Goudsche Courant, maandag 17 maart 1890

da IVsrtaaka Baiil iaarbg k vertoond Hen meende alioo dal allea in orde ras en aan bekl werd Tolgena Terklaring ran don heer Pook ran Baggem een bedrag rmn S02 uitbetaald da cheque kwam later onder proleet uit Landen terug Nog bleek dat bekl op dienaelfilen dag de kiwsiersfirma L H de Baa Co te Zutfen op gelqke wqre hadden bedrogen daar ward bun door den nieta kwaada rermoedenden procuratiehouder den heer Swaanerelt een bedrag van 178 uitbetaold nadat bekL chèqnea van 10 p at en 4 15 p st ter rerolrering hadden aaogeboilen De heer Swaanerelt verklaarde dat hg daartoe waa overgegaan omdat de eerste bekl lich als Engelschman voordeed en bekl L had gezegd dat hg het landgoed Ueeriorg had gekocht en door notaris Walter naar gat was verwezen ook noemde htVerschillende namen op van geachte fiimiliën in Zunln Bovendien bleek nog dat bekl op gelijke wgze de Stichtache Bank te Utrecht voor een gezamenlgk bedrag van ƒ 117 87 hadden opgelicht hetgeen hun door den directeur den heor H Storink waa uitbetaald Bekl ontkwden voor het meerendeel de hun te laate gelegde feiten de eerste bekl bekende de verachillende gelden te hebben ontvangen tot het trekken van wissels was hg zooals hg zeide gerechtigd daar hg nog fondsen in de NorthWestern DistrictBank bad belegd Vrijdag werd de behandeling der zaak voortgezet en geboord do heeren J P Medrington secretaris van de London Provident Bank James Hutchiugs bestuurder der North Westem District Bank en C Sexton officier der Metropolitan politie allen te Londen Staten generaal Twmdi Kaker Zitting van Vrgdag 14 Maart Gisteren is de derde interpellatie afgedaan Het betrof thans het Nederlandscfae consulaat te Amoy De beer Cremer keurde de vestiging van den titularis in die stad af en gelijk vroeger gaf hij aan Swatow de voorkeur Aangezien de regeering onbetwistbaar bet recht had te handelen zooals zij gedaan heeft waa de aanloop der interpellatie wel wat groot daar men genoegzaam bekend Was èn met de meening van den heer Cremer en met die van den minister Hartsen Toch had de interpellatie haar nut in zooverre voor de toekomst waarborgen werden gevraagd dat van liet consulaat nog de meest mogelijke partij zou worden getrokken Te dien opzichte waren s Ministers verklaringen niet onbevredigend het ressort van den consul zal zich over geheel Zuid Chioa uitatrekken en overwogen zal worden of took nut heeft kem te Hong Kong te accreditaven Bij het wetsontwerp op de f MUirtieringen en het onderhoud van krijgsvolk kon H pnister van Oorlog rekenen op Hen steun der militaire Inden Rooseboom en S van der Oye doch prof De Geer had grondwettige bezwaren tegen den lost die aan de ingezetenen zou worden opgelegd De beeren Veegens en de Vries deelden die bezwaren tot op zekere hoogte Ten slotte werd op voorstel van den heer Seret berioten het gewichtige punt der ongrondwettigbeid thuis nog eens kalm te overwegen en de discussie ▼ erdaagd tot Dinsdag De JPfoe Orm Ct meldt Voor ongeveer 7 a 8 jaren ontdekte de grint Mij verloren Laurence Toe zeg mij wat je daarmee bedoelt Violet ben je nog altijd zoo naïef om te kunnen gelooven dat die man je bij mij zou hebben gebracht Waarom niet Omdat bij je zelf liefheeft Indien ten minste de gevoelens die iemand als jij zulk een man kan inboezemen liefde mag worden genoemd Je ontchnld zon je iet langer hebben beschermd O ik was een dwaas je te verlaten ter wille van vader moeder of van wien ook Maar ik wist ook alles niet zoo tot uw eigen verrukkelijke naïeve brief mgne domme oogen opende O Ijaurence welke vreeselgke dingen zeg je toch riep zij van aiwhuw bevende zelfe in zijne armen Dat is nu alles over thans zijl ge veilig zeide j teeder Ik wilde je geen schrik aanjagen maar ik had je vooruit behooren ie waarschuwen ik kon de gedaclite niet langer verdragen dat Haar mama gaat met ons mede Laurence Heb ik je dat niet verteld Ik kreeg een brief van liaar Dien zij nooit heeft geschreven Op reis telegrapheerde ik haar om haar te verzoeken mij aan bet CharingCross station op te wachten en daar vertelde zij mij dat zij den heer Rayner nooit bad gezien en niets wist van eene reis naar Monaco Die slag was voor Violet al te erg zij viel be schipper H Bnl een steen van een atgonaardigen glans en bewaarde dien tot heden als rariteit Na voor en na den steen aan dezen af genen te hebben laten zien kwamen er dezer dagen eenige kooplieden op los die hem voor eeu prgsje dachten te koopen vermoedende dat hg eene groote waarde soa hebben Zelfa is er iemand uit Amsterdam in hen geielaohap bg Ixxloelden schipper geweest en is hem ten slotte na veel loven en bieden eindelgk daarvoor de ronde som van f 20000 geboden wat echter alsnog geweigerd is De steen die een ruwe diamant bleek te zgn heeft de grootte van een duivenei is donkergrga van kleur en weegt 3 dekagram Te Haarlem heeft zich en comité gevormd tot exploitatie van de staalwaterbron in de Haarlemmermeer ontdekt Dit eomiii wordt gevormd door de hoeren dr S Posthuma en 3 A Lodewgks geneesheeren C O Loomeijer Jr apotheker F G N Haitsma Muiier ingenieurarchitect N van der Sleen scheikundige A van der Sleur Jr architect en jhr H Teding van Berkhout directeur der Haarl Bankvereeniging Zg vragen concessie voor 99 jaar om de noodige buizen in den grond te leggen en afstand van het benoodigde terrein aan de Baan en in den Koékamp voor een kurhaus een drinkhal en oene badinrichting In de toelichting op deis aanvrage wgst het comité op de levensvatbaarheid van zgn plan Haarlem tereenigt veel in zich dat beantwoordt aan de eisohen aan een badplaats te stollen Daarvoor is echter noodig 4at de hierboven genoemde inrichtingen tot stand komen Met het oog op de gtoote kosten kunnen voor bet terrein echter geen groote offers gebracht worden Uit eene teekening welke bg de aanvrage is gevoegd blijkt op welke wgze ongeveer het comité zich voorstelt dat het kurhaus zal verrgzon ontworpen met de voorzgde aan den kant van de Baan De achterkant zou dan aansluiten aan het thans omrasterde gedeelte van het Frederikspark hetwelk de Maatschappij voor bet publiek zou mogen afsluiten doch alleen bg muziekuitvoeringen en andere openbare vermakelijkheden met het doel b j die gelegenheden toegang te verleenen tegen een billgken toegangsprijs Aan de andere zgde van het omrasterde gedeelte van het Fredenkspark en alzoo recht tegenover hel Kurbans stelt men zieh voor dat een drinkhal met badinrichting zal vorrgzen Do hoofdvraag die de Raad in dezen te beslissen heeft is of hier werkelük zulk een groot gemeentebelang bg de totstartlkoming is betrokken als de aanvragers meeneu Ter beantwoording van die vraag wgst de toelichting er op dat plaatsen dikwerf zonder eenige beteekenis in den loop van weinige jaren tot groote ontwikkeling en welvaart zijn gekomen ten gevolge van de ontdekking van geneeskrachtige bronnen Haarlem dat nu reeda eene plaats is waar ieder zich gaarne vestigt en welke de vreemdelingen met voorliefde brzoeVen zou meent het comité hoc langer hóe meer aantrekkelijkheid voor een ieder verkrggen Gemakkelijk te bereiken thans door één misschien binnenkort door twee spoorwegen verlronden met do hoofdstad des Rijks omgeven door een natuur die men buitenslands wel grootscher maar niet lieflijker aantreft en daarenboven in de onmiddellijke nabijheid van de zee die Iroote aantrekkingskracht voor velen vooral waar zooals te Zantvoort zulk een wnstelooa in zijne armen Toen zij weer bijkwam zag zg dat hij haar een eind verderop had gedragen nu zette hg haar neer en gaf baar wat cognac met water uit zijne veldflesch Daaraan heb ik u telkens behoefte zeide zg met een flauw glimlachje bij de gedachte hoe slechts enkele uren geleden ook de heer Rarner haar cognac had laten drinken toen zij op het punt was flauw te vallen Maar jij bent toch de eerste die gemaakt beeft dat ik geheel weg raakte De arme Laurence nam dit als een verwijt op en zij moest hem in dien dichten mist nog eens verzekeren dat zij hem vergifl enis schonk Wat moet ik doen Laurence riep Violet Zal ik den heer Rajner vertellen dat je onverwachts gekomen zgt en dat ik niet op reis wensch tegaan Zal ik op staanden voet ontslag nemen vroeg zij langzaam voortgaande Volstrekt niet zeide hij snel Niemand nieteens mijne hnisgenooten weten dat ik terug ben Daarom stuurde ik je die boodschap die je zooveelangst bezorgde De jongen dien ik met die boodschap aan je afzond kent mg niet Ik kwaqjitineen rgtuigje van het station en ik beloofde hem nschelling als hij je hier bracht I Maar waarom ea je rtiet eenvoudig naar de Hall je papa is tehuis Waarom is die geheimzinnigheid noodig Dat is mijn geheim Het kan je zeker niet veel schelen om tot morgen te wachten eer je het goede gelegenheid bestaat tot het gebruik der Mebaden Zooveel in een plaats vereenigd zal men zelden aantreffen Wat de vreemdelingen echter tot n toe in Haarlem gemist hebben is de levendigheid da vroolQkheid die eg zoeken en dat juist zal bereikt worden door de exploitatie van de staalbron doelmatig a wgie en op flinke sobaal De reeks der spreekbeurten voor dezen winter in de vereeuiging Winterlezingen te BorgAm baoht erd Donderdag gesloten door den heer H A Westbroek hoofil der openb school te Beiersche Op eene uiterst boeiende wgze droeg bg eene Limburpohe novelle voor van £ Soipgens getiteld Willem Looimana de Giaregist Met groot genaegen werd spreker door het tairgk publiek aangehoord Dit was ook na de pauie het geval met zgne bgdragon en die van de heeren T B Van Dam J G Bettink en A D Rietveld Als groote zeldzaamheid kan worden gemeld dat bg den oouwman G Van Vliot te Hekendorp op één dag door eene koe drie en door een ander twee kalveren ter wereld werden gebracht Ook bij den bouwman C Hoogondoorn schonk een koe aan twee spruitjes het levenslicht moeders en kroost verkeeren in goed melkgeveuden on zuigenden toestand Het volgende verhaal dat aan Marryat ontleend schijct maar voor welks waarheM kan worden ingestaan vertelde oen matroos Bauche genaamd die op de UatkUde wat ingescheept en door een windvUag over boord werd geworpen in de nabghoid van Saint Pierre Martinique Hij zwom naar een kano die toevallig op het water dreef en waarin een dertienjarige k uitsjongen zat die door dezelfde vlaag vdD zgn schip was weggoslingerd Op den eersten dag zoo vertelt hg weid de kiguitsjongen krankzinnig en op dei derden itt stierf bg In zgn heldere oogenblikken riep hg zgn moeder aan en bad voor haar en voor zichzelf hg was van huia weggeloopen Na deze zeldzame opflikkeringen verviel hg weder in sgn waanzin en vroeg mij om hem den wjjn te garen welken hg mg uit het okshoofd had zien tappen en zgn Igden deed mij zeer Ik zou zoo gaarne hot Igden ran het kind verlicht hebben maar ik had geen droppel water Gelukkig begon hst te regenen en nu maakte ik van mijn waterdichte pyakker een soort kom waarin ik het water opving Van mgn hemd vervaardigde ik zoo goed en kwaad als het ging een lapje zmJ en bevestigde dat aan een reep hout die ik van de kano afsneed Toen de jongen gestorven waa kon ik er maar noode too besluiten om het lyk in zee te werpen want zes of acht haaien zwommen om de kano als wachtende op tie prooi maar de ontbinding trad spoedig in en ter wille van mgn eigen gezondheid moest ik besluiten het over boord te laten gigden Na dezen droevigen plicht wilde ik in een bui van zwaarmoedigheid mijzelf ook verdrinken maar de haaien die de kano nog altgd volgden deden mg aarzelen Eindelijk viel ik buiten kennis lang uit in de kano en ik weet niet hoelang ik zoo gelegen heb maar zeven dagen na hel ongeluk op de MalhUde werd ik door een Noorsch schip opgemerkt de Wlaiiniir kspt Paderson weet Jawel dat kan mij heel veel schelen Ik zon het gaarne dadelijk willen weten Durf je mg je geheim niet toe te vertrouwen LauTenco Hij aarzelde nog maar ziende dat hij haar door dit gebrek aan vertrouweu griefde gaf hij toe Door bet bijgevoegd berichtje in haar brief was hg zoo ongerust geworden dat hij per telegraaf aan de I ondensche politie had verzocht eenige agenten in den omtrek van de Hall de wacht te laten houden op dien Woensdag avond Mat een detective zouden de agenten in het park wachten tot bijkwam om hen persoonlijk op hunne posten te verdeelen hoofdzakelijk tusschen de heesters waar zij hoewel goed verscholen toch vlak bij het huis waren en wel in de nabijheid der provisiekamer De mist kon in hun voor of nadeel werken Misschien zou deze de dieven indien zij kwamen wat nog altijd onzeker was in handen der politie brengen maar het kon ook zijn dat hij hunne vlucht begunstigde Dat moest men afwachten en aan het lot overlaten Je spraakt in je brief van eene James Woodfall over wien Sarah bet in haar glen zoo druk had weet je het nog Nu ik heb iemand onder de agenten die James Woodfall heeft gekend en die zweert hem bepaald te herkennen als hij hem ziet Wordt vervolgd To i de matrozen mijn mond openden om er bouillon in te gi n vonden zg er een zwart stuk in dal zij eerst voor tabak hielden doch later bemerkten zij dat het een stuk van mijn aohoen was waarop ik gekauwd had om den honger te stillen De zeeman vertelde verder dat de Uathilde later schipbreuk leed en dat een Engelsch schip de bemanning redde en naar Frankrijk terugbracht Hoe verwonderd waren zg dus toen zij te Saint Malo den doodgewaanden makker terugvonden Bg de voorstelling die eergisteren te Amsterdam in het Circus Carré ten voordeele van August den Domme gegeven werd kreeg elk die een programma kocht een lot voor een paard dat later na de pauze onder voorzitterschap van August en den clown Eugene en met medewerking van een zoontje van een der toeschouwers openbaar verloot werd De gelukkige winner was iemand van de bovengalerijen Men verzocht bem omlaag te komen om zelf het paard in ontvangst te nemen dooh dit laatste ging met eenige bezwaren gepaard en ten slotte deed de winnaar het paard voor 65 aan een der andere aanwezigen van de hand De verrassing van den innaar over dit ongewaoht buitenkansje mag wel oorzaak geweest zgn dat het paard niet meer dan de helft opbracht van hetgeen het stellig waard was ADVERTENTIÊN J Ondertrouwd LEENDERT BROEPE KATHABINA tan VLAABDINGBN Oouda U Maart 1890 Bericht van Inzet van de HEEREN BOERDERIJ van den Heer Vam gennep onder Zevenhuizen Perc 1 op 3400 4 t 2 ƒ 3100 verhoogd met 250 3350 3 op 3100 verhoogd met 250 3350 4 op 3200 5 3050 6 3050 7 3000 8 3150 9 3000 10 2900 11 3100 12 3150 18 a 3000 14 2900 15 2850 16 2750 17 op 2650 verhoogd met 100 2750 18 op 3350 19 10200 a 20 625 21 2250 22 2600 23 2650 24 2600 De afslag eombtnatten en defini tieve gunning blgven bepaald op DON DEBDAO 20 MA ABT 1890 ten 12 nre in de ZALM te Oouda wordende op de perceelen verhoogingen aangenomen tegen 10 ten kantore van Mr I MOLENAAR Notaris Waddinaveen 15 Maart 1890 Df Notari C A van BLARICDM te Oodewater en W MAASKANT te Gorinehem zgn Toomemeni op WDEINSDAQt9N4AaT1890 s morgens ten 10 ure aan de Bonwrnaaswoning bewoond door WIJNAND SCHOONDERWOERD te Beeuwijk nabg de Brug publieki om contant geld te verkoopeo 1 MERRIEPAARD met VEULEN 17 KALFKOEIJEN 1 VAAKKOE 4 PINKEN 1 ZOG met BIGGEN Voorts SPEELWAGEN Bouw en Melkg ereedschappen eenige MEUBELEN en HUISRAAD en wat meer te Koop zal worden aangeboden Heele geboorde p p e 1 e a Schijfjes Appelen voor moes P 8AUERBIER Openbare Vrijwillige Verkooping te GOUDA in tHsT ScHAAKBüED op den Kleiweg t n overstaan van den Notaris REIJNDERS te Zevenhuizen bg veiling op WOENSDAG 2 APRIL 1890 en bg afslag op WOENSDAG 9 APRIL d a v telkens des voormiddags te elf uren van een hecht sterk zeer aangenaam gelegen gemerkt No 59 aan de Lage Gouwe te Oouda bevattende vgf Kamers Keuken grooten Kelder Zolder en verder aUe gemakken in een wel ingerichte woning vereischt Kadaster Sectie B No 1444 groot 87 Cerftiaren Grondbelasting ƒ 19 57 Betaling 1 Mei 189U aanvaardingS Mei d a v Nadere inlichtingen zoo bg den eigenaar den Heer P W GORDING te Gouda als ten kantore van genoemden Notaris Tegen 1 MEI TE HVVB aangeboden een net ingericht BOVEJSUmS aan den Flnweelen Singel te Gouda Te bevragen bij J SMIT Kleiweg E 32 Bovenzaal Café SCHAAKBORD Deze sveek mumi EN FAEIJl Open van 12 10 Uur s Avonds HÜLsTKAMP s OUDE GENEVER tijne dubbel gebeide Genever 011A1 JEBITTER verkrggb iar bg M J de GRAAF Hooge Gouwe 255 SacieteU Ons OsmegN Zaal KuNSTiiiKv Gouda iwmm mi van RotterdamDirectie ALEXANDER SAALBORW Donderdag 20 Maart 1890 Aanvang 7 anr Buitengewone Voorstelling oder Der Markt zu EichmoiLd Oper in 4 Akten Musik von F Flotow Prgzen der plaatsen HH Leden 0 99 NietLeden ƒ 1 49 Plaateen te bespreken Donderdag 20 Maart van 10 tot 3 uur aan de Sociëteit Loting Woensdagavond 19 Maart 7 uur O H00 i i B001ll Cz Specialiteit in Corsetten Dames en Kinder Ondergoed Tricot Goederen i ii l Wk Zwarte Fantaisie Stoffen Tricot Tailles SCHEiVK Zn i Onderbroeken Borstrokken enz voor Heeren Dames en Kinderen uitsluitend vervaardigd in de gerenommeerde door JProf Dr G JAEQEB eenig gecon cessioneerde Fabriek van W BENGERSöhne te Stuttgart tot de laagste prgzen Éénig Depot voor Gouda en Omstreken D HOOGEKBOOil Blikjes Sardines met sleutel en vork a 5 cent per blikje Thomson s Puddingpoeder VANILLE SUIKER en ESSENCES T GRËBAS Een Bakkerskneclit zoekt tegen 1 Mei alhier GEPLAATST te worden de beate getuigen kan hg overleggen Adres Mej de Wed COSTERüS te Waarder Mejuffrouw BONNEÜR Hoogstraat VRAAGT met Mei eene DAGMEID P G