Goudsche Courant, zaterdag 15 maart 1890

1800 Maandae 17 Maart I 4171 GOUDSCHE COUBANT ISieuwH en Advertentieblad voor Gouda en Omstreketim De inzeading ran advertentiön kan gesoMffden tot dte uur des namiddags van den dag der uitgave treWcmde om het npport du Pamell oommiuie eenrouflig Toor kenniageving un te nemen is gelyk reeds gemeld is door den heer Jennins eeu amende lB Wi o il aan de motie toe te Toegen itM Huis acht lioh rerplioht ijjne reroordeeling uit te spreken oirer het gedrag ran hen de Tima die verantwoordelijk zyn roor de beschuldigingen van medeplichtigheid aan mootd ingebracht tegen Irden van het Huis en voornamelgk gegrond op falacheliik ondergeschoven brieven on door de oommisaie ongegrond verklaard Hoogst onaangenaam heeft dit amendement de ministerieelen verrast te meer wyl het een lid dor conservatieve partq zelve is die het voorstelde Het is waar oen conservatief van geen suiver allooi en behoorende tot lord Randolph Churchills jonge garde der torydemooraten Dit neemt evenwel bet feit niet we dat or onder de ooDserratieven loowel als onder de unionistische liberalen lich ontevreden bevinden die niet chromen om hun afkeuring over het gedrag der lïma niettegenstaande de regeering rich vereenzelvigt met het wereldblad openlijk uit te spreken Dit hewgst het amendement van der heer Jennings lord Randolphs vriend dit bewyst ook de brief onlangs openbaar gemaakt door den uaiouistischen liberaal Gaine eveneens den lasier van de Tiart veroordealend Kr bestaat dientengevolge vrees bg de regeerinx hoop bij de oppositie dat verscheidene leden Tan het lagerhuis voor de motie Jenningszullenstemmen Dit amendement is de wig die dreigt de rtgeeringsmeerderheid uiteen ta doen spigten maar onmogelyk is het niet dat deze spleet weder even spae lig ge dicht worth Hiertoe stelt toch in staat indien de motie Jeoninga aangenomen wordt het amendement van den heer I ewis te zyner tijd door ons medegedeeld om het huis te doen betreuren dat niettemin ernstige beschuldigingen o a van hoogverraad en misdadige samenzwering tegen een aantal leden van het parlement door de commissie voor bewezen werden geacht In Denemarken staat de parlementaire arbeid nu geheel stil Wegens het geschil tusschen de liberale raeerderhuid in de Kamer welke het conservatieve ministene Ëstrup niet wil steunen is niet alleen de behandeling der begrootmg reeils sedert eenige jaren J achterwege gebleven maar zgn ook andere indiende ontwerpen steeds onafged ian gebleven Zoo o a zijn tot dusver ingediend maar niet behandeld ontwerpen betreffende de invoerrechten de belasiing van alcohol en bier het oprichten van een vrijhaven te Kopen i kagen en het aanleggen van een kustspoorweg tusschen Kopenhagen en HeUingförs in aansluiting bij de Ign Kopenhagen Klampenborg Vooral deze spoorweg wordt algemeen gewenscht maar de liberalen vreezen dat indien een leening wordt gesloten om den spoorweg aan te leggen de regecring dit geld zal gebruiken tot het maken van versterkingen bij Kopenhagen De Kamer wil daarom dat de fondsen welke nu nog beschikbaar zgn gebruikt zullen worden voor den aanleg van den spoorweg vooral omdat dau de bron wordt af tesneden Taaruit de regeering nog steed meer geld besteedt Toor het leger dan de meerderheid wil toestaan De legemitgaven gaven aanleiding tot den twist want de regeonng wil de hoofdstad met een reeks vestiagwcrken omringen terwijl de liberalen dit onnoodig tohten en er geen geld voor willen toestaan Terwijl het ministerie aldus in vijandschap leeft met de Kamer is bovendien nog tweedracht oitgebroken onder de liberale meer lerheid De meerderheid is nu verdeeld in twee parijen de gematigde liberalen die met de regeering een schikking willen treffen onder leiding van graaf Holstein en Homp die 56 loden tellen en de onverzoenlijken onder leiding van den heer Berg die slechts 20 leden sterk zijn en alle voorstellen der regeering willen verwerpen Deze verdeehlheid onder do meerderheid maakt den toestand nog moeilijker zoodat het einde van den strijd nog niet te voorzien is PETROLBUM NOTRERINGE van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt wat heden flauw IxH Tankfust ƒ 8 25 Geïmporteerd fust 8 35 Maartlevering 8 20 April Mei Junl levering ƒ 8 10 il ƒ 8 15 Augu8tu levering ƒ 8 30 Sep tember October November en Decemberlevering ƒ 8 35 EENNISOEVING ZEEMILITIE BUIU EMEE3TEK en WETHOUDERS van Goud Gelet op art 150 der Wet op de Nationale Militie van den I9den Augustus 1861 Staateblid to 72 Noodigeii de Lotelingen uit die verlangen bij de ZEEMILITIË te dienen om voor den Isten April aanstaande daarvin ter plaatselgke Secretarie aangifte te doen Voorts werdt bdanghebbeiiden naar aanleiding eener deswege ontvangen aansohrgven medegedeeld dat het overbodig is aan den Heer Miiiiiter van Marine verzoeken te richten om inleiding bg de Zeemilitie vennit op die verzoeken geen acht kan geslagen worden daar de keuze van de manschappen geheel wordt overgelaten aan de Officieren van de Marine die met overneming van de Zeemiliciens worden belast GOUDA 14 Msart 1890 Burgemeester en Wethouders voori oemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER De Notaris H J F HEIJMAN geTesiigd te Baattrecht zal te Oouda op MAANDAG 24 MAART 1890 roorm 11 nre in bet Koffijhuis van W ERBEBVELD aldaar VERKOOPEN met ERVEN en GROND staande en liggende aan de Boelekade te In perceelen en gecombineerd teaantaanien bn de Betaling der Kooppenningen op 25 April 1890 uurKerttjke Stand Moordrecht OEBOBEN Oritljo ndcn J da OntI Sn Hofmia OVERLBDKN l Veiboom 7 O VOBRTROUWD M Onxotteld to K v Tllbnrg GEHUWD S OMtrrsB ca Vuik Nadere iuformatiën geeft voorn Notaris Sociëteit Ons Genoegen Zaal tKoKsTHiKv Gouda APVERTENTIEN Harteiyic dank ook nameoB onze Kinderen Behuwdeo Kleinkinderen aan allen die belangstelling hebben betoond ter gelegenheid ran onze 40 JARIGK SCHTVËRËENIGING MOZES TAK DANTZIG J TA DANTZIG Olkak ONTVANGKN de Nienwste soorten Heeren en Dames Dassen en Fronts tegen zeer billgke prgzen Oez Hermans SpieringstraatF 13 in GAREN BAND WOL en SAJETTEN immm ofeha Tan RotUrdamDirectie ALEXANDER SAALBOBN Donderdag 20 Haart 1890 Aanrang 7 unr Boitengewojie Voorstelling j oder Der Markt zu Hiclimoiid Oper in 4 Akten MasiW tob F Flotow Prgzen der plaatsen HH Leden 0 99 NietUden 1 49 Plaatsen ie bespreken Donderdag 20 Maart Tan 10 tot 3 uur aan de Sociëteit Loting WoensdagaTond 19 Maart 7 onr mm m imirnmmmT De Algemeene Vergadering van Aandeelhouders zal gehouden worden op WOENSDAG 26 MAART e k ten Kantore der Maatschappij Markt A 92 des namiddags ten 2 uur D C W VAN DER LAAR Uz DIRECTEUR Stedelijke Gasfabriek Gouda GroTe COKE kleine kopmaat al fabriek 60 Cts tehnis bezorgd 65 Cts Geklopte COKE gestreken maat af fabriek 65 Cts tehuis bezorgd 70 Cts Bestellingen Toor tehnis bezorgen bg minstens 2 BL dtags te Toren op te geTenaan het Kantoor der Gasfabriek J T PRINS Directeur Bekroond met Gimden Medailles Fransche Stooniververij Chemische Wasscherij Gebrereteerd door Z M den Koning der Belgen B lUllhon cnd ywwa liiroch4 ini VVi n lig H OPPENHEIMER U de meelt KrsDhtlg en Virtttrkssds beTotes door UI vu blnneB en bnlti TorkrUsbiu In leiieben S 1 O on KBABPEUBN db BOLM A otkekeri ZmL Depdt voor Qoüfla bjj den Heer A H TEBPB Apotheker Toorheen C THIM KRUISKADE 19 ROTTERDAM flin Mbe ran Specialiteit voor het TerTen en stoomen Tan van alle soorten Winterjassen Mantels C nmes en andere Kleedingstnkken Gordgnen Behangsels Tafelkleeden Veeren en Bontstoomerg a£ VERTENTIËN in Mi Binnen en Suitenlandache Couranten worden dadelflk opgezonden door het AdTertentieBniean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Zeer lage pry zen Eenig Depdt Toor Gouda en omttreketi b de Beer A vam OS Az Kleiweg E 73 en 13a Gouda Gouda Snelpersdruk tbd A Bsinkhan k Zoon De uitgaTe dezer Courant geschiedt dagelgki met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 iLicoaderlgke Nommers VIJF CENTEN ny ileze GoBraut behoort een Byvoeirsel BINNENLAND GOUUA 15 Maart 1890 Het getal kiezers in deze gemeente volgeos de op den Hu Maart 1890 vastgestelde lijsten bedraagt voor de Tweede Kamer 1133 voor de Provinciale Staten 1181 en voor den Gemeenteraad 1130 Bggekomen zgn respectievelijk 88 87 en 87 geschrapt 86 85 en 83 Door vertrek van den heer J W Steens Zijnen Jr naar het buitenland komt de betrekking vin Opzichter by de Gemeentelyke Gasfabriek alhier vacant De jaarwedde daaraan verbonden bedraagt 80U Aanmelding i66t Zaterdag 22 Maart bg de Commisais van beneer dier fabriek De heer P Heering uit s Gravenhage zal Dinsétg 18 Mairt e k als spreker optredea iD het Dep Gouds T n de Moatsohappij tot Nut van t Vlgemeen Bene Overgselsofae vertelling zal door hem worden voorgedragen Donderdagavond hield hetleesgezelschepteBeeuwijk zgne laatste vergadering in dit seizoen Als spreker trad op de heer P F Van Slijpe met eene novelle van J V Maurik getiteld Teun da Nachtwacht Voor en na de tweede pauze gaven nog de spreker en de heeren Goudswaard Kaptegn Minjou Poldervaart en Van Bee bijdragen ten beste waarna de voorzitter deze laatste bijeenkomst met eenige toepasselgke dichtregeleu waardig besloot Uit t Beiersche Stolwgk schrgft men aan de Schomh U dd 12 Maart FEVILLETOX IETS QEHEIMZIimi S Vil M Magehck 57 De school lag omstreeks eene halve mijl an Ëlzenhof tusscheu de eerste huizen van het dorp Toen zij tegen een mijlsteen aanliep die zg wist dat niet ver van de school stond riep de jongen Voorzichtig juffrouw Dezen kant opl En terwgl hij haar bij haren mantel vasthield leidde bij haar een pad op dat links van den grooten weg afweek Je loopt verkeerd zeide z j Wij moeten rechtuit dat weet ik zeker en niet dit zgpad in Dit leidt naar Dunnings Hoeve eene halve mgl verderop Het is in ordo juffrouw Kom maar mede het is goed zooi Hg werd ongeduldig en zij volgde hem hoewel niet zonder wantrouwen Nadat zij een eind van dit zijpad hadden afgelegd het scheen haar toe een lang eind te zijn bleef de jongen opeens stilstaan en begon te fluiten Waarom doe je dat vroeg zij kortaf Maar de jongen die door slechts een paar stappen vooruit te doen uit hnar gezicht verdwenen was In de laatste vergadering in dezen winter van de vereeniging Tot Nut en Genoegen alhier trad als spreker op de heer G D Heg van Gouda Zoowel met zijne lezing Iets uit den tijd toen ik nog een lief vers maakte vsa Lodewijk Mulder als met zijne bgdragen wist spreker don aanwezigen menig genotvol oogeublik te terschaffeu In de eergisteren gehouden slgemeene vergaderingvan aandeelhouders der stooi bootmaatsohappij Boskoop Waddingsveen Gouda bleek uit het rerslagvan het bestuur dat in 1889 vervoerd zijn 38 000 personen en eene netto winetjiehaaldis van ƒ 1937 Er werd met bijna algeme iie stemmen beslotenhiervan 3 pot 6001 aU dividend uit te keeren en de rest te bestemmen tot fBchrijving en voor betreservefonds De aftredende commissarisMU werden met algomeeue stemmen herkozen f f In e vergadering vau de Bclub te Stolwijk sp Dinsdag U werd door d njwiagnieester rekening on verantwoording god T it dfee rekening bleek dat in kas nas een batig slot van ƒ 274 45 De toestand van den hoor mr Verniers van der LoefF is naar men aan de Za Ct mededeelt zeer ernstig De hoop op herstel moet uiterst gering zgn De Wekker Curaijaosch weekblad deelt mede dat de heer W C vau Leeuwen oud leerling dor rijksnormaalscbool te Berg Ambacht en thans onderwijzer 3de klasse aart de openbare school te Curasao door den president der Vereenigde Staten van Venezuela is begiftigd met de Bolivarorde 4de klasse Donderdag behandelde do rechtbank te Utrecht de zaak van L A A de Salengre oud 46 jaar koopman geboren te Gouda zonder bekende woon herhaalde zgn gefluit Een oogenblik beefde zg van angst Knorrig hoorde zij den knaap zeggen We nu ifog mooier Hij is er niet Hij Wie riep zij ongerust Op dit oogenblik hoorde zij iets tusschen de takken kraken en door dem mist onderscheidde zij slechts flauw op een paar meter afstand de gestalte van een man die door de haag kroop van het veld op den weg Met een onderdrukten kreet keerde zij zich om en zette het op een loopen zij wist zelf niet waarheen Het was Tom Parkes of Gordon die haar hierheen hadden weten te lokken om haar voor haar ontdekkingen en mededeelingeu te straffen die Sarah hun natuurlijk had doen weten Zg hoorde den jongen zoggen Dankje vrien delijk mijnheer en daarna kwamen de voetstappen van den man al nader en nader Hare eenige kans om hem te ontkomen scheen te zijn onder de haag te kruipen tot hg door den mist misleid langs haar was voorbijgegaan maar tot haar schrik zag zij hem even voorzichtig en even langzaam als zij zijn weg zoeken Zij had gelultkig de haag bereikt en lag er nu zoo dicht mogelgk tegen aan met haar aangezicht bijna in de takken en doornen Hg liep langs haar heen zij slaakte onwillekeurig een zucht Hij keerde om bleef staan tastte naar haar en richtte haar op Dit geschiedde alles zouder een enkel woord te spreken Zij sloot de oogen en rilde ADVERTENTIBN worden geplaatrt ran 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTEB8 worden berekend naar plaatsruimte BoTeadieo worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni plaats bier te lande en M Landenbergs oud 48 jaar geboren te Alfen a d Bgn wonende te Amsterdam beiden in verzekerde bewaring te Utrecht Bekl hadden zich te verantwoorden voor het vervalschen van handelspapieren en gebruikmaking daarvan oplichting en pog ng tot oplichting op verschillende dagen ten vorige jare te Utrecht Apeldoorn Zutfeu eu Amsterdam gepleegd Behalve een drietal Éngelschen die uit Londen waren gekomen en gisteren zouden worden gehoord was een groot getal getuigen in deze zaak gedagvaard Uit het getuigenverhoor en de voorgelozeo stukken bleek dat de beide beki op Nov 1889 bij de firma Vlaer Kol bankiers te Utrecht kwamen om eeu te voren door hen alschetijk opgestelden wisselbrief te disconteeren deze was voorzien van de handteekeningen der firma Heniy Ledeboor en Co en A H Hoytink te Utrecht on betaalbaar gesteld bij de Lon r don Providont Bank te Londen De heer J Kol lid der firma Vlaar en Kol die een paar dagen te voren door de politie w s gewaarschuwd dat valscb e wissels in omloop werden gebracht naar aanleiding van een bij de politie te Utrecht ingekomen ambtsbericht verklaarde de zask niet te vertrouwen en weigerde den wissel te verzilveren a6n bekl werd verzocht des avonds terug te komen en hij gaf hem een rei u de politie die intusscheu was gewaarschuwd nam hen daarop iu verzekerde bewaring nadat zg zich had vergewist dat bekl de verdachte personen waren Door den heer Pook van Baggem lid der kassiersfirma Koppel en Co te Apeldoorn werd verklaard dat bekl op 24 Oct 1889 te zijnen kantore verschenen en door den bekl Do S een chèqueformuUer ten bedrage van 25 p st werd aangeboden ter disconteering Deze cheque was getrokken op de NorthWestern District Bank terwijl als trekker vermeld stond F Dunglns aad Sons en eene nota v u Op het eerste oogenblik gevoelde zij zich al te uitgeput door de overspanning waarin zij die vreeselijke minuten had doorgebracht om te kunnen tegens ribbelen Zij kon zich slechts een weini terugtrekken en hem zacht afwerende zeide zg half schreiende Och doe mij geen kwaad doe mg geen kwaad Vt jou kwaad doen Mijn lieveling mijn schat Zie mij eens goed aan Lieve hemel wat heb ik je doen schrikken Zij zag hem aan en met een luiden kreet sloeg zij hare armen om zijn bals Ja waarlijk het waa Laurence Maar zgn gelaat was zoo vuil en met stof bedekt dat hg bijna u et te herkennen was Maar terwijl bij haar telkens en telkens weer kuste zeide hij dat hij dag en nacht had doorgereisd zonder zich een oogenblik rust te gunnen sedert hq haar brief had ontvangen l En de Hemel zij gedankt ik ben nog bg tgda gekomen nog bijtijds juichte hij terwijl hü haar opnieuw omhelsde Bijtijds Waarvoor Laurence Ik zoü binnen twee dagen toch bij je zgu geweest zeide zg verwonderd Je weet immers dat wü morgen ochtend op reis gaan Morgen ochtend herhaalde hij Een paar uren later en ik zou je verloren hebben riep hg uit terwijl in zijn toon een zoo groote verlichting lag uitgedrukt dat zij alleen door hem in zulk een opgewonden toestand te zien de tranen in de oogen kreeg