land een wettelijke normale arbeidsdag van acht ann De arbeiders zelven zouden er tegen in verzet komen Ik beo voor een beperking hunner arbeidsuren verklaarde de spreker doch niet voor het Icnadeelen hunner belangen In de tweede plaats vreesde h voor vernietiging van ï ngelands superioriteit op handelsgebied als gevolg van de invoering van een normalen arbeidsdag Voorts beschouwde hij deze regeling niet als een aangelegenheid van den staat en hierbij trad Bradlaugh in een nitvoerige verdediging van de beginselen der oude economische school met zulk een welsprekendheid dat de vrienden van het lautez faire in het lagerhuis oogenblikken van onbeschrijfelijk genot doorleefden Vis laatste iirgumont voerde BradUugh aan dat het bovendien geen internationale aangelegenheid was waarom zon Engeland andere volkeren op eigen kosten helpen Dit laatste argument is voor een Engelschman ongetwijfeld het meest afdoende De gematigde republikeinen in Frankrijk zijn evenmin als de monarchisten tevreden met het besluit der regeerhig den hertog van Orleans naar de gevangenis van Clairvaux over te brengen Het loitmal Je De batt en vooral de Tempt leett den heer Tirard op scherpe wijze de les omdat Jiij weer den ouden weg opgaat door zich in alles te schikken naar de wenschen der radicalen die slechts een kleine minderheid in do rcpublikeinsche meerderheid vormen GOUDSCHE COURANT Nteums en Admrtentièblad voor Gouda en Omstreken De InBendiog van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave PETROLEUM NOTEERINGE van de Malielaars Cantzlaar Schalkwijk ie ItoKKrdam ï e markt wfn heilen üiiroraudcrd Mso ïaiikfuft ƒ 8 30 Geïmporteerd fust ƒ 8 4 September October November en Deeembcrlevering ƒ 8 40 ADVERTENTIÊN Heden ontsliep na een langdarig en smartelijk Igden mgn geliefde Echtgenoot P J TAS GENT in den ouderdom van bijna 41 jaren Wed P J TAN GENT Gouda 27 Pebmari 1890 MB De zaak zal op denzel den voet worden voortgezet Heden oreileed zacht en kalm in den onderdom van 74 jaar onze geliefde Zuster BABTHA JOHANNA Wed van den WelBd Heer C Spboijt Stoik A SMITS M J SMITS Goudsrak 26 Febr 1890 Eenige en alyemeene kennitgemng Gouda Snelpersdrak ran A Beinkman Zoon Vrjje Veemarkt te AMERSFOORT op TTISIJlD A a v stan elisie v eelc Op de markten van Vrijdaggen 14 21 28 Maart Woensdags 2 April Vrijdagpen 11 18 2ö April en 2 Mei 1890 worden r = I B lv £ I S InT van f 10 en ƒ ö voor den aanvoer en verkoop envoor den aankoop uitgpeloofd I Zie verder het aanplakbiljet De SiEDEBLANDSCHE KUNST COMPAGNIE Toorloopig gedurende een maand op het borenlokaal Tan den Heer A DAM Café ScHAAKBOKU zal TE KOOP Toor 12 eene prachtig werkende TBAPNAAIMACHINE W ilek Wiwok een Diorama waarin afwisselende serien gezichten uit alle lajideu zullen worden TENTOONGESTELD te beginnen met Zwiteerland Entree per persoon 25 Ct 1 kaart geldig Toor 10 personen 2 Schoolgaande kinderen 15 Ct Opening ZONDAG 2 MAART des middags ten 4 uur en Terder dagelgks geopend Tan s morgens 11 tot 10 uur s aTonds Adres fr brieren onder No 1968 aan het Bureau dezer Courant Fransche Stooniververij Chemische Wasscherij Gebrereteerd door Z M den Koning der B lgen H OPPENHEIMEB KEUISKADE 19 ItOTTKRDAM Specialiteit Toor het TerTen en gtoomen ran van alle soorten Winterjassen Mantels Costumes en andere Kleedingstukken Gordgnen Behangsels Tafelkleeden Veeren en Bontstoomerg Zeer lage prijzen Bestaarabt de Kameboom Dl èn Alom te bekomen BB mmi BIA2EN of de beachryTing der beroemde geschilderde Kerkglazeii Tan de Oroote of St Janskerk te Ter Goude benereos de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartouteekeningen enz waarbji is toegevoegd een nfzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroe9 n j Dirk en Wouter Crabelh J DOOR CHRISTIAAN KRAMM Prijs 80 Gerard Pinksen KaJTerstraat 23 Amtterdam 1 Algemeen erkend als het besie MONDWATER der wereld 40jarige roem Mond en Tandziekten Eeuig Depot Toor Goada en om$treken bg de Beer A van OS Az KUiweg E 73 en 7 Gouda Cents A BRINKMAN Sociëteit OIVS GENOEGEiïr zooals het los worden der tanden tandpijn ont1 steking zweren bloedend tandvleesch onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker roorkomen en genezen door het dagelijks gebruik Tan het echte K K Hof Tandarts Dr POPP s Auatheriii Roodwater KONillUKE m mmmm Het Nederlandseh Tooneel m aanmerkelijk vergrootte fiesschen voor 60 ent 1 20 en ƒ 1 75 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr PÓPP g Tandpoeder of Taudpagta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplombeerael Dr POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huidnitelag en voortreffelijk voor baden I p en enüeep Bulteagewoiie Voorstelling op DINSDAG 4 MAART 1890 De Fabrieksbaas Tooneelspel in 4 BedrgTen naar het Engelsch cTHE MIDDLEMAN Tan HENRIJ ARTHUR JONES AanTsng 7 uur Zie Terder de Programma s POPPS f Transparant Cilyceriuezeepen zgn de fijnste Toilet nn gezondheidszeepen welke ook een verwonderlgken witten tint te weeg brengen De namaaksel van Anatherin Jlondwater verwoesten de tanden binnen korten tijd WU Dr J 6 POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Droost Verder in alle Drogist on Parfumoriewinkel van Nederland Meti tterlatiffe uitdrukkelijk Dr POPP echte Preparaten en nenie peene andere aan l e nitgare dezer Coarant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen Da prp per drie maanden is 1 25 ranco per post 1 70 Alioaderlflke Nommera VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 1 Maart 1890 VERÖADERfNO van okn GEMKENTRRAAD op Dinsdsg don Maart 1890 dos namiddags Icn 1 ure Aan de orde De Rekening van de Kamer van Koophandel en Pabriokon over 1889 Het voorstel tot wqsiging der begrootinK van Lot Wees en Aelemoeseniershuis dienst 1889 Het voorstel tot wgzigins der begrooting van hot Oude Vrouwenhuis dienst 1839 Hot voorstel tot wijziging dor begrooting vau het Jsraëliotisoh Armbestuur dienst 1889 Het voorstel to rerhooging der subsidie voor het St Catharinn Gasthuis over 1889 Een voorstel tot verboojting van don p98t voor do rioleering der sloot in de Boelekade vóór de Sociëteit Ons Genoegen op de Oemeentebugroo ting dienst 1890 Het voorstel tot het rsrleeuen ecner jnarlyksche l ratifiaatie aan P van Altona en z ne echtgenoote M Kuipen Het voorstel tot het verleenen eoner jaarlijkschogratificatie aan J A Amesz i Prof D P D FabluB zal Dinsdag 4 Maart a s s avonds ted 8 ure hier ter stede eene politieke rede houden in eene vergadering van de plaatselijke Biitirovolutionaire kiesvereenigiug Vreest jod eert den Koning Dezo vergadering heeft plaats in de zaal Nut en Verraaok op de Ooslhaven Discussie wordt niet toegelaten De Afdeeling Gouda von het Ned Ond Gen vergaderde gisterenavond op de bovenzaal van den heer Dam Do Secretaris bracht verslag uit vun den toestand over 1889 die gunstig bleek te zijn De vergadering betuigde hare instemming met het voornemen van het Hoofdbestuur om de denkbeelden van het Genootschap ten opzichte der onderwijzersexamens ter kennisse van do regeering te brengen Enkele wijzigingen in de ontworpen programma s kwam der afdeeling wenschelijk voor FEVMLLEtÓX IITS CEHEIMZIlTlTiaS mt iet Engelich 4 Ik ben zoo blijde dat zg vooruit gaat Het was maar goed dat wy haar naar boven lieten verhuizen het benedengedeelte van d t huis is al te vochtig dat zeide dokter Lowe ook hernam Violet Hot is voor het kind stellig goed geweest Dat geloof ik ook Vindt u niet dat die dampen bij dit koude weer uwe kamers erg kil maken P Met een verbaasden half verschrikten blik antwoordde zy Heeft iemand u verzocht met mg daarover te prekenP fluisterde zij In mijn brief over Haidee schreef ik aan mijnheer dat wy hier Dinsdag zulk een zwaren mist hadden en nu antwoordde hij daarop dat hij het voor u nadeelig achtte en zeer ongezond om beneden te slapen zoolang die dampen uit den polder opstegen en dat hy Sarah order had gegeven de groote bovenkamer in gereedheid te brengen Mevrouw scheen volstrekt niet door deze teedere zorg van haar echtgenoot getroffen te zyn zij scheen ontzettend zenuwachtig drukte haar hoofd vast tegen do tralies van hét raam en snikte by na angstig Do heer S do Vriös hield nu eene lozing over ie geschiedenis van hut socialisme waarmede hij de opgekomenen zeer aangenaam bezig hield Dr H M van Nes hield gisterenavond de aangekondigde voonirncht in de hier gevestigde afd van Patrimonium over de Christen Soeinlisten in Engeland Na allereerst geschetst te hebben hoe de uitvinding dor machines het werk aan vele werklieden uit lo luindefi had genomen terwijl veelal daar waar banden arbeid nu eenmaal niet gemist kon worden n en mot vrouwen en kinderen kon volstaan die natuurlijk minder loon ontvingen deed spr zijne toehoorders een blik slaan in den diep treurigon toestand die daarvan het gevolg was stoffelijke en zedelijke ellende viel alom op te merkon Waar was uitkomst te vinden voor de ongelukkigen Men u denken by de kerk Maar de Staatskerk achtte zich te hoog en te voornaara om den minderen man de hand toe te steken hoewel het juist op haar weg zou gelegen hebben hier te helpen Eindelijk stond er een man op die mot woord on daad de kerk aan hare plichten hcrinHorde do bekende Manrice die met woord en daad voor de iverklieden in de bros sprong ben hunne rechten voorhield en do rijker wakker schudde om hen fe holpen Spr toekende ons hot beeld van Maurice die overtuigd was dat alleen liet hkanijelie het geneesmiddel was voor alle kwalen ook op maatscliappelijk gebied en dat Jesut C iristtta de eenigo was van wien ook in do sociale quaestie hulp te verwachten was Dit prodikto hij van don kansel en in het dagelijksoh leven in woord on daad hij richtte bladen op een vereoniging eiideedalleswatzijn hand voml om te doen Wel had hij zegen op zijn werk maar toch céa groote hinderpaal bleef er bestaan togen verwezenlijking van zijn ideaal de zelfzucht der menschen die telkens ww r hot hoofd opstak en die hij juist in do eerst plaats bestreed Spr deed krachtig uitkomen hoe men over t algemeen veel te veel heil verwachtte van wetten en reglementaire liepalingen terwrmutff mn den menich zelf daarop komt hot aan De zonde het egoïsme de zelfzucht dat is de groote oorzaak van de vele maatschappelijke kwalen en ieder moet in zijn kring Eindolyk eindelijk ik ben hier al te lang Violet begon te vreezen daf haar tegenzin om deze kamers te verlaten het goede dat eene verandering zou kunnen teweeg brengen mocht bederven vooral bij hare prikkelkare zenuwen Haar starre blik deed haar met schrik aan eene mogelijke uitbarsting denken hoe zou zij haar kunnen belpen zij hier buiten en mevrouw achter het getraliede raam Zij zeide dus Het spreekt vanzelt mevrouw dat mynheer niet zou wenschen u van kamers te zien wisselen als n dit niet eveneens wenschelijk acht Zg schudde het hoo fd en haar gelaat tusschen de tralies brengende om dichter bg Violet te kunnen komen fluisterde zij Begrypt u wat zijne wenschen beteekeuen als die door Sarah moeten worden ten uitvoer gebracht Violet stond als versteend Zij werd door den angst van mevrouw aangestoken die uitriep Ik weet niet o ik weet niet op wien ik nu nog zal kunnen vertrouwen U kunt mg gerust vertrouwen beste mevrouw Ik zou er stellig niet over hebben begonnen of u deze kamer wil Ie verlaten als ik had kunnen denken dat u er zoo aan is gehecht Atevrouw rilde Zij zagen elkander een oogonblik zwijgend en onderzoekend aan Mevrpuw bedaarde een weinig en zeide nu ADVERTENTIÊN worden geplaatst Tan 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTIE LETTRKb worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIBBLAI t welk des Maandags Tersch ni handelend optreden om die te best jden leder moetdat Over t algemeen is dit kenmerkend bq denmensch dat hij zijn kracht oversclfat en zijn invloedonderschat Men vergeet veelal dat ieder zonderonderscheid grooten invloed heeft ten goede of tenkwade door woord en voorbeeld Öpr drong daaromkrachtig er op aan dat ieder zich bewust zou worden ven den invloed dien hij kon uitoefenen en dienaanwenden om mede te werken zij t ook in bescheiden mate tot oplossing van de sociale quaestie De voordracht maakte blijkbaar diepen indruk ophet vrij talrijk publiek 1 I k w het postkantoor Gouda eii de daaronder ressorteerende hulpkantoren werd gedurende de maand Februari 1890 ingelegd 3906 41 terugbetaald ƒ 3085 64 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt hot nummer 2191 Dinsdagavond hield de vereeijiging voor Chr Nat Ond alhier hare jaarvergadering Na opening der vergadering dokr den president rd door den secretaris verslag uilgebracht De school telt ± 250 leerlingen en verkeert op dit oogenblik in blueienden toestandi Na do rekening en verantwoording van des penI ningmeester bleek het dat er eer aanzienlgk te kort was dat echter loor de leden i onderling wordt gedekt De president de hoer J i Verdries di als bestuurslid aftrad werd herkozen met 32 van de 36 stemmen Nadat de huishoudelijke werkzaamheden waren afgeloopen moest een verzoek van Ds Osinga predikant bij de Ned Ger Gemeente alhier in stemming komen Over dit verzoek was releds in do vorige vergadering in lan j l gesproken en ook toen was het in stemming gekomen i Dewijl op die vergadering echter de stemmen staakten 17 tegen 17 was de stemming uitgesteld tot op de vergadering van Dinsdag Het verzoek was De kerkeraad dor Ned Ger gemeente vraagt toelicht op het godsdienstig onderwijs op de Chr School Op de vorige vergadering was het voor en tegen druk besproken zoodat nu alleen i estenid moest worden U hebt hier in huis veel invloed juffrouw In den nacht toen Haidee ziek werd h bt u Sarah aan uwe orders doen gehoorzamen Geef mij nog een bewijs dat ik op u kan bouwen Ln t mg in mijne kamer blijven tot morgen Ge f mij één dag uitstel Hnre stem werd bijna onhoorbaar bij die laatste woorden Goed Zal ik Sam hier die rottende bladoren laten weghalen Het moet ongezond zijn die vlak voor uw raam te hebben Neen dat komt er niet op aan l laat die nianr liggen Maar u staat zoo in het nilt u zult verkouden worden Ga o ga in huij De Hemel zegene ui Haastig sloot zij het raam en Violet plaste naar huis en ging dadelijk hare natte schoenen en kousen uittrekken half schreiende van medelijden met dio arme hopolooze vrouw voor wie zij zoo weinig doen kon Op het theeiiur kwam mevrouw in de eetkamer en daar Sarah er nu weer was speelde Violet de onschuldige comedie te doen alsof zij haar dien dag voor het eerst ontmoette Zij vertelde dus als iets nieuws dat zij een brief van mijnheer had rntvangon waarin de wensch werd uitgesproken dat mevrouw Rayner Zaterdag naar de groote bovenkamer zou verhuizen omdat het beneden zoo vochtig was Zaterdag herhaalde arah vinnig iiii Zoudt u morgen naar boven willaa gaan