Goudsche Courant, maandag 17 maart 1890

ê maandag 17 Maart 1890 Joseph vHft DANTZIG A soon Groote MARKT A 66 BERICHT de ontvangst van eene groote COLLECTIE VOORJAARS ZO HER en JAPOi STOFFEI met bijpassende Garneering PROBES izn óloozoxi en vele andere 3 o a Trea a tés voor dit seizoen COSTUMES worden in den kortst mogelijken tijd op MAAT geleverd OS s M HiGiZIJN 60ÜDA Speciale Inriclitiiig voor GOEDEREN aar MAAT A 41 WIJDSTRAAT A 41 Gouda Snelpersdruk Tan A Beinkkan h Tioov Openbare Verkoopin te GOUDA ten ovenUtan ran den Notaris G C FOBTÜIJN DBOOQLEBVBR op MAANDAG 24 MAART 1890 de morgen te elf uren in het Eoffiehnia Haeiionii aan de Markt ran Nr 1 Een op gonstigen stand gelegea goed onderhouden HUIS en ERF waarin sedert vele jaren met goed gerolg de SPËKSLAGEKIJ wordt uitgeoefend staande aan den Kleiweg Wflk E No 1 te Gouda Te aanraarden 1 Mei a s of zooreel vroeger als nader zal worden orereengekomen Het Huis van Tele gemakken Toorzieu bevat behalve den ruimen Winkel beneden Kamer Keuken en Slachtbnis uitkonende aan het Water der Zeugstraat en boven 8 Kamers en Alkoof Kolder en Dienstbodenkamer Nr 2 Een enkele jaren gebouwd kelgk ingericht Pakhuis en Werkplaats en ERF met afzonderiijke BOVENWONING staande in de Nieuwsteeg te Govtia Wgk E Nr 12 en 12a Verhuurd bg de week tot I Augustas a s voor 2 60 De Bovenwoning bevat 3 Kamers Keuken en Zolder No 3 Eea WINZEL EN WOONHUIS en ERF staande aan de Gouwe te Qoitda Wp O Nr 161 met een ruim 8LACHTHUIH daarachter uitkomende aan het Nonnenwater Verhuurd tot 1 Februari 1891 voor 4 50 per week Nr 4 en 5 Twee HUIZEN en ERVEN in den Langen Qroenendaal te Gouda Wgk L No 116 en 117 Verhuurd bg de week voor 1 50 en 2 30 No 6 Een ruim ingericht WINKELHÜI8 EBF en GROND met uitgang in het Plantsoen in de Doelensteeg te Gouda Wgk L No 280 Te aanvaarden 1 Mei 1890 En No 7 Een met SCHUUB en ERVEN aan de Kori Akkeren in de Heerekade te Gouda groot 21 Aren 4 Centiaren Terstond te aanvaarden De Tuin wordt verkocht in 9 perceelen welke allen op het terrein zgn aangeduid te welen 8 perceelen Bouwgrond uitkomende aan den W waarvan 7 ter breedte van 3 70 Meters en een van 4 80 Meters en allen ter diepte van 17 tot omstreeks 21 Meters en een perceel Moestuin liggende achter die perceelen en strekkende tot de Wetering De perceelen worden daarna gecombineerd De perceelen zgn te bezichtigen zooals op de aanplakbiljetten is aangegeven Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVEB te Gouda ENOELSCHE BISCUITS HÜNTLEY en PALMERS P SAUERBIER Buitenlandsch Overzicht Hdt Franscho ministerie hoeft zijn ontslag verïochl dat door den president is aangenomen üeie raadpleegt ntussolieu Freycmet on Constans Do aanleiding was de volgenrlo Do heor ïiraril als ministor van handel en de minister van buitonlandsche zaken SpuUer bestreden in den Senaat oen voorstel van den hoor Lacombo hetreffondo de handelsbotrekkingou tusschen Frankrgk en Turkije Daar het traotraat tusschen beide landen spoedii afloopt en ilo Torksohe rcgoerinK niot genegen is den tegenwoordigen toestand tot 1892 wanneer ook de andere tractaten eindigen te verlengen aoht do regeering het in elk geval noodi £ te zorgen dat Frankrijk steeds ten opzichte van Turkije als de meest begunstigde natie worde behandeld Engeland Kusland en Oostenrijk oudorhandelen met Turkije over het sluiten an verdragen op dezen grondslag en indien Frankrijk uiet hetzelfde doet loopt het groot gevaar zijn positie in het Oosten ie verliezen De protectionisten stoorden zich echter hieraan niet on oen van hen verlangde zelfs dat mon van Turksche waren het vglle tarief zou eischen totdat eon schikking zou zijn getrolfou De boer Lacombo achtte het verkeerd dat Frankrijk zich door dergelijke bepalingen bond als bij het tractaat van Frankfort jegens Uuitsohland on stelde daarom voor dat de regoering een ontwerp tractaal moest indienen Dit voorstel werd roet 163 tegen 126 stomraeu aangenomen nadat de gewone orde van den dag welke de regeering wenschie om vrij te blijven verworpen Intussohen hoeft d bogrootingscommissio zich geconstitueerd Ka do benoeming van den heer Jules Boche tot voorzitter en na do keuze dor rapporleurs kwam de benoeming van bisschop Freppel tor sprake Bij vergissing was de bisschop vau Angers benoemd tot rapporteur voor de begrooiiog van eeredienst Ue heer Clémenceau protesteerde terstond tegen deze benoeming daar hij het gevaarlijk achtte om alle ministerioelo stukken ter beschikking te stellen van een bisschop en dezen to doen medewerken tot vaststelling van de begroeting voor eeredienst De heer Freppel weigerde echter zijn ontslag to nemen omdat hij wettig was gekozen maar toon werd de verkiezing op voorstel van den heer Gerville Réache eenvoudig voor ongeldig verklaard De heer Leygos werd toen in Freppels plaats tot rapporteur gekozen ËOB andere onregelmatigheid bij do bonoemlDgen was dat de heer Burdeau dio reeds lid der tariefcommissie was ook tot lid der bogrootingscommissio word benoemd De heer Paul Deroulède protesteerde tegen de geldigheid dezer benoeming en wol omdat h die na Burdeau de meeste stommen verkreeg dan als gekozen zou beschouwd worden In de Kamer werd de regeering hierover geïnterpelleerd De uitslag was dat besloten word in die afdeelingen waar tegen de benoemingen was geprotesteerd nieuwe verkiezingen te houden De Borlgnsche arbeidorsoonforontie wo lt heden te 2 uren door den Minister Berlepsch in het Fransoh geopend en wel in de grooto zaal van het paleis van Bismarck Eergisteren Jiad de Rijkskanselier een langdurig onderhoud met Windthorst Een dor nationaal liberale vereenigingen te Berlijn heeft besloten bij hot hoofdbestuur aan to dringen op een geheel Duitschland omvatlenden partijdag Do Italiaanscho Regeoring heeft in de Kamer een ontwerp ingediend om te Rome oen nationaal gedeokteeken voor Mazzini op te richten hetwelk gisteren spoedvereischend verklaard en aangenomen is Ter gedachtenis van Mazzini e dood hadden manifeslatièn plaats te Rome Genua Livorno Pavia en do meeste groote steden waaraan de s omeentolijko overheden deelnamen Te Rome is de burgemeester met do leden van het bureau en veraoho dene raadsleden een krans op hot borstbeeld van den volksleider gaan leggen en hield hij een lofrede Het Engelsch Lagerhuis verwierp nadat er oen geheelen dag over was gepraat het voorstel om over te gaan tot do tweede lezing van de wet op hot grondbezit in Ierland Volgens berichten uit Lissabon keurt de openbare meening hot ontbinden van den Qemeenterand te Luaabon door de Regoering goed De Oacota do Portugal het orgaan van den premier zegt dat de Re cering het land daarmede oen onwaardeerbaren dienst heeft bowczon en het Journal do Commereio spreekt op zeer ontevreden toon over de wijze waarop de Gemeenteraad zijn taak vervulde HKESWiiGEv lÜGr BUEGEMEB3TEK en WETHOUDERS der gemeente i uuda Gelet op de Wetten van 4 Juli 1860 Staatsblad n 27 en 6 Noiember 1887 StaaUblad n 19 i regelende hot KIESRECHT en op het Komuklijk Besluit v in 28 November 1887 Staatsblad n 211 j Brengen tur algomeene konnis dat de lijsten aanwijzende de personen die binnen deze Gemeente tot het kiozen van Leden van do Tweede Kamer dor StatenGeneraal van de Provinciale Staten en van den Gemeenteraad bevoegd zijn door hun Collegie zijn vastgesteld en met de daartoe betrekkelijke scbattingstaton on verslagen gedurende veertien dagett van des voormiddags van 10 tot 1 en des namiddags van 3 tot 5 uur ter inzage zullen liggen terwijl deze lijsten bovendien zijn aangeplakt de eerste aan den ingang van de St Jtithomettraat bij den Kleiweg de tweede in do Pateratleg bü hot Weeshuis en do laatstgenoemde aan den ingang van don Korten Groenendaal bij do Markt Voorts wordt herinnerd dat ieder dio de voreischton van kiezer bezit bevoegd is tegen de lijsten bezwaar in te dienen wanneer daarop Ie zijn naam of lie van oen ander tegen do bepaling van Art 8 der Kieswet niot of niet behoorlek voorkomt 2o do naam van iemand is gebracht dio hetzij een of meer der in do kiezers gevorderde voreischten mist of uitgaeloten is hetsq op de kiezertlijst eener andere gemeente staat Bezwaren moeten binnen veertien dagen na do dagteekening dezer kennisgeving bij verzoekschrift op ongezegeld papier door de noodige bewijsstukken gestaafd aan don Gemeenteraad worden ingediend GOUDA 14 Maart 1890 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOHN De Secretaria BROUWER PETROLEUM NOTRERINGE van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden flauw Loco TankfuBt 8 20 Maart lovering ƒ 8 16 April Mei Juni levering ƒ 8 10 September October November en üeoember levenng ƒ 8 26 Hu storll l£0 Stand GEBOllEN 12 Maart lohannft ouders J J Peetera en A A VBD der Har JohatiDes ouders J KoeniaQ en M J Boot 13 Jaa ouders J Ameaï en N de Quant Willem ouders W van tliet en C J fan der Pool Abraham Hendrik ouders C H den Fdel en J J Fout 14 Maria Jacoba ouders F 3 Kloos en J IJsselsteljo Antonius Petrus ouders A Verhart en J Groen 16Johanna Cornelia Joiephioa ouders C san der Poow enM P Wijnhof OVERLEDEN 12 Maart C H de Hoop Ij 8 m 18 A C I Faaij 1 j 8 m U G A Fischer 57 J ONDERTROUWD 14 Maart P Schoonderwoerd 21 j en J de Vet 25 j L Broere 28 j en K lan Vlaaidingen 21 j Haastreobt OVERLEDEN P do Gilde S3 j G Reichard 34 d VUst OVEKLEDEN D Scheer 42 j A de Jong 10 m Advertentiën Een Dag meid tegen 1 MEI of vroeger bekend met koken ADRES GOUWE O 198 A VAU BOCHOVE TAILLEUR Lagfe Gouwe C 58 Elegante Coape nette Afwerking Onder aanbeveling UEd Dr A VAN BOCHOVE TE HUUE of TE KOOP HET CAFÉ in de Vog elenzang te GOUDA Adres Oostbaren B 35 Ontvangen DE NIEUWSTE VOOEJAAESSTOFFEN My aanbevelend B BEGEER Tailleur Gouwe C 177 Een flinke zindelgke GEVRAAGD om met 1 Mei in dienst te treden Adres Meyrouw G J dï JONG T yi BiHL Gouwe Agent Bier Eene Bierbrouwerij alle soorten BIER verTaardigende zoekt voor Gouda en omstreken een AGENT Br fr motto Bikb a h Alg Adv Bnr NIJGH vas DITMAR Rotterdam GEVRAAGD een ADBE8 GOUWE C 194 Jj o Jumbo Poetspomade 18 ie beste en jfoedkoopste der wereld Alom verkrggbaar in doozen a 5 l l en 127 Cents Chemische Fabriek Zevenaar De Ti ekking der 333 Staats LoteriJ begint Maandag 17 Maart a s Loten en gedeelten van Loten te bekomen ba de Oollectrice Wed A C COSIJN Qonwe C 9 by de Vischmarkt PARAPLUIES A V OS Azs Kleiweg E 73 en 73 éi ki