Goudsche Courant, maandag 10 maart 1890

Seret en Vermeulen aangenomen Het amendement Van Dedem doorloopende korting voor alle ambtenvan werd iiigetrokken daarna dat van den heer Borgesius waaromtrent de Minister zich geen partij stelde aangenomen zoodat voortaan de na 1 Juli 1868 aangestelde ambtenaren behalve de 5 pCt wegens verhoogingen 2 pCt van hun tegenwoordigen pensioonsgrondslag hebben te betalen Verder kwam er voor de verschoning der r oude weduwen weinig belangryks meer voor in hot ontwoïp betreffende de weduwen en weezen pensioenen Op den zeer juisten aandrang van den heer Huber om iets te doen ten bate dei ongeh iwde legestrekkende ambtenaren die in ongunstiger conditie komen omdat zij naar het ontwerp geen moedfir of zuster als peusioengerecfatigde kunnen aanwijzen nam de Minister een tegemoetkomende houding aan Daarentegen wilde hij niet weten van het denkbeeld van den heer Borgesius om zijn artikel dat aan de tegenwoordige ongehuwde ambtenaren het recht geeft zich aan het fonds te onttrekken weder prijs te geven wat natuurlek ten gevolge had dat het artikel werd aangenomen Dinsdag zal de discussie kunnen alloopen danvoleen de interpellatieu In hoofdzaak blijft nu nog alleen ter beslissing over de instelling van den pensioenraad en de behandeling der pensioengeschillen voor den Raad vau State afd van de geschillen van bestuur De debatten oVer de pensioenwetteu die van de zydo der Kamer met groote degelijkheid en opgewektheid zonder te groote breedsprakigheid worden gevoerd zullen dus waarschijnlijk a st Dinsdag wel ten einde worden grbracht Vindt n n eene bevredigende behandeling der geschillon waarop nu wel kans bestaat dan voorzeker heeft do Vertegenwoordiging verre van een volmaakt werk doch zeker een goed werk verricht waarvoor zij den dank van duizenden in den lande zal inoo sten En te meer verdient zij dezen dank omdat de belaijgen van do schatkist niet uit het oqg zga verloren Ues mag wel niet zoo heel loguck in elkander zitten de heer Van Deldon meende dat dit met een onderwerp als tlians in behandeling niet geheel mogelijk was Maar de wetten die wel eens eenigszins tegen de strenge eiachen der logica indruischen zijn nog altijd de slechtste niel gebleken Alle wetgeving is min of meer lapwerk Wij eelooven dat da vele betrokken partijen reden hebben om over dezen arbeid van ons parlement niet al te ontevreden te zqn Korte schetóen uit de g eschiedenis der Latijnsche School VII ÜK OUDSTE SCHOOLORDEBS In onze vorige schetsen spraken wij reeds een paar maal over een tweetal schoolorders waarvan de eene speciaal betrekking had op de xoudsche School de andere daarentegen voor alle Latijnsefae scholen in Holland van kracht was De oudste schoolorder of om eene moderne uitdrukking te gubruikeo het oudste reglement op de Goudsche Scheol dateert van 1593 en bleef geldig tot aan het jaar 1666 dus ongeveer tot het tijdstip waar wij met de geschieilenis der school genaderd zijn Wij veroorloven ons dus het een en ander uit die oude schoolorder mede te deelen ten einde zoodoende den belangstellenden lezer een blik te heer heeft beloofd zonder mij niet langer dan één dag meer van huis te gaan noch voor zaken noch voor zijn eigen genoegen Het schijnt alsof er aan zijne afwezigheid telkens ongelukkige omstandigheden verbonden zijn want beide die diefstallen die iedereau zulk een angst hebben aangejaagd zijn gebeurd terwijl hij van huis was de inbraak bij lord Dalston en lïle op Denhameourt en we hadden in die dagen geen man in huis om ons tegen dieven of tegen onze vrees voor hen te beschermen Mij iunkt dat je vooroordeel ten opzichte van den heer Rayner nu wel geweken zal zyn daar wij door zijn toedoen elkander zoo sjteedig zuliJn ontmoeten Want niét waar als wij te Monaco zijn kóm je ons dikwijls bezoeken Mama verlangt er ook erg naar om met je kennis te maken hoewel ik haar nog niets van onze verioving heb gezegd ik durf haar nooit een geheim te vertellen Ik geloof dat de heer Rayner het reeds half heeft begrepen want hij zegt gedurig iets ofti mij te plagen en mg eene kleur te doen krijgen En hij doet ook volstrekt niats om my tegen jou op te zetten zooals je dacht dat hij oil doen Maar laat hem dit gerust beproeven en de geheele wereld met hem jaar in en jaar uit het zal hem evenmin als iemand anders gelukken ooit eene verandering te brengen in het hart vau je altijd liefhebbende Violet Aan tafel had zij op de vraag van mynk ge heid gaf der Commissie aanleidiug om ook de vraag te overwegen of er bezwaren zouden zijn tegen het in gebruik geven van schoollokalen op Zondag voor welk doel dit ook mocht worden gevraagd li kwam tot het inzicht dat dit niet wenschelgk zoude zqn om de volgende redenen omdat de lokalen die gedurende zes dagendoor tal van kinderen bézet zijn des Zondags wel fiink mogen worden gelucht na des Zaterdags te zijn Bchooügemaakt omdat die lokalen door het gebruik opZondag weder vuil zoudeu worden omdat de hoofden aanspraak mogen makenop Zondngstust en deze hun niet ten volle zouten deel vallen zoo hunne lokalen op dien dagaan anderen werden afgestaan i omdat de verwarming c q de verlichting der localen en de controle op het gebruik der achoolmeubels tot allerlei moeilijkheden zou leiden en 5 omdat er indien do gemeenteraad eenmaal dezen weg op ging nagenoeg geen grens zoude zyn te stellen aan de verzoeken om in genot van een schoollokaal gesteld te worden Uit Ouderkerk a d IJsel schrijft men aan de Sekoonk Ct Ondanks een felle vorst en besneeuwde wegen vulde Maandag avond een talrijk publiek de zaal van het wWapen van Ouderkerk tot bijwoning van de laatste openbare vergadering in dit seizoen van het Plaatselijk Nut waarin als spreker zou optreden de heer Vrugtman leeraar in voordracht en zang te Zutfen Terecht mocht deze het in een woord vooraf een gelukkig verschijnsel noemen dat de lust om verzen te hoeren voordragen van oudvaderlandsche dichters onder het tegenwoofdig geslacht nog leetde niet alleen maar bovendien nog kracht uitoefende om velen bijeen te brengen in een gezelligen kring Ademloos was de stilte waaronder de redenaar die de stijve katheder had doen vervangen door eene estrade waarop hij zich vrij kou bewegen werd aangehoord De edelste scheppingen van dichters al Ter Haar v Lennep Schimmel Tollens e a vloeiden hem vrij van de lippen en werden vertolkt op eene wijze die de snaren van t gemoed aan het trillen bracht en t hart goed deed Bij al het proza dat het menschelijk leven zoo overvloedig oplevert onder t mateloos jagen van den tijdgeest wiens wiekslag steeds voorwaarts ons wenkt is t goed eens een oogenblik te toeven en zich te laven aan de immer reine verfrisschende bron der ware poëzie Het was den heer Vrugtman gegeven zijn gehoor aldus te boeien Mogen de omstandigheden het medebrengen dat de hoogst aangename herinnering aan zijn optreden jaarlijks herinnerd worde Staten generaal Twiede Kamek zitting T n Vrijdag 7 Maart De Kamer heeft gisteren een goed werk verricht door te zorgen voor de oude tneduwe dat wil zeggen voor de weduwen en weezen van ambtenaren die na 1 Vpril 1836 waren aangesteld en voor 10 December 1888 zijn overleden of gepensioneerd an deze is een pensioen verzekerd tot een maximum van ƒ 400 en 800 voor weduwen en weezen samen Het 65 tegen 16 stenunen werd dit warm aanbevolen en door de Segeering wel bestreden doch niet onaannemelijk verklaard amendement ran H heeran Van Delden S van der Oye Kerdijk Michiels alles te melden wat op Elzenhof gebeurde gehoorzamende berichtte zij uitvoerig op welke slinksche manier Sarah de bijeenkomst op dien Woensdag avond had verhinderd en hoe zij Donderdag den brief uit de tasch van den postbode had geètolen Violet vertelde ook alles van het bezoek van den heer Carruthers van den die tal op Denhameourt van Sarah s ongeluk op Vrijdag avond van haar bazelen over een man dien zij James Woodfall noemde van de terugkomst van den heer Rayner en van zyn aanlig plan om over een paar dagen met haar Haidee en hare moeder naar Monaco op reis te gaan De hoop Ijaurence spoedig te zullen zien had nu alle andere gedachten verdrongen en zij verlangde er luar dat het maar Vrijdag was om te kunnen verulkken Vervolgens schreef zij hem nog dat zij zeer ernstige vermoedens omtrent den diefstal meende te hebbbn dat zij die aan mijnheer had medegedeeld die er echter niet zooveel waarde aan hechtte als zij en alleen had gezegd dat zij er liever tegen niematfd over moest spreken tot hij gelegenheid zou hebban gehad de zaak Nauwkeurig te onderzoeken wat zij hem beloofd had jtZoo nu behoeft ge dus over mij niet meer ongerust te zijn beste Lauretace Want Sarah de eenige in huis die mij niet goed is gezind ligt te bed en is te ziek om zich te bewegen De dokter zegt dat zij grootelijks gevaar loopt om zooal niet het leven toch haar verstand te verliezen de stakkerd Mijn I gunnen in de inwendige inlichting der school Het reglement van 1666 is jammer genoeg verloren gegaan Keeds in de achttiende eeuw was het spoorloos verdwenen en hebben de Curatoren er overal te vergeefs naar gezocht J e sehoolorder van 1693 1 begint met eeneinleiding waaruit wq zien welke motieven de Scholasters tot de samenstelling van een reglementhebben geleid Het is dan m ggea de Scholasters een gevoel van dankbaarheid voor den bloei waartoe c e school zoo spoedig is mogen geraken dat hennoopt om zooveel t in huu vermogen ligt eikenraogelgken achteruitgang te verhoeden Bn voor den voortdurenden bloei achten z j in de eerste plaats een ordro noodzakeiyk Het reglement dat niet werd gedrukt maar waarvan aan ieder onderwyzer een afschtift werd ter hand gesteld bevat zestien artikelen die niet altijd even duidelijk gesteld zijn De school zoo luidt het eerste artikel begint op een werkdag om zeven uur Zondags om acht De meesters moeten op tijd aanwezig zgn Dat des Zondags ook school is staat in verband met de ge woonte dat de onderwijzers bg beurten des Zondags met de jongelui naar de kerk gingen tot welk doel deze zich oen half uur voor den aanvang der kerk in de school moesten bevinden Ook na kerktijd werd er nog tot half drie school gehouden waarschijnlijk werd er dus godsdienstonderricht gegeven Op werkdagen duurde de school tot elf uur en werden er na den middag ook nog lessen gegeven tot aan een zeker uur dat in de acboolorder niet vermeld staat De Itector heeft volgens hot reglement vry veel macht Hij mag zonder daarin de Scholusters te raadplegen minder geschikte onderwijzers ontslaan l venwel mag h j geen andere meesters aannemen zonder eerst t advies van de Scholasters te hebben gehoord Geen boeken mogen op de school worden gebruikt zonder toestemming van den Reetor en de Scholasters Zjjn er ongehoorzame leerlingen dan moet de Ueotor te hulp geroepen worden Geschillen tusscheu meesters en outers worden door de Scholasters beslecht De meesters moeten hunne plichten als onderwyzer goed vervullen Zy moeten wanneer de kinderen hun les opzeggen goed toelnisteren en als ze blyven steken hen op weg helpen sender op die tydt maer eenigsints te zitten slaepen Uit dit laatste ziet meo dat bij het werktuigeljjk lesje opzeggen den meesters zoo nu on dan wel eens een gezellig dutje overviel Laten wij jnaar veronderstellen dat zoo iets nooit meer voorkwam toen het bij reglement verboden werd Ook mogen du meesters op school niet zitten te lezen In t kon zij mogen niets doen wat niet streckt tot oirbaer van do kindoren mner tot eijgen behagen Voorts moeten de meesters hunne leerlingen alle maanden overhooren het Onze Vader geloof tien geboden en tafel avond en morgengebed Verder bevat de genoemde schoolorder niet veel dat der vermelding waardig is Alleen willen wij nog wijzen op éi n artikel waarbij bepaald wordt dat er twee oiaal in hot jaar voor de leerlingen ge 1 D lehoolordnr wurvtD vij tbtai tprekao wordt in talrijke tracbriften nit bet bi gio der 18 ie eeoir gevoDden doeb ateeda zonder jaartal Dat deze acboolorder de oodate ia blijkt alt e mleidiDg en dat de oodate aa 1603 dateert weten wg tan eldera antwoord geen plan te hebben om naar de avondkerk te gaan maar zij had niet gezegd dat zg naar de p torie wilde wandelen Toen bet dus vijf uur was geyordon en zij begreep dat de kerkdienst uit zou zijn kleedde zij zich aan gaf Haidee die inmiddels was wakker geworden een kus en vertrok door de glazen deur van de leerkamer Het kon haar nu niet schelen die ongesloten te laten mynheer was immers thuis Mevrouw Manners kwam haar in de gang van de pastorie tegemoet en nam hnar mede raar haar salon Hier had zy een pakje gereed gelegd om aan haar mede te geven het waren tractaatjes waarvan zq enkele met i tlood van namen had voorzien Het scheen toch v l dat mevrouw Manners ondanki haren afkeer van voorwendsels het geheim rzinnige dat over Violet s verloving met Laurence lag niet onaardig vond Zij gaf haar een hartelijkenkus en zeide dat zy haar madr eens moest zeggen als Sarah wee zdo ver was dat z haar iets konkoiJSen voorlezen of als ik he t wilde dqen zou zijiets te lezen sturen da haar zeker goed en nuttigzou lijn Violet beloofde het te doen maar dachtdat Sarah te ondeugend was om van e der goede boekeos van mevrouw Manners veel invloed te mogenverwachten Zij ging nu hetzellde tuinhek door achter den tuin der pastorie waarbij zij op dien heerlijken avond tegen Laurence was aangeloopen Wordt vervolfd i legenheid bistaat om na afgelegd examen tot eene hoogere klasse bevorderd te worden Gelijk wij boven reeds ze den was deze schoolorder tot 1666 van kracht Doch inmiddels had de Schoolorder die in hot Latijn opgesteld door Gedeputeerden uit de Leiilsche Senaat iu 1625 door de Staten van Holland was gearresteerd een groeten invloed op den gang van het ondorwg s op do Latynsche Scholen Wat de Staten iu de eersie plaats wenschten was gelijkheid en eene gelijkheid tot in de kleinste bijzonderheden De Schoolorder bevatte dan ook een volledig rooster der lesuren met opgave der boeken die in de zes klassen moeaten gebruikt worden In de steden van Holland zouden dus ledereu dag op hetzelfde uur precies dezelfde lessen worden gegeven Zoo zouden dan de professoren meende men hunne lessen kunnen geven aan eeu jongeling schap die in kenuis en ontwikkeling niet al te veel uiteenliep Bn zouden de kinderen die van de eene school naar do andere gingen geeuorlei moeilijkheden ondervinden Dit waren de duidelijk uitgesproken verwachtingen die men van de Schoolorder meende te mogen koesteren 1 De uitkomst bedroog die verwachtingen Niet overal lieten zicli de Regenten de wet vdorschrijven door de Staten en bovendien was uiet iedere stad in staat om in een leeraarspersoneel voor zes klassen behoorlijk te voorzien Doch in kele opzicliten werkte die schoolorder uitstekend Een leiddraad voor de keuze van leerboeken was hoogst gewenscht in een tijd toen men nog allerlei boeken uit de middeleeuwen gebruikte Ook werd door de order speciaal de aandacht gevestigd op het irieksch waarmede de leerlingen al vrij vroeg moesten beginnen Behalve Latijn en Griekacli schreef de schoolorder nog voor muziek physica on arithmetica terwijl ook voor den sohrijfuieester een aantal uren waren uitgetrokken Ook werden orde en netheid bgzonder aanbevolen Vooral schijnt aan een zek er fatsoen in die dagen veel gehecht te zyn Zoo vindt men bijv m een door de btaten voorgeschreven boekje in deftig Latijn een omstandig verhaal hoe ee behoorlijke jongen ijn neus moet snuiten 21 Doch we zouden afdwlen Een volgende maal hopen wij te spreken over Jac Tollius den meest beroemden doch tevens me st eigenaardige onderde Goudsche Rectoren K Zie Cau tjl out Hlacaetboek 1 p 275 vgl Dit boek isop het Archief aannt Zi Zit dr J B kan Geachudeiiis tao het Eraaniiaaoach GyiiiDaHiflm p 5fl Den 7ii Maart overleed in het Ondemaonenhuia onze geliefde Vader en Behuwdvader JACOBUö JOHANNES KOLSTEE in den oaderdom van bgna 80 jaren Uit aller naam van Kinderen Behuwd en Kleinkinderen JACOBUS KOLSTEli Voor de tele bewjjzen van deelneming ondervonden b het overig len van onzen geliefden Echtgenoot Vader en Grootvader A OOSTHOEK betuigen wg onzen hartelgJcen dank Mede namens Kindereu Behuwden Kleinkinderen Wed A OOSTHOEK VAH Dam Alfen 8 Maart 1890 De ondergeteekenden Kinderen Behuwd huwden Kleinkinderen betuigen hunnen oprechten dank aan Heeren Regenten MejuffrouwKEMPE en de boj en van het Oudemaunenges cht voor het verplegen en de goede behandehng welke hun vader ruim vgftien jaarheeft mogen genieten Uit aller naam JACOBÜS K0L8TER Oouda Maart 1890 Zg die iets te vorderen hebb van of verschuldigd zgn aau tie Nalatenschap van den fleer ADRIAN Ub VAS8E in leven Spekslager gewopnd hebbende te Gouda en aldaar 26 Februari jl overleden worden verzocht daarvan vóór den l April aanstaande opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris G C PORTÜIJN DROOGLEEVER te Oouda Zwarte Pantaisie Stoffen SCHË i Zn OpenbareVrijwiUigeVerkoopingen te ZEVENHUIZEN aan de Heerenboerderg van den Heer Van GENNEP staande in den Zuidplaspolder op het kruispunt der Hoofdwegen naar Waddinxveen Moordrecht Moercapelte en Zevenhuizen I niet ver van de Stations der Ned Rijnsp Maatsch ten overstaan van Mr h MOLENAAR Notaris te Waddinxveen Ten Eerste op Woensdag den 26 Maart 1890 s morgens ten 9 Ure te beginnen van den geheelen E0EBBERIMN7ENTAIIIS hoofdzakelijk bestaande uit laje vezid e HaTT e als 10 beste Werkpaarden van verschillend haar en jaren 1 Zesjarig Paard 1 Vierjarig Paard 1 Driejarig Paard I Aftands Paard met Veulen 1 Jaarling Een Koe 1 Kalf Partg Kippen met Hanen MACHINERIEËN Een beste Stoom Dorschmachine met Locomobiel Compleet Marshal s Sons Cy Een Zaaimachiue Hooihark Maaimacbine Stroosnijder Korenkneuzer Enterpator Voorts Drievenrsploeg 2 Schoffelploegen Boerenwagens Driewielde Karren Kruiwagens Rolslede Eggen Ploegen Tuigen voor 12 Paarden Korenzeven Rieken Schoppen Planken Brandhout enz enz enz Voorts De EQUIPAGE bestaande uit Een Span Aftands goed loopende Vos Bles Merriepaarden geheel mak en vertrouwd Een Elegante zoo goed als nieuwe met bruin Satijn bekleede Coupé clarence troisquart Een Brik béide rgtuigen uit de fabriek van Tenlings te Bosch en ligt en geschikt voor één paard een zoo goed als nieuw prachtig met zilver gemonteerd tweepaards üareeltuig met toebehooren diverse twee en eenpaards Gareel en Borsttnigen Leidsels Zwepen Poetskisten Tuigenkasten Stalbenoodigdheden enz enz en al hetgeen meer dien dag ten verkoop zal te voorschgn gebracht worden Ten Tweede op Vrrjdag den 28 Maart 1890 des morgens ten 9 ure te beginnen van den geheelen goed onderhouden zeer netten i an To O ec5Lel welke voornamelgk bestaat uit Linnenkasten Cbiffonières Secretaires Buffetten dames Schrijf bureau Werktafeltje Salontafels Eettafels Theetafels Penanttafels Dientafels fraaie Spiegels en Schilderge GravureUj Pendules met Coupes Ornamenten Statiegorajjnen Insteekfaaard Kachels Haarden sierlgke Petrolenmkronen Lustres Tapgten Kleeden Ledikanten Waschen Nachttafels meb toebehooren Scheerspiegel Slaapkamer Ameublement Mahoniehouten en andere Stoelen Badkuip Bedden met toebehooren Tafel en Bed Linnen Kristal met Zilver gemonteerd Kristal Glas Porcelein Koper Uzer Blik en Aardenwerk Verlakt werk Voorts Groote partg Boeken waaronder Pracht en Geillustreerde uitgaven o a de compleete Encyclopedie van Winkler Prins Journal de l igriculture de Batal de werken van den Onden Heer Smit Multatnli Sue Cooper enz Voorts Een best Billard met Keuen Keueurek en verder toebehooren uit de fabriek van Diestelhorst te Gouda Een Pianino met MnzieJikastje en Mnziekboeken Een buitengewoon solieden Mangel met Tafel en stalen rol en verder alle wat tot een dsftigen inboedel behoort Het te verküüfune zal telkens daags te voren en op de verkoopdagen aigenummerd en geregeld te bezichtigen zgn in gemelde Heerenboerderg en op de Werf De verkoopingen geschieden om Contant geld Voor alle verdere informatien wende men zich tet genoemden Notaris Mr L MOLENAAR te Waddinxveen Openlare Verkooping ten overstaan van Notaris REIJNDERS op WOENSDAG 16 APRIL 1890 s morgens te tien uren precies aan de Bouwmaoswoning bewoond geweest door wijlen Mej de Wed T BRAAT te Mieuwerkerk aan den IJsel in den Zuidplaspolder plaatgelgk gemerkt B Nr 42 van 36 stuks puik gezond en extra best gekalfd of aan den nring 1 Pinken 1 Pinkstier eenige Kalvers 1 Paard oud 7 jaar bruine merrie mak en vertrouwd bij den weg 3 Zeugen met Biggen 4 Lamschapen en eenige Kippen Voorts Tilbury Tentwagen 2 Boerenwagens 2 driewielde Karren Speelwagen Hooihark Staren Kuipen Kannen en verdere Melk en Stalgereedschappeü Eene partij Brandliout Eenige Meubilaire Goederen en wat meer ten verkoop zal worden aangeboden Betaling contant Openbare Vrijwillige Verkooping te ZEVENHUIZEN ten overstaan van den aldaar gevestigden Notaris R E U NDERS xbg veiling in de herberg hlt Hop van Holland op ZATERDAG 22 MAART 1890 en bjj verhooging en afnlng in de herberg de Sint Jobis op ZATERDAG 29 MAART daarna telkens dea voormiddags te elf uren van eene kapitale hechte en sterlce BOUMAHSWOHNG met twee Arbeiderahuimen Schuren Bergen en aanhoorigheden benevens ongeveer 44 Hectaren extra best WEI en BOUWLAND waarvan 32 heet WeU en 12 hèct Bouwland staande en liggende in den Eendrachtepolder aan den Zuideindschen weg binnen de gemeente Zevenhuinen Te aanvaarden de Landergen dadelgk bg de toewdzing en de Woning den 1 Mei 1890 Grondlasten over 1890 154 29 den hoop Polderlasten Eendrachtspolder slechts 1 50 per heet Schielandspenninggeld l SSl oVer Schielands hoogeboezemgeld l 5oJ 1889 Betaling der kooppenningen 15 April 1890 De veiling Jieeit plaats in elf perceelen welke eerst a onderlgk en daarna in verschillende combinatiën worden aangeboden die op den dag en na afloop der veiling zullen worden opgegeven Inmiddels uit de hand te koop Breeder omschreven in gedrukte notitiën welke tgdig te bekomen zullen zgn Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris bg wien voor een gedeelte der koopcom geld tegen 4 o ve krggbaar is $