Goudsche Courant, zaterdag 22 maart 1890

1890 Maandag 24 Maart N 4177 GOUDSCHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken kan geschieden tot éöD uur des namiddags van den dag der uitgave GEVRAAGD om terstond in dienst te treden voor NOODHULP of voor VAST een DIEi STBODE als MEID ALLEEN Brieven franco onder No 1981 aan het Bureau ran dit blad Openbare Verkoopingf te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVEB op MAANDAG 24 MAART 1890 des morgens te elf uren in hei Koffiehais Harhonie aan de Markt van Nr 1 Een op gunstigen stand gelegen goed onderbonden HUIS en ERF waarin sedert Vele jaren met goed gevolg de 8PEKSL GËKIJ wordt uitgeoefend staande aan den Kleiweg W k E No 1 te Gouda Te aanvaarden 1 Mei a 8 of zooveel vroeger als nader zal worden overeengekomen Het Huis van vele gemakken voorzien bevat behalve den mimen Winkel beneden Kamer Keaken en Slachthuis uitkomende aan het Water der Zengstraat en boven 3 Kamers en Alkooi Zolder en Diensthodeukamer Nr 2 Ken enkele jaren gebouwd gemakkel k ingericht Pakhuis en Werkplaats en ERF met afzonderlijke BOVENVVONIlNG staande in de Nieuwsteeg te ionda Wjjk E Nr 12 en 12a Verhuurd bg de week tot 1 Augustus a s voor 2 60 Oe Bovenwoning bevat 3 Kamers Keuken en Zolder No 3 Een WIHEBl EN WOONHUIS en ERF staande aan de Gouwe te Gouda Wjjk C Nr 161 met een ruim öLACHTHUlH daarachter uitkomende aan het Nonnenwater Verhuurd tot 1 Februan 1891 voor 4 50 per week Nr 4 en 5 Twee HUIZEN en ERVEN in den Langen Groenendaal te Gouda Wgk I No 116 en 117 Verhuurd bg de week voor ƒ 1 50 en 2 30 No 6 Een ruim ingericht WINKELHUIS ERF en GROND met uitgan in het Plantsoen in de Doelensteeg te Gouda Wgk L No 230 Te aanvaarden 1 Mei 1890 En No 7 Een © s ® met SCHUUR en ERVEN aan de Korte Akkeren in de Heerekade te Gouda groot 21 Aren 4 Centiaren Terstond te aanvaarden De Tniu wordt verkocht in 9 perceelen welke allen op het terrein zijn aangeduid te weten 8 perceelen Bouwgrond uitkomende aan den Weg waarvan 7 ter breedte van 3 70 Meters en een van 4 80 Meters en allen ter diepte van 17 tot omstreeks 21 Meters en een perceel Moestuin liggende achter die perceelen en strekkende tot de Wetering De perceelen worden daarna gecombineerd De perceelen zijn te bezichtigen zooals op de aanplakbiljetten is aangegeven Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris G C FüllTUIJN DROOGLEEVER te Gouda ADVBRTENTIËN ia a le Binnen en BuiterUnndsche Couranten worden dadelijk opgezonden door het Advertentie Bnreau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda f I Hel groote aantal zenufi kwélen van zenuwhoofdpijn sf lot de roorafjtaande kenteckenon van apoplexie herseiiberoerte toe trotaeeren nog steeds alle middelfn door de mmliache wetenschap aani ewend Eerst aan den nieuwen tgd komt de eer toe dat tg door het gebruik maken van den eeoroudigsten weg camolgk langs de huid eene pby siologisobe ontdekking gedaau heeft die na honderdon proofnumingen thans over de geheele wereld verbreid is en terwgl zg in wetenschappulgke kringen de hoogalo belangstelling wekt tevens oene wel laad blijkt ta lijn voor de aan zenuwkwalen lydende raensohhuid Deze geaeoswijze is uitgoronden door den gewezen Ürtioier van Jezondheid Koraan VVeissmann te Vilshofen on berust op do ondorfinding opgedaan in eene 50 jirigo praktijk Door wasschiug vaD het hoofd eenmaal per dag worden daartoe gesohilcte stolfea door de huid onmiddellijk aan het zenawgestel medegedeeld Met deze geueeswgie werden workelgk schitterende resultaten verkregen en zg maakte zooveel opgang dat van een door den uitvinder gescbreïen werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare roorkoming en genezing binnen korten tijd reeds de 21e druk verschenen is Oit boekje bevat niet alleen voor het grooto publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen dor nieuwere therapie ou de daarmede zelfs m auhopigi gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin welenschappelgko vothandelmgen uit do medische bladen die aan deze geneeswyze gewgd sgn zaomedearsclirirt van tal van getuigschriften van hoO geplautete geneeskundigen onder welke P ISeaiere mOd df profeSSOr aaa de polykliniek te Parija rue Rougemont 10 Steinïreber med dr praktlseerend geneesheer aan het krankzinoigen gestjoht te CQaranton SanltStsrath Ov Cohn te Stectin ürossmann med dr arroud arts te Jöhlingea Dr P Porestier geneesheardireoteur van het hospitaal te Agen Jeheimrath Dr Schering kasteel Outeufels Bad Ëms üarses med dr ganeesheerdireo teur der galvano tharapeuti suhe inrichting voor zenuwiijders te Parijs rue St Hoaoré 334 Consul von Aschenbaoh med dr te Corfu Dr Busbach arrond arts t Zirkaitz Obsr stabsarzt Jeoal med dr te Weenen r C Bongavel te La Farrière Sure lid van den Conseil Central d hygiène et de Santé in Frankrijk en vele anderen Aan aiitii wier zenuwgostol meer of minder aangedaan is of aaa zoogenaamde zenuwachtigheid lijden uarv in de kuBteekenen aji chronische hoofdpün migraine schele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid siapeloosheil iiohamolijke onrust m onbehageiuko toestand verder uiiu ti kun diedoor beroerte getrolfen werden en no lijden aai de ifevoli eii dairvan oyals verlftinmingön Onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijl hJid der gewrichten met voortdurende pijn plaatseUika zwakte verzwakking van geheugen enz en zij die reeds ouder geneeskuui ige behandeling geweest zyn in iar duur de bekende imdduleu als unlhoudings en koudwaturkuur wrijven electrisoeren atoom looi of zerboilen ge n eueiin of lenii iug bunnor kwaal gevonden hebbon i ii ten slotte zg die vreeS gevoeleu VOOr beroerte en daa tue reden heülieu wegens vorsohijnselen al ZiCh aanhoudend angstig voelen verdooviug in bet hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker wordea voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd sulzing ia dó ooren het voelea van kriebaling in en het slapen vaA blinden en vosten aan il ileze drie rate torien i iii ZOnUWlijderS la ooi aan jOnge ÖaelSJeS lijdende aan bleekzucht en krachteloosbeid ook mm gezoude zelfs aah jonge perSOuen die veel met het hoofd werken ou geestelijke reactie willm voorkomud wordtilrini end aangerailen zich het Ixiven vermelde werkje aan to oliaffeu hetwelk op aanvrage kostSlOOS en franco ver iüuden wordt door JjK IAIRK Co Vpotbeker te l arg rue de l Kchiquier 30 Alleen gerechtigd tot verbrsidiog der genreswijïe vau liOMAi Wl lSSMAi i Oad Otficier vaa gezondheid eere lid der Italiaanache 3anit it oriie van het Witte Krüia en verder to Amsterdam door N C LEB4 Co Heiligeweg 42 4rilht ni I i de BKVDIt Aïint der A heepvaart Courant Kijnknde 71 itotterdniU F V van Snrt V KOLFf Apotheker Korte Heofdsteeg 1 Ltrecllt U Hm POKTO Uu legracht bij de Oaardbrug P 80 Op de laatste hyjfienisch medische Teuteonstelling te Gent werd de Weissmanu he geneeswiJ7 e door de medische jury met een Zilveren Medaille bekroond Fransche Stoomververij Chemische Wasscheiij Gebreveteerd doorZ M den Koning der Belgen H OPPEN HEIMER KRUISKADE 19 UOTTERD VM Specialiteit voor het verven en stoonpen vanvan alle soorten Winterjassen Mantelfj Costumes en andere Kleedingstukken GordgUen Behangsels Tafelkleeden Veeren ei Bkjntstopmerg Zeer lage prijzen Eenig Depot voor Gouda en omitrekhn bg de H r A VAN OS Az Kleiweg E 73 en 73a Gouda EeWniobbelit Hoornvlleit BMdeelt ff ratten enz worden in 7 a 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste pijn te veroorsiaken ook zelfs niet op de gevpeligste huid PrijH per flacon met penseel SO ctn AlUén echt bij B SCHOLTEN éoiffeur Bisch de handteekening van v TUIJLL Openbare Vrijwillige Verkooping te GOUDA in Het 8cRiAkB0 tD op 4 n Kleiweg ten overstaan van den Notaris REIJNDERS te Zevenhuizen bij veiling op WOENSDAG 2 APRIL 1890 en bg afslag op WOENSDAG 9 APRIL d a v telkens des voormiddaga te elf uren van een hecht sterk zeer aangenaam gelegen gemerkt No 59 aan de Lage Gouwe te Gnuda bevattende vgf Kamers Keuken grooten Kelder Zolder en verder alle gemakken in een wel ingerichte woning vereischt Kadaster Sectie B No UU groot 87 Centiaren Grondbelasting ƒ 19 57 Betaling 1 Mei 1890 aanvaarding 1 Juni d a V of zooveel vroeger als met den verkooper al kunnen worden overeengekomen Te bezichtigen twee dagen vóór de Veiling des morgens van 10 12 en des namiddags van 2 4 uur Nadere inlichtingen zoo bg den eigenaar den Heer F W CORDING te Gouda als ten 8t Zoon j Gouda Snelpersdriik van A Bbinkkak kantore van genoemden Notaris De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgka met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per po t 1 70 Afioaderlflke Nommerf VIJF CENTEN De inzending van advertentiön UU deze Courant behoort een By roersel BINNENLAND GOUDA 22 Maart 1890 Mnandaj 24 Maart s morj ens ten II ure zalhier eene algemeene verfi dering worden gehoudenvan de Centrale Antf revolutionaire Kiosvereeniging Nederliiud en Oranje Uijn en IJaelbode HedSra orgen is in de Oude Gouwe uit het water opgehaald bet lijk van zekeren A die door een ongelukkig toeval daarin sohynt gevallen te zijn De prijsvraag door den Nederlandschon bond Maatschappelijk Belang uitgeaobreven luidt aldus Welke nadoelen kunnen bepaaldelijk met het oog op Nedorlandsohe toestanden voor do maatschappij ontstaan uit overdreven en onoordeelkundige toepassing van h t beginsel der ooöporatie winkel on conaumtievereenigingen Voor het beat gekeurde antwoord wordt uitgeloofd eene som van 1000 Zooals men weet bestaat de jury uit de heeren Gleichman Goedkoop en Schaepman Gisterennamiddag omstreeks half drie stond zekere F T dekkuecht op eene der stoombooten van de reederg Fop Smit Co over de leuning der Wijnbrug te Dordrecht in bet water te kijken loen hij werd aangesproken door den 32 jarigon J H W K een kerel geboren te Utrecht die een zwervend leven lijdt en hem eenige potlooden trachtte te vorkoopen T had die echter niet noodig en gaf den z g koopman daarom geen gehoor maar deze maakte van ilie weinige attentie welke bein bewezen werd gebruik om zich ten koi te van T te bevoordeelen Ongemerkt naar hij althans meende stak FEVILLETOK IETS GEÏÏFiTM TlTNISS imt het Engeltck 63 nDat kon toch nooit mevrouw Ik was met Laurence verloofd Met een bitteren glimlach antwoordde zij Denk je waarlijk dat jü Laurence in den vreemde en de heer Bayner hier zijnde hem zoudt hebben kunnen weerstaan Ondanks zijne zachtheid in den omgang heeft bij eene wilskracht die als een toovermiddel werkt Ik verzeker je als zeg je mij dat hij naar Amerika is toch ben ik nog steeds onder zijn invloed Voor mij bestaat geen rust of vrede zoolang die man leeft Ik zou u wel iets willen vragen mevrouw Ik het waar dat u rijk waart en hij arm toen u met hem trouwde P Mijnheer vertelde het mg eens in den tuin wandelende Ja dat is ten deele waar Het geld dat ik mede ten huwelijk bracht had hij echter spoedig verkwist Is het waar dat u vroeger boeken hebt geschreven en dat u zich den dood van een zoontje zoo ter harte hebt geaomen dat hierdoor eene geheele ver bij de hand in den buiteniak van T s jas en stal daaruit eiNi nikkelen horloge met ketting waarmede hij zich vervolgens in de richting der Wijnatraat verwijderde De heer D üitèrwgk wafelbakker en de smidsknrcht J Magendans die toevallig an den Appelsteiger stonden hadden echter elke handeling van den zakkenroller bespied ea diens uiterlijk nauwkeurig opgenomen Zoodra K zich dan ook verwijderde snelden zg de iPborstraat op met het het gevolg dat zij hem op het Scheffersplein ontmoetten Terstond grepen ig hem aan ten einde hem in do handen der politie over te leveren maar gemakkelijk ging dat niet daar de kerel zich trachtte te verzei n Inmiddels snelde echter efn nabij het Schefferaplein wacht hebbend politieagent op het zieu ner worsteling toe dio K no in het bezit van bet gostolene in arrest bracht Aangezien gebleken is dat men hier te doen heeftmet een gevaarlijk sujet dio reeds vroeger tuchthuisstraf heeft ondergaan heeft de commissaris van politie een bevel tot voorloopige aanhouding tegenfc afgegeven toodat hij trac kaden avond naar hethuis van bewaring is overgebracht D C Corvilain bekend uit de ramp van de kruitfabriek te Antwerpen is op verzoek van den heer Eieth eigenaar der vernielde petroloum bassins door de rechtbank te Antwerpen onmachtig verklaard om de kosten te vergoeden die do brand van zijn fabriek heeft veroorzaakt Genoemde eigenaar heeft het recht verkregen om de raillioenon pationen die in den omtrek verspreid liggen te laten verzamelen en te verknopen t Is oubegrijpelgk merkt een blad te recht op dat niet tegelijk bevolen is om dit verzamelen te laten geschieden door daarmede vertrouwde personen Nu ziet men de verzamelaars die 10 centimes voor bet kilo patronen ontvangen met haakjes gewapend den grond omwoelen vaak met een brandende pijp in den mond Do onvoor andering in uw gestel is ontstaan Neen Ik heb geene andere kinderen gehad dan Haidee en Mona Maar waarom vertelde hij dan Waarom hij die dingen zeide Eenvoudig omdat het voor hem een genot was dergelijke sprookjes te vertellen en vooral mg tot getuige op te roepen van die onware verhalen Daarmede plaagde hij mij en dit verhoogde zijn genoegen AU hij op diefstal of inbraak uitging dan deelde hü mij ooruit mede wat zijne plannen waren om mij te pijnigen De kalmte waarmede Mevrouw Bayner dit vertelde was Violet te sterk Waarom verdroeg u dat van hem riep zij hartstochtelijk uit Waarom kwaamt u niet in verzet waarom liept n niet weg om de politie te waarschuwen terwgl hij op den diefstal uit was Indien Sarah mij had gedood en gij de vrouw van den heer Bayner geworden waart dan zoudt ge begrijpen waarom zeide mevrouw langzaam Mag ik naar mijne kamer gaan mevrouw Ik gevoel mij niet wel v eeg Violet zacht Mevrouw geleidde haar Jsngzaam en voorzichtig naar boven en dit was goed want Violet was inderdaad ziek half van de pijn in Jan arm en half van afschuw en akeligheid over zooiV l boosheid Zij ging onmiddellijk naar bed Vóór do ij g ten einde was hoorde zi dat juffrouw Saunders verdwenen was zonder hare betrekking op te zeggen of betaling voor bewezen diensten te verlangen terwijl ADVEBTBNTIBN worden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere rag 1 meer 10 Centen 6 BOO TE LETTSS8 worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Adrertentien grsti opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerschgnt ziohtigheid heeft onlangs bijna twee monschen het leven gekost Man en vrouw te Austruweel hadden een aanzienlijke partij patronen verzameld en wilden ze nu van aarde reinigen en de samengesmoltene van elkaar slaan De man bediende zich daartoe van een hamer Plotseling hoorde men een hefiigen knal en man en vrouw vluchtten met verschroeide handen en aangezicht de deur uit Aan hun snelle vlucht was het te danken dat zij er het leven nog afbrachten Een oogonblik later vloog het huis in de lucht terwgl brandende stukken van meubels enz naar alle zijden neerviolou Hot echtpaar dat voor hun onvoorzichtigheid zwaar boet werd naar het Ziekenhuis gebracht Na dit ongeluk hoopt men dat er verandering zal worden aangebracht TwKEDE Kamkb Zitting Staten generaaL van Vrijdag 21 Maart Hoe de Eegeering denkt over de belasting hervorming is nog niet gebleken Deze zal waarschijnlijk eerst aan het woord komen als de voorsteller de heer Borgesius in de eerste plaats hunne ontwerpen hebben verdedigd en aangeprezen Wel is geblqken dat aan de rechterzijde alles behalve eene commtmia ojnmo hoersdht omtrent hetgeen in dezen wenschelijk is De heer A v n Dedem wenschie het kapitaal in portefeuille te belasten waartegen de heer Travaglino met allo kracht opkwam De heer Harte wenscht een geheel nieuw atelael in plaats van bet bestaande alsof zoo n ding geheel toegerust te voorschijn kon treden uit hot hoofd van oen minister De hoer Schimraelpennincfc bleef aan bet coDservatic o vaandel getrouw want hg gaf de voorkeur aan niets doen Do heer Otma wil wel de inkomstenbelasting aanvaarden mits de vrijstelling wordt verhoogd Uit de d acussien zoover de linkerzijde daaraan deelnam is dit in hoofdzaak op te maken dat allen eventueel bereid zijn op den grondslag door de Sarah naar het gesticht voor krankzinnigen was vervoerd Doch die lieve juffrouw Saunders had mevrouw Eayners horloge mede genomen en ook dat van de keukenmeid Zij weet stellig dat zij den heer Bayner nist terug kan verwachten Die vrouw behoorde ongotwgfeld ook tot de bende fluisterde Violet behoedzaam tot mevrouw die haar het nieuws was komen vertellen want anders zou zij dit niet hebben du ven doen En door Violet overgehaald besloot mevrouw die nu met meer voor Sarah behoefde te vreezen de bovanvoorkamer weer in gebruik te nemen Er volgden ellendige dagen voor Violet beter was Onophoudelgk kwamen de menschen het huis aan kgken waar zulke verschrikkelijke dingen war n gebeurd En het spreekt vanzelf dat ware en oichte berichten de ronde deden Er zouden in den kelder onder Elzenhof eene menigte menschenbeenderen liggen de treurige overblijfselen der slachtoffers van den heer Bayner de huishouding bestond uit vrouwen die hij achtereenvolgens had getrouwd en zoo si meer Dien Maandag had Violet dokter Lowe weten te bewegen haar naar beneden te laten gaan Zij verlangd er hard naar als herstelde zieke verlof te krijgen van eene uitnoodiging om op de pastorie vooreerst laf t intrek te nemen gebruik te maken Oiüsinsskjt Wvaalf uur ging zg naar beneden Op h r eerst i rtaal gekomen hoorde zij eene ongewone a