Goudsche Courant, maandag 10 maart 1890

S 4166 Dinsdag 11 Maart 1890 Wat een smerige straten iVu voel je wel wat MAANDAG worden g een bestelling en aang enomen Wegens de overgroote dnikte kunnen alle bestelling en voor Zondag niet worden uitgpevoerd Maandag zal aan de ontbrekende worden voldaan Tot en met DOJÏDERDAG a s zal de iroole Voorjaars Opruiming dat alle voorhanden Schoenen maar half geld kosten worden voortgezet Groote keuze in Dames en Kinder BALSCI10El E Spoed ü die nog wiJ profiteren van de Koopjes Solied werk Spotprijzen Het is toch het laatste jaar dat ik arm ben en daarom geef ik gedurende de Opruiming aan ieder die voor 10 koopt een paar mooie Kinder Pantoffels of Laarsjes Op de hoek op de punt 7an de Lange Tiendeweg moet je maar wezen GOÜDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De ln 6ading van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Zeer goedkoop adres voor SPBINGVEERKN en alle andere soorten MATRASSEN bg J fi POTHARST Bellanger en NatFassenmaker Doelesteeg L 221 CACAO Poddinntoeder ia rerscb smaken ï 10 ot per pakje VanlUesalker in de plaats van stokjes Vanille te gebruiken a 5 et p pakje Verkrijgbaat in de voorn Kruideniers en Coniest winkels A D VERTENTIËN in alle Binnen e JBuitenlandsche Couranten worden dtidel k opgezonden door het Advertentie Dureau un A BRINKMAN en J500N te Öouda DE laEÜWSTE Demi Salson en Voorjaarsstoffen J Hoogden boom Aanbesteding Het Bestaur van het Waterschap Hoenkoop ia voornemens AAN TE BESTEDEN Het Bleobten van een eedeelte Kade en van den grond uit de nieuwe Waterleiding naar het Btoomgemaal in den gewezen Boezem in 3 perceelen Inljcbtingen te bekomen bij dea Heer H fAUL CiTielIngenienr te Oouda Het Bestek ligt ter lezing in de Machinistwoning te Boenkoop terwjjl de ioschrijviugsbiljetten niterlp 15 Maart aanstaande mo n z n ingezonden aan den Voorzitter wonende te Loplk alwaar de open ng der biljetten zal geschieden Maandag 17 M art daaraanvolgende des roormiddags ten 10 ure HoBNEOOF 4Maart 189U Het Bestoar voornoemd 8 I CAMBIEE VAN NOüTEN Voorzitter AND VERGEER Lid Oouda Siisipertdmk van A Bsimuiah fc üoom Onovertro ffen RWA LHEJT Alom verkr gbaai in bussen van 1 60 0 86 en ƒ 0 46 Ai VAN BOCHOVE TAILLEUR Lagfe Gouwe G 88 Elegante f onpe nette Afwerking Onder aanbeveling UEd Ur A VAN BOCHOVE De Trekking der 333 Staats Loterij begint Maandag 17 Maart a s Loten en gedeelten van Loten te bekomen bjj de Oollectrice Wed A C C08IJN Gnawe C 9 bg de Visehmarkt ▼ oor Mannen Vrouwen en Kinderen ordèelige Nieuwe Kwaliteiten TRICOT rao t STOK om te verstelIeD SCHEÏ K Zn Bovenzaal SCHAAKBURp Van a ZONDAG Seri AmerikoM Open van 12 tot 10 üur s Avonds MARCHAND TAILLEUR Zeugsfraat O 12 B deze heb ik de eer mjjnen geachten Begunstigers te berichten dat ik ontvangen heb de Nieuwste FBAirSCHE EN ENCELSCHE Flinke Coupe prezen tegen alle degeljke Coniectie NB Tevens kan een KNECHT geplaittst worden T X E heeft een of meer oude SCHILDERIJEN hangen van ouderdom zwart geworden zgn ook goed die h wel zou willen verkoopen als er een flinken prjjs voor geboden werd Men stnre franco brief onder Lettere P W aan het Ned Advertentiebureau Rokin 2 Amtterdam liefst met opgave of ze op hout geschilderd zgn of op doek ONTVANGEN de NOUVEAUTÉS voor het naderend Seisoen Aanbevelend 7M DEE SLOOT Taillenr Raven B 49 PARAPLUIES A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 mmmmm per flacon van 1 10 ƒ 1 50 en 175 Port a Port 1 40 2 en 2 50 per fle ch 1 25 per flesch Wed C van Oije Kleiweg No 2 Gouda 333 STAATS LGTEEU De Trekking der Eerste klasse begint Maandag 17 Uêdii e k Heele en gedeelten ran loten te bihiinen b G F VAN GENT GOUWE C 16 op de Visehmarkt De nitgave dezer Conraut geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 10 Maart 1890 j In de Zaterdag gehouden vergadering der Liberale Unie is beraadslaagd over de bolaatiBg voorstelleu der Uh Ooeman Borgesius c s Do vergadering vereenigde zich met eene motie van den heer Levy aldus luidende De vergailering kennis genomen hebbende van de parlementaire gedaobteuwissehng over de wetsvoorstellen der heeren Borgesiua c s betuigt hare ingenomenheid met het initiatief der voorstellers gelqlc met de grondbeginselen in de ontwerpen vervat Die motie was op verjoek van bet bestuur nog in dien zin gewijzigd dat er instemming ia betuigd wordt met de invoering eener rijks inkomstenbelastiug mat progrewic De Noord Hollandsche Vereeniging Het Witte Krui zal een enquête instellen ongetwijfeld een zaak van gewicht naar den tast van den gezondheidstoestand in Noord Holland Deze enquête zal worden uitgevoerd door een commissie van drie personen te benoemen door het hoofdbestuur de inspecteur en de adjunct inspecteur vin het goueesktindig staatstoezicht van NoordHolland worden benoemd tot edviseerende leden dier commissie De punten en vragen waarover de enquête loopt worden in bijzonderheden door de enquête commissie vastgesteld De cothmissie zal aan geneeshee en ziekenverpleegsters Gemeentebesturen en andere personen of aatoriteiten vragen ter beantwoording zenden schriftelijke enquête FEUILLETON IETS GEHEIlmnmGS es Uil Ht Engehck Het sokeen dat die avond reeds zoo lang achter haar lag en toch waren er inderdaad eerst 8 dagen sedert verloopen Haar Jiart klopte en zij liep langIkam in hare verbeelding Laurence weder om den hoek ziende komen Maar natuurlijk kwam hq niet Nu versnelde zij haar stap het park door om naar de Hall te gaan Hoewel het nog maar weinig later daq vqf uren was maakte de mist die hos langer h dichter werd dat Violet zich begon te haastan 4ij zoir onmiddellijk terug moetA keeren als zij geen gevaar wilde loopen bet pa9 uit het oog te verliezen en op dezen kleinen afstand tusschen de Hal en Elzenhof toch nog aan het dwalen raken Zij schelde aan en vroeg jutfrouw Maud te mogen spreken De huisknecht die de deur opendeed en die zeker dezelfde Williamson zou wezen die zoo bang waa voor eene donderbus liet haar in het sabn Daar was niemand want ij waren allen aan de thee Dat was haar eerste bezoek in Laurence s woning De gedachte nu in het huis te zijn waar hij doorgaans leefde en het gevoel van schaamte dat sommige De commissie zal op plaatden waar zij dit noodig acht een persoonlek onderzoek instellen en daartoe verschillende personen hooren mondelinge enquête De enquête zal zioh uitsttekken over de volgende drie punten staat van de geneeskundige hulp o a ook kwakzalvers geheimmiddelen enz ziekenverzorging verstrakking van doelmatig voedsel verplegingsartikelen verpleegsters enz gezondheidsmaatregelen woningen drinkwater verordeningen enz Naar aanleiding van het bericht dat de personentrein Maastricht Venlo fan verleden Zater dagavond bij zijn aankomst Se Eoermond en ook op zijn vernaren rit naar VenW geen enkelen reiziger bevatte zegt de Arnh Ct Naar men wil deed zich dit verschijnsel niet zelden voor op de lijn Jiokatel W el De legande loopt lelfs dat aan een reiziger in dezen trein goieten bij olk stKlitin to or detr oonductwr de vraag werd gedaan of hij uiei eens zou uitstappen Uit welwillendheid tegenover de welwillendheid van den conducteur gaf de reiziger eindelijk aau de uitnoodiging gevolg en in de wachtkamer van het station bood hij den condncteur die zich tegenover hem zette een glas bier aan Wanneer gaan wij verder vroeg de reiziger U hebt het maar te zeggen mijnheer antwoordde de beleefde conducteur Ik Ik heb hier niets te commandeeren Toch wel mijnheer u is de eenige reiziger en het hangt dus van u af of u de reis wil voortzetten Nu man laten we dan maar weer een eindje rijden sprak de reiziger betaalde het gelag en zette zich in den trein die nu gemoedelijk voortreed nadat de stoker den machinist had gewaarschuwd dat meneer er was zijner huisgenooten haar voor eene indringster zouden houden als zij alles wisten maakten haar zenuwachtig Zij viel op een stoel neer en bedekte het gelaat met beide handen Toch was het een troost voor haar op een stoel te zitten dien Laurence zeker dikwijls had gebruikt Welke zou zijne lie te plaats in het salon zijn geweest Zij ging op verschillende stoejen zitten in de stille hoop dat zij instinctmatig zou te weten komen op welken van die allen hij het liefst zat Zij was bet hieromtrent nog niét met zichzelve eens toen juffrouw Mand binnenkwam Het was een meisje van om itreeks ze stiQn jaar met een zwak doch niet onfcevaBig gezichtje Zij gaf Violet de hand oen weinig verlegen maar vriendelijk Mevrouw Manners heeft mij verzocht u deze blaadjes ter verspreiding in uwe wijk ter hand te stellen juffrouw Eeade Zg heeft er enkele van die zij voor bijzondere personen geschikt acht geadresseerd zeide Violet haar het pakje gevende Ik dank u zeer Het is heel vriendelijk vatf u zooveel moeite te doen Wel het is volstrekt geene moeite Nu volgde er eene onbehaaglijke pauze Violet hervatte op zachter toon haar gesprek met Maud Uw broeder Laurence heeft mij gezegd dat ik u maar eens moest gaan bezoeken en u vragen of u een brief van mij aan hem in een van uw brieven zoudt willen insluiten Hij zeide ook dat ik u aan uwe belofte moest herinneren en u zeggen ADVERTENTISN worden gepUiUrt van l h regels ik 50 Centen isdei i g meer 10 Centen GROOTE LETTBS8 wtorden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden all Advertentien gr stil opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnc Woensdag is door het kantongerecht te Zierikiee behandeld de zaak van F S te Bruinisse die zooals indertijd gemeld werd zijne kaarten voor da volkstelling verbrandde en ook later nadat hem ia tegenwoordigheid van een politiebeambte een tweede stel kaarten was aangeboden bleef bq zijne weigering om de kaarten in te vullen Voor het kantongerecht is hij niet verschenen Bij verstek werd te n hem geeischt betaling van twee geldboeten ad f 20 elk subsidiair 10 dagen gevangenis ltraf en de kosten De uitspraak is bepaald op Maart a s Men scMjft nit Utrecht aan de N R Ct Nu het bericht der pa ontdekte gruwzame engelmakerij te Warschau all harten weer met ontzetting vervult schijnt hStniet te onpas om ook de hand weer eens in eigen bezem te steken en ziek te herinneren wat nog niet vele jaren geleden dr Verspyck inspecteur van het geneeskundig staatiitoezicht in deze provincie omtrent den toestand op dit gebied in eene openbare vergaderihg mededeelde en waarv het verslag in de N Rolt Ct toenmaals Oene rilling door het land deed gaan Bij die rilling is het echter gebleven de toestanden schijnen nog geheel dezelfde als in dien tijd De statistiek zal moeten uitmaken of ar verbetering is gekomen in de sterfte van jonge kinderen die toen zoo aanzienlijk was dat dr Verspyck haar niet aan de gewone oorzaken meende te moieton toeschrijven maar aan verwaarloozing zoo niet erger van de kinderen door de ouders die ten gevolge van de begrafenisljussen waarbij zij hun kroost verzekerd hadden geldelijk voordeel uit hunnen üood trokken Bq die gelegenheid wees ik toen reeds op eene mü bekende familie die het voorrecht had elk jaarden ooievaar een kindje te zien brengen welke kindertjes wel niet de traditioneel duizend gulden medebrachten dat hij de zqne aan u gedaan ook niet zou vei ten Dit heeft hij onderschrapt Juffrouw Beade s terughoudendheid was nu opeens geweken Met een van blijdschap stralend gelaat riep zq uit Heeft hij dat gezegd Dus hij denkt er san V weet zeker wat het is niet waar Het betreft zijne belofte er voor te zorgen dat da heer Reynolds den volgenden winter hier komt UI maak toch vooral dat hq zqn woord houdt Ik wil alles voor u doen files wat mij ten minste niet met numa of Alice in onmin zal doen komen als u mq wilt helpen Dat wil ik zeker Ik zal er hem in mijn brief aan herinneren of als ik hem misschien spoedig ontmoet dan zal ik zeggen irVei t vooral niet heer Reynolds voor den volgenden winter uit te noodigeni Js dat goed Ja dat is heerlijk Maar het moet nog soo vreeselijk lang duren Ik heb een brief in mijn zak Schrijft o spoedig Ik heb er juist een af daarin zal ik den uwen sluiten en hem aan een heer die hier thee drinkt maar straks naar Londen vertrekt medegeven met verzoek den brief dadelijk bij zqne aankomst op ds post te bezorgen Vriendelqk daak En rillende bq de gedachte dat haar schrijven aan Laurence nu onder het bereik der gevreesde Alice zou komen stelde zij har V