Goudsche Courant, donderdag 6 maart 1890

doorgebracht duidelijker wordt geregeld De heer Ijind trok zqn amendement betreffende de niet toepasselijkheid der wet op de werklieden bij de inrichtingen van Me en landmacht is nadat de Ministar verklaard had dat dit punt beter geregeld kon worden bij de onderhanden wetsvoordraoht betreffende de pensioenen dezer werklieden Eeuige opgaven omtrent de lijkeoverbranding Iconen aan dat die meer en meer in gebruik komt Te Woking was het gemiddelde aantal iu de jaren 1884 tot 1887 slechts acht in 1888 26 doch iu 1889 reeds 46 waardoor het gezamélijk aantal aldaar tot juist 100 is geklommen terwijl in de afgeloopen maanden van het loopende jaar alle weken dooden verbrand werden In Frankrijk zijn in het nieuwe crematorium ta Parijs in 1889 35 lijken verbrand doch het aantal levenloos geboren kinderen en de dooden uit de hospitalen en de anatomische scholen zijn vsel grooter in aantal zoodat de inrichting dan ook thans doorloopend in gebruik is daar de geneeskundigen bladen het totaalcijfer op bijna 3000 stellen Te Rome waren de cijfers 119 in 1886 155 in 1887 en 202 in 1883 die over het afgeloopen jaar zijn nog niet bekend gemaakt Ook te Miliaan en in andere groote Italiaansche staden neemt het aantal voortdurend toe evenals in Duitschland en de Vereenig e Staten van Noord Amerika Zaterdag namiddag had zich voor de Haarlemsche rechtbank te verantwoorden Jan Uensinga zonder vaste woonplaats ter zake I dat hij op of omstreeks 4 Februari jl onder Uill om zonder tot de uitoefening der geneeskunde eenige bevoegdheid te bezitten als zijnde hij niet tol het beroep van genees en heelkundige toegelaten buiten noodzaak die kunst en dat beroep heeft uitgeoefend door onder genot van geldelijke belooning of vergoeding aan verschillende ingezetenen gauaesof heelkundigen raad of bijstand iLVerleenen o a lo aan Haagje Guijt huisvrouw van R M Taat 2o aan de zesjarige Johanna Rebecca Philippo en Sp aeo Johanna Maria Krobs weJke wat No 1 en 3 betreft aan ziekte der beenen lijdende waren zoodanig dat deze personen niet of zeer moeilijk konden loopen terwijl No 2 aan klierziekle leed aan welke patiënten nu zich over ieders toestand en kwalen te hebben doen inlichten en verschillende lichaamsdeelen te hebben bezichtigd ea betast hij tot geneesof heelkundig doeleinde het gebruik van zalf ter beamering met of zonder het inwendig gebruik van eene vloeistof heefl voorgeschreven en daartoe aan ieder hunner één of meer doosjes met eene zalfachtige zelfstandigheid benevens een fleschje met vloeistof alles voorzien van of met aangifte eener gebruiksaanwijzing heeft verstrakt terwy l hij bovendien de hand van No 2 met zalf heeft bestreken en daarop een linnen verband gelegd dat volgens zijne aanwijzing om de vijf dagen moest worden vernieuwd en dat hij II zonder middelen van bestaan haeft rondgezworven Uoa het in s Hemelsnaam mogelijk is dat ar nog personen zijn te vinden geweest die zich door dezen beklaagde hebben laten bedotten is onbegrijpeiyk Baeds zijn uiterlijk had daarvan moeten tanighouden want dit is lang niet sliin doch eene zekere mate van gevatheid heeft hij wel want hoe de president zich ook vermoeide om te weten te komen waar zij zalve heeft de ontknooping verhaast Op onze reis hebben wij ons ta Parijs opgehouden om daar een avond Ie blijven Zoodra wij op onze kamers waren maakte ik mijn schrijicasset open an schreef een brief aan mqn lieveling Ik wilde je vertallen hoe ik op het dek van de stoomboot had op en naer geloopan an in den spoorwagen gezeten had altijd met müna gedaehten bg jou en bij den laatsten blik dien ik in je mooie oogen had mogen slaan op dien tocht van Dinsdag avond hoelang schijnt het mij reeds geladen te zijn Ik varliet het vertrek voor aan paar minuten om iets voor onzen avondmaaltqd ta bestellen mijn brief lag gesloten op de tafel aan uw adres hij lag get ed om in een omslag aan mevrouw Manners te worden ingesloten Terugkomende vond ik mqna moeder met mijn brief aan jon dien zjj bad opengescheurd in de hand 7ij las Wq hadden een heftig tooneel Ik verlangde mijn brief terug en zij verscheurde dien en wierp de stukkan in het vuur onder hat spreken van eenige woorden over jou die al mijne zelfbeheersching op de vlucht joegen Ik zeide haar dat zij over mijne aanstaande vrouw sprak Je aanstaande vrouw riep zij zich in hare volle lengte oprichtende en hare stem met die kracht varheffende waar loor mijn vader gewoon is geheel te worden beheeracht dat is mejuffrouw I angham van Greytowers ü is verkeerd onderricht mama Bjjj zulke dinges is het zeer aan te raden zijne inlichtingen hg den persoon zelf in te winnen Uwe aanstaande hij de ingrediéntan voor zijne medicijnen had gekocht dit kwam door zijne ontwijkende antwoorden niet aan het licht de medicijnen I waren ter terechtzitting aanwezig eu bestonden uit middelen tegen hoofdpijn hartpijn kiespijn on andere De zalf was niet anders dan reuzel met levertraan vermengd hetgeen door den acheikundige den heer v d Sleen werd gaooiistateenl terwijl de versohillende vloeistoffen aftreksels zijn van oalmuswortel waaraan verschillende klanrljes waren gegeven De beklaagde maakte den göedgeloorigen mensohen wijs dat hij met den helm waa geboren en het daardoor voel boter wist dan professoren en doktoren Hij ontkoude geld voor zijne medicijnen te hebben gevraagd men had het hem gegeven Philippo de rader van No 2 verklaarde dat bij de zalf op de hand zou hebben laten liggev als ze hom niet was afgenomen want het spreekwoord zeid da kunst loopt langs den weg en als dan de glwone doctoren de patient hebbeu opgegeven probeer men allea Hen kan het dan toch maar nooit weton Kops jle veder van No 3 had het toegelaten dat zqna dochter wlf gebruikte en deze had den volgenden morgen gezegd dat ze veel verlichting gevoelde Ook daar had de dokter ran Hillegom gepractiseerd maar geen herstel was daarran bet gevolg geweest daarom had ook de familie Kops geooideeld dat man het dan toch maar nooit kan weten De officier van justitie ooxleeide dat beklaagde zich had schuldig gemaakt aan het hem ten laste gelegde en eischta wegens bet onbevoegd zonder noodzaak uitoefenen der heel en geneeskundige proctijk ƒ 25 boete subs 10 dagen gevangenisstraf en wegens landlooperij 12 dagen heclitenia en verzending naar aena rijkswerkinrichting voor den tijd van 2 jaar De rechtbank doet a s Donderdag uitspraak Een aantal hoedenmakers in Duitschland hebben zich verbonden geen gevolg te geven aan den eisch der socialisten omtrent de hoadenmerken Zooals namelijk reeils is gemeld was ar een socialistisch manifest uitgevaardigd waarin gezegd werd dat voortaan dé werklieden geen andere hoeden maar mochten koopen dan die voorzien waren van een merk hetwelk een socialistisch comité voor aan ga ring bedrag per 109 stuks aan de hoedenmakers zou afleveren uitgezonderd aan die welke met het bestuur der werkliaden vareeniging overhoop liggen Dit manifest is aan alle fiittfiekanten en verkoopers van boeden toegezonden Dientengevolge hebbeo eenige hoedenfabnekanten nu bekend gemaakt dat zij daaraan geen gevolg zullen geven en onmiddelijk hebben reatls een aantal anderen die verklaring mede ondertaekend Tot deze iaatiten bebooren da meeste fabrikanten en grqothandsUars in goadkoopa viltan hoeden juist de soort die door de werklieden worden gedragen TOOIsTEïEJX Weinig hadden wij gedacht toen een drietal weken geleden de laatste abonnements voorstelling plaats had van de Vereeniging Het Nederla uhcU Tooneel dat wij hare artisten zoo spoedig weder in ons midden zouden zien Da raden is bekend De dpieve ramp van 20 Februari gaf de Directie van schoondochter is mnu ouw Violet Howart het mooiste meisje van Norfolk of daarbuiten Als u ar zoo bijzonder op is gesteld mejuffrouw Langham uwe schoondochter te noemen bewaar haar dan voor Jack Het zal haar misschien niet kunnen schelen op hem te wachten Ik was er op voorbereid een stroom van toornige woorden te hooren losbarsten maar zij was zoo verbaasd dat deze floncha toespraak mij over de eerste moeielijkheid waarlijk heen haeft geholpen Thans neemt zij mijne attenties koeltjes aan au wij verkearen op een tamelijk onaangenamen voet samen maar zij weet nu toch dat zij han haarschap over huen oudsten zoon beeft verloren Het spijt mij maar lieveling dat mijne belofte aan papa gedaan mij verhinderd beeft haar dit een en ander nog in Engeland zijnde mede u deelen want ik begrqp best dat deze reis tot herstel van hare gezondheid niets ande s is geweest dan eene streek aane samenzwering want er waren er twee in gemoeid om mij van jou ta verwijderen Zooals de zakan nu staan vrees ik toch da twee maanden hier te moatan blijven die ik baar heb beloofd Zij zal mü daarran niet ontslaan Maar ik ban in ootzattanden angst over jou Ik zal ja niet ver lriatig maken door je alle angstige gadachtan mede te dealen die in mq opkomen Maar liefste Violet ik ren ak je dringend mü ook het kleinste en minstbeteeïenenide dat op Elzanbofroorralt to schryven De Hemel geve dat je niet veal Ons Genoegen aanleiding met ioiÏB Jksn spoed onze schouwburgzaal ter beschikking te stellen voor eene benefioevoorstelling Een alleszins goed denkbeeld immers vao haar oprichting af is voornoemde vereeniging hier geregeld jaarlijks opgetreden en aommige harer artiaten kennen wij nog van veel vroeger Wie herinnert zich niet Louis Bouwmaeatar met Jndels voorstellingen gevende in een welingerichte kermistont op de groote Markt Wie dankt niet met zeker genoegen terug aan de tooneelsoiréaa in cNut on Vermaak dia reeds zoo ver achter ons liggen dat het hedendaagscbe jongo Gouda misschien vreemd zal opkijken als het hoort dat daar ooit zulke voorstellingen werden gegeven Wie roept zich niet gaarne voor den geest de abonnements voorstellingeo van de yeremigde TooneeUètm wior laden later bijna allen overgingeif bij ket Nederlmdtch ToaHml In zoovele jaren ontstaat er zekere band van sympathie tusscben da artisten en het publiek eu van die sympathie bü eene gelegenheid als deze te doen blijken was zeker menigeen aangenaam De voorstelling van gisteren opgevoerd werd het tooneels l Dk Fabkiusbaas van Henry Arthur Jones viel blijkbaar zeer in don smaak van het publiek Wat een verschil met do vorige voorstelling I Toen waren er geen handen op elkaar te krijgen om de geijkte tarra te gebruiken en thans ward er telkens en herhaaldelijk geapplaudisseerd Het waa dan ook een eigenaardig genot Bouwmeester weder eens een rol te zien vervullen zoo bij uitstek geschikt om zijn talent ta doen uitkomen Hij was zoo geheel en al da man peinzend over eene uitvinding soms wanhopende aan het succes even later vol goeden moed en steeds werkend en denkend om ajn geliefd ideaal te verwezenlijken Doch bij was meer dan dat hij was ook tvader en wat voor een Is het mogelijk ecu aandoenlijker tooneel e ta scheppen als dat in het 2e bedrijf waar BUiiiarn en zqna dochter Marif dat hoogst pijnlijke onderhoud hebbeu Wat een innigheid van gevoel sjirak er uit zijne gehaele persoonlijkheid waar hij zijn volle vertrouwen te kennen gaf in de reinheid en onschuld zijner dochter en boa natuurlijk schetste bü ons den man wien de ear van zijn kind alias is Zijn smeekbede aan d Godheid om eanoiaal in da gelegenheid te wordaa gesteld zich ta wreken op hen dia zqn kind ongelukkig gemaakt hadden was evaneena uitstekend en toen hij later die bade verhoord zag toen ham de macht veriaend werd om zijne vijanden met gelijke munt te betalen toen hij op het punt hen in armoede an ellende te storten plotseling zich als t ware zag toegesproken door zijn dood gewaande dochter dia hem tot vergevingsgeziadheid drang een edeler wraak koos was hij de groote toonaeiapeler in de volle kracht van zijn talent Het publiek was gehaal onder den indmk en juichte hem ten slotte luide toe Na Bouwmeester verdient Mevr Holtrop genoemd te worden voor haar schoon spel In hat genoemde 2e bedryf oogstte zij terecht aller bijval in Dat da haar Schulze goed op zijn pUiats was ia de rol van Jette Pegg zal zeker niemand tegenspreken Wat hier ter stede zelden gebeurt en gelukkig want het werkt vaak storend op de handeling geschiedde thans bij hem midden lin een bedrijf werd hij M gaapplandiseerd dat hq aren terugkwam om een beleefde buiging te makan voor het publiek Hot Ijevreemdde ons dat hij zulks deed te vertellen moogt hebban En nu smaak ik ja nog eens san daza rnqne ernstige plechtige beda gevolg ta geven Vartrauw niemand ja brieven toe breng ze niet aena telf naar de poat maar ge f ie aan mque jongste zuster om ze aan mq op te zenden Zq geeft les in de Zondagschool Breng mevrouw Manners er toe je onder een of ander voorwendsel naar de Hall te zanden Tracht Maud alleen t spreken an je zult ziao dat zq wil doan wat ja ran haar verlangt Zeg haar dat zq hare laatata belette aan mq in da oranjerie gedaan niet moet vergeten dat ik dan cok mqn woord tegenover liaar zal houden Bewaar dazan brief waar niamand ham kan vinden vooral niat in je leasenaar als je hem tan minste niet wil varaoheuran Ik verlang als eao bougerlqdende naar brood naar een blik of ja lief gelaat ik kan ar niet aan danken boe die kleine handjes liefkoozanda om mqn bals lagen zonder dat de tranen in mijna oogen opwellen Ik denk soms dat ik in da zae zal moatan springan ala ile gaap middal waat ta rindan rroegar dan orar twaa maanden bq ja tafng ta komen Vaarwel Da Hamel zegene ja Schrqf mq allaa tot ja gezond en welbahouden weer in da armen zult rusten ran ja roor eeuwig liefbabbenda Laurence WorÜ ttnAgi Stelt u toch voor dat ook andere acteurs dat deden dan had b v Bouwmeester gisteren veel werk gehad en als dan de dames dat voorbeeld volgden lau zou zeker een zeer curieus effect worden verkregeu door die telkens terugkeerendo dames en hceren Het derde bedrijf had ook wat bet decors betreft veel bijval Die gloeiende ovens waar men heusche vlammen en rook zag uitslaan maakten goed effect Op ons tooneel is zoo iels zelden gezien Politiekerede van den heer Fabius De voordracht vau deu heer Fabiu in de zaal Nut en Vermaak werd gisterenavond bqgewoond door een uief zeer talrijk publiek grootendeels uit geestverwanten bestaande Met talent en van tijd tot tijd niet zonder vuur zette de redenaar den tegenwoordigen politieken toestand uiteen en beschouwde dien van zqn standpunt in bet licht der parlementaire geschiedenis der laatste jaren Hij begon met zijn dank te betuigen aan de kiesvereenigin Nederland en Oranje d o hem in de gelegenheid stelde te dezer stede op te treden Dit bewees dat dezo vereeniging eene juiste opvatting hnil van haar taak Evenals de landman zijn grond bij tïjds bewerkt om iu den zomer te oogsten bebooren de kiesvereenigingeu niet alleen koortsachtigao qver te toonen by de geopende stembus maar bq tijds den politieken akker te bewerken De stembus ontvangt de vrucht van hetgeen te rechter tqd en vooraf gezaaid is Daartoe acht bq bet gesproken en geschreven woord een uitnemend middel Ook het optreden der volksvertegenwoordigers zelven onder hun kiezers goUjk onlangs te Amersfoort geschiedde doch maar al te veel nagelaten wordt Een politieke pa tij ontleent baar kracht aan het volk en daarom bebooren da vertegenwoordigers en leiders in voortdurende voeling te zqn met het volk zqn behoeften en nooden te loeren kennen en zich te bedienen van de kiesvereenigingeu om de kiezers voor te lichten en den volksgeest te bewerken Dit geldt vooral bij de autirevolutionaireu op bet tagenwoordig oogeublik Allerminst mag bq hen de verkeerde raeening post vatten dat thans nu de partq aan het roer is een tqdpark van rust is ingetreden Het omgekeerde IS juist raar de regeering van vrienden is gevaarlijk omdat zq zorgeloosheid kweekt eene partij die aan de regeering is gaat vanzelf achteruit Het is waar de tegenwoordige regeering heeft zich verdienstelijk geniMkt door praotisoh ta toonen dat eene andere schoolwet dan die van 1857 mogelqk is Baron Mackuy beeft schitterend bewezen dat de 20 jaar lang herbaalde bewering der liberalen dat geen andere schoolwet kon worden geleverd door de anti Jibemlen onhoudbaar was In een jaar tqds heeft Mackay eene oplossing gevonden die werkelqk dien naam verdient en door liberalen is aanvaard en daarmede het verwflt dat sedert bet ministerie v d Bruggben steeds herhaald werd gelogenstraft dat de anti revolutionairen minister geworden niets anders zouden kunnen doen dan de neutrale school handhaven Doch dit succes mag geen aanleiding geven tot de meening dat thans een tqdperk van rust is aangebroken Wanneer de hoofden eener partq als regeering optreden wordt b re positie niet versterkt maar verzwakt lo Omdat zq dan eene in loog vallende positie innemen en de gelegenheid tot bet maken van fouten zoo groot wordt Deze feiten komen dan ten laste der partij en van het beginsel die daarvan den terugslag ondervinden Hoe nood zakelqk het dus is de uitnemende mannen aan het g zag ta brengen is het toch govaarlqk want de regeerin party raakt ar door ten achter bq de andere partijen 20 De tegonpartij heeft gelegenheid schoone Toonpiegelingen te maken van hetgeen zü doen zal lis zq weder het roer in handen heeft Dit doen da liberalen nu reeds SJq vergeten de schilderij dia Prof Buys heeft opgehangen in de Gids van 88 van de 40 jarige heerschappq der liberalen welke hun regeerkracht heeft ondermqnd zie daar eens da tekortkomingen der liberalen geschetst door een hunner eigen coryphoeen en wat hun bewind gebracht of liever niet gebracht heeft En thans is het kabinet Mackay nauwelqM aan bet bewind of men aischt in koortsachtige baast alles wat verzuimd i De schoolwet is tot stand gekomen doch dat i niat voldoende belastinghervorming defensie enz moet in eens klaar zqn De 5 liberale leden die de voorstellen Borgesius steunen hebben geen ander doel dan bq de kiezers de meening te wekken dat de liberalen Aieer en beter zouden doen dan de tegenwoordige regeering 3o Da onderliggende party heeft bet voordaal dat de druk de eenheid of althans een schijn van eenheid in bat leven roept Het meerderheid zqn werkt ontbindend het zqn in do minderheid vereenigt Toch is bq de liberalen de eenheid maar schqn De schoolwet beeft verdeeldheid gebracht zie de laatste vergadering van Burgerplicht te Amsterdam de ï rsto kamer haeft bet hq vele liberalen verkorven en de ral van Kenchenius is geen voldoende boetedoening geweest om weer in genade te worden aangenomen De Amsterdamscbe raad vraagt afschafiing der theologische faculteit met liberale stemmee vóór eu tegen Over de defensie zqn de liberalen verdeeld zoo ook over de voorstellen Borgesius de liberale Unie is verdeeld Eu toch stoffen zq op hun eenheid in tegenstelling met de regeeringsmeerderbeid die uit antirevolutionairen en Roomseben bestaat Die eenheid is maar schijn bij de liberalen zooveel hoofdei zooveel zinnen Als zq ons het monsterverbond verwijten denke men aan bet spreekwoord van den pot on den ketel of liever aun dat van don balk eu den splinter Sprekers conclusie is dat hel bitten in dan raad des konings geen voordeel aanbrengt en niet mag zijn een aanleiding tot rusten Men spiegele zich aan de oude conservatieven die door kunstmiddelen eu handigheden zich in het gozag handhaafden en zich hebben doodgeregeerd Hun eenige streven was de liberalen te weren doch Groen vreesde de liberalen niet en meende dat de liberale partij aan bet roer baar eigen graf zou delven de uitkomst beeft in 1888 bewezen dat hij juist zag Beginsel moet tegenover beginsel staan en boven alles gaan Do spreker kwam daarna op de laatste politieke gebeurtenissen In de eerste plaats de afstemming van de bogrooting vap koloniën door de Eerste Kamer in strijd met de ware constitutioneele leer die geen afstemming toelaat om redenen buiten de begrooting De liberaal PynaVpel heeft zich daaraan gehouden en ook Thorbecke beschouwd verwerping van het budget als een dwangmiddel en oorlogsverklaring een laatste redmiddel Toch heeft de Eerste Kamer dit toegepast zooals een voorDaam woordvoerder in Burgerplicht zeide in een bui van onverklaarbare nurkschheid om den meest in t oog vallenden anti revolutionair te treffen Wat stond nu de Regeering te doen Ontbinding der 2o Kamer had geen zin de Eerste Kamer zou ongewqzigd terugkomen op een paar leden na en zou bUjven zooalJbet Handelsblad zegt bet bolwerk der liberah partij Vroeger heette ze het bolwerk der K oon boe de tijden toch veranderen kunnen iW tweede uitweg was dat het gebeele rainisteri lqn ontslag nam en inderdaad vele aiiti revohititmairen badden dit geirenscbt Toch beett hej itfini8terie een derden uitweg de voorkeur gegeven het beeft Keucbeniue vervangen door Lohraan Is dit een reden om te juichen zooals hier en daar gi scbiedt in de snti revolutionaire pers Spreker waarschuwt er tegen Moet men berusten zich verblijden of afkeuren Dat hangt af van de gronden waarop zal blijken dat die oplossing berust Men bedenke wel blinde Steun geeft een gouvernement geen kracht Men handhave voor alles de beginselen Men volge niet de conservatieven na die met bun ministerie door dik en dun gaan daardoor wordt da ministerieele rerantwoordelqkheid ondermijnd Het Kabinet is verantwoordelqk voor de oplossing en maet die behoorlqk motiveeron Deze eisch is niet bostiel evenmin als de interpellatie Van Dedem Het Kabinet zal er prijs op stellen licht te kunneo verschaffen want van halfdonker houden wij niet De conservatieven beschouwen da Kamer als een raad van State die wetten onderzoekt de anti revolutionairen zien in baar de volksvertegenwoordiging die zelfstandig blqft en verantwoording vraagt Men schorte dus het oorileal op tot meer licht komt en trompetta niet den lof uit van Lohraan De ondervinding heeft daarenboven geleerd dat men voorzichtig moet zijn en dat het juichen om personen teleurstelling kan baren De liberalen juichten toen Kappoyna minister werd dat was de man met zijn groote kabinet en wat is er van geworden De anti revolutionairen juichten in 1857 toen Van der Bruggben optrad en in 1866 toen graaf Van Zuijlen minister werd en nun teleurstelling was groot Geen personen maar het christeUjk beginsel daarop komt het aan dus bet niinistarschap van Lobman moet nog blijken een voordeel voor de partq te zqn Het is een verderfelqke waan dat men dit kabinet blindeliugs moet steunen Wij staan zelfstandig tegenover het ministerie hetgeen niet hetzelfde is als vqandelqk Zoo ook de antirevolutionairen in de Kamer Bq de liberalen is het ministerie de dienaar bij de conservatieven de leidsman der meerderheid de auti revolutionairen staan zelfetandig in de Kamer tegenover de Regeering en daar buiten ook tegenover da kamarleden Niemand onzer zal b v aan Prof De Geer het verwijt besparen dat hq afwezig was in de Kamer toen zqn stefai aan een jong en realbelorend antirerolutionair eene begeerde betrekking bad kunnen betorgan Of het optreden van jbr Lobman gewenscht was daarover beeft spr geen oordeel Majjr afgescheiden van bat verlies dat de Vrqe Universiteit thans lijdt moet spr als zijn meening zeggen dat bet rationeel en constitutioneel is dat de leider eener meerderheid zitting neemt in het Kabinet Vroeger weerde mea Thorbecke dit was verkeerd iedere partq dia aan bet bewind is stelt er prijs op dat de besta barer mannen tot de regeeringstaak wordt genepen Maar reeds de naam Lobman alarmeert Hier repeteert zich weder de historie Van d Bingghen werd minister omdat de naam van Groen alarmeerde Thorbecke was de boeman der conservatieven geUjk Kuyper thans van de liberalen Prof Thorbecke trok volgens de conservatieven aan de draden die zijne marionetten in beweging bracht en thans zeggen da liberalen hetzelfde van Prof Kuyper Dergelqke uamen alarraeereu ja maar aan den anderen kant gaat er bezieling van uit het niet alarmeeren is geen verdienste want dat bewijst afwezigheid van kracht en moed Wat is er te wachten van Lobman Men make zich geen overdreven voorstellingen want de Rageering moet rekeumg houden met de Eerste Kamer over bet algemeen zqn de anti revolutionairen bereid de positie in acht te nemen Deze Regeering moet thans evenmin als bij da schoolwet een partij voordeeleu de anlirevolutionairen verlangen geen bevoorrechting maar gelijk recht voor allen Groen nam reeds m 62 genoegen met scheiding van kerk ea staat die de liberalen krachtens bun beginsel kunnen toestaan en dat blqft een eisch van dezen tqd Maar dan ook scheiding in werkeUjkheid en overal Geen theologische faculteit van staatswege b v De Vmsterdamsche raad heeft met hulp van liberalen die zaak aan de orde gebracht en Lobman kan in 1890 Groens eisch van 62 in vervulling doen komen Dan komt de defensie en het kiesrecht Maar alvorens het kiesrecht grondig kan worden herzien moet men de vraag beantwoorden Wat zqn de Staten genoraal Tegenwoordig vindt alleen de poliiiok daar uiting en toch een volk leeft niet alleen van staatkunde Andere volksbebingen en maatschappelijke behoeften komen bq de verkiezing nauweUjks in aanmerking Dat komt omdat het I beginsel vertegenwoordiging van het volk niet I zuiver is doorgevoerd Na de revolutie moest het volk zich zelf regeeren maar men ging niet consequent ie werk Beperkte kiesbevo dheid als eerste I remtoestel Eerste kamer als tweede rem om da volksmeening te miiilbanden Men heeft thans de tweemaal afgeknotte toepassing van het beginsel der volkssouvereiniteit Eerst moet dus de vraag opgelost worden wat moet de kamer zqn dan eerst I is hervorming van het kiesstelsel mogelqk Da I Fransche revolutie heeft de maatscbappq uit haar j verband gerukt or is geen maatschappij meer I maar klassen die elkander beoorlogen op leven rn dood Voorshands is grondige oplossing der kiesI quaestie onmogelijk gezette studie der sociale vraagstukken kan misschien den weg effenen Doch in da allereerste plaats moet worden gestreefd naar scheij ding van Kerk en Staat die reeds het ideaal was van Groen en waartoe de liberale partq kan medeI werken Do bijeenkomst werd met gebed geopend eu geI sloten Boltenlandsch Overzicht De Duitschc bladen deelen nog steeds Gqzonderheden mede van den qver des Keizers in deu PmiI sischen Staatsraad en de voorkomende wqze waarop de leden der sociale afdeeling op het paleis zqn ontI vangen Onder de genoodi eu behoorden ook da I arbeiders die als specialiteiten geboord waren Een I dier arbeiders werd persoonlijk door deu Keizer aangesproken en bij bet onderhoud hoorde Z M dat hq met een socialist te doen had De Keizer wendde zich echter niet af maar had met den man een vrü lang gesprek waarin hq zijn meeaing rondweg medaI deelde Overigens wordt verteld dat de Keizer ziiA in den Staatsraad heeft uitgelaten dat hq met da sociaal democraten wel weg zou weten iets wat door sommigen wordt opgevat als een voorspelling I van bet uitvaardigen vand en grooten staat van beleg wanneer de sociaal democraten standjes beginnen i Ook Bismarck onderhield zich na bet diner druk met verschillende leden Het resultaat van het onderzoek zal nu tot wetsontwerpen worden omgewerkt en dan den Bondsraad warden toegezonden De tqd der hqeenroeping ran dan nieuwen Rijksdag hangt hiermee samen Ook zal de slotaom ran hat onderzoek ran den Staatsraad op de conferentie worden gebruikt Behoudens enkele rerkiezingen is de uitslag der herstemmingen roor den Diütschen Bqksdag bekend Nu komen nog de üackmMen de aanrullingsrerkiezingen omdat rele candidatan in meer dan een district zqn gekozen De leider van den conservatieven vleugel van bet centrum baron Von Schorlemer Alst is te Bochum an te Soest gekoaaa en hetzelfde is o a het geval met de liberale leiders Von Forokenbaok Rickert en TrSgar Aan de beoordeeling ran den toestand doan deze rerkiezingen echter weinig want de gekozenen nemen doorgaans aan roor de hachelijkste districten en