Goudsche Courant, donderdag 13 maart 1890

Donderdag 13 Naart I 4168 1800 GOUDSGHE COURANT JSieuwH en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe Inzendtlng van advertentiön kan geschieden tot óén uur des namiddags van den dag der uitgave KE IVISGEVI G De BLKGEMEESTER van Gouda brengt bg deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Kotterdam op den 7 len Maart 1890 is executoir verklaard het Kohier No 8 van het patentrecht 3de kwartaal dieu8tiit 89 9a Dat voormeld Kohier ter invorderibg is gesteld in handen van den Heer Untvangoi dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den by de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat do termijn van Drie Maanden binnen trelken de reclamrs behooren te worden ingediend GOUDA 10 Maart 1890 De Burgemceati r voornoemd VAN BERGEN UZKNDOOEN PETROLEUM MOTKEaiNGE van de Makelaars Cantïliiar Scb lkwUk te Kotterdam De markt was heden vast No Loco Tankfutt ƒ 8 25 Geïmporteerd fust ƒ 8 35 Maartlevering ƒ 8 20 September October vember vemberen December levering ƒ 8 40 uargerlijke Stand GEBOKKN S Miurt JobaDU ouder W C de Keivr en E t delmBD 9 Johtoni ouders A A Beieni en G M de Unes Reinier ouders W J Ooslcrlibg en J Tin drr kuil 10 Uaru WilleoiiDi ouders I G Sctonleo en W B Bunschotel OVfKLEDEN 8 Murt G GeerliD n 6 P Droog wed V tan Hork 7 1 J H Boers 58 j 9 J C Bezem huisvr an L Bergman 54 J T Snel 31 i A Jl an Sclialknijk 8 m Zevenhuizen GEBOREN AnloQius oi dera A Nedethoten en A Psnaebakk r Cornells ouders I Verhoef eo D Schmidt Adrianos oaders M van der Wiel en E ao Heukelom OVEKLEDhN A Alblas 4 J ONDtRTROUWD C an der Will en N Huber ADVERTENTIEN Namens de familie betaig ik mgn hartelgken dank voor de vele bewgieo van deelneming bg het overladen Tan onze geliefde Moeder en Behnwdmoeder Mejaffiroaw JOHANNA HOFLA vD Weduwe van den Heer B L VAN Es L B TAN ES BrietU 8 Maart 1890 Pelsje Dameskraag Zondagmiddag 4Vi nar werd een BKÜINDAMESPELSJB verloren de houder wordtnog vriendelijk verzocht hetzelve bg de uitgever van dit blad temg te brengen en zalvoor zgn moeite beloond worden Mevrouw SMITS Büchneb verlangt tegen Mei eene DIENSTBODE P G middelbaren leeftgd die goed kan koken en werken ADVERTEJSTTIËN in alle Binnen en Buitenlandache Couranten worden dadelgk opgezonden door hetAdvertentieBnreau van A BRINKMAN enZOON te Gouda De Trekking der 333 Staats Loterij begint Maandag 17 Maart a s Loten en gedeelten van Uten te bekomenbg de CoUectrice Wed A C COSIJN GouweC 9 bg de Vischmarkt PARAPLUIES A v 0SA2 KleiwegE73en73 Prinsesseboontjes Snijboontjes Doperwten Andijvie uit de blikken 177 poai J GERRITSEN Mooie KROFSLA ABSHAUBBINS of Anti Rhumatische Watten genezen ontwgfelbaar alle Igders aan maagkramp hoofd schouder pgn of welke kwalen meer van Rhumatischen aard zgn en door konde ontstaan Prgs 30 ets per pakje met gebruiksaaawgzing Hoofddepót te Delft bg A BREETVELT Az en verder verkrijgbaar bg T 4 C vtui Deth C B Verheul üudewnter Het beste goedkoopste TAN IJzerwaren en Gereedschappen SpijkerSji Draadnagels Slijpsteenen Gegalvaniseerd Vlechtwerk Asphaltpapier Teer en Pek Wapens en Jaohtbetaoeften Gegoten Geslagen en Geëmailleerde KKUKKNGKRKKDgCHAPPKN Petroleumkaclieis eo dito Kookstelb Kachels en Fornuizen is dat van Xej de Wed Uosiuan iouiln W F J denUgl Schaonh K Pring Zevenhuizen M J Goudkaile Boskoop 0 Uoojfendgk Cappelle S r d Kraata Bleianyk A Bos Berkel tl van Dorp Zoetermeer h Kaulinv Alphen Oebr KaulingBodograveu K Oosterling Haattreoht lebr Kauling Woerden G v d ieur Waddinxvoen P ROND Pz Zengestraat 01 juist over de Waagbrug Fabriek van Brandkasten en KISTE I elk stuk wordt gewaarborgd en op proef geleverd Het g roote aantal zenuwkwalen vau zonuwhoofdpyn af tot de voorafgaande kenteokenen van apoplexie harsonsberoerte toe trotseeren Dog steeds alle middelen door de moilische wetenschap aangewend Kurst aan den nieuwen tyd komt de eer toe dat zy door het gebruik maken van den eearoudigstcn weg camolgk langs de huid eene pbysiologische ontilekking gedaan heeft die na bouderde proofnemingon thans over de gehrelo wereld verbreid i en terwijl sy in wetenschappelijke kringen do Uoogste bolangstellini wekt tevens eene wuldaod blgkt Ie zijn voor de aan zenuwkwalen lijdende mensohhoid Deze geuoi swijze is uitgevonden door den gewezen Olfioier van Gezondheid Komdn Weisiinann te Vilshofen on berust op de onderviniliug opgedaan in eene ïo jarigo praktijk Door wasschlng van het tioofd eenmaal per dag worden daartoe geschikte stoffen door de huid onmlddellUk aan hot zenuwgestel medegedeeld Met leze geneeswijze werden werkelyk schitterende resultaten verkregen en zg maakte zooveel opgang dat van een door den uitvinder geschreven werkje OVER ZENUW LIJDEN én BEROERTE r hare voorkoming en geneslng binnen korten t d polyklinlek te Parijs rae Rougemont 10 Steingreber med dr praktiseerend geneesheer aan bet krankzinnigen gesticht te Cbarenton SaaitStsrath ur Cohen te Stettin Urossmopn med dr arrend arts te Jöhliugen Dr P Forestier geneesheer directeur van het hospitaal te Agen Geheimratb Dr Schering kasteel Outenfels Bad Ems Darses med dr geneesheer directeur der galvano therapeutische inrichting voor zenuwlijdera te Parys rue St Honorö 334 Consul von Aschenbaoh med dr te Corfu Dr Busbaob arrond arts ti Zirknitz Ober stabsarzt Jeohl mei dr te Weenen Dr O Bongavel te La Farriére Bure lid van den Conseil Central d hjrgiéne et de Santé In Frankrijk en vele anderen Aan allen wier zenuwgestol meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwachtigheid lijden waarvan de keuteekenen zijn obronitchehoofdpljn migraine fscbele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid sIape loosheid lichamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder aiie zieken dieiioor beroerte getroffen werden en nog lijden aan de gevolgen daarvan zooals verlammingen onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaataeliike zwakte verzwakking van geheugen enz en zij die reeds onder geneeskundige behandeling geweest zijn maar door du bekende middelen als onthoudiogs en koudwaterkuur wrijven electriseerou stoom looi of zerbaden geon genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben eu ten slotte zg die vrees gevoelen V007 beroerte en daartoe reden hebben wegons verschijnselen als alch aanhoudend angstig voelen verdooving in bet hoofd hoofdpijn met duizeligheid flinkkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd suizing in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van banden J en voeten aan al deze dne rategorien van ZCnUWllJderS als ook aan jonge mOiSJeS lijdende aan bleekzucbt elIP krachteloosheid ook aan gezonde zeifis aan jonge personen die veel met bet hoofd werken en geestelijke reactie willen voorkomed wordt dringend aangeraden zioh het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage kOStelOOB en frattCO verzonden wordt door RoM WËISSMANN s Ebben in Vilshofen Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeiwgze van ROMAN WEISSMANN Oud OfRcier van gezondheid eere lid dor Italiaansoho Saniteits ordo van het Witte Krui en verder te Amsterdam door II CLEBAK k Go Heiligeweg 42 Arubem i de BEVER Agent der Scheepvaart Courant Rynkade 71 Rotterdam F E van SA TE V kOLFF Itrecht LOURY POKTOX Oudegracht bij de Gaardbrug F 160 Op de laatste hygienisch meflische Tentoonstelling te Gent werd de Weissmatin sche geneeswgze door de medische jury met een Zilveren Medaille bekroond Gouda Snelpersdruk van A Beinkmas Zoon D nitgare dezer Ooarant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Ifzoaderljjke Nommers VIJF CEJNTEM BINNENLAND GOUDA 12 Maart 1890 VERGADEEING van ben GEMEENTERAAD op Vrgdag den 14 Maart 1890 des namiddags ten 1 ure Aan de orde Het voorstel tot wijziging der begrooting von de Schutterg dienst 1889 Het voorstel tot wijziging der begrooting van bet Bargerlgk Armbestuur dienst 1889 Hot voorstel tot wgziging der begrooting van de Volksgaarkeuken dienst 1889 Het voorstel tot wijziging der Gemeente begrooting dienst 1889 Het voorstel tot het maken eener perkoenbeschoeiing b de Kleiwegsbrug De benoeming van oenen Regent van het Bestedelingenliuis De bonoeming van twee onderwgzoressen en twee onderwgzers aan de 2e Kostelooze School Gisteren werd te s Gravenhage hot examen in nuttige handwerken met gunstig gevolg afgelegd door de dames C Ros en C E Stikker alhier en J M do Wilde van Moordrecht De Rotterdamsche rechtbank veroordeelde gisteren G S bleekersknecht te Gouda wegens diefstal van sigaren en eene Goudsche kaas tot twee maanden en C V V sjouwer te Gouda wegens heling van een gedeelte van het gestoleno tot eene maand gevangenisstraf A H V T wed J v d B koopvrouw te Haastrecht wegens diefstal van geld uiteen winkel te Gouda tot twee maanden gevangenisstraf i S slagersleerling A ij W opperman A FEVILLETOM IETS GEHEIMZnrmGS Uit het Engehch 55 Waarom zeide hg nu ook niet dat hg baar broeder was dacht Violet Jawel die ben ik Maar wat ter wereld hebt u met mijne dienstbode Sarah Gooch te maken De man wierp een zijdelingschen blik op Violet Toen mijnheer zeide Spreek gerust die dame stelt even veel belang in de vrouw als ik wat hebt u met onze oude Sarah te maken vervolgde de vreemdeling Verdacht van medeplichtigheid aan den diefstal op Denhamcourt mijnheer een deel van de gestolen zaken hoeft zij onder zich Violet schrikte Dus was die vreemde man een agent van politie die haar op sluwe wijze over Sarah had willen uitbooren De heer Rayner staarde hem verbaasd aan Onmogelijk riep hg uit Het spgt mg mijnheer uw vertrouwen in eene oude dienstbode te moeten teleurstellen maar bewijs is bewijs Welk bewijs hoeft u dan vroeg mijnheer ernstig Verleden Vrijdag tusschen half vijf en vijf ure M pijpmaker P v V veedrgver H B pijpmaker en P H koopman Hen te Gouda wegens diefstal van konijnenvellen tot gevangenisstraf no 1 van vijf dagen dè overigen ieder van t en dagen Onder de vereenigiugen hier te lande die hoogst nuttig werken neemt eene eervolle plaats in de Nederlandgche Vereeniginff iide Stuers die aan behoeftige verminkten kunstledematen verstrekt Als men het laatste Verslag leest ziet men dat vele door het eene of andere ongeval ongelukkig geworden door deze vereeniging geholpen werden Van de oprichting af einde 1882 tot 1 Dec 1889 zgn in het geheel aan 531 personen 619 kunstlederaaten gegeven en het is eandoenlgk te hooren met hoeveel dankbaarheid deze worden gebruikt In het begin is dat gebruik natuurlijk eenigszins lastig maar al spoedig went het Uit verschillendp gevallen blijkt het hoever de kunst het ook in dit opzicht gebracht heeft Zoo wordt o a van een persoon uit Maastricht melding gemjiakt die geboren was met vhooggrodige horrelvoeten gepaard aan verkorting en verkromming der soheenbeenderen in die mate dat hij steeds op do knieën of liever de ondereinden der dijbeenen moest loopen Nadat hem in het ziekenhuis te Maastricht de beide verkromde voeten en scheenbeenderen waren weggenomen werd bij in staat gesteld kunstbeenen te dragen Dank zg die hulp kon hij naar Indie zijn geboorteland terngkeeren en een betrekking zoeken Zgue kunstbeenen voldoen goed en de vroeger deerniswaardige thans hoogst gelukkige man heeft geen woorden genoeg om zijn dank te uiten Zulke gevallen zijn er vele Daar de beschikbare middelen der vereeniging niet voldoende zijn om aan nlle aanvragen te voldoen is bet eer gewenscht dat het getal leden toeneemt Van daar dat wij een beroep doen op het goede hart van de Goudsche ingezetenen heeft men uwe dienstbode Sarah Goooh te Beaoonsburgh den inhoud van eene zwarte reistaach aan een man ter hand zien stellen Dat feit wekte nog geen verdenking De man vertrok met den volgenden trein naar London hij reisde tweede klasse Ten zuiden van Colchester werd hij door een zenuwtoeval getroffen In bet naaste station ondergebracht zocht men in zijne brieventasch en in zijn reiszak naar zijn adres en in den laatsten vond men jaweelen de politie vnn Schotland Yard werd onmiddellijk verwittigd De man is ontsnapt maar na onderzoek is gebleken dat het besohuitblikjo waarin de juweelen lagen hem Vrgdag namiddag tussohen half vijf eo gf ure is ter hand gesteld door eene vrouw herkend als te zijn Sarah Gooch Violet herinnerde zioh Sarah op dien namiddag met eene zwarte tasoh te hebben zien uitgaan zij was het plantsoen doorgeloopen en had den weg naar Beaoonaburgh ingeslagen Violet was te hevig ontsteld om te kunnen spreken Ik kan het niet gelooven hernam do heer Rayner Zg is eene ruwe onhandelbare vrouw maar ik heb haar altijd eerlgk als goud gevonden Misschien bepraat hield de detective vol Het is vreemd wat vrouwen al niet doen voor hare vrijers en zij heeft eei vrijer juist geen van de allerfljnsto soort Mgnheer wierp een snellen blik op Violet en zij gevoelde zich schuldig want zij had hem deze inlichting verstrekt ADVEBTSNTISN worden geplaatat van l 5 regels a 50 Oenten iedere legel meer 10 Centen 6B00TE LETTBB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentlen gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags v rschgnc die nog geen lid zijn om zich als zoodanig op te geven Gouda telt op dit oogenblik 32 leden Ongetwijfeld verdient deze vereeniging den steun van alle weldenkende Nu hunne aandacht er op is gevestigd zullen zeker velen toetreden Opgave aan den heer M Spruijt correspondent der vereeniging te Gouda is daartoe voldoende Heden zgn op den afslag door den Keurmeester afgekeurd en onder toezicht van de Politie begraven 167 kleine of groote kabeljauwen Zaterdag 15 Maart des namiddags ten 1 uur zal door den heer Bahlmann lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal een voordracht worden gehouden te Bodes3 ave in de vergadering van de R C Centrale Kiesvereeniging Ook niet leden kunnen deze vergadering bijwonen tegen betaling van ƒ 1 entree Men schrijft ons uit Bodegrave Deze gemeente verkeert tegenwoordig wat de gezondheidstoestand betreft in zeer ongunstlgen toestand Yoor eenigen tijd was het de influenza die hier evenals elders in vrij hevige mate hoerschte en vele sterfgevallen veroorzaakte thans houden de mazelen op verschrikkelijke wijze huis In sommige wijken ziet men huis aan huis het door de wet voorgeschreven biljet aangeplakt Het groot aantal sterfgevallen kan nftn eenigszins hieruit afleiden dat vaif 1 Januari af tot op heden p m 70 sterfgevallen bij den Burgerlgken Stand zijn aangegeven terwijl in gewone tijden in een geheel jaar 80 tot 90 gevallen van overlijden voorkomen De Rederijkerskamer H K Poot te Bodegrave geeft Donderdag a s hare 3o en laatste uitvoering in dit seizoen Opgevoerd zullen worden Op t Postkantoor van Gerard Keller ManuB Weet u zijn naam vroeg hij den detective Ik ben niet in staat dien stellig te noemen doek wij hebben onze vermoedens Mijnheer gaf verder geen teeken van tvrijfel meer maar Violet kende zgne gelaatsuitdrukking genoeg om te zien dat hij niets van dit alles geloofde hoewel hij op het uitgesproken verlangen van den raan om bg Sarah te worden gebracht eenvoudig antwoordde ü zult hoar zien en dan zelf beoordeelen in hoever zij in staat is uwe ragen te beantwoorden Ik zal de verpleegster vragen of u Sarah thans kunt spreken Och juffrouw Howart u wilt wel even mede naar boven gaan en de plaats der verpleegster innemen terwijl ik haar buiten doe komen aiet waar De zaak is deze men weet dat de juweelen bg Sarah Gooch gezien zijn nu moet worden ondei zocht hoe zg in hare handen zijn gekomen Onverwacht ondervraagd zal zg zeker alles bekennen Ik moet daarom er op aandringen met haar te spreken verklaarde de detective Men ging naar boven Violet verving de verpleegster die naar mijnheer op het portaal ging Sarah lag onrustig met het hoofd te schudden en onverstaanbare woorden te prevelen Zg zag er met den witten band om haar hoofd nog afsehuwelgker uit dan anders Na een oogenblik ging de deur open de vwpleegster kwam terug ge olzd door den detective en achter dezen keek de heer Rayner de