Goudsche Courant, maandag 10 maart 1890

H mjfii 01 in MM maandag 10 Maart 1890 openbare Vrijwillige Verkooping VAN de bg den Eigenaar den Heer H J tam GENNEP te Zevmhuüen in gebrnik en volle Exploitatie zgnde HBEHEH BOEROERU benevens de daarbg behoorende degelgk bemeste uitmnntende Bouw en lüaTeTlanden ter grootte van 70 Hectaren 66 Aren 44 Centiaren b elkapder gelegen allergonstigst in den Zuidplaspolder van Schieland aan t krnispant der hoofdwegen naar Waddinxveen MoercaptUe Zevenhmzen en Moordrecht binnen de Gemeente ZEVENHUIZEN j j pllO IIIIMA lj jlMIH8SO ten 12 are des middags in het Hotel de Zalm te GOUDA ten overstaan van den Notaris ter standplaats Waddinxveen De Veiling geschiedt in 24 peroeelen de afslag in diverse combinatien en in massa Notiüën bevattende le omschrgving dier perceelen benevens de voornaamste verkoopcon ditien zgn van den 1 Maart 1890 af op franco aanvrage gratis te verkrggeo ten Kantore van f moemden Notaris MOLENAAR D 3 aan de erkweg te Waddinxveen alwaar de Eigendomsbew zen kadastrale kaart en Extracten ter inzage liggen en alle verdere informatien te verkregen zgn OpejiTjare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 25 MAART 1890 des morgens te 9 aren ten sterfhaize van den Heer A VASSË aan den Kleiweg Wgk £ No l van Ëenen goed onderbonden INBOEDEL waarby Gewerkt GOUD ZILVER en JÜWEELEN benevens den Inventaris eener SpekstagerU Daags te voren des morgens van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 aren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda BOEM HÜIS TE ZEVENHUIZEN om contant geld aan de Bonwmanswoning bewoond door den Heer W OOSTHOEK in t Zuideinde aldaar ten overstaan van Mr I MOLENAAR Notaris te Wad Snxveen op Woensdag 23 April 1890 ten 10 Ure des morgens van Leidende Have als PAARDEN KOEIJEN VARKENS PINKEN Voorts WAGENS RIJTUIGEN TUIGEN en BovLw en Melkgereedscliappen Breeder nadei in biUetten Informatien bg Notaris MOLENAAR Openbare Verfcoopingf te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTÜUN DROOGLEEVER op MAANDAG 24 MAART 1890 des morgens te elf aren in het KofBehnis Baemo ie aan de Markt van Nr 1 Een op gnnstigen stand gelegen goed onderhouden HUIS en ERF waarin sedert vele jaren met goed gevolg de 8PËKSL4GERIJ wordt uitgeoefend staande aan den Kleiweg Wyk E No 1 te Gouda Te aanvaarden 1 Mei a s of zooveel vro r als nader zal worden overeengekomen Het Uais van vele gemakken voorzien bevat behalve den mimen Winkel beneden Kmner Keuken en Slachthuis uitkomende aan het Water der Zeugstraat en boven 3 Kamers en Alkoof Zolder en Dienstbodenkamer Nr 2 Een enkele jaren gebouwd gemakkelgk ingericht Pakhuis en l erkplaats en ERF met afzonderiyke BOVENWONING staande in de Nieuwsteeg te Gouda Wgk B Nr 12 en 12a Verhuurd by de week tot 1 Angustus a s voor 2 60 De Bovenwoning bevat 3 Kamets Keuken en Zolder No 3 Eeo wiNEEL1 mmm en ERF staande aan de Gonwe te Gouda Wflk O Nr 161 met een ruim SLACHTHUIH daarachter uitkomende aa het Nonnenwater Verhuurd tot 1 Februari 1891 voor 4 50 perweek 1 Nr 4 en 5 Twee HUIZEN en ERVEN in den Langen Groenendaal te Gouda Wgk I No 116 en 117 Verhuurd bg de week voor ƒ 1 50 en 2 30 En No 6 Een met SCHUUR ERVEN aan de Korte Akkeren in de Heerekade te Gouda groot 21 Aren 4 Centiaren Terstond te aBovaarden De Tain wordt vericocht in 9 perceelen welke allen op het terrein zün aangeduid te welen 8 perceelen Bouwgrond uitkomende aan den Weg waarvan 7 ter breedte van 3 70 Meters en een van 4 80 Meters en allen ter diepte van 17 tot omstreeks 21 Meters en een perceel Moestuin liggende achter die perceelen en strekkende tot de Wetering De perceelen worden daarna gecombineerd De perceelen zgn te bezichtigen zooals op de aanplakbiljetten is aangegeven Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den i fotaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Openlaró Veriooping te GOUDA ten overstaan van Notaris AIONTIJN aldaar op Dinsdag 11 IHaart 1890 s morgens 9 uur in en vóór het locaal in de NIEUWSTEEG Wgk E Nummer 17 van Staande en andere Meubelen waaronder KASTEN TAFELS STOELEN SPIEGELS SCHILDERIJEN KACHELS LEDEKANTEN BEDDEN en BEDDEGOED HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN PORCE LEIN GLAS en AARDEWERK en wat verder te voorschgn zal worden gebracht Te bezien daags vóór de verkooping van 10 12 en van 2 4 uur OPENBARE TERKOOPW R ten overstaan van Notaris REIJNl afil DERS op WOENSDAG 12 MAART iBSmÊ 1890 s morgens te 10 uren precies aan de bouwmanswoning bewoond geweest door wglen Mej de Wed KNEPPERS aan den Kruisweg te van een donkerbruine Merrie met veulen oud 5 jaar een Vos ruin oud 5 jaar een lichtbruine Merrie oud 4 jaar een dito dito oud 3 jaar een zwarte Ruin oud 7 jaar mak en vertrouwd bg den weg als mede vgf Werkpaarden verschillend van haar en Jaren Voorts divers Bouw Melk en Stalgereed schap als Boerenwagens Karren Ploegen Eggen Zwingen Tuigen enz mitsgaders een groote partg Tal±enbossen en Brandhout en wat meer ten verkoop zal aangebodea worden BeUUing contant NB Het VEE en de verdere BOJEBENDE OOEDEBEN zullen verkocht worden den 23 April 1890 Openbare Vrijwillige Verkooping TB WADDINXVEEN in het Koffiehai van de Wed KOUWENHOVEN ten overstaan van Notaris M I MOLENAAR 24 Bg Veiling BilM7l0plAA IDAfilit MAART189O ten 11 ure des voormiddags van Twee HUIZEN B 1 en B 7 en ZES Hectaren WEI OF nooiiiNo staande en gelegen op den dgk van en in d Patten te Waddinxveen Beuling op 1 MEI 1890 Breeder in billetten Nader onderricht geeft Notaris MOLENAAR genoemd OOSTHAVEN 17 GOUDA heeft lederen Zaterdag avond versch voorhanden SAUCIJSENBROODJEÖ DAGELIJK8CH ft§tüS®Eiirs PALEISBAlETJATTEMfiBN de bekende ZandDsoelsöes en aöder KLEIN GEBAK Verschillende TAARTJES waaronder ZANDTAARTJES CELESTINES TOMPOÏÏCES BLIKGROE MEN a 40 Ct per L Blik zeeraan te bevelen Zijde Bonbons en Herz Cacao iets nieuws Gouda Saolpendruk fan A Bbinkhan 8t ZooN Bultenlandsch Overzlcbt To Parijs komen niet zeer gunstige berichten van Afrika Westkust De koning van Dahomey heeft zijn aanvallen tegen de Franscbe posten ten noorden van Ootonnon hervat Wel werd hij met groot verlies teruggeslagen maar ran de koloniale troepen sneuvelden tien manschappen waaronder ook eeu Frauschman In do Kamer heerschte daarom gisteren groote beweging en zelfs waren er leden die het ministerie terstond wilden interpelleeren vooral omdat zes Europeanen in handen zijn gevallen van de negers De Vransche gouverneur Bayol had de BuropeaneD die te Mydah gevestigd zijn gewaarschuwd maar zes hunner bleven in de stad en werd n nu medegevoerd naar Abomey De wreedheid van den Koning van Abnmey in wiens ryk nog steeds by pteohtige geledenheden menschenoffers worden gebracht is overbekend zoodat men in groote ongerustheid verkeert over het lot der gevangen Europeanen Een nieuwe wolk pakt zich dus weer samen bovenhet hoofd van het ministerie dat gisteren den ondergang weer is ontkomen De regeering vroeg toen geen motie van vertrouwen maar stelde zich tevreden met een eenvoudig besluit om over te gaan tot de orde van den dag waarmede in dit geval alle partijen zich konden vereenigen De hem Tirard woonde de zitting bij maar de minister president voerde het woord niet Evenals bü de eerste interpellatie over de crisis diior den heer Bourgeois zoo werd nu de aanval ovqr de arbeidsooofeifentie afgeslagen door den heer Spuller dfe het besluit der Frai sche r Sgoerinj verdedigde i i Tevergeefs poogden de Boulangisten een algemeene diMUasie uit te lokken over de buitenlandsche politiek Dit werd zelfk geweigerd door de Bonapartisten on monarchisten wKnt gelijk de heer De Casaagnao verklaarde zijn tegenover het baitenland alle Kamerleden alleen Fransohen Den heer Tirard is dus weer eenige tijd uitstel verleend maar of het Kabinet nog laug zal leven wordt algemeen betwüfeld In geen geval kan het Fransohe ministens eèn tweede Tonkin verdragen De minste nederlaag fn Dahom ëy is voldöbnda om het kabinet te doen vallen en daarom worden met groote belangstelling nadere berichten uit Dahomey te gemoet gezien In de Itallaansche Kamer eindigde gisteren het debat over de Afrikaanaohe politiek met een schitterende overwinning der regeering Met 193 tegen 66 stemmen werd de hoi ding der Begeering goedgekeurd Ve l zij heeft appositie dus b $ de fnterpellatie niet gesponnen De Afrikaansche politiek van Italië is zeer zeker tot heden niet zeer gelukkig geweest maar er zgn tal van omstandighedm welke de Begeering geen enkele Regeering niet bad kunnen voorzien De Kamer zou buitendien door de koloniale politiek thans af te keuren in strijd gehandeld hebben met haar vroegere verklaringen Uit PeSth wordt getelegrafeerd dal er een Ministercrisis is ontstaan Da berichten zgn echter nog zoo vaag en verward dal men niet weet hoe de z ak in elkander zit INGEZONDEN Geachte Stadgenooten I De Oommissie door de vereeniging Tot Heil des Volks i uit haar midden benoemd om gedurende den winter arme kindereu wèl te doen en naar ziel en lichaam hun geluk te behartigen heeft behoefte bij het einde van hare taak een laatste woord te richten tot de vele vriendelijke geven en geefsters Wij achten ons verplicht mede te deelen dat ruim drie honderd Kinderen van we liefde met veel genoegen hebben geprofiteerd f Het was ons een genot om vgf avonden p week ons lokaal in de Vogelenzang gevuld ta zien met deze waarlijk arme kleinen en het hun zoo aangenaam en nattig mogelgk te maken door vertellingen te doen een versje met hen te zingen met hen te schommelen te kegelen of poppen uit en n te kleeden 1 wat kinderen zoo bizbnder gaarne doen en heo daarna te vergasten aan een heerlgken en degeHjken maaltijd Wti tgn Gode dankbaar die ons dit voorrecht we aik deed genieten want geeh mensch zoo gelukkig dan hij die in slaat is lis de te bewgzen in deze vaak droevige wereld zoo althans deze daad het gevolg is van het bewustzijn Mg is barmhartigheid geschied Hoe verrassend was het ons wanneer een kindervriend ons eenige honderd krentebroodjes bezorgde of iemand met een mand sohoenen binnentrail om diegenen die nauwelijks op klompen tot ons kwamen een paar schoenen aan te passen Hoe verrassend ons dergelijke ontmoetingen waren kunt gij U voprslellon die doori blijmoedige en milde gaven belangstelling hebt getoond in onzen arbeid Ja dan waren wij vroolijk en dankbaar met de kinderen Op Donderdagavond 6 Maart zijn wij vQor de laatste maal met hen te zamen geweest in bet lokaal Heil des Volks in de Peperstraat Het was voor ons en de kinderen een onvergetelijke avond en hoe gaarne zouden wg gewenscht hebbon dat al onze Oeachte Stadgenooten waren tegenwoordig geweest maar om uit te noodigeu hieraan viel niet te denken Stelt U voor ruim driehonderd kinderen met het helpend personeel waren daar aanwezig toodat er geen plaats meer overbleef Wij werden ook verrast door den algemeen bekenden kindervriend den heer P de Baadt die voor dien avond ons deed zien allerprachtigsle platen door middel van een Soiopticon Als wij U dan Aeêdeeen dat dit plaats bad onder be genot van afin krentebroodje waarvoor wij weder en anderen kindervriend hartelijk de hand zouden willen drukken en dat ze met een kreutebol in dt jsene on een sinaasappel in da andere hand faaiswaar gingen wel duizendmaal dank roepende dan kan het toch niet anders pf bet zal Dw hart goed doen dit te vernemen Maar nog iet w j hsddei het VDomoht kea tetf te voonien van een nieuw hemd ruim driehondetd hemden hadden wg gereed liggen en weder zoo goedkoop mogelijk dank zg de Jon edoohters Vereeniging en de Vrouwenkran die ons hiertoe met ijver en liefde te bnlp kwamen niet te vergeten de enkele dames wier lust het was hun t fd en gver te wgden aan dit werk der liefde En wat zal nu ons laatste woord zijn nu wij als Commissie gereed staan rekening en verantwoording te dóen van Uwe ons toevertrouwde gaven aan de Afdeeling der Vereeniging Tot Heil des Volks Zal het nog behoeven U idlen onzen liartelijkeu dank toe te roepen Wij vertrouwen neen Gü acht U rnimsoboots voldaan dat zoo vele waarlijk arme kinderen zgn wèl gedaan in wier hart wij hebben getracht dankbaarheid op te wekken Neen wg eindigen liever met den wensch 17 toe te roepen vervat in een voor ons hart omschreven Perzisch spreekwoord Toen gij boren werd weendet gg terwijl allen om U heen zich verheu en Gods genade geve dat Wanneer gij sterft gij U verheugt terwgl allen om ü heen weenen Namens de Oommissie 6 Dï BAADT Peperstraat B BELONJE Turfmarkt B PüNSELifi Noodgodsteog H A tOEN Boelektóe PETROLKUM OTEERINGflN van de Makelaars Cantzliiar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 8 35 Geïmporteerd fust ƒ 8 36 September October November en Decemberlevering ƒ 8 36 ♦ Burgerlijke Stand OtBORGN 5 Maart Janselje oaderi R Keiler en F lan Feit 0 Eeiidrili ouden L Stolk en H C LanIteraar Eliubeth Wilhilmma en WiIhelmloa Elitabetb ouders A Woerlea en A Kramer 7 Johannea ooders C Caatelein en N Kerver OVERLEDEN 6 Maart N Termealen wed P Donielaar 89 j 11 o 0 UTaber U j P Blnm 15 7 0 Hola S j A E eoUij md A Voik 7t j J Kolater 7B j 8 J Bos S j 3 m Advertentiën Tegen 1 Mei GEVRAAGD eene Keuken Werkmeid en een KINDERMEISJE P G bö Mevronw van ÏJSENMJK Gouwe 220 Tegen MEI of vrbeger eKT ink gevraagd in een gezin met Kinderen Adres Zeugestraat G 91 Mevrouw WOÜTMAN te Botkoop verlangt tegen Mei all Meid alUiea eene zindelgke DIEi STQODE die goed kan koken Mej HERMAN Tiendeweg VRAAGT eene flinke tegen l Mei a a wegens huwelgk der tegenwoordige é jSf Jumto TóeTspomad is de beste eo goedkoop ste der wereld Alom verkrggbaar in doozen a 5 7i en 12i Cent Chemische Fabriek Zevenaar mmm m Gekrulde puike PULP ii 1 75 per 1000 Kg puik KAASZOUT ƒ L50 pw zak van 50 Kg Gouda W DEN HERTOG s RMHi r 5 H r HH H i H n K 1 H HÜLSTKAMP s OUDE JENEVER Fijne dubbel gebeide Senever OllAJNJEBITTER verkrggbaar bg M J de GRAAF Hooge Goj ve 255