Goudsche Courant, vrijdag 7 maart 1890

i ¥f g J V yj I 4163 Vrijdag 7 Maart 1M90 ADVERTENTIËN Heden overleed plotseling in den ouderdom van raim 82 jaren onze geliefde Moeder en Behawdmoeder G GROOT Wedawe J ZWABT Pz P ZWART Wed S SCHIPPERS ZwaET J ZWART Jr J ZWART KoETïK H J NEDERHORST G NEDEKHORST ZwiBT I J 3 Maart 1890 60UDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Ook namens han kinderen betuigt de ondergeteekende haren dank Toor de rele bewgzen van belangstelling bg het orerlgden van haren Echtgenoot onderronden Wed A G MULLER geb P W Speüht Waddinxveen 4 Maart 1890 De Inzending van ad7ertentiön kan gescbieden tot één uur des namiddags Tan den dag der uitgave Bg akte den 4 Maart 1890 voor den onder igeteekenden Notaris te fiovda verleden is tas schen de Heeren COBSELia CHBIS i TIAAA HESUAX PBINCE en j OERRIT PBI10VE fabriekanten te Gouda aangegaan eene I T7 erLii ootscla sip 1 van koophandel onder de firma G PBHiCEl en ZONElf gerestigd te Gouda ten doel hebbende bet iabriceren van Bollandsch Loodwit Aardewerk Garens en daarmede rerwante artikelen en het drgren van den daaraan verbonden handel in deo aitgebreiditen zin Oe Vennootschap heeft aanvang genomen den 1 Jannari I I en is aangegaan voor onbepaalden tgd zullende ieder der Vennooten het recht hebben daze Vennootschap te doen ein digen met den eenten Jannari van ieder jaar mits den anderen Vennoot daarvan minstens Zes maanden te voren schriftelgk kennis gevende Beide Vennoot hebben het recht om I namens de Vennootschap te teekeoen onder bepaling evenwel dat voor h t afgeven en teekenen ran wissels en ander bandelspapier het haren verharen en vervreemden van on I roerende goederen het aankoopen van zaken een bedrag van tien duizend galden te boven gaande het doen van aannemingen het ter leen verstrekken of opnemen van gelden het aangaan vao borgtochten en het verrichten van alle handelingen die niet tot den gewonen werkkring der Vennootschap behooren om voor de Venaootschap verbindende te zgn de I toestemming en onderteekening van beide I Vennooten met ieders eigen naam gevorderd wordt Geschiedende hiervan namens Vennooten bekendmaking ingevolge art 28 Wetboek vanKoophandel I H GROËNENDAAL I Notaris I Gouda 5 Maart 1890 j AGËKTËSSË LlnDeDfabriek Voor den Verkoop van solied Linnen Damait I Pellen en Katoen aan Particulieren worden Dames Pr G uit den beschaafden stand I gevreutgd met tiitgebreide connectie I Franco brieven onder No 1971 aan het I Bureel van dit blad 1 Goada Snelpersdruk vaa A BarMMAM Sc Zoos badanken alleen Toor die plaatsen waar hun partg 1 zeker is an de OTerwioning De partijverhouding wordt daarom door de aanvulUngarerkiesiag wein g of niet gewyzigd De ATarfeÜ partijen verliezen ongereor 80 zetels waarran 50 door de nationaal liberalen en 30 door de conaervatieren worden yerloren De sociaal democnten zullen ongereer 40 leden tellen en de DuitschTryzinnige partij is tot ruim 60 aangegroeid Met inbegrip Tan de 10 leden der ZuidduitscheTolkspartg welke in alle opzichten met de Noordduitache FarU Kknti medegaat en de wilden rekent de Freui nige Zatang uit dat haar part b gewichtige quarsties 80 stemmen kan uiibrengtL Van de laatste herstemming verdienen nog erme ding de verkiezing van den predikant Suicker te Siegen De nationaal liberalen steunden den ant semiet zoodat hij met goed gevolg den vereenigden liberalen en sociaal democraten het hoofd kon bieden De nieuwe Kijksdag zal nu vgf anti semieten tellen want behalve Stocker zgn nog vier vertegenwoordigers 4iezer partg gekozen bijna allen met behulp van de nationaalliberalen Opmerkelgk is ook de overwinning der sociaaldemocraten te Koningsbergen Ofschoon de Kartellpartgen den liberalen caadidaat bijstonden dolf deze het onderspit tegen een sociaal democraat De oude kroningstad der Pruisische koningen behoorde van 1870 tot 1887 tot de liberale districten in 1887 werd daar een KarteU eaniidiul gekozen en nu s de zetel in handen gevallnn van de sociaal democraten De repnblikeinsche meerderheid id do Franscl e Kamer is den heer Tirard getrouw gebleven Met 1 349 tegen 200 stemmen ii een motie aangenomen 1 waarin de meerderheid verklaart dat zg nog steeds vertrouwen stelt in het ministerie en overtuigd is dat de tegenwoordige regeering een krachtige repnblikeinsche staatkunde atrookenJe met de wenschen des lands zal blijven volgen De minister Smith wenschte in het in bet Ëngelsche lagerhuis dat het voorstel der regeering betreffende het rapport der Pamell commissie der oommiss e dknk te betuigen voor baar arbeid en het rapport op te nemen in het archief ia behandeling zou wo den genomen De heer Smith voegde er bij dat dit voorstel het nstuurlijke gevolg is van hel onderzoek der rechters De beslissing welke bet hof heeft genomen komt den minister zeer rechtvaardig voor zoowel jegens de besdiuldigden als ten opzichte van de Tme De miniater verklaarde zgn instemming met de voldoening welke werd betuigd toen men vernam dat de lereche afgevaardigden werden vrijgesproken van de beschnldigingeu welke hun ten laste werden gelegil maar toch verlangt hij ook gerechtigheid geschiede jegens hen die meenden hun plicht te doen toen zij deze beschuldigingen inbraehteu 0e aanuemittg van het amendement van den heer Gladstone zou meer zijn dan een erkenning dat alle ingebrachte beschuldigingen als vslsch zijn erkend De heer Gladstone bestreed deze opvatting en betoogde dat de afkeuring welke hg in zijn amendement voorstelt zich tot de onjuist gebleken beschuldigingen beperkt Vervolgens bracht Gladstone in herinneriag wat de hmr Pamell heeft geleden en no mde Parnel s lijden zonder voorbeeld in de Engelsche geschiedenis der laatste twee eeuwen Gladstcne s rede dnurde twee uren en werd door de oppositie levendig toegquicht Heden zal de discussie worden voortgezet In het voorstel van den heer Gladstone wordt den rechten dank betuigd en de ingenomenheid uitgesproken over de vrijspraak der afgevaardigden maar wordt geweigerd hm rapport in het archief van het Lagerhuis op te nemen omdat de rechters niet bevo waren de politieke zijde der quacstie vooral wat de andliga betreft te onderzoeken en te beoordeelen KaDtoDgerecbt te Gooda Zitting van 5 Maart 1890 De volgende personen zijn veroordeeld Openbare dronkenschap H N L J L M de K allen te Gouda en J van der K te s Gravenhage ieder tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis B te Gouda tot ƒ 2 of 2 dagen hechtenis C B te Kndingen tot 3 of 3 dagen Plegen van straatschenderij B B te Smilde tot S of 3 dagen hechtenis Het gaan over een overweg aau den spoorweg zonder daartoe gerechtigd te zijn A van D te Waddinxveen tot 3 of 3 dagen hechtenis Overtreding betreffenoe de zeden volgens art 4 2 Wetboek van Strafrecht J van T te Goud tot 3 of 3 dagen hechtenis Allen zijn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar bij Ujfsdwang van een dag A Opeobare Vrijwiliige VERKOOPING Tï op VRIJDAG 21 MAART 1890 s voorm 11 uur ten Eoffiehuize van den Heer J OU DIJK nabg t Station van den Rgnspoor ten overstaan van Notaris MONTIJN te Gouda van 15 Hectaren 09 Aren 60 Centiaren uitmuntend WEI m BOÜWLAHB gunstig gelegen aan den Saidelgkea Owarsweg in den Zuidplaspolder onder de gemeente Nieutcerkerk a d IJtiel kad Sectie Biu nos l tot en met 6 8 9 12 en 13 Te veilen eerst in perceelen en daarna gecombineerd Aanvaarding d a d e l g k na betaling der kooppenningen als zgnde vrg van huur Betaling 10 April 1890 Information geven behalve voornoemde Notaris de Heeren A KËR3BËRGEN te Woerden en Lt KARREMAN i NieumtkerkajdUml Tegelgkertgd en plaats zal in het openbaar worden VERHUURD tot Kerstmis 1895 Een perceel Bouwland mede aldaar gelegen kad Sectie B6i no 19 Breeder bg biljetten Openlsare Verkoophg te GOUDA ten overstaan van Notaris MONTUN aldaar op DiDSdag 11 Maart 1890 s morf ens 9 uur in en vóór het locaal in de NIEIIWSTEEG Wgk E Nommer 17 van Staande en andere l£etil elen waaronder KASTEN TAFELS STOELEN SPIEGELS SCHILDERIJEN KACHELS LEDEKANTEN BEDDEN en BEDÜEGOED HÜISHOÜDBUJKE ARTIKELEN PORCELEIN GLASen AARDEWERK en wat verder te voorschgn zal worden gebracht Te bezien daags vóór de verkooping van 10 12 en van 2 4 aur DAGMEISJE gevraagd tusschen 15 en 17 jaar P G Adres in persoon Mejuffrouw van EIJK Turfmarkt H 159 Voor Schoolgaande kinderen bestaat bg een fats Fam GELEGENHEID tot KOST en DTWOinirG Brieven onder No 1970 aan het Bureau dezer Courant 100 spoedig mogelgk SCHüIJ ERHOU TDRAAUERS bg H V D KBOON Rotttrdam Hugo de Groot straat 93 Mej BUSCH Markt VRAAGT tegen MEI a s eene DIENSTBODE goed kunnende koken en weikeu en van goede getuigen voorzien De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden i 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlgke Nommers VIJF CENTEN JLlVtiiUi De rede van den heer Fabius waarvan wij gisteren een overzicht plaatsten geeft ons aanleiding tot enkele kantteekeningen Geheel eens waren wg het met den spreker waar hg de noodzakelijkheid schetste van voortdurende werkzaamheid op staatkundig gebied ook buiten de verkiezingsperiode Wg zouden gaarne zien dat ook de kiesvereenigingen van onze richting vooral in ons district van tgd tot tgd teekenen vnn leven gaven door begaafde sprekers uit te noodigen hun gevoelen te zeggen over de vraagstukken van den dag en de toepaseing onzer beginselen De pers is geduldig genoeg en brengt den kiezers meer lectuur dan hun soms lief is maar de kracht van het gesproken woord van de bezieling die van een begaafd redenaar uitgaat is niet gering te schatten Ook op de teekening der schaduwzijden van den toestand eeuer regeeriogspartg hebben wg weinig af te dingen Meer echter op de toelichting waarvan deze schets vergezeld ging Al weder deed bet versleten sprookje dienst dat de liberalen 40 jaar lang 1848 1888 aan het bewind geweest zjju en ondanks dit lange tgdsverloop zooveel onafgedaan hebben gelaten De spreker zelf herinnerde er later aan hoe de conservatieven jaren laug er in geslaagd zgn de liberalen van de portefeuilles verwijderd te houden hoe zg de goê gemeente alarmeerden met het schrikbeeld Thorbecke terwijl hij zeker ak kenner onzer parlementaire FEVILLETOK Uit het Mngehch 0 Dit was als nieuw leven voor Violet zij gevoelde eene hartelijke onuitsprekelijke blijdschap onder bet lezen hierna verborg zij de brief in haro japon in de overtuiging dat dit de grootste schat was dien de wereld ooit zou kunnen opleveren de eerste lange brief van den man dien zij beminde Zij ging naar de eetkamer terug haalde den brief nog eens te voorschijn en begon dien te kussen Zij was zoo kinderachtig in hare lilijdschap Zoo was zij bezig toen de ijzeren bout waarmede de jaloezieën aan de buitenzijde werden gesloten opeen werd opgelicht Zij stopte den brief schielijk in den zak en bleef op die jaloezieën staren zij was te zeer ontsteld om o er de oorzaak van die beweging na te denken toen een van de jaloezieën zacht werd ter zqde geschoven en een man in de kamer stond nog eer zij de deur had kunnen bereiken Met een kreet van verlichting snelde zij naar hem toe nO mijnheer Rayner wat hebt u my doen schrikken Ik dacht dat teen inbreker was jiMijn arm kind Ik kom dikwijls op deze manier in huis dan loop ik gaen gevaar voor de deur te geschiedenis evengoed als wij weten hoe de liberalen als zg aan de groene tafel zetelden veelal over geen meerBerheid beschikten maar regeeren moesten ten spjjt eeoer arrti libernle kamer die hun zooveel mogelijk den voet dwars zette on als remtoestel dienst deed Gedurende die 40 jaren waren de helft van den tijd conservatieven aan het roer terwgl gedurende de andere jaren dikwgls een sterke anti liberale oppositie als inert blok den weg versperde Wij willen niets vergoelijken van de fouten die de liberale partg begaan heeft en ze zgn vele maar verkrachting der geschiedenis ia ook in den politieken strgd een oneerlijk wapen Is het werkelijk de pot die den ketel verwijt dat hg zwart is als de liberalen wijzen op het monsterverbond der clericalen Wij gelooven het niet Dordt en Rome zijn tegenvoeters alleen tgdelgk b jeeagefaoaden door haat tegen de liberalen terwgl onder ons eenheid is van beginsel maar verschil over quaestiën van opportuniteit De theologische faculteit de schoolwet en wat er meer genoemd is al te maal vragen waarover de liberalen principieel eenstemmig denken maar vei schil bestaat over de uitvoering De groote fout der liberalen is gebrek aan tucht wanneer zij tegenover den vgand staan die tot dus ver uitnemend de kunst verstond de bataiilons te laten oprukken met echt Pruisische discipline Zelfs afwijkende gevoelens iu de provinciale pers worden in het anti i evolutionaire hoofdkwartier niet geduld onmiddellijk worden dergelijke delinquenten tot de orde moeten wachten Maar ik zou je nu Stellig niet zoo vreeselijk heblien doen schrikken als ik geweten had dat je hierbinnen waart Ik dacht dat iedereen met de twee zieken zon bezig zijn En hoe gaat het je vrouwtje Zij was zoo blijde dat hij was teruggekomen zoo gelukkig in het bewustzijn dat er nii ten minste weer een persoon in huis was op wien zij kon sten 1 nen en aau wien zy vertrouwen kon schenken dat zij moest lachen en schreien tegelijk toen hij haar vriendelijk op den schouder kloppende zaide dathet ook wel wat erg voor haar wag zoo alleen opElzenhof te blijven als hij op reis moest hij zouhaar in het vervolg dienen mede te nemen Zijlachte nu weder hartelijk en zeidei Maar ik ben hior zoo nuttig en noodig mijnheer Ik weet niet wat men zou hebben begonnenzonder mij Kerst Haidee ziek en nu Sarah ook nog Zooals u wel kunt begrijpen kwam het liestuurnu voor het grootste gedeelte op mij neer wantmevrouw is nooit wel genoeg om zelve hare order te geven Ik hoop nu maar dat u uiet boos zult zijn als u hoort wat ik zoo al gedaan heb N een Vindlief dat zal ik zeker niet zeide hij naar het butHp gaande pm een atukje koud Hoe gaat het raet mijne vBJl niil AÜVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere reg l uieer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnc geroepen Aan welke zijde de meeste zelfstandigheid gevonden wordt is voor den onpartgdigen toeschouwer niet twijfelachtig De verwerping van Keuchenias begrooting werd ook weder uitgemaakt voor eene ongemotiveerde stoutigheid der Eerste Kamer zelfs gebruikte de spreker het wordt uittarting om daarmede den bal terng te kaatsen aan de N Bott Ct welke dit woord gebruikt had naar aanleiding van het optreden van den heer Lohman als Minister Toch houden wij ons overtuigd dat alleen de gevaarlijke eigenschappen van den getroffen Minister hem ten val brachten Zgn eigen partjj wist geen woord ter verdediging in te brengen Alleen de dwaze oprakeling van het Heilig Verbond is voldoende geweest om elk bezadigd politiek man de overtuiging te geven dat er iets verwards is in het hersengestel van dezen evangeliebelgder dat hem ongeschikt maakt als Nederlandsch Minister op het einde der 19e eeaw De behoedzaamheid waarmede de spreker ziJn oordeel over het optreden van Jhr Lohman opschortte houden wg voor eene loutere schijnvertooiiing Daarvooï kent de heer Fabius zijn oudcollega te goed De geheele tirade over Lohman en de zelfstandigheid der antirevolutionairen tegenover ieder ook tegenover de Roomsche bondgenooten had veel vau een vuurwerk afgestoken om de goedgeloovige menigte die buiten staat te verblinden Wij houden het er voor dat niemand zich meer verheugt over den afloop der ministerieele crisis dan de heeren der Vrije Universiteit die zelf die oplossing hebben uitge Zij vertelde hem dat zij niet beter en niet erger was en dat zij vandaag naar de groote logeerkamer boven was verhuisd Vandaag wJa Zij had er zooveel tegen hare eigen kamer te verlaten dat ik de vrijheid nam tot Sarah te zeggen het uitstel van dien t énen dag tegenover u wel voor mijne verantwoording te willen nem n Het was toch niet al te vrijpostig van mij Neen antwoordde hij vriendelijk terwijl hij haar op een stoel naast hem aan tafel plaats liet nemen Ik geef je onbepaald verlof om van myn gezag gebruik te maken altijd en op de wijze waarop je dat noodig zult achten Dank u mijnheer Ik weet niet wat u er van zult zeggen maar ik heb Ilaidee s ledikantje door Sarah op mijne kamer laten zetten het was beneden zoo kil En toen heb ik oni dokter I owe gestuiu d want ik heb gehoord dat hij de beste dokter in Beaconsburgh is AVas dat goed Zij vroeg dit eenigszins weifelend Want zij wist dat hij dokter I owe niet mocht maar heden avood was mijnheer in eene stemming om niets af ti keuren Alles wat je gedaan hebt is soed in mgne oogen en zal het altijd zijn Ie behoeft je nooit er over te verontrusten wat ik er van zegseii zal kindlief Heb je noï meer nieuws Ik moet nog alle bijzonderheden an Sarah s onffeiufc hooren en dan ook of je niet erg geschrikt waart ij het vernemen van die inbraak op Denhamcourt