Goudsche Courant, woensdag 19 maart 1890

WH Sr X 4173 Woensdag 19 Maurt 11890 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken j Beaultaat dor oontrdte door het Bureau voor t Chemisch en microscopisch onderzoek te Amsterdam godurundo I1ec mber en Januari jl Op grond van verschillende expertises verklarenondergetoekenden dut in de Cacaosoorten irerkKarstel Co goenerlei abnormale bostaudileeleu ge 1 oonslateeid z jn en dat do samenstelling voldoet aan j de eischen welke an hut onvervalsohte en deugde lyke fabrikaat gesteld kunnen worden w g Dr P F V HAMEL BOOS w g A HARMEN8 Wzn Ko fiAO Ko f 0 mi I ed Ons f 0 24 X e Inzeading van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave ADVItRTENTIEN Mevrduw MIDDELBEEK Westhayen B 175 VRAAGT een DIEIKSTBODE met 1 MEI aJs GEVRAAGD een tegen 1 Mei a s ADRES GOUWE C 194 M M 1 VELOCIPEDES F W STüTE Werktuigkundige bericht de ONTVANGST van de soliedste SAFETY S Zie Etalage Magazlin MAHKT A 141 STEEIVKOLE Bouwmaterialen Houtskool Briquetten In LOSSING eene LADING en Grove Hulir EACHEL MACHIITEEOLEK A JONKER ZOXEIV Kantoor Vest b d Vlamingatraat K Ben algemeen als goed erkend I j HOEST en VERKOUDHEIDzgn de oplossende en verzacbtende j SALMIAK PASTILLES van KRAEPELIEN HOLM AfOtheter Ie Zntl I in O fleschjes a 20 cent j Cigaretten tegen Astluna van KRAEPELIEN k HOLM APOTHEKERS ZBJST Verkrygbaar in de Apotheken j Te Gouda o a bg den Heer 1 A H ÏEEPE Apotheker voorheen C THIM Prys per Etni ƒ 0 80 0 50 Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FÜRTÜUN DRÜOGLEEVER op WOENSDAG 26 MAART 1890 des morgens te 9 aren aan de Bonwmanswoning wgk S Nr 27 aan de Oade Gouwe van 17 KOEIËI die gekalfd hebben of op kalven staan 1 PINK 1 VAARS KALVEREN eene breede SCHOUW BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN enz Alles des morgens vóór de verkooping te bezichtigen Verdere inlichtingen geeft voornoemde Notatis Openbare Vrijwillige Verkooping wegens vertrek van den eigenaar naar elders VVADDLXXVEE j ten overstaan van Notaris Mr I MOLENAAR j C ïïïl op VRIJDAG ll i APRIL 1890 1 ten 11 ure in het Koffiehuis v d Wed KOUWENHOVEN van de in volle werking zgnde STOOMGEUTTERIJ met Stoomketel van 8 en Stoommachine van 6 p k 10 diverse Steenen en verderen annex voort a leer net ingericht WOONHUIS WINKEL eu PAKHUIS alles gelegen aan de Waddinxv brug binnen WADDINXVEEN kad Sectie D No 144 groot 4 A 80 Cent In bet pand is deze zaak gedurende minstens 80 jaren met sacces uitgeoefend terwgl de gebouwen staande op den besten winkelstand en dè machineriën in uitstekenden staat verkeeren Betaaldag en aanvaarding 2 Juni 1890 Breeder in billetten NB Eenige tot de zaak behoorende roerende goederen als WAGEN PAARD VRACHTSLEDE ZEEFTEN ZAKKEN KRUIWAGENS DEKKLEEDEN BAKKEN VATEN KUIPEN en eenige MEUBELEN worden om contant geld in t openbaar verkocht op Vrijdag 25 April 1890 ten 10 ure s morgens I Nadere informatien geeft genoemde Notaris en de Eigenaar de Heer D v LEEUWEN Pz te Waddinxveen De tegen MAANDAG 14 APRIL aangekondigde Verkoop van ONROERExNDE GOEDEREN te Gouda wordt uitgesteld tot MAANDAG XJJ MEI aanstaande G C FOKTUUN DROOGLBEVER Notari Prinsesseboontjes Snijboontjes Doperwten Andijvie uit de blikken 17 j Cent het pond Wegens vêrgevonderd seizoen opruiming van potjes ZUURKOOL a 60 cent Fransche Spinazie en Kropsla Prachtige Blaauwe Druiven J GERRITSEIN Sociëteit Ons Genoegen Zaal KnNSTHiN Oouda mmmm ofesa van RotterdamDirectie ALBXANDEB SAALBOBN Donderdag 20 Maart 1890 Aanvang 7 uur Buitengewone Voorstelling oder Der Markt zu Uiclimoiid Oper in 4 Akten Musik von F Flotow Prgzen der plaatsen UH Leden 0 9d Niet Leden ƒ 1 49 Plaatsen te bespreken Donderdag 20 Maart van 10 tot 3 uur aan de Sociëteit Loting Woensdagavond 19 Maart 7 uur 9 9 9 EmDERWAGEHS F W Stole Werktuigkundige bericht de ONTVANGST van eene collectie soliede Engelsche en Duitsche KINDERWAGENS in verschillende prgzen Mag azijn Markt A 141 STQOmELFAE IES j AAlSTERDAlll i Wij hebben de eer onze Clientèle te berichten dat A B van GASTEL met ing ang van heden al8 onzen AGENT voor Gouda en omstreken ontslagen is I BEUIWAA Directeur Amtterdam 14 Maart 1890 Gouda Snelpersdruk van A Bbinkman Zoo D uitgave dezer Coarant geschiedt dagel ks met uitzondering vau Zon en Feestdagen De prQR per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Alüoaderlpe Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 18 Maart 1890 Zondagvoormiddag werd te Waddinxveen het nieuwe kerkje ran de daar bestaande afdceling van den Protostanlenbond in e ijd Voor eene vrij talrijke schare trad op ds H P Schim van der Loetf die tot tekst had gekozen 1 Tim 6 vs 20a Het gebouw ziet er heel net uit en is van binnen doelraatii ingericht Er is ruimte hi voor twee a driehonderd personen Uit Zovenhnizeu schrijft men ons Siuds de vorige opgave is weder 1 kind van 7 jaren alhier aan de diphtheritis overleden eu noemt het gctiil der aangetasten waaronder thaus ook peronen van 12 on 17 jaren langzaam toq jonen 1 Uit Deventer meldt men van Zondagmiddag Hedenmorgen vertrok H M de Koningin met prinses WilWmina van t Loo om een rijtoertje te maken Bij de Teugo brak het rijtuig Do vorstelijke personen kwamen met den schrik vrij De jockey s reden jiaar den stalhouder Sonnenberg alhier van wion en rijtuig mede namen en H M met de Prinses van de Teuge naar t Loo terugbrachten Wij lezen in hot HU ff Uit Brussel wordt ons het gerucht gemeld dat le Luiksoho hoogleeraar Higuot is uitgenoodigd naar liet Loo te komen ton einde zijn advies te geven over don toestand des Koniugs die weder minibr wel zou wezen Wij deelon dit natuurlijk onder alle voorbehoud mede Volgens inlichtingen dte wij hebben ingewonnen is van dergelijk plan op JlH Loo niets beken I Daldo tonstand le8 Konings niet ongunstig is blijkt BI I g B i Jl I FEVMlLETOX IETS QEHEIMZINHIGS Uil het Lingehch 69 Zij hoopte van harte dat zij heri zouden gevangen nemen en betrapte er zich op nieuwsgierig te zijn hoe zulk een heel slecht mensch er wel zou uitzion Die rme Tom Parkes was waarschijnlijk slechts een werktuig ia de handen van dat monster dat zelfs die vreeselifkv Sarah tot een werktuig zijner boosheid had weteri te maken Nu begon zij met groote droefheid te denken aan alles wat Laurence haar had verteld aangaande bedriegerijen die men zich tegenover haar had veroorloofd betreffende de reis naar Monaco en opeens schoot haar mevrouw Enyner s waarschuwing te binnon Kon het waar zijn dat da heer Rayner die altijd zoo riende ijk zoo goed gehumeurd en zoo geduldig was die haar steeds had bejegend alsof zij een kind van den huize was en die daareven nog haar onbeleefdheid in het salon zoo welwillend had opgenomen dat mijnheer zulk een afschuwelijke huichelaar wai Alles moest worden opgehelderd op eene wijze die ten laatste zelfs Laurence zou be vredigen Maar dat briefje van hare moeder dat wel uit het feit dat Zaterdag avond bij Z M een kunstbeschouwing werd gehouden van teekeningen van het Genootschap Pulchri Studio uit sGraven hage Het ütr Md van zijn kant verklaart dat de toestand van Z M voor hot oogenblik zóó gunstig is als men maar oenigszins mag verwachten Z M is den gcheelen dag bezig en vervult zijn regeeringsplichteu raet ijver en opgewektheid zoodat men alleszins reden heeft om zich over don tegenwoordigen toestand ten zeerste te verheugen Het bestuur dor onlangs tot stand gekomen Nederlandsohe Vereeniging tot voorkoming van ongelukken in fabrieken en werkplaatsen heeft oen rondschrijven verzonden waarbij hot aan allen van wie te verwachten is dat zij belang hebbon bij o belang stellen in het doel der Vereeniging een exemplaar harer statuten doet toekomen en tevens zoowol zedelijken als goldelijken steun vraagt ten behoeve van het vooral in den eersten tijd kostbaar oSc zoek en niet minder kostbare propaganda Het doel der Vereeniging is het bevorderen van de gezondheid en de veiligheid van don arbeider bij het verrichten van werkzaamheden in of voor eenig bedrijf de Vereeniging zal trachten het te bereiken door het Ijekend maken van toestellen enz ter bescherming van arbeiders het samenstellen en verspreiden van reglementen en voorschriften voor de behandeling van machines en werktuigen hot verspreiden Van konnis der fabrieksliygiene liet bezoeken van fabrieken en werkplaatsen en het ald i ar verstrekken van inlichtingen en adviezen omtrent bouw inricliting enz het uitloven van preraien en belooningen het deelnemen aan tentoonstellingen enz Voorloopig is de Voroeiiiging met hot oog op hare leelneming aan de aanstaande tentoonstelling te Amsterdam gevestigd wa irna de l cceml ervergadoring do keuze zal doen van ile plaats welke als middel deze niet had geschreven dat was niet op te helderen En toch het vertrouwen op een vriend als mijnheer voor haar was geweest werd niet zoo licht geschokt Zij hoopte dat hij mot een paar woorden alles terecht zou brengen toen de stilte rondom hot huis opeens werd verbroken door een ontzettend janken van Nap die buiten aan zijn hok geketend lag Mevrouw schrikte Maynard sliep door Het was nog zeven minuten vóór negenen Een herhaald gejank door een luid en woedend geblaf gevolgd Mevrouw zag Violet aan en iegde den vinger op den mond Het vioolspel werd steeds voortgezet Klokslag negen uur ging Violet voorzichtig do kamer uit en draaide aan den knop der deur van het salon Deze was van binnin gesloten Zij klopte aan Geen antwo ord hij speelde voort en had dus het kloppen niet gehoord Zij klopte nog eens en zeide Het is negen uur mijnheer U hebt gezegd dat ik u dan moest komen waarschuwen Nog geen antwoord Vreemd mijnheer hoorde anders zoo scherp Hij wilde haar niet hooren ol hij wilde zich nog niet laten storen en daar langer aanhouden haar niet paste nam zij een lamp van de tafel die in den gang stond en ging naar de leerkamer De klok stond tien minuten over negenen Nap ging vreeselijk te werk Door het geblaf en gehuil van den hond verontrust deed zij de glazen deur der leerkamer een weinig open om naar buiten te ADVERTENTISN worden geplaatet van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTBE8 worden berekend naar plaatsruimte r Bovendien worden alle Advertentien g r a t i opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni punt harer werkzaamheden aan de Vereeniging de meeste voordeolen biedt De heer Dn Toit superintendent bij het onderwijs in Transvaal heeft zich tegenover een vertegenwoordiger van de Pali Mall Gazette op wonderlijke wijze uitgelaten over de Ëngelsch Hollaudsche quaestia in ZuidAfrika Volgons den Transvaalschea minister wordt da invloed dor Engelschen in Zuid Afrika steeds grooler De jongste ongeregeldheden te Johannesburg zullen in geen geval tot een nieuwen strijd tusschen de Engelschen en de Boeren leiden maar intusschen valt er niet aan Ie twijfelen of eene geleidolijko omwenteling ten gunste van hot Engelsche lelemont staat voor de deur De Hollandsche bevolking bedraagt slechts 70 900 gezinshoofden waartegeuover om treeks 100 000 moest Engelseh sprekende staan De heer Du Toit was er zeker van dat de groote meerderheid der bevolking Engolach spreekt Hot staat te wachten zeide hij dat binnon zeer korten tijd ook do Engelschen stemrecht zullen verkrijp eo De eerstvolgende pres dentsverkiezing heeft reeds over 2 jaren plaats en Kruger zal dan vermoodelgk voor eene herkiezing bedanken Zeer waarschijnlijk zal dan een vertegenwoordiger uit de goudindustrie of het bankwezen gekozen worden een Engelsohman bijv als do heer J B Robinson die lang in Transvaal gewoond heeft Vau oen boerenrepnbliek zal dit dan een staat worden waar de geldinannen aan het woord zijn Het zou kunnen zijn dat Piul Kruger zelfs zoo iemand aanduidde Dan zou deze mot overstelpende meerderheirl gekozen worden Aan den eisch om gelijke taalrechten zal naar te verwachten is in Transvaal weldra op dezelfd wijze worden voldaan ten giinste van de Engelschen als in Kaapkolonie voor de Boeren geschiedde Naar het oordeel van den hoer Dn Toit zou een luisteren en zoo mogelijk iets te zien Maar de mist was zoo dicht dat zij geen halve meter voor zich uit kon zien In het eerst hoorde zij ntets andera dan het woedend geblaf van Nap Toen zag zij het flauwe schijnsel van een lantaarn en hoorde zij eene stom fluisteren Wie is daar Ik ben het Violet Howart Ben jij daar Lau rence St In orde fluisterde hij Laatmij binnen Voorzichtig schoof hij naar binnen tot haar schnk gevolgd door een ander man in werkmanskleeding die eveneens een lantaarn in de hand hield Laurence zag doodolijk bleek Hij luisterde een oogenblik ea vroeg toen snel maar zacht sprekend Wie speelt daar De heer Rayner Hij zag den anderen man verwonderd aan doch deze knikte hij scheen niet anders te hebben verwacht Hoe lang heeft hij al gespeeld vroegIjiurenoe Van half acht af Hij zag den ander op nieuw vragend aan Een list zeide dezet Wie is bij hem vroeg Laurence weder Niemand mevrouw Rayner en de detective May nard zitten in de eetkamer Maynard P Ja hij is in slaap gevallen De ander maakte een afkeurend gebaar Is de heer Rayner iftn avond in het geheel niet