Goudsche Courant, maandag 17 maart 1890

S l 4173 Dinsdag 18 Maart 1890 GOUDSCHE COURANT JMeuwS en Admrtentiebiad voor Gouda en Omstreken 0e Inzending van advertentiön kan geschieden tot éto uur des namiddags van den dag der uitgave Zeer goedkoop adrea roor SPRINQVEUREN en alle andere soorten MATUASyEN bg J G POTdAaST Behanger en IHatrasscumaker DoelesUeg L 221 VRAAG Onovertroffen KWALITKIT CHÖCOLAAD GRÖÖTËS Gegparandeérd zuiver LET OP DEN NAAM Patriek te Westzaan Opg ericht 1825 ITieuwe Echte Singer Uaaimacliines Fabrikaat van de Singer BIaatscbappi te New York voor Familieg ebriiik en licht Confectiewerk Bijzondere Voordeelen Hoo arm en dientengerolge flinke doorgangaruimte onder den arm De naald kan hooger opgelicht worden dan bij de gewone Singer Funilio Kaaiinaobines en ia Teel korter dao dia Tan elke andere aehui e muimsohine Het ipoelt e ia bet eenTondltlte hetwelk er bettaat De draad l ehoeft niet iogeatokan te worden maar ia alleen onder een veertje door te balen Kik K tren kan alt onderdraad gebruikt worden ungeiien breken Ttn den draad byna onmogelijk i De wrQAniBten Ver boofddeelen kunnen loo noodig bijgedraaid worden Hiefdoor wordt de machine gnwte duBrzaaubeid verleend en belangrqke rcparatien tullen wol nooit noa lig iqn Het naaldbreken komt in het geheel niet voor wegena den ronden vorm van het apoel e Elke beweriUff Is positief en zeker en niet eene ia van eene vecr afhankelijk De oufehoord zachte fcani der machine ia verkregen door toepaaaing van eene aa ter vervanging van de kamraderCD waardoor de bette garantie gegeven ia dat doe machine ook nog lu jaren ueht llea loopeo Eenig Depot te AMSTERDAM 6 KAL VERSTRA AT 62 Eenig Depot te ROTTERDAM Hoogstraat 346 Eenig Depot te s HAGE Lange Pooten 16 Van af 1 Januari 1880 verschijnt de GOUDSCHE COURANT op ieder en werkdag zonder Prijsverhooging behalve het meerdere portvoor de per post te verzenden exemplaren Abonnementen worden aangenomen bij de Uitgevers A BRI i KMAJV Z00i TRADE MARK van Gebrs S EL Amsterdam Verkrijgbaar te Gouda bg P OUOSUUOBN Kleiwegen bg G H LAKEBVELD Gouwe C 96 i te Schoonlioven bg P PUN tan DRAAT Alblasterdam bg de Wed J de BOER Gietendam bg Wed v D HEUVEL en Leerdam bg A van WUK Atperen bg D VEBMEIJ Probeert s t p de SOÜCHGN TBEE No 3 i 1 25 per i Uio mmk ORGEL Een Amerik OSGËL Dikbu met zeer beschaafden tooa en fraaie kast weinig gebmikt Toor matigen prjs TE KOOP 7 Register en debbel kniererzet Men Tervoege zich bg de Uitgerere dezer Coorant TE HDOB tegen Mei een BUIS met yergunning vroeger bewoond door de Wed BvzASD in de Nieowsteeg te Oouda Adres aan het Boreaa dezer Coorant BOEDEAUXWIJIJEIT Tan 0 65 ƒ 0 70 per Flesch en hooger m S 1 ƒ 0 90 iT 1 20 pêr l lesch fMlB®ffli Wlli per Flesch ƒ 0 50 Reukwerken in fijne ZAK en TAFELFLAC0N8 Wed C van OIJË InlicUiugen Mtesten en Prgsconrsnten gratis KLEIWEG No 2 Ooitda Beproeft alles behoudt het beste Oen Beer W H Ziokenheimer Maini Ewgk bg Ngmegen 15 April 1876 Mgnheer Daar ik sinds het Terloopenjaaraanhondend aan korte ademhaling Igdende was zoo heb ik op aanraden van een mgner vrienden üw Drni V enBorst honig gebruikt met dat gevolg dat ik heden nagenoeg geheel hersteld steldbeu ÜEd Dw Dienaar 8 VAN KORTENHOS Bg ongesteldbeden waar geen aoder middel baat zal men dit eenvoudig en natunrigk huismiddel nooit zonder gunstig gevolg aanwenden Elke flesch is door een metalen capsule gesloten waar neTenstsand fabriekstempel moet zgn ingedrukt Verkrijgbaar i fl 2 fl 1 en fl O 65 de flesch Te Gouda bg F H A WoUf Boskoop Dg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hertog Oudewater bg F Jonker Idenbnre Bodegraven bg P Versloot én G Hgnekamp Stolwgk bg C G v d Beiig Bergambacht bg J v d Dool Hazerswonde bg Wed W Hendriks ADVfiRTENTIËN Een schat in alle Binn n en BuUenlandt che CoU ranten worden dadelgk opgezonden door het Adrertentie Bureau ran A BRINKMAN en ZOONi te Oouda war voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaringf Hollandsche uitgave met 27 afb Prijs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeit redt jaarlgks duizenden van een eekeren dood Te verkrijgen bü het Verlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Oouda Snelpertdruk van A Bsinkuan Zoon De nitgsve dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering Van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 17 Maart 1890 Dezer da on had te Arasterdam eene bijeenlcomst plaats van de Vereuiiiging voor lovensrerjekering Een vooratol tot het uitgeven van een jaarboekje TOor do lovenaverjekering werd na gogdkeuring van eenigu amendomenten aangonomen Het zal worden uitgegeven in Augustus van elk jaar en wel voor het eerst in 1890 Het bestuur werd gemachtigd drie leden der Vereeniging als commissie van redactie aan te wijzen de regeling der uitgave wordt aan het bestuur overgelaten Daarna werden de beraadslagingen voortgezet over ontworp voorwaarden van herverzekering en in verband daarmede een ontwerp algemeene voorwaarden van verzekering en verdere bijlagen Ter vereenvoudiging deï beraadslagingen over dit veel omvattend onderwerp werd overeenkomstig een voorstel van liet bestuur besloten oro in stede van de door verschillende leden voorgestelde redactie van dit deel hoofdpunten door den inleider den heer mr Wolterbeek opgesteld tot leiddraad der beraadslagingen aan to nomen Het eerst erd aan de orde gesteld dat gedeeltevan het ontwerp algemeeno voorwaarden van verzekering dat tot opschrift heeft Grenzen van het riawo Belangrijke beraadslagingen haddon hierover plaats vooral en in hot bijzonder over de vraag of uitkeering verloren gaat hij zelfmoord ook al mocht dieaan gekrenkte geestvermogens zijn toe te schrijven De eigenlijke quaestie der onaantastbare polis werdbehandeld Fer liode Men schrijft aan bet l D uit Warmond Dat er altijd nog menschen gevonden worden die zich door schooue beloften van zoogenaamde reizigers oplichters laten beitiiemen werd dezer ilagen te Warmond FEVILIETOK IETS CEHEiMzmiias UH het EngeUch 58 Het is mogelijk dat hij niets met den diefstal te maken heeft maar mon weet het niet Die James Woodfall is Sla jongmensch hij was toen muzikant eeus gepakt maar sedert langen tijd is hij spoorloos verdweinen Zoo nu weet je er alles van en je begrijpt niet waar zwijgen als het graf is hier noodzakelijk Over de reis moot je geene zorg meer hebben Vertrek geru Ik zal in denzelfden trein raedereizen en je moeder zal nu inderdaad aan het station Liverpoolstreet op je wachten want ik heb dit met haar afgesproken Laurence wilde haar naar huis brengen Zij hadden den grooten weg gehouden tot zij in de nabijheid van Elzenhof gekomen paardengetrappel en wielen hoorden en ook menschen die elkander door don mist hallo en ho toeriepen Zij stonden vóór de laatste boerderij eer men aan de oprijlaan kwam en Laurence deed het hek open om haar daarbinnen te laten wachten tot die anderen voorbij zouden zijn Het bleek het jachtrijtuigje van den heer Uayner te zyn die zelf te voet het paard bij den toom weer bewezen Een als heer gekleed persoon mot een taschje over don schouder komt vragen of men nog oud porselein of ie s van dien aard te koop heeft en is dit het geval dan noemt hij de waarde maar hij heeft tegelijkertijd loton eener geldloterij bij zich zijnde die loten nota bene van vuile stukjes karton met een met potlood of inkt geschreven nummer er op en verder niet welke hij dan geeft in de plaats van geld Hij weet het verder den goedgeloovigen luidjes zeer mooi voor te spiegelen namelijk dat toekomende wcéi die loterij trekt en men niet minder kan trekken dan tien gulden maar in de meeste gevallen tachtig Te Warmond heeft hij op die manier eene arme weduwe beetgenomen Zij had eenig antiek goed bet het hem zien en het gevolg was lat hetgoetlin rud werd gegeven voor loten in de geldloterij waarop hij zelde in de volgende week terug te zullen komen met zijn vader om tachtig gulder te brengen tevens opgevende een zoon te zijn van den heer Do W goudsmid te Leiden aan de Haarleauperstraat hetgeen by onderzoek is gebleken niet waar te zijn Bovendien had hij by andere personen opgegeven te wonen te s Gravenhage en to Eotterdam Men schrijft uit Wiesbaden aan de Standaard Den Uden Maart is door het Amtsgericht te Wiesbaden uitspraak gedaan in zake den Strijd tusschen Dr Mezger en da Wiesb Badegesellschaft en de beslissing is geheel ten gunste van onzen beroemden landgenoot uitgevallen Na alle praatjes dio verleden jaar ijn uitgestrooid komt het ons voor een eisch der billijkheid te zijn dat aan deze uitspraak alle ruchtbaarheid worde gegeven want hoe men ook verder over deze zaak moge oordeelen dit eene staat ilaa toch thans boven allen twijfel vast dat de veelbesproken handelingen van t bestuur der Oesellschaft in het voorjaar van 89 de poging tot gijzeling enz gepleegd werden door eene partij leidde terwijl de detective Maynard ia het rijtuig zat Het is maar goed dat u van nacht hier blijft hoorden zij mijnheer zeggen Ik zou later op den avond moeite hebben mijn eigen hek te vinden bij dezen mist Men zal dan geen hand voor oogen kunnen zien en land van water niet meer kunnen onderscheiden Laurence en Violet volgden het rijtuig op een veiligen afstand tot het bij de stallen stilstond Dank zij den mist slopen zy ongezien aan do overzijde van den weg voorbij terwijl mijnheer bezig was met het hek open te maken Bij het groote hek nam Laurence afscheid en door vlug aau te stappen gelukte het haar nog vóór de hoeren binnen te zijn Zij was er zeker van dat noch mevrouw noch de keukenmeid over haar uitgaan zou praten en daarom zweeg zij er ook maar over Er werd gedineerd en men bleef nog een uurtje na het eten zitten praten Toen mynheer naar den wijnkelder was gegaan niet naar dien akeligeu kelder onder de provisiekamer om een flesch portwijn te halen vroeg hij aan den heer Maynard of deze veel van muziek hield Och ik ben zelf lang geen virtuoos hoewel ik als jongen wel een weinig op den hoorn toeterde antwoordde de detective die eenigszins meer op zijn gemak gekomen zyne woordea nu niet meer zoo zorgvuldig koos Maar nu en dan mag ik wel een wijsje hooren Nu zooveel begrijp ik al u is geen enthousiast ADVEBTBNTIBN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GE 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschync die volgens uitspraak van een Duitschen rechter Zich in t ongelijk bevond Voor menigeer die met leedwezen Dr Mezger Amsterdam zag verlaten en die evenzeer met leedwezen den toon van Schadefreude opmerkte waarmede zijne latere moeilijklieden dikwijls door de Hollandsche couranten werden begroet zal het dunkt ons zeer aangenaam zijn dozen uitslag te vernoinen De Chineezen wenden zich bij alle belangrijke vragen tot den waarzegger en hebben daartoe geschilderde loten of kleino met teokens voorziene plankjes of iets dergelijks Bovendien bedienen zij zich ook nog van vogels en schildpadden welke laatste vooral in hoog aanzien staan daar zij zooals de Chineezen gelooven de teekens van 28 sterrebeelden op den rug hebben en in het bezit zijn van een bovennatuurlijk verstand Daarom vindt men in China en vooral lu de groote steden van dat Eijk een groot aantal waarzeggers waarvan bij sommigen de ffZaak reed langer dan driehonderd jaar btf staan heeft Voor ruim drie eeuwen was er in drie provinciën en oproer uitgebroken de eene streed tegen de andere en een Techankeo of toovenaar wondde tooverformiiles aan om aan dezen opstand en torens aau eene uitgebreide ziekte paal en perk te stellen Sinds dien tijd bleef deze gewoonte bq de priesters voortbestaan Zulk een tooverformulo bestaat uit eene verbinding van verschillende teekens tot een onoplosbaar geheel Wordt de oplossing echter toch gevonden dan is de kmoht van het toovormiddcl verlamd Als een bewijs van hun bijgeloof geldt nog dat de Chineezen de gewoonte hebben de ongeluksdagen van het jaar op hunne kalenders aan te teekenen en de bezigheden vast te stellen die men slechts op dezen of genen dag mag verrichten Zoo mag men byv op den eenon dag alleen huwen op een anderen begraven op een derden dit op een vierden dat doen In een jaar lachte de heer Rayner Wat mij betreft ik zou niet gelukkig kunnen zijn zonder muziek althans niet lang Hebt u weleens beproefd viool te spelen Neen I Dat vind ik een zoo krassend instrument Dan kan ik u niet uitnoodigon naar mij te luisteren Maar ik voel er bepaald behoefte aan om mij over dit afschuwelijke weer te troosten door een weinig muziek te maken Ik zal echter van avond barmhartigheid oefenen en de deuren dicht houden Mijne vrouw en juffrouw Howart zullen wel zorgen u goed te onderhouden en laat eens zien het ia nu half acht tegen negen uren kom ik u weer met mijn gezelschap lastig vallen on dan kunnen wy een partijtje trik trak spelen Houdt u van tnk trak mijnheer maynard Toen de heer Maynard verklaard had daar wel van to houden vroeg de heer Rayner aan Violet of zij naar het salon wilde gaan en La Traviata on Moore s lersche volksliederen voor hem uitzoeken Zij ging om aan zijn Verzoek te voldoen naar het salon en terwijl zij op haar knieën voor een berg muziek op den grond lag om de bedoelde stukken uit te zoeken kwam mijnheer binnen en sloot de deur voorzichtig achter zich Eer zij wist dat hij zoo dicht bij haar was voelde zij hoe iets om haar hals werd gelegd en tegeiyk hoorde zij hel knippen van een slot Zij strekte werktuigelijk de hand uit en sprong ontsteld overeind Met een van genoegen schitterend gelaat nam mynheer haar h nd trok die