Goudsche Courant, donderdag 20 maart 1890

Zonder Naam Zwarte Griet ie Militmre Vitlem ortk Met Platg n Co een stuk dal 6 jaren geleden voor het uorst werd vertoond bg het zilveren jubilé Tan Le Gras vierde het echtpaar zgn jubiM Paassen als Simon Platij en mevrouw Faasaen Tan Velzen als Doortje De hoer Le Gras hield in de pauzo oen hartelgke toespraak tot het echtpaar en oTerhandigilo hen uit naam van het publiek een geschenk in zilver en nog eene verrassing benevens een pracht alhum Mej Marie Vink sprak hen toe nnmrns de tooneelisten en bood hun ook een cadoau aan nl een amenblement Voorts ontvingen zg tal van bouquetten kransen enz enz Bg gelegenheid van hot BO jarig jubiM van de invoering van postzegels in bet koninkrgk Pruisen zal den 4deu Mei te Maagdenburg eene internatiouale tentoonstelling van postzegels tvat daarmede in verband staat geopend ivorden Onder het opschrift de Bhijnspoorweg schrijft de Baagsche Cl het volgende Dr H Hartogh Heijs schrijft in zijn financieel weekblad De Fondsenmarkt De koers van de aandeelcn Ned RhijnSpw Mg ii in den laatsten tijd vrij belangrijk teruggeloopen en wel omdat het heette dat het wetsontwerp tot bekrachtiging der overeenkomsten in de aldeelingen der Tweede Kamer nog al tegenkanting ontmoette Reeds op die geruchten zijn de aandeelen in koers gedaald Ha is dus te verivachten dat de koers nog verder valt als de overeenkomst verworpen wordt doch bg zelfstandige exploitatie zullen de wegen den aandeelhouders toch nog een behoorIgk dividend kunnen opbrengen Wij zouden op den tegenwoordigen koers dan ook niet tot verkoop overgaan want als de overeenkomst verworpen wordt tullen de aandeelen zeker niet veel meer dalen on bij aanneming is de wMrde minstens 118 pCt De gunstige en önguustige kansen mag men zeggen wegen vrij wel tegen elkaar op omdat men de geruchten moet laten voor wat die zgn en al waren öj gegrond nog niet het bewijs gelevertl is dat de Wetgevende Macht de overeenkomsten zal verwerpen Het geldt liier geen stuk van politiek maar van maatschappelijk belang waarover in hoofdzaak alle partijen het eens zgn Deze opmerkingen deden bij ons de vraag rijzen hoe staat t toch met dewetsontwerpen te dezer zake De Regeering heeft zich verbonden ze voor SO April door de Kamera te doen behanilelen Haar in de Tweede Kamer schgnt men er volstrekt geen haast mede te maken en langzamerhand wordt het bijna onmogelijk nog vóór 30 April gereed te komen Ingezonden bg Kon boodschap van 23 Januari nadat zij den 21a dier maand waren gesloten kwamen de overeenkomsten feitelijk den 26n Februari toen de Tweede Kamer weer bgeenkwam bij dit college in En reeds op de beide volgende dagen 26 en 27 Februari werden zij in de afdeelingen onderzocht Maar sedert vernam men wel geruchten waarvan de benrsspeculatie gebruik maakte maar hoorde men niets van eenige bespoediging Heden 18 Maart is de commissie van rapporteurs voeten te land In ééa oogenblik vlogen vijf van ons hem te lijf en ik geloof dat ieder voor zich meende hem te hebben gevat toch gleed hij ons allen door de vingers en ontsnapte in de duisternis De man die daar bij de deur staat herkende hem als James Woodfall Trouwens ik bad hem ook reeds herkend ffjij Lauredce Ik wist niet dat je dien schurk ooit badt gezien Thans verliet de detective de glazen deur Het baat ons niet zeide hij De eene schelm is even goed verdwenen als de andere Knnt u mg ook zeggen waar de heer Maynard is juffrouw Violet bracht ben naar de eetkamer Mevrouw Bayner zat daar nog altqd recht overeind met hare groote grijze oogen op Maynard geTestigd die nog altijd sliep De andere detective Bchndde hem en wierp een wsntronwenden blik op den wijn Een slaapdrank zeide hij kortaf Met een paar rukken maakte hij Maynard geheel wakker en toen deze verbaasd om zich heen zag Toegde hij hem scherp toe Een knappe jongen ben je I Laat zich op die manier beetnemen gaat me daar wijn drinken en matig dutten onder het dak Tan een der grootste schelmen die er rondloopenl Wie riep de and Tan schrik nuchter geworden de heer Rayner pa heei Saynerl Nu ja de beer B yaer nog niet vergaderd geweest tot vaststelling van het Voorloopig Verslag dat dus minstens negentien dagen in de lucht is blijven hangen Is dat ucn goede politiek ter voorkoming van schade en spel in de aandeelen RhgnspoorP En loyaal tegenover de drie betrokken maatsobappgenP Den 28n Maart gaat de Kamer met l aaschvacantie Van afdoening vóór dien tgd is dus alreeds bgnn geen sprake meer £ n al komt men er kort na Paschen al was t den 8n April voor terug dan is t toch voor de Eerste Kamer nog uiterst nioeilgk er don 2Sn mede klaar to zijn Statea generanl Tweede Kahek Zitting van Dinsdag 18 Maart De beraadslaging over hot wetsontwerp op do inkwartieringen is in deze zitting aangenomen met S9 tegen 19 stemmen Daaraan ging vooraf eene beraadslaging over eene nieuwe redactie van art 1 welke dn regeering had ontworpen om aan de Vrgdag opgeworpen grondwettige bezwaren te geracet tu komen De ministers van oorlog en viin binnenl zaken verdedigden de nieuwe redactie die inderdaad eenigazins aanuemulijkor was Doch nu ruzon er van dun kant des heerun Snnders weer andere aan de grondwet ontleende bellenkingen welke echter door don heer Roosoboom uit een praotisoh en door den heer Roell uit een wettelijk oogpunt niet goduhl werden Wij zullen onze lezers niet vermoeien met bijzonderheden uit dit uit een juridiek oogpunt intrrussant debat tusscheu twee ontwerpers der grondwet Het zij voldoende te vermelden dat de kamer daarin geen aanleiding vond om eene wet te verweipen die zeker haar doel gemakkelijker mobilisatie in tijden van gevaar zal bereiken beter dan tot nu toe het geval was Hulpvr Comité te GOUDA Verslag over het jaar 1888 90 Aan Leden en Begunstigers van het Hulpvr Oomitó nhet Roode Kmis te Gouda wordt het vetslag van de werkzaamheden en verrichtingen aangeboden loopende over het zeventiende dunstjaar Niet Leden worden ook beleefd verzocht daarvan inzage te willen nemen opdat wanneer door hot Bestuur de lijst ter inteekening wordt aangeboden men ovenoigd sal v dat de vereeniging het Roode Kruis don goeden steun van welwillende Leden niet missen kan Het getal Leden is zeer verminderd de uitganen waren vele waarom het dringend noodig was aan het voorstel der Penningmeestoresse eene collecte te houden gevolg te geven Met toestemming van den FxielAehtb Heer Burgemeesler Mr A A van Bergen IJzendoorn werd de collecte gehouden op 16 Sept 1889 Dank zg de offervaardigheid van Leden en Stodgenooten mocht het Bestuur niet teleurgesteld worden de aanbeveling in de S Goudsche Couranten welwillend door HH uitgevers daarin geplaatst zal gewis de belangstelling hebben opgewekt waarom met dankbaarheid daarvan melding wordt gemaakt Gaarne wordt opgave gegeven van de volgende welkome giften die machten worden ontvangen als vorige jaren alleen met opgave van tgd en bedrag Toor onnoozele zielen zooals jij maar Toor mg en Toor iederen detective die zijn vak verstaat die onvindbare James Woodfaü Bg het noemen van den naam James Woodfall gaf Violet een gil die alle aanwezigen ontsteld deed opzien Haar vertrouwen in den heer Rayner was wel is waar geschokt doch dit ging alle beschrijving te boven Zg huiverde zelfs van Laurence s aanraking toen hg teeder zijn arm om haar been sloeg en met angst in het hart zocht haar oog mevrouw Rayner die met gewrongen handen en gebogen hoofd luisterde naar de openlwarmaking van het geheim dat baar jahn lang had bezwaard Toen Violet haar zag vielen haar de schellen van de oogen zij begon allengs te begrypen en een gedeelte der geheimzinnige toestanden op Elzenhof werd baar duidelijk Zg knielde naast den stoel van de vrouw en deu legde hare dunne vermagerde armen om Violet s hals en gaf haar een kus Zg wisselden geen enkel woord De drie mannen verlieten stil de kamer O hoe vreeselijk is dit voor u meTrouw fluisterde Violet na eene poos Niet zoo Treeselgk als je denkt antwoordde zij langzaam Ik heb het sedert jaren geweten bqna van het oogenblik af dat ik met hem getrouwd ben Maar spreek er niet meer over voegde zg er behoedzaam bij het is best mogelijk dat hg nog hier in huis is zij kunnen maanden lang naar hem zoeken en de wacht houden en zg zullen hem toch niet Als in Maart 1889 ontvingen wg ƒ 4 en ƒ 1 60In April uit Amsterdam ƒ 10 et ƒ 5 In Mei uit Oroenlo een kistje met pluksel In Juli van Mej G W do J 2 gsznkken en een windkusson In Sept do collecte 593 68 In November uit Amsterdam ƒ 10 en ƒ 1 In Dec uit Leiden ƒ B In Januari 1890 mochten wij door Moj H B van N N de belaugrgke gift a 100 ontvangennog ƒ 2 B0 en ƒ 2 In Februari 2B Openlgk brengen wij onzon bizonderen dank voor nl deze belangrgke giften wimrdoor de vele zieken waaronder ook waren voor wie het noodig was dubbel bedoeld te worden allen voorzien zijn kunnen worden van versterkende middelen hetwelk vooral de twee laatste maanden zeer noodig was Op aanvrage van HH Geneeskundigen werden 318 ziokcn bedeeld Aan hen werden uitgereikt 1127 ons vleosch 318 liter melk 28 liter karnemelk BISS eieren 254 pond brood Voor ƒ 27 13 aan bons Gaarkeuken 8 soeplgsten il Portwijn 4 Vi fl levertraan 82 emmers steenkolen De soep kolen on broodkaartjes door Dames Bestuurderesson uitgereikt worden steeds met dankbaarheid ontvangen Door hot Hoofd Comitc der Nederlendsche Vereeniging ontvingen wg de gewone berichten en verslagen der werkzaamheden De ziekeustoolen en de rustbanken windkussen kapokkiAsen enz werden door Bestuurderesson waar noodig in gebruik gegeven de herstellenden hebben daarvan vaak nut De rekening is nagezien en goedgekeurd door den WelEerw Heer J W Havebkimp BüoEMAifN en Mevrouw J Schonktbld v d Cloet Schouten Met vertrouwen en aanbeveling meenjn wij ons verslag le kunnen eindigen met de herinnering aan de zoó laag roogelgk gestelde contributie jaariyks minstens a ƒ 1 voor bet lidmaatschap Met vertrouwen bevelen wg ons voor elke gift hetzij in geld oud linnen of neteldoek beleefdelgk aan Het Bestunr Mevr Wed C A SCHOUTEN Hoei Iiam Presidente Mej G W DE JONO Penningmeesteresse Mej C SaLTZEB Secretaresse Mej C M E DUTIHL Bestuurslid Hqj J H SaLTZEK Mej N J SCHELLING Mej D BRAAT i La i i i i i i aw I I i ii ii L i i i ft i jigé i J i iiAj a MLa i iL ii i BBag3 aM Balteolaodscb Overzicbt Alle Berlgnsche bladen bevestigen als feit hetgeen de telegraaf censuur gisteren alleen nog maar als gerucht wille laten oreraeinen dat keizerlVilhelm bet onIsUig van prinsBismarck heeft aangenomen maar dat van graaf Herbert Bismarck heeft geweigerd Het bericht van een der bladen dat de beslissing des keizers nng niet krijgen Maar wg beiden Igden er onder en dat zal lang duren ook Je waart zoo lichtgnloovig en toch zgt gg het geweest die Laurence Reade op het spoor bracht Niet Tan den heer Ravner Iets dergelijks is in de verte niet in mg opgekomen zeide Violet zuchtende en vertelde van haar ermoeden omtrent Tom Parkea van haar bezoek op de Hall bij Mand Reade van haren brief aan Laurence en van alles wat zg hem daarin had geschreven De heer Reade heeft bewijs gegeven van veel wilskracht en groeten moed Maar evenals jij en ik zal ook hg daarvoor moeten boeten Je kent mijn man nog niet Hg zal nooit toestaan dat Laurence je echtgenoot wordt Al zat hg in de gevangenis dan zou hg toch een middel weten te vinden om dat huwelijk te verhinderen Gelukkig kwam Laurence terug die sombere voorspellingen van mevrouw Rayner joegen Violet angst aan zenuwachtig als zg was door de elkaar zoo snal opvolgende gebeurtenissen Hg deelde mede dat da agenten weder in huis waren teruggekeerd na ver geofii naar eonig spoor van Gordon of van tón dar anderen te hebben gezocht Hg ging ntt met hen naar de Hall waar zg slapen zouden Maynard zou hier blgven met een paar agenten hoewel het zeel onwaarschgnlijk was dat de dieven dien nacht op Elzenhof zouden terugkomen WorH vervolgd gevallen is heeft uitsluitend betrekking op do beslissing wie prins Bismarck zal opvolgen Ik de eerste plaals wordt als Bismarcks opvolger genoemd de gewezen minister van marine generaal Von Oaprivi die in do vorigo week een langdurig onderhoud met deu keizpr liad Het is niet onwaarsohgnlgk dat het geheele ministerie voor den vorm zgn ontslag zul indienen De oohtendbladen bespreken op ernstige en waardige wijze Bismarcks aftreding Allen brengen hulde aan do historische verdiensten van den afgetreden Rijkskanselier maar toch achten zij zgn heengaan onvermgdelijk De National Zeilimg wijt den uitslag iler verkiezingen aan de passieve houding viin prins Bisraarok Duitschland en Pruissen hebbon nu een krachtiger regeering noodig Het Duitsohe volk zal den kanselier uog bg zijn leven dankbaarheid betoouun en de besteudighoid van zijn werk daardoor bewijzen dat bot ook zander prirs Bismarck en nog bg zijn leven zijn plichten jegens den staat al blgven vervullen De Vossischó Zeitutig wijst op de noodzokelgkhoid dat de bejaarde kanselier wieu niets meer gelukken wilde zich van den jeugdigen voortvarenden keizer moest scheiden Het Uuttscbe volk zegt het blad is krachtig genoeg oin do vnnindering te dragen zondor dat het daardoor moot lyden Alleen liet otlicieu e l imt me TatjeUalt spreekt van eerzuchtige personen die Bismarck willen verdringen ten einde zelf do macht in handen te krijgen Het blad acht hat onguloofelijk en onmogelijk dat de keizer het ontslag vun den kanselier zal aannemen en verhingt dat de keizer den kanselier niet late heengaan Uit goede bron wordt verzekerd dat het Welfenfonds aanleiding gaf tot het bezoek van den hoor Windhorst bij prins Bismarck Br worden onderhandelingen gevoerd tover het teruggeven van dit fonds dat naar men wd bestaat uit bet in beslag genomen vermogen van den gewezen koning van Hanover Generaal Caprivi is hier aaugekomen De officieele aanneming an Bismarcks ontslag door den keizer is vermoedelgk nog niet bekend gemaakt omdat de post van Bijkskansalier onmirldellijk weer moet worden iugenomen Het Duitsche Rijk kan geen oogenblik zouder kanselier zgn en het regeeringswerk kan alleen geregeld voortgaan indien de betrekking van kanselier vervuld is Na generaal Caprivi heeft de minister Von Bötticher de meeite kans om als opvolger van prins Bismarck op te treden Welke gevolgen prins Bismarcks aftreden zal hebben is niet te voorzien Vooral zal dit van belang zgn voor ilq binnenlandsche politiek want het ia niet aan te nemen dat keizer Wilhelm een andere buitenlandsche staatkunde dan die van prins Bismarck isl Tolgen In elk geval is htt te verwachten dat prins Bismarck die zich bij zg u geheele werk steeds door liefde jegens Duitschland en hot Huis llohenzollern liet leiden den jeugdigen keizer ook voortaan in moeilijke gevallen zgn beproefdeu raad niet zal onthouden Dit is althans eenige waarborg dat de vreilelieveude staatkunde van Ten kanselier ook in het vervolg zal worden gehandhaafd De Dailg Newê betoogt dat bet onmogelgk is zich rekenschap te geven van de gevolgen welke het aftreden van prins Bismarck kan hebben De Standard is van meening dat keizer Wilhelm niet anders kan doon dan de buitenlandsohe staatkunde van prins Bismarck blgven volgen Geen volk kan zich verheugen over het aftreden van den kanselier die steeds verzoenend optrad Do vrede zal niet verstoord Warden maar het zal mooilgker weeën zonder Bismarck den vrede te handhaven Wat lal men van het nieuwe Franache Ministerie zeggen Het bevat zonder twgful goede elementen maar Freycinet is nooit ouder gelukkig gesternte geweest Het Journal des Debate is niets in zgn humeur en zegt dat het program weer zal bestaruj uit concessies aan de radicalen Men schijnt vrij algemeen van gevoelen te zgn dat het Kabinet wel eenigen tgd kan blgven maar toch niet iets is om t op den duur te houden Maar wat duurt er lang in Frankrgk Het Ministerie telt drie nieuwe heeren Ribot Develle en Jules Roche Ribot is met L on Say het hoofd van de gematigde linkerzijde eu als zoodanig de steen des aanstoots voor Clémenceau Develle hos reeds Minister onder Freycinet en wel eveneens voor Landbouw Jules Roche was vroeger medewerker aan CMmeuceau s Justice maar is later bedaarder geworden en telt nu over naar de opportunisten met wieu hij het anti dericaiisme deelt In de gisteren gehouden zitting der kamer les da hear D Freycinet de ministerieele verkloring Toor Het nieuwa Kabinet zeide hg is diep doordrongen van zgne verantwoordelijkheid Het zal zijn gedragslijn regelen naar de wensohon door het land bij de laatste verkiezingen geuit en de reg ublikeinsohe instellingen krachtdadig verdedigen Het doet een be roep op alle republikeinsche f actiën en zal trachten de krachten dezer fractiei te groepeeren ten einde de republiek op een broeden verdraagzamen grondslag te vestigen Het land heeft z jn wensch te kennon gegeven om tój het eindigen der bandelstraotaten de wetgeving p de in en uitgaande rechten te herzien Bij het verstrijken der handelsverdragen in 1892 zal de vernieuwing plaats hebben on lor het verleenen van degelijker bescherming aun den landbouw en den nationalen arbeid De regeering zal zich hot lot der werklieden met bijzondere zorg aantrokken en de oprichting van verzekeringskassen bevorderen doch wil haar programma in dit opzicht niet verder ontwikkelen men wachtte bare daden af Zij zal zorgen voor de nakoming der wetten in Frankrijk zelf en voor den eerbied jegens Frankrijk in het buitenland Het hangt v n u af zeide de Minister ten slotte ons tot oen krachtig gouvernement te maken daurtoe hebt gg ons slechts uw vertrouwen te schenken Do heer Lockroy interpelleerde de regeering n ar aanleiding dezer verklaring en wenschte dat bet kabinet ook zijn gevoelen zou zeggen over de financieele qnaestie over de school en militaire wetten De heer Freycinet antwoordde dat de schoolwet krachtig doch rechtvaardig zal worden toegepast Do heer Say drong aan op een verzoenende staatkunde Nadat nog 4uesoheu verschillende afgevaardigden een woordenwisseling was ontstaan stelde de heer De Freycinet voor om over te gaan tot de orde van den dag nadat vertrouwen in de regeering zou zijn uitgesproken terwijl de heer Derouléde de eenvoudige orde van den dag wenschte Deze laatste werd verworpen met 312 tegen 134 stemmen en die van vertrouwen aangenomen met 312 tegen 7 8 stemmen In lie heden gehouden zitting van den Senaat weigerde de voorzitter aan deu heer Beaumanoir om in discussie te treden over de ministerieele verklaring Deze weigering gaf aanleiding tot een heftig protest van den kant dor rechterzijde Op de te Londen door den Bond van eigenaars van steenkoolmijnen gehouden vergadering is na eon beraadslaging van drie uren verklaard dal de mijnbostnren niet kunnen treden in een loonsverhooging van 5 pCl nu eu 5 pCt in Juli Alleen gaven zij bun toestemming tot het houdon oener nieuwe bijeenkomst met afgevaardigden der mijnwerkers en bepaalden die op morgen Hot aantal werkstukers in de mijnon van Yorkshire bedraagt omstreeks 26 000 Do prijs der steenkool steeg gisteren in Engeland dadelgk met 50 en 60 pCt Te Gateshead waar do mijnwerkers niet tot deh bonil behooren is Zaterdag een vergadering gehouden die in een besluit de meening uitsprak dat de toestand van den handel een loonsverhooging van 10 pCt gedoogde In Derbyshire hebben 14 000 tot 16 000 in bet Nottsdistrict 6000 werklieden den arbeid gestaakt en men verwacht dat in Noord Wales omstreeks 8000 man dit voorbeeld zullen volgen Ook te Sheffield wordt voor werkstaking gevreesd Ook zullen vele fabrieken als de werkstaking niet spoedig eindigt moeten worden gesloten wegens gebrek aan kolen Het Parlementslid Pickard president van den mijnwerkerabond verklaarde dnt in de districten Bristol Warwickshire en het grootste deel van Nottinghamshire reads aan de eischen is toegegeven Ook 7000 mijnwerkers van Lancashire en 12 000 van Yorkshire ontvingen reeds de gevraagde loonsverhooging In Beieren zijn ds oud katholieken door de regeering prijs gegeven In antwoord op een stuk ingediend door den kapittel vicaris Rampf waarin de oudkatholieken worden beschuldigd van verworping der onfeilbaarheideleer eu ontkenning van dogma s Tan het Florentijnsche concilie betreffende de eer en het jurisdictie primaat vau den paus verklaart de minister van oeredienst dat de oud katholieken de leer van het Vaticaansoh concilie en andere leerstukken der kerk hebben verworpen en dat de Beiersche regeering ofschoon op hot leerstuk van het Vaticaansch concilie niet formeel bet placetum regium verleend hebbende het toch zijdelings door handelingen en besluiten heeft erkend Aan de oud katholieke vereeniging is mitsdien medegedeeld dat de oudkatholieken in het bisdom van Munchen niet meer als leden der katholieke kerk worden beschouwd De Oud tholieke Vereeniging in Beieren maakt bekend dat ten gevolge van do beslissing dor Regeering Toorloopig geen openbare godsdienstoefeningen worden gehouden Tegen 19 dezer is een algemeeno vergadering bgeengeroepen om over den nieuwen toestand te spreken Het Ultramontoansche Fremdenblatt merkt op dat het centrum nu zgn oppositie tegen het Ministerie moet laten varen Gelukkig dat Döllinger deze dingen niet meer beleeft INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur Voor de volgende regelen verzoek ik U beleefd een plaatsje in uwe Courant Naar aanleiding der sluiting op 19 dezer van de inrichting tot bet verstrekken van Soep aan behoeftigen kwam bet mg wenschelijk voor onder de aandacht te brengen dat vele armen dat gemis nog vooroorst sterk zullen ondervinden Dut particulieren hunne inrichting van liefdadigheid slechts geilurenda de wintermaanden openstellen is volkomen verklaarbaar doch indien er stappen kouden worden gedaan dat aan do Volksgaarkeuken op coupons spgzeu werden uitgereikt dan zou dozo inaiitregel m i zeer in het belang zijn der beBoeftigeu Geeft men nu eenig geld aan een arme zelfs met de bepaling dat er spijzen zullen wofden gebaald aan do Volksgaarkeukou dan is men nog niet volkomen zeker dat geheel of gedeeltelijk deze bestemming gegeven wordt aan dit geld en lichamelijk hebben dun bdfiftigden misschien minder nut er van Voor ile Volksgaarkeuken kan deie maatregel zeker geen schade zijn daar de lijsten met de brieQes er aan vooruit betaald worden alzoo renteloos geld in gebruik Het verstrekken van spijzen die worden afgehaald beeft nu eveneens plaats maar tegen geld er is dus geen énkel verschil in het wezen der zaak alléén in de manier nl dat men in plaats van geld coupons afgeeft Is smakelijke krachtige soep in den winter voor menig arm geSn oen kostbaar geschenk ook in don zomer zullen de krachtige smakelijke spijzen uit de Volksgaarkeuken recht gewaardeerd worden want als de groote warmte het lichaam verzwakt doet krachtig voedsel dubbel nut en zal ook de gezondheid beter in stand blijven Wal het doe der inrichting betreft geloof ik niet dat hiermede aau te kort wordt gedaan want uitbreiding geven aan eene liefdadige stichting is zeker bij iedereen gewenscht en in den geest der schenkster dezer inrichting Ü dankzeggende voor de plaatsing heb ik de eer te zgn Uw Dienstw N zijn bezwaren tegen het verkrijghaar itellen van bedoelde coupons Een daarvan ie de gelegenheid om daannede handel ie drijven zoodat de arme dan toch l geld m plaats van spijzen krijgt waartegen JV zelf bezwaar heeft Ten opzichte van eene vereeniging nl Het Roode Kruis hier ter stede is als wij goed zijn ingelicht eene uitzonderittg gemaakt Deze ontvangt znlke bons Maar verdere uitbreiding daaraan te geven achtte men niet goed DE Bedactie 333 Staats lotenj le Klasse Trekking van Woensdag 19 Maart No 15026 ƒ 1000 No 8168 11277 ƒ 200 No 405 474 3987 7170 7890 10588 14566 15262 ƒ 100 Prijzen van ƒ 20 7 2275 4964 7456 10028 12578 15566 18266 18 2281 4966 7479 10048 12664 15674 1S299 68 2306 4974 7585 10126 12679 15762 18340 140 2314 6008 7607 10176 12706 15790 18414 233 2406 5013 7669 10204 12770 15797 18488 261 2418 5032 7692 19230 12828 1B884 1851B 264 2433 B069 7702 10277 12864 15862 18B46 288 2440 6073 7715 10827 12872 15975 18669 306 2476 5083 7783 10411 13063 16010 18612 328 2486 6134 7930 10443 1S09S 16032 18648 408 2633 6143 7964 10447 13099 16037 18669 435 2583 5188 7994 10637 13104 16053 18796 470 2637 6239 7998 10663 13188 16172 18889 B32 2690 6261 8007 10676 13226 16207 18917 B43 2716 6276 8020 10619 18280 16211 18931 569 2815 5417 8068 10660 13343 16219 19013 609 2863 5470 8081 10657 13402 16240 19021 613 2900 6502 8108 10684 13617 16288 19022 618 3003 5624 8117 10776 13531 16289 19104 V16804 19210 ï 18394 19211 aj4 6521 19Ï74 52 19287 567 19308 620 3014 6663 8218 1090 667 3149 5674 8242 1090 717 8154 5742 8267 109ltf 737 3237 6747 8271 1091114 783 3294 6791 8273 10976 792 3310 6865 8364 10981 13675 16635 19327 852 3373 6875 8372 11000 13772 16642 19350 885 3398 5924 8403 U0S7 13791 16774 19433 906 3390 5936 8525 11072 13826 16847 19440 922 3427 6018 8567 11073 13836 16867 194BÏ 977 3446 6029 8731 11124 1386 6908 19569 1024 3464 6068 8769 11146 13896 16923 19592 1040 3474 6060 8777 11181 14061 16930 19661 1190 3547 6090 8807 11188 14067 16948 19697 1192 3614 6145 8841 11248 14147 16959 19708 1194 3629 6239 8922 11319 14142 16977 19749 1283 3648 6241 8936 11415 14231 17063 19791