Goudsche Courant, dinsdag 11 maart 1890

1890 Woensdag 12 Maart GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstrek Besu taat der controle door het Bureau voor t Chemisch en mioroscopisch onderzoek te Amsterdam I gedurende Pecember en Januari jl Op grond van verschillende expertises verklaren i f ondergtteekendw dat in de Cacaosoorten n erk I Karstel Co geenerlei abnormale bestauddeeleu ge oonslateeid z jn en dat de samenstelling voldoet lian de eiscben welke aan hot onvervnlsohto en deugde i l ke fairikaat gesteld kunnen worilen t I w g ypt P F v HAMKI IJÜOS j w K A HAJIMKNS W i O f lO IÏKo fiP n Ied j ns f 0 2 m De Qzenrtlng r n adTertantiÖQi kan geschieden tot ééo uur des namiddags van den dag der uitgave ADVERTEWTIfiN Heden overleed zacht en kalm in den oaderdom van 58 jaren mgn geliefde Echtgenoot ds Heer J H BOERS in leren Apothe ker alhier Wed J H BOERSLafeber Gouda 8 Maart 1890 JEeniye en algemeene kennitgeving De ondergeteekenden betaigen haren hartelgken dank voor de vele bew zen van deelneming ontvangen bg het orerlgden Tan hnnne geliefde Znster Mevrouw de Wed C SPROUT ST0LK SMIT8 ♦ A SMITS J M SMITS Gouderak 8 Maart 1890 Namens de familie betaig ik mgn hartelgken dank voor de vele bewgzen van deelneming bg het overlgden van onze geliefdeMoeder en Behnwdmoeder Mejaffironw JOHANNA HOFLAND Weduwe van de i HeerB L TAK Es L B TAN ES BrieUe 8 Maart 1890 De ondergeteekénde betoigt hiermede haar hartelgken dank voor de vele blgken ran belangstelling ter gelegenheid van haar 70ste Veijaring ondervonden Gouda Mejnffiiouw J EEMPE ▼ oor Fgngoedwasseherg een FLINKE MEID voor de wasch en weinig huiswerk liefst Kathoüek en een Tldggen JONGEN KNECHT min of meer bekend met de Wasscberg BERNARD Schapenburgerpad 22 AmtUrdam Tegen 1 April a s kan op een administratief Kantoor alhier geplaatst worden een BÜMMSMO eene nelU hand ichrgvende voor schrgf en loopwerk kennis eener vreemde taal zal tot aanbeveling strekken Adres franco met eigenhandigen brief inhondende opgaat van religie onderdom en verdere referentiën onder No 1975 aan bet Bureau dezer Courant Uit de hand te koop of te huur om dadelgk te aanvaarden in de Korte Akkeren naast bet Kerkhof EEN FEBCSEL LAND Te bevragen bg F van de HEUVEL te Reeuwijk OUDEN en JONaEK MANNEN wordt de zooeven verschenen bekroonde nieuwe nitgave aanbevolen van den Med lüad Dr Muller over Verstoorde Zenuw eu Gesiadit Stelsel met opgave voor radicale genezing Na ontvangst van 60 cent in postzegels toezending onder couvert Mdtuird Sendt Braunschweig Gouda Snelpersdruk van A Bbinkman Zoon m i i Mevrouw SMITS flücHNBRil verlangt tegen Mei eine DIENSTBODE P G middelbaren leeftgd idie goed kan kpken en werken EEN FIlNKi I LOOPJUl tSM GEfRAAGD bahlmaJjïn Co Mainzer Fr nklbrter en HolIdndsche PRINSESSEN BOONTJES SNiJBOONTJES en AN DU VIS in Keulsche Potjes van ruim 5 kilo 1 Alle soorten Blikgroenten van af 35 ent per litei blik ANDIJVIE uit de blikken uitgewogen l et per pond J GERRITSEIN H Algemeen erkend als bet besle MONDWATER der wereld 40jarige ro m ilond en Tandziekten zooals het lot worden der tandei tandp n od steking zweren bloedend tandrleeach onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelyks gebruik Tsn het echte K K Hof Tandarte Dr PO PP S nSater in aanmerkelijk vergrootte flesschen voor 60 enU 1 20 en ƒ 1 75 hetwelk gelijktijdif aangewend n et Dr POPP Taultpoeder ot Tandpaüta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr PÓPP s Tandplombeersel Dr PUPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden POPP i I Veuuü z ep en ZonuCbioemeii z ep e GekrUtalliseerde en Transpitruit I tlycerlnezeepen zijn de fijnste Toilet nn gezondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen i V l e namaaksels van Anatherin Noudwater verwoesten de tanden binnen korten tijd VS Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumoriewinkels an Nederland Men eerlange mtdrukkelgk Dr POPPt echte Preparaten e neme geene andere aan LEtEift OE Aanvanf van den oMweji C U TtMüilonf gens n Meisjes 1 MS l890 i Uerplan e miofmA zgn m a m bi de Direetiei d r Leerhol i iJi If I H Société HoUandaise de HaltosQ Soc é anonme te Bergen op Zoom De MaltoM werd bekroond Op de Wereldtentoojiêtelling te Antuierpen k 1885 met den Ooudtn Medaille Op de Tenlootutetling van Votdingimiddeten te AnMerdam A 1887 met den Gouden MedaiUe Op de WereldtaUoontUUingteBrutulk 1888 met 2 Etre Diploma e en 1 Gouden Medaille Op de Aubi n tentoonstelling te BoUward X 1889 met den gouden Medaille Het gebruik Tan de Maltou in de Bierbrouwerij is geregeld bg Kon Beiluit No 186 dJ 13 December 1886 Met Trncht en voordeel wordt de MaltoS iere en Blanke Maltoee toegepast in de KoekBaniet Banieten Sui rbakkerö Generaal Agent D Directeur C BBEDAEL 5r io C J C HOOGENDIJK Advertentiën in alle Binnen en BuUenlandsehe CoVf ranteUf worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bnreau van A BRINKMAN en iSOON te Gouda Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaringp HoUandsche uitgave met 27 afb Prijs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen vau deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bg het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland S4 I i De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen I De prgs per Idrie maanden ii 1 25 francoper jpost l 70r j ifNËNLANR Alzoa irlgke Nommew VIJF CENTEN i ODÜDAt 11 Mfiart 1890 H e opgave is in de gemeente Zer j kind door diphUieritis aangetast en t odpil De openbatï school No 1 blijft yei wordÖ gedesinfeoteord i V In dwi laètsten ijjd werd in Don Haag gebedeld door eeti krachtig gwbouwd muij die het medelijden der voorbijgangers trachtte op e ivekkeit door het zingen van liederen nn die ondanks het barre weder op den arm naar het sohoon een zuigeling dro g De pul tie trok zich het lot van het arme acbaap aan dat zoo door weer en wind werd mee gedragen en bracht den straatzanger naar een der bureaux van politie waar bleek dat het kind niets anders was dan een aangekleede pop samengevoegd uit turven I Behalve de vraagpunten vaor het teckononderwijs heeft het hoofdbestuur van het Ned Onderwijsgenootschap ook eenige vraagpunten ter bespreking opgegeven over het gyranastiek onderwijs Deze luideji 1 Welke strekking behoort het gymnastiekouderwijs op de lagere school te hebben Moet het alleen dienen als nuttige afwisseling der gewone werkzaamheden of behoort liet eono wijdere strekking te hebben 3 Is het wenscbelijk nu de vrije en ordeoefeningen dor gymnastiek bij de wet verplicht zgn toch overal waar de omstandigheden dit veroorloven het gymnastiek onderwys in ruimoren omvang te doen geven door een vakonderwijzer Welko vrije en ordeoefeningen zijn in elk leerjaar voor jongens eu ipeisjes de meest gowenschte en hoeveel tijd dient er aan het houden daarvanbesteed te worden Welke plaats dient by dit onderwijs gegeven te worden aan gymnastische spelen Zijn er daaronder ook die bijzondere aanbeveling verdienen AU een bew js dat de landverhuizing naar iiidAfrika en moer bijzonder naar Transv aal toeneemt verdient vermelding dat Donderdag II te Vlissingen een 60 tal passagiers aan boord van hel stoomschip Cwmay Coëtle zich hebben ingescheept Alle HoUandsche passagiers roemden ten zeerste de byzonder oede inrichting van dit stoomschip van do Ifarwick Ca tle dat op 1 Mei a s van Vlissingen zal vertrekken Uit de toenemende aanvragen is te verwachten dat in don luop van dit jaar velun de reis derwaarts zullen aanvaarden Ue Castle Ign die voor haren veertiendaagschen dienst van Vlissingen 8 stoombooten in de vaart heeft zal in Augustus deze vloot nog mot twee snelvarende Ie klasse sloonischepen van 3700 è 3800 ton vermeerderen 5 Is het niet dringend noodzakelijk dat bij elke aohool eene speelplaats wurdi aangebracht ten behoeve van de vryo en orde oefeningen Acht men hot nuttig op die scholen waar geen afzonderlijk gyranastiok lokaal is op de speelplaats enkele toestellen nis stokken touwen enz aan te brengen en zoo ja welke Zijn er u onder da bestaande handleidingenvoor gyranasliok bekend die de volgende onderwerpen behandelen o eene korte en duidelijke omschrijving der vrije en ordeoefeningen i de strekking van ieder dier oefeningen c wenken en opmerkingen voor don onderwijzer die met de leiding der oefeningen is belast Wat kan er gedaan worden ora den gewonen onderwijzer de geschiktheid te doen verkrijgen tot het geven van het bij de wet geeischte gymnastiekonderwijs FEVILLÉTOK ËKlmrnziNMs of Violet geen brief op de post te bezorgen had bij reed naar Beaconsburgh Neen dank u mijnheer Ik heb geen brief Niet eens een klein brieve naar Nizza ora aan zeker iemand te vertellen dat je komt Uil iet FmgeUch Allien de ontoegankelijken maar al die dingen zal ik je op reis naar Monaco beter verklaren Zij begreep hem niet best De heer Bayner was opgewonden zooals hij dikwijls was nadat hij viool had gespeeld en zyne groote blauwe oogen waarin men den indruk der muziek zag tintelen schitterden van genoegen toen hij hare hand greep en zeide Wees niet verbaasd over alles wat ik van avond tegen je heb gezegd Je hebt mij geluk aangebracht en nu zult ge er in deelen ook Deze reis zal je in de armen van een minnaar voeren die je alles geven zal waarvan ik heb gesproken en nog veel oneindig veel meer Dat was waar Maar dacht zy toen zij blozende en glimlachende hare hand losmaakte en naar hare kamer snelde zou hij wel dezelfde bedoelen als ik Voor mij is de overtuiging dat Laurence mij boven elke andere vrouw had verkozen meer waard dan alle pracht en juweelen ter wereld Den volgendon avond kwam Hoidee voor het eerst oen uurtje beneden Na het eten kwam mijnheer met zijne rijlaarzen aan binnen en vroeg glimlachend Die van gisteren hebt u zelf weggebracht niet waar juffrouw fluisterde Haidoe haar arm om Violet s hals leggende Het fijn gehoor van mijnheer had hare zacl t gesproken woorden opgevangen Gisteren herhaalde hij Ik ik heb een brieve aan juffrouw Maud gebracht om het in te sluiten als zij schreef Het gelaat van den heer Bayner veranderde plotseling van uitdrukking Wel bleef de gliinlachende trek daarop maar het werd een oogenblik vaalbleek en zijne stem had een bij hem ongewonen scherpen klank toen bij de kamer uitgaande antwoordde Ook goed lieve Was het stout van mij dat te zeggen vroeg Haidee Zij begreep ook wel dat er iets niet in orde was Wel neen kind volstrekt niet antwoordde Violet haar vriendelijk geruststellende Zy vreesde den heei Rayner boos te hebben gemaakt door naar de Holl te gaon zonder daarvan iemand iets te zeggen dit moest in zijn oog eene sliuksche onoprechte manier van handelen zijn Had Laurence haar maar liever niet verzocht hem hare brieven langs dezen weg te doen toakomen IN 4167 en ADVEUTENTIBN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LBTTKB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Adveri ntien grati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt a voor onderwijzers die reeds als zoodanig werkzaam zijn 4 voor hen dievoorhetonderwijswordenopgeleid 9 Is het noodig bij de ouders der leerlingen pogingen aan te wonden tot het leeren waardeeren van dit leervak en hot doen verdwijnen van bezwaren en vooroordeelen en zoo ja welke middelen verdienen daarvoor aanlieveling De antwoorden worden vóór I Mei in den beknoptst mogelijken vorm ingewacht Ora onze lezers eens een denkbeeld te geven wat er in de wereldstad Londen al gedaan wordt voor zieken eu behoeftigon diene het volgende Ër bestaan 1027 liefdadigheidsinstellingen met een inkomen dat voor het jaar 1888 89 geschat is op vijf millioen drie en zestig duizend honderd zeven en dertig pond sterling 1 pond = ƒ li Er zijn 24 instellingen voor blinden 6 voor dooven er doofstommen 6 voor ongeneeselijkezieken 1 voor idioten 16 algemeene ziekenhuizen 8 voor teringlijders 5 voor lijders san oogziekten S voor gobrekkigen 4 voor huidziekten 14 voor vrouwen en kinderen 5 voor bevallingen 27 andere voor bijzondere ziekten 31 inrichtingen van algemeenen aard voor het verschaffen van heelkundige benoodigdheden 24 huizen voor herstelicnden 5 inrichtingen waar zieken knnnen verzorgd worden 107 instellingen voor het verleenen van vaste weekgelden aan oude mannen en vrouwen 32 instellingen voor algemeene liefdadigheid 9 instellingea voor bet verleenen van rentelooze voorschotten 38 weeshuizen 38 verbeterhuizen 66 opvoedingsgestichten 19 inrichtingen voor maatschappelijke verbetering 4 bijbelgenootschappen 13 traktaatgenootschappen 5 fondsen tot het bouwen van kerken 54 binnenlandsche zendingen 13 geinetigd binnenon buitenlandsohe zendingen en 23 uitsluitend buitenlandsche zendinggenootschappen Aan de theetafel vertelde mijnheer dat h te Beaconsburgh een brief uit Monaco had gevonde die hem noodzaakte een dag vroeger te vertrekken Haidee en Violet moesten dus zorgen üonderdairmorgen gereed te zijn uoraag Dinsdag avond was Violet bezig Haidee te helpen hare pop v or de reis te kleeden toen zij aan dë Voordeur hoorde schellen en een oogenblik late kwam Jane in de eetkamer zeggen dat er een heer in de gang stond die Sarah wilde spreken Ik heb hem gezegd dat dj ziek is maar h gelooft mi niet en hy wil niet weggaan en uu l juffrouw j 8 Violet vond in het voorhuis wel geen heer maar toch een fatsoen ijk gekleed man die zich beleefd verontschuldigde last te moeten veroorzaken Is u juffrouw Bayner als ik zoo vrij mag ziindit te vragen Neen die ben ik niet Mevrouw Bayner Neen Mevrouw Bayner is ongesteld enikviw dat u haar n et zult kunnen spaken Ik beTS gouvernante Als u eene boodschap voor mijnheer hel t kan ik die misschien overbrengen of wiU u liever een briefje schrijven dan zal dit hem Tnmiddellijk worden ter hand gesteld zoo lra hytehïïs u m r vriendelijk van