Goudsche Courant, dinsdag 11 maart 1890

Vrijdag 14 Naart N 4169 1890 GOUBSCHE COURANT ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekek De inseoAing van advertentiön kAn geschieden tot éón uur des Damiddags van den dag der uitgave Sociëteit Ons Genoegen Zaal KuNBTHllo Gouda lOOQBUITSGSE OFESA van Rotterdam Directie ALEXANDER 8AALBORN Donderdag 20 Maart 1890 7 n ur Buitengewone Voorsteiiing oder Der Markt zu Eiclunozid Oper in 4 Akten Musik von F Flotow Prgzen der plaatisen BH Leden 0 99 NietLeden 1 49 Plaatsen te bespreked Donderdag 20 Maart Tan 10 tot 3 uur aan tie Sociëteit Loting WoenadagaTond 19 Maart 7 uur Openbare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 1 APRIL 1890 des morgens te 9 uren ten gterfbnize van den Heer A VASSE aan den Kleiweg Wgk E No l Tan Eenen goed onderhouden msOEDEL waarbg Gewerkt GOUD ZILVER en JU WEELEN benerens den Inventaris eeaer SpeicslageriJ Daags ie voren des morgens ran 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 uren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris Q G FORTUUN DBOOGLEEVER te Gouda OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING te Capelle a d IJssel op DINSDAG 1 APRIL 1890 Mmei s TÓórm 11 nur ten Koffiehnize Tan W DE WIT op het dorp ten overstaan van Notaris MONTIJN te Gouda van Een HUIS c a waarin beklante BROOD BESCHUIT en KLEINGOEDBAKKEEy wyk B nos 60 en 61 te CapelU a d JJtêtl ten westen van het dorp binnendgks nabg de Oude plaats kadaster Sectie B nos 3703 3720 en 3721 groot 12 Aren 97 Centiaren Aanvaarding 1 Mei 1890 Nadere jnformatiën geven Nots MONTIJN voornoemd en de eigenaar de Heer J VERBOOM Az te Ouderkerk aid IJtsel Breeder bg biljetten Een BUEGEBME1S E vraagt nog eenige Drooge of Katte Wassciien aan huis of een paar WERKHUIZEN Adres Nieuwe Haven 229 Ondergeteekende beveelt zich beleefdelyk aan tot het VERRICHTEN van LOOP WERK het rondbrengen van CIRCULAIRES als andersints belovende eene accurate en spoedige uitvoering der op te dragen orders J W VAN EIJSDEN Vest O No 612 Openbare Verkoopingf te GOUDA teu overstaan van den Notaris G C FORTUUN DROOGLBEVER op MAANDAG 24 MAART 1890 des morgens te elf uren in het Koffiehuis Haehonib aan de Markt van Nr 1 Een op gunstigen stand gelegen goed onderhouden HUIS en ERF waarin sedert vele jaren met goed gevolg de 8PËKSLAGEKIJ wordt uitgeoefend staande aan den Kleiweg Wflk E No 1 te Gouda Te aanvaarden 1 Mei as of zooveel vroeger als nader zal worden overeengekomen Het Huis van vele gemakken voorzien bevat behalve den ruimen Winkel beneden Kamer Keuken en Slachthuis uitkomende aan het Water der Zengstraat en boven 3 Kamers en Alkoof Zolder en Dieustbodenkamer Nr 2 Een enkele jaren gebouwd gemakkeiyk ingericht Pakhuis en Vl erkplaats en ERF met afeonderiyke BOVENWONING staande in de Nieuwsteeg te Gouda Wyk E Nr 12 en 12a Verhuurd bg de week tot 1 Augustus a s voor 2 60 De Bovenwoning bevat 3 Kamers Keuken en Zolder No 3 Een WINEEL EN WOONHUIS en ERF staande aan de Gonwe te Gouda Wgk O Nr 161 met een ruim 8LACHTHU1H daarachter uitkomende aan het Nonnenwater Verhuurd tot 1 Februari 1891 voor 4 50 per week Nr 4 en 5 Twee HUIZEN en ERVEN in den Langen Groenendaal te Gouda Wgk I No 116 en 117 Verhuurd bg de week voor ƒ 1 50 en 2 30 No 6 Een ruim ingericht WiNKELHÜlS ERF en GROND met uitgang in het Plantsoen in de Doelensteeg te Gouda Wgk L No 230 Te aanvaarden 1 Mei 1890 En No 7 Een S If met SCHUUR en ERVEN aan de Korte Akkeren in de Heerekade te Gouda groot 21 Aren 4 Centiaren Terstond te aanvaarden De Toiu wordt verkocht in 9 perceelen welke allen op het terrein zgn aangeduid te weten 8 perceeleu Bouwgrond uitkomende aan den Weg waarvan 7 tér breedte van 3 70 Meters en een van 4 80 Meters en allen ter diepte van 17 tot oi streeks 21 Meters en een perceel Moestuin liggende achter die perceelen en strekkende tot de Wetering De perceelen worden daarna gecombineerd De perceelen zgn te bezichtigen zooals op de aanplakbiljetten is aangegeven Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris G C FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda Mevrouw KORÏENOEVER Wachtelstraat VRAAGT met MEI eene nette oiiiiSfitPi ADVERTENTIËN in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelyk opgezonden dour bet Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Openbare Vrijwliiige VERKOOPING ieuwerkerk a d IJssel op VRIJDAG 21 MAART 1890 s voorm ll o uur ten Koffiehuize vaa den Heer J OU DIJK nabg t Station van den Rynspoor ten overstaan van Notaris MONTIJN te Gouda van 10 Hectaren 09 Aren 60 Centiaren uitmuntend WEI EN BOUWLAND gunstig gelegen aan den Zuidelgken Dwarsweg in den Zuidplaspolder onder de gemeente Nieuwerkerk a d l htel kad Sectie B6ta nos 1 tot en met 6 8 9 12 en 13 Te veilen eent in perceelen en daarna gecombineerd Aanvaarding d a d e I y k na betaling der kooppenningen als zgnde vry van huur Betaling 10 April 1890 Informatiën geven behalve voornoemde Notaris de HeereuA KERSBERGENte Woerden en Lt KARKEMAN ie Nieuwer kerk a d IJteel Tegelykertyd en plaats zal in het openbaar worden VERHUURD tot Kerstmis 1895 Een perceel Bouwland mede aldaar gelegen kad Sectie BbU no 19 Breeder bg biljetten OpenTjare Verkooping in Ouderkerk aan den IJssel ten overstaan van den te Gouda resideeren4e Notaris G C FORTUUN DROOGLEEVER op WOENSDAG 9 APRIL 1890 by opbod en op WOENSDAG 16 APRIL 1890 by afslag telkens des morgens te Elf uren in de Herberg van A BROERE op het Dorp van eene BOÜWUANSWONINO get B 59a verdere betimmering en ERVEN en eenige perceelen 1VK I en HOOILAi D alles staande en liggende in de Geer en Krompolders te Ouderlieri aan den IJssel ter grootte van 28 Hectaren 30 Aren 60 Centiaren En zulks in 13 perceelen Verhuurd tot 1 Mei 1893 voor 1500 sjaars Betaaldag der kooppenningen 1 Augustus 1890 Notitiën dezer verkooping en alle verdere inlichtingen zgn van den 1 April a s te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris FORTUUN DROOGLE EVER te Gouda De Notarissen C A van BLARICÜM te Oadewater en W MAASKANT te Gorinchem zgn Toornemeni op WOENSDAG 19 MAAIIT 1890 s morgens tfen 10 ure aau Je Bonwmanswoning bewoond door WUNAND 8CH00NDERWOERD te Beeuuijk nabg de Brug publiek om contant geld te verkoopen 1 MEBRIEPAARD met VEULEN 17 KALFKiOEIJEN 1 VAARKOE 4 PINKEN ZOG met BIGGEN Voorts SPEELWAGEN Bouw en Melkgereedschappen eenige MEUBELEN én HUISRAAD eü wat meer te Koop zal worden aangeboden Gouda Snelpersdruk ran A Brinkman ZooN De uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks inet uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 francoper post 1 70 ilsgnderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 13 Maart 1890 Het Bestuur der Afd Goud van den Ned Bond MaaUchappolük Belang doet op verzoek van het Hoofdbestuur dezer dagen bg de leden der Afdeeling r indgaan een inteekenlijst voor bijdragen die moeten dienen om bet Hoofdbestuur in staat te stellen een prijsvraag uit te schrijven om tot eene oplossing te geraken omtrent de vraag in hoeverre de tegenwoordig meer on meer veldwinnende verkeerd toegepaste coöperatie nadeelig werkt op onio maatschappelyke toestanden m a w welke schade door de coöperatieve velroenigiiigen wordt berokkend ao alle neringdoaaden en winkeliers alzoo een werkelijk maatsohappel$k belang De Goudsche ledtn van genoemden bond wien het eruBC is met hunne toetreding zullen zeker gaarne willen medewerken om tot genoemde oplossing te komen en derhalve met genoegen iets bijamgen voer fenosmd doel Bijna een jaar na de eerste opvoering te Amsterdam werd IKnsdag avond te s Hage voor het eerst de oorspronkelyke Hollandsche Opera Brinio van S van Miliigen voor het voetlicht gebracht De HttOffashe Courant schrijft daaromtrent o a het volgende Van Miliigen heeft zioh met groote bekwaamheid van zqne taak gekneten alles is goed doorwerkt met üorg geïnstrumenteerd en werkelijk schitterende nummers 2ijn uit zijne pen gevloeid Nog sterk onder indrukken van Wagner en Massenet om van andere niet te spreken gecomponeerd doet dit eerstelingswerk veel verwachten men ziet het aan de grootste componisten hoe moeUijk het valt bg eerste werken zich gehed aan den invloed van groote tgdgenooten te onttrekken FEVILLETam IETS GEHEIMZmïïIGS ïïü het Engelteh 6 Hij deed dit en riep toen met een onbeschrijfelijke uitdrukking van verlichting Goddank 1 Het was alleen in je verbeelding Er is niets Staat er geen ruwhouten tafelf Neen Er is niets te zien dan water Misschien is het water gestegen en er over geloopen Kom dan zelf om je te overtuigen Of ben je te angstig Neen zeide zij aarzelende bang ben ik niet Hij kwam naar boven en hield het licht vast terwijl zij in den kelder ging Diezelfde vier bovenste treden waren droog het water was dus niet gestegen Zij zag door de ladder en er achteromheen maar er was niets De bouten fafelschraag en het koffertje waren spoorloos verdwenen Toen zij plotseling naar boven zag kwam het haar voor alsof op het gelaat van den heer Rayner misschien door het flikkerend licht der kaars dat er op viel eene spottende grijnzende uitdrukking lag die de anders aangename Er werden bij deze opvoering enkele coupnres aangebracht ilie aan bet geheel ten beste kwamen zou de componist ook niet enkele van die muzikale overtolUgheden willen schrappen die tusschen het eene en het andere nummer een verband moeten vormen maar geen reden van bestaan hebben omdat op die oogcnblikken geen handeling of toest nd muzikaal geteokend behoeft te worden terwijl juist die enkele maten ren hiaat in de handeling aanbrengen Het voortdurend unisono zingen in het octaaf door de koren zon ook wel naar eenig wijzigingen van deze zetting doen verlangen En als men aan het schrappen ging dan zou het ook wel wenschelijk zgn eenige te vaak voorkomende herhalingen o a van den druiden marsch te elimineeren zóó gelukkig was de toondichter niet met bet vinden van dat motief dat hg er zoo druk mede pronken moest De opvoering scheen nog al in den smaak te vallen te oordeelen naar de toejuichingen en terugroepingen De Heer Hix H Smeeo lid der 2e Kamer zal oasr wij vefiMSB WaM d g den 19n dezar des avonds ten 6 uor in de zaal van Ie Wed Kouwenhoven te Waddinxveen eene politieke rede houden De heer G C F van der Laan hoofd eener openbare school te s Oraveafaage zendt aan Het Vai een klacht over de niet naleving der arbeidswet hem blijkende uit het feit dat de jongens van zijn herhalingssohool die om 7 uur aanwezig moeten zgn na l Januari even goed vet zuimen als voor dien tijd In de eerste weken toen het voorkwam dat jongens tot 9 en tot 11 nur aan t werk gehouden werden liet hij dat vrijwel ongemerkt voorbijgaan omdat de wrt pas in werking was maar nu vindt hij t wel wat erg dat nog de jongens herhaaldelijk hun absentien wijten aan den baas die trekken zoo afschuwelijk maakte dat zij bepaald bang voor hem werd Help mij om er uit te komen riep zij ongeduldig Hij stak haar de hand toe en toen zij bevend boven kwam sloeg hij zijn arm om ha heen en steunde baar Zij was zoo vol ergernis haar waar verhaal te zien gelogenstraft en zij was tevens zoo vol schrik Over de uitdrukking op het gelaat van den heer Bayner daareven dat zg zich losrukte de provisiekamer uit en de tochtdeur doorsnellende in de gang tegen een klein tafeltje moest leunen om tot bedaren te komen Maar mgnheer stond alweer naast haar en onbewust liet zg zich door hom naar het salon geleiden Hij haalde een glas brandewijn en liet haar daarvan drinken hg bette haar voorhoofd en sprak haar bemoedigend toe Zij moest nu niet meer angstig zijn spoedig zou zij deze sombere plaats verlaten en in die heerlijke natuur ginds de indrukken uit dit akelige huis vergeten Maar mijnheer ik heb toch waarlijk dat koffertje daar gezien zeide zij half schreiende Zij zag dat hij hi t oiet geloofde en nu begonnen dikke tranen over hare wangen te rollen Niet schreien niet schreien riep mijnheer op knorrigen toon Zij wist dat hij alles wat treurig was haatte dat was eene eigenaardigheid van zijn kunstenaarskarakter zeide hij daarom bedwong zij hare tranon en trachtte te glimlachen ADVERTENTIEN worden geplaatrt yan 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centra GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Ad verten tien grati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschjjnt ze tot 8 9 of 10 uur aan t werk houdt Wjjst h j hen er op dat dit tegen de wel is dan ia het antwoord geregeld Ja meneer maar de baas zeit dat kan m niet schelen als ik niet langer dan tot 7 uur werken wil dan moet k maar inpakken Hoe vrijagt de heer Van do Laan staat het toch met de contrdle op de wet f Wat hier medegedeeld wordt is zegt Hel Fad zeker erg genoeg maar misschien is het te wjjtea aan de omstandigheid dat bij t in werking treden der wet de inspecteurs nog ontbraken Thans ijn die ambtenaren benoemd en zij zullen nieta liever wenschen dan dat dergelijke feiten onder hun aandacht worden gebracht Zooals men weet behoort sGravenhage tot de inspectie van den heer Struve wiens standplaats is Haarlem Wg nemen deze aanleiding te baat zegt iet Fad om nog een vraag te doen a propos van de arbeidswetgeving Wanneer eindelijk komt do enquêtecommissie die materiaal heefc te verzamelen over verdere stappen op dit gebied B eds weken geledon vernamen wij dat men met haar samenstelling gereed was en dat een lid van den Baad van State tet haar voorzitter wat uitverkoren is er een kink in den kabel gekomen f De krijgsverrichtingen in het landschap Edi op de noordoostkust van Aljeh gedurende de maande April en Mei 1889 vormen een op zichzelf staand geheel Om deze reden heeft de majoor J F D Bruinsma van de 0 1 infanterie er een afionderi Igk verhaal van opgesteld dat voor een liefdadig doel bij H Pyttersen Tz te Sneek is uitgegeven Eeeds vóór den Atjeh oorlog trachtte de vorst vaa Eoi die met den sultan overhoop lag ond r de bescherming van het Nederlandsche gouvernement te Smen In Mei 1873 werd dientengevolge een ictaat met hem gesloten dat in het volgende jaar tot eene militaire bezetting van het landschap leidde Tot 1887 bleef de rust behoudens op zichzelf staande Ziezoo nu ben je weer mg n mooi lief meisje zeide hij Wij zullen Sarah s naam in het geheel niet meer noemen als wij eenmaal van haar af zgn Maar tot wg weg zgn of liever tot onze vriend Maynard weg is vrees ik dat wg onze gedachten nog veel met haar zullen dienen bezig te houden Natuurijk zal zij morgen nog niet in staat zijn zijne kruisvragen te doorstaan dat zal nog lang duren als zij ooit zoover herstelt Inmiddels zal hij zeker eene geheele geschiedenis vertellen en zooveel menschen als hg er kans toe ziet verdacht maken al is het ook maar om aan zijne superieuren te toonen dat hij zijn tijd hier niet heeft verspild Hij zal aan onze arme Sarah geen haartje goed laten daar kun je op rekenen Ik geloof met mijnheer dat Sarah altijd de goede irouw is geweest waarvoor u haar houdt zeide Violet bedeesd Na hetgeen ik haar heb hooren ijlen in hare ziekte schijnt zij in hare jeugd slechte vrienden te hebben gehad die haar afschuwelijke dingen hebben laten doen Daarom ben ik niet zoo verwonderd als u te hooren dat zij ook nu slecht heeft gehandeld Heb je dat aan den heer Maynard verteld Neen ik heb enkel zijne vragen beantwoord Hij had gezegd dat hg haar broeder was en ik lag geene reden om zijne zuster bij hem in verdenking te brengen Maar mijnheer Rayner nu zou ik n toch wel iets willen vragen Hebt n ooit van zekeren James Woodfall gehoord