Goudsche Courant, dinsdag 25 maart 1890

1890 Dinsdag 25 Maart 1 4178 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken KMiKg Nagazijn M STAD PARUS Markl A 62 GOUDA Markl A 62 Opening van het V oorjaar en Zomer Seizoen Ontvangeen eene groote en elegfante keuze Jacquet Costumes Colbert Demi Saisons Pantalons Jongeh Demi Saisons Jekkers Bucksk Pakjes Tricot Pakjes m Speciale keuze in Tricot Pakjes Zie Etalag e IfBiiCl Wed A PINO De Inzending van advertentito kan geschieden tot éé § uur des namiddags van den dag der nitgave A D VJERTENTIËN in tkWe Binnen en BuUenlandsehe Couranten worden dadelgk opgezonden door het AdrertmtieBareBQ nta A BBINSMAN en ZOOI te Omtda Booinkweekerijen te Voorburg VAN W C HOOGENDIJR Groote voorraad Hozen Heesters e Coniferen Vrucblbeofflen Opgaande Boomen Plantsoen enz in rele Tenoheidenbeden Aanleg V p n Tuinen en Buitenplaatsen Leverantien geschieden franco Gouda Aanbevelend W C HOOötóNDUK Koopt geene NclftiOlclchiXlQ alvorens eene ECHTE SINGfEU fabrikaat der 8INGER MAATSCHAPPU te NeuhYork op proef ontboden te hebben Eenig Depot te AMSTERDAM 02 K A L V ERSTR A AT 62 Eenig Depot te ROTTERDAM Hoogstraat 346 Eenig Depot te s HAGE Lange Pooten 16 Onovertro ffen KWA LITEIT Alom verkrijgbaar in bussen van 160 ƒ 0 85 en ƒ 048 Fabriek te Westzaan Opgericht 1823 6R00TES NIEUWE Dassen en Linnengoed L V os Az Kleiweg E 73 en 73 TE HUÏÏR of TE KOOP HET CAFÉ in de Vogelenzang te GOUDA Adres Ootbareo B 35 Lange Tiendeweg D 59 bericht de ONTVANGST van eene prachtige collectie nitmuntende Kookstellen Toor PETBOLEDM en GAS iimmimm Wordt gevraagd ter oppaeaing van eene oode Dame eene JUFFROUW ait den fatsoeulgken bargerstand Franco briefen onder No 1982 aan het Bareaa dezer Conrant Poddiiurpoeder in rersch smaken 10 ot j er pakje TiUllUegaik r in de plaata van ttokjet Vanille tegebruiken ü B ot p pakje Verkrjjgbaai in de room Kruideniers en Comest ylnkels Oooda Bnelpendmk ran A Bumkuam it Zoo De nitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie mttanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Alzoaderlgke Nonunera TUF CSNTSN BINNENLAND GOUDA 24 Maart 1890 Dr J H Gunning JHz maakte gisterenmorgen na de godsdienst oefening in de Herv Kerk alhier bekend dat hij voor het op hem uitgebrachte beroep naac Amsterdam had bedankt Naar aanleiding van een bericht in een vorig nr onzer courant betreffende het niet meer publiceeren van de resultaten van het onderzoek van het water uit de waterleiding door do Gczondheids Commissio kunnen wij mededeelen dat die in het vervolg weder zullen worden openbaar gemaakt Morgenavond heeft eene vergadering plaats van het Departement Gouda van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid waarin o B behandeld zal worden een voorstel van het Departement Amsterdam over de rmrganüatte der Maaiichappy Men schrijft van Het Loo d 22 Maart H M de Koningin en het Prinsesje ontvingen Zaterdagmiddag te 2 uur mevrouw de douairière gravin Bentinok mot twee kleindochter jes bij zich ten pnieize Koods te halfdrie stelde prinses Wilhelmina hare jeugillge bezoeksters met haar in een open rytuig gezeten in do gflegonheid hare schatten te bewonderen Allereerst de vijf ponnies die tot Jat doel in do r jbaaA werden binnengeleid Daarop werd een bezoek gebracht aan de witte damherten in de hertenkamp on aan de zich in de nabijheid daarvan bevindende talrijke rashonden Vervolgens werd het chalet der Prinses bezichtigd met zijn rijken inhoud van allerlei aard en met zyn levendige omgeving van kippen duivenj eenden en konijnen alsook de bijbehoorende bloemenon druivontrekkassen FEVILLETOX lËrrGËHËnïzOTiös ïïit Aet EngeUch 64 Hg zocht voorloopig geen dienst maar had eene andere betrekking in de maatschappij aanvaard omdat hg de overtuiging koesterde als hij zoo vrij mocht zgn dit ronduit te zeggen toch nooit in Amerika een meester te zullen vinden die hem zoo in alle opzichten voldeed als de heer Carruthers Van Gordon hoorde men nooit meer Maar na verloop van tgd maakte een lid van het Congres der Voreenigde Staten veel opgang met eene rede over een financieel onderwerp Zijn portret verscheen in een geïllustreerd NewTorks weekblad Dit kwam toevallig den heer Carruthe in handen hij zond het aan Laurence en zondei veel moeite herkenden allen ondanks den keurig geknipten baard en het sterk naar ééa kant gekamde haar de welgelijkendo trekken me de zoetsappig vleiende uitdrukking van hunnen oudeu bekende Gordon Violet was reeds Laurence s vrouw toen do z aak van Tom Parkes en zijn medehelper bij het stelen van hot servies op De Hall voor het gerecht kwam 2g moest tegen hem getuigenis afleggen en vond dit Per Koninklijk Nederlandsoli Locanlspoor aan het station t Loo aangekomen keerden do bezoeksters te 4 48 per Oostorspoor naar Middachten terug waartoe een hofrijtuig haai naar hol station te Apeldoorn overbracht Het proces wegens onwilligan doodslag t gen den heer Alfrod AUard die op de jattht z n vriend Bergraann door een ongeluk doodelijk heette gewond te hebben is do er dagen te Neufchateau in Luxemburg voor Ie correctioneelo rechtbank begonnen De beklaagde die aanvankelijk de mogelijkheid toegegeven heeft dat het noodlottige schot door hem is afgevuurd houdt thans zijn onschuld staande De eerste geneeskundige die den gewonde heeft behandeld had nl verklaard en verdedigt die meening thans ook voor de rechtbank dat het schot hetwelk den heer Bergmann ter hoogte van de lever doorboorde van achteren was ingekomen in dat geval moest in verband met ile plaatsing der jagers de kogel van den heer AUard gelijk hij zelf erkende de ramp hebben veroorzaakt oen ecpter de geneesheerrn die den gewonde te Srussol behandelden i eiden dat naar hunne oveWuiging de kogel van voren ingedrongen was was den heer AUard een steen van het hart gevallen omdat alsdan hg onmogelijk den dood van zijnen vriend zij het ook onwillekeurig veroorzaakt kan hebbon Nadat zoo verklaarde hij gisteren voor de rechtbank die meening der geneesheeren aanvai kelyk een lichtstraal der hoop in mijn bedroefden geest geworpen had dat ik niet schuldig ben is dit sedert mijne overtuiging geworden eene overtuiging des te inniger naarmate de gedachte aan den dood mijns vriends mij het hart verscheurde Daarom bepleit ik thans mijne onschuld Verklaarbaar is het voorzeker dat te Brussel met spanning dit proces gevolgd wordt zóó akelig dat Tom in een bui van zijne oude goedhartigheid zeide Trek het u maar niet aan juffrouw Zg kunnen van u niets ergers hooren dan hetgeen zg reeds weten Het is maar voor den vorm begrijpt u Hij stelde oeno soort van glorie in zijne slechte daden verklaarde zich schuldig aan het hem ten laste gelegde feit van deel te hebben genomen aan aUe drio de diefstallen en overal sprak hij met groote ingenomenheid over de keurige bewonderenswaardige netheid waarmede de juweelenroof op Denhamoourt was uitgevoerd De verschillende voorwerpen waren daar zeer kalm van tijd tot tijJ en één voor één door dqn bediende van den heer Carruthera weggenomen gedurende do laatste dagen vóór dien Dinsdag toen de heor Enyner ds rest was komen weghalen Hij en mijnheer hadden samen hot laatste gedeelte naar Elzenhof gebracht waar het door Sarah in ontvangst werd genomen Wat er verder van de juweolen was geworden of waar zij gebleven waren Daarvan wist hij niets In hoever dit nu waar was of geveinsd niemand kon het zeggen werd veroordeeld tot veertien jaren dwangarbeid dit vonnis maakte op hem niet half zooveel indruk ala op Violet De arms ma vfiluw Rayner kwain den invloed van haar langdnrijf ellendig huwelijk nooit geheel te boven De goedhartige sir Jonas Mills was een der eersten die haar zijne hulp kwamen aanbieden en dank zij zijne ondersteuning en die van anderen ADVERTENTIEN worden geplaatet van 1 5 pegels 50 Cent n iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTBB8 worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien grati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Dezer dagen is in een der Londensche voorsteden op 68jarigen leeftgd overleden de Heer Toma Gray een der onder secretarissen vau den Socird of Trade en in vele opzichten een zeer merkwaardig man Uit arme ouders geboren maar good opgevoed kwam hij in 1851 op ongeveer 20 jarigeu ieeftjjd als klerk bij den Soard of Trade in dienst op een salaris van ƒ 9 per week maar spoedig ging hg vooruit want hq spreidde zulk een aanleg en kennis van schepen ten toon en zulk een streven om z jn onderwerp geheel meester te worden dat het niet lang duurde eer z jne verdiensten erkend werden Hij wist de meest ingewikkelde vraagstukken met een ongeëvenaarde helderheid uiteen te zetten Toen do Hertog van Richmond president van den Board of Trade was verklaarde hij dat hij zich als in eet schip bevond wanneer hij een uur lang met Gray gesproken had De meeste hervormingen in de scheep vaartwetgeving verbetering van het lot van mal trozen afschaffing van gedwongen afzetterijen examens van varenslieden ondeizoekingon omtrent scheepsrampen signalen ontploffingen van stoomketels scheepsmeting waterlgnen enz enz zgn voor een goed deel aan hem te danken Als hg vacanti nam ging hg zich persoonlgk in de verschillende havens volkomen van alles op de hoogte stellen Hij was door en door practisch en zal niet licht te vervangen zijn Zijn overlijden is ook voor andere mogen Iheden dan Engeland van gewicht Bij het streven dat zich tegenwoordig openbaart naar inmenging met vreemde scheepvaart was hij de man die wist te bewerken dat men zoover ging rpaar die ook dadelijk inzag wanneer verder voortgaan gevaarlgk werd Zeer veel hangt dus van de kei ze van een opvolger af In het GeiUuitreerd Weekblad mor de HuUkOmir zien wij nu en dan artikelen betiteld Indue Krijgsbedrijven Nederland driekleur te velde vertrok zg met Haidee naar het buitonland Jane die zich als eene hartelijke trouwe dienstbode had doen konnen verpezolde haar Laurence en Violet namen de zorg voor de kleine verwilderde Monaop zich die daarna tot een bgna even lief kind is opgegroeid als haar zusje Haidee Thans heeft Violet er een eigen kinclje bij JT