Goudsche Courant, dinsdag 25 maart 1890

scheiden door een hoogst eigenaardig hoofdtooisel nl een yzeren reep waaraan twee antilopenhoren zyn bevestigd Hare onverschrokkenheid kan hieruit bigken dat zy in 1866 ten getale van slechts 20 eene kudde van 80 i 40 olifanten aanvielen en 7 daarvan neervelden fertio j de maaierinnen met blinkende Europeeache helmen en 4 tot 6 voet lange rechtop staande klingen die zoo scherp als een scheermes moeten zgn Een vierde korps heeft de groote verdienste d jongste knapste en mooiste meisjes in zijne gelederen te tellen Zij dragen eene blauwe kleedy witte petten met een blauwen kaaiman als herkenningtteeken er op en hanteeren pyl en boog In den gordel prijkt eer korte spitse dolk aan den linkerarm een breede Ivoren armband De officierschei dragen een zilveren armband eu een staart van witte katoenen draden Deze troep is een elite en paradekorps en telt tevens de meest gevierde danseressen in zyne gelederen De vijfde afdeeling eindelyk vertegenwoordigt de artillerie Zij zgn gekleed in halfblauwe halfroode kielen gewapend met sabels en koperen donderbussen en voeren 26 ii 30 kanonnen vele mortieren en een groot aantal veldslangen mode Dat er in Dahomey geen vrouwelijke evenmin al mannelijke cavalerie aanwezig is moet zekerlijk aan het gemis van paarden toegeschreven warden Langen tijd werden al deze dapperen als vrouwen dea Konings beschouwd in welk geval hij zijn nabuur den even bloeddorstigen en despotiscben tiran van Asbanti die naar het heet er 3333 op nahoudt nog zou overtreffen Doch het is bewezen dat de krygeressen van Uahomey wel is waar geheel uit de koninklgke kas onderhouden worden maar in den ongehuwden staat leven en zich geheel aan den oorlog de jacht en den dans wijden Hoe voortrelTelgk de vrouw bij ons met don pantoffel weet te regoereu ondervinden zekerlijk niet weinige eohtgenooten dat de emanoipatiewoede in Europa ooit zulk eene vlucht mocht nemen dat de vrouw ook de sabel zou gaan hanteeren daarvoor moge ons de goode Hemel behoeden I Zondagaiad Üit Rotterdam wordt aan het Utrechttck Dagblai geschreven Onder onze werklieden aan de kaden hebben in de laatste dagen gewichtige gebeurtenissen plaat gehad Van der Kolk en Sas hebben de leiding van de afdeeling der Labourer Union neergelegd en de afdeeling mag beschouwd worden als geheel verloopen te zijn In de eerste plaats moet dit resultaat wordea toegeschreven aan de oprichting dor bootwerkersvereeniging De Nederlandiche Vlag waartegen de Unvm de concurrentie niet kon volhouden omdat onze werklieden na al wat er gebeurd is meer en meer zijn gaan inzien dat er langs ordelijken weg meer te verkrygen is dan langs den weg van geweld Daarbij komt dat de steun uit Engeland schijnt te zijn gaan ontbreken toen men daar zag dat er slechts ecu lÉiein gedeelte van onze bootwerkers geneigd was om tot de internatibhale vereeniging toe te treden Tolsitt Burns en de zijnen hadden zich blijkbaar voorgesteld dat de Nederlandsche werklieden by duizenden zouden toetreden tot de Union en dat er zoodoende heel wat geld uit Nederland naar Londen zou toestroomen terwyl ook nog op andore wijzen de Nederhiildsche werklieden aan de belangen der Eiigelschen dienstbaar te maken zouden zijn geweest Dat is al dadelijk in den beginne tegengevallen Wat mede niet weinig bijgedragen heeft tot den val van de Eotterdamsche afdeeling der Vnian is dat de werklieden het maar niet verkroppen konden dat Van der Kolk en Piet Sas op hunne kosten leefden zoodat ten slotte die beide leiders wel genoodzaakt zijn geweest om hun ontslag te nemen Het bestuur van de vereeniging de Nederlaniitehe Vlaff die door eene subsidie van do Vereeniging van cargadoors wordt gesteund treedt thans flink op voor de belangen van de werklieden Het beeft zich tot het gemeentebestuur gewend om voor wachtlocaal ten behoeve van de bootwerkers de beschikking te kri gen over de beneden localen van het voormalige jachtclub gebouw welke lokalen thans worden verhuurd Het verklaart zich bereid de huurpenningen die de gemeente bij inwilliging van dit verzoek zon missen te vergoeden en ook de eventueele kosten van ontruiming en die van de inrichting voor bet nieuwe doel voor rekening dSr vereeniging te nemep B en W hebben namelijk bezwaar gemaakt ogi plaats op de kaden af te staan voor de oprichting van een wachtlokaal zooals door de commissie uit den handel gevraagd was ofschoon B en W zich bereid verklaarden om nader te overwegen op welke andere wijze in de behoefte aan wachtlokalen zou voorzien kunnen worden De bestuurders van de NederlaTuUche vlag toon door dit voorstel dat zij de contributiën der werk De ki tein van het Ooitindische leger J £ Jacobs deelt er een en ander in mede omtrent de moedige daden van onze kolonialen van ons dapper Indisch leger In het laatste nummer verhaalt h j de kloeke bedreven an den ridder der Militaire Willemsorde den adjudant onderofficier 6 Koolhof bq de bestorming der benting van Gedong Aan dezen tocht vertelt kapitein Jaoobs heeft deelgenomen eene Indische Jeanne d Arc Dit geval is te merkwaardig om het stilzwijgend voorby te gaan Onze Indische Jeanne of nog beter deze tweede Kenau Simons Hasselaar wilde haren echtvriend een korporaal naar het oorlogsterrein volgen doch wist zeer goed dat haar dit zou geweigerd werden als zij het vroeg en dat zij in hare plannen zoude verhinderd worden als ij niet haar toevlucht tot list nam Op het oogenblik dat onze troepen en dwangarl eiders werden ingescheept om Gedong te tuchtigen plaatste zij zich als zoodanig verkleed tusscheu deze laalsten die zooals vermeld is 370 in getal waren Z j hield zich zoo goed dat men haar niet opmerkte vóór do troepen in actie waren Toen werd zy opgemerkt door haar heldhaftig gedrag Bij den marsch naar Blang Pria werd de troep zooals gezegd is hevig op de flanken beschoten de dwangarbeidels kropen over den groud en verborgen zich achter alles wat dekking verleende achter munitiekisten kookketels enz Doch z moedigde hen door woord en daad san Steeds stond zij rechtop als gevoelde zij zich onkwetsbaar Ajo angkat barang barang djangan takoet vooruit neemt de goederen op niet bang zijn hiermede en met dergelijke uitdrukking wekte zij den moed op bij de dwangarbeiders Een ieder had schik in haar en bevelvoerende officieren deden alsof zij bare vermomming niet opmerkten De Sophia stichling te Scheveningen leverde in 1889 wederom gunstige uitkomsten op zooals bigkt nit het verslag door den geneesheer uitgebracht Het aantal verpleegde kinderen bereikte het hoogste cijfer gedurende het thans tienjarig bestaan en wel 173 Steeds doet zich intusschen het feit voor dat vele kinderea bij gebrek aan de noodige fondsen afgewezen moeten worden Toch ontving de stichting weder vele blijken van belangstelling Uitvoerig wordt melding gemaakt van de plechtigheid op 17 Deo jl ten huize vanden mede regent mr Von Weckerlin waarbij aan den geneesheer der stichting dr Van der Mandelo ter gelegenheid van zijn tienjarigen arbeid als geiieesheer der stichting een bronzen groep voorstellende de moederliefde werd aangeboden als bewijs van de hooge waardeering van regenten voor de geheele belangelooze diensten aan de Vereeniging bewezen in do zorgvoUe geneeskundige behandeling van de véle verpleegden In zijn jaarverslag zegt de geneesheer dr Van der Mandele dat de stichting in haar 10 jarig bestaan voor honderden kinderen van onberekenbaar nut is geweest Het getal zeebaden bedroeg in het afgeloppen jaar 1991 dat der baden van zeewater in het gebouw 993 Het grootst aantal kinderen was afkomstig uit de gemeenten s Gravonhage 63 Kotterdaai 52 Amsterdam 11 Utrecht 8 Arnhem en Vhiardingen 4 en verder uit een aantal andere gemeenten in ons land 3 en minder Als genezen mochten 44 kinderen vertrekken in verbeterden toestand do inrichting verlaten 119 terwijl voor 11 kinderen geen genezing of verbetering mocht verkregen worden Uit het voorloopig uittreksel uit de rekening en verantwoording over 1889 blijkt dat de ontvangsten bedragen hebben ƒ 13 659 46Vj en e uitgaven ƒ 13 591 17 waaronder aankoopkapitaal ad ƒ 2093 55 zood een batig slot in kaS is gebleven op 31 Decemoer va4 68 29 Aan een particulieren brief uit Medan Deli ontleent het Nieuws v d Dag het volgende Op de onderneming Tandjong Morawa alwaar de hoofdadministratie der Senembah Maatschappij gevestigd is was het den 9n Februari onrustig Eenige Chineezeu waren op hun betaaldag naar de Maleische kampong geweest om inkoopen te doen Twee hunner die achtergebleven waren stalen een paar eenden van de Maleiers namen ze op een stok over hun rug en liepen er kalm mee weg Eene Maleische vrouw die it gezien had riep haar man en deze wilde trachten do eenden van de Chineezen terug te krijgen Toen de Maleier in de nabijheid der Chineezen kwam pakte een hunner hem op en wierp hem middqn in de rivier Het gevolg was dat spoedig vele Maleiers uit de kampong bij elkaar waren aarop de Chineezen aan den baal gingen een van hen werd echter ingehaald en met meer dan 20 steken omgebracht terwijl de andere ontsnapte Den volgenden morgen vroegen de andere koelies aan den ontsnapten Chinees waar zy kameraad gebleven was deze verhaalde het voorgevallene en zeide hem niet weer gezien te hebben Daarop begaven zich eeu 400 tal Chiueeien uit de fermeuteerschuur naar de kampong vonden daar het verminkte l jk en werden zoo woedend dat zg de geheele kampong plunderden en afbraken Gelukkig was het kampongvolk juist by tyds gevlucht De Obinoezen weigerden toen te werken alvorens de moordenaar ook dood was De controleur die inmiddels met politie oppassers op de onderneming gekomen was wist te verhinderen dat zij naar hunne huizen terugkeerden om wapens te gaan halen Verdere ongeregeldheden waren daardoor voorkomen Later werden door den controleur fl Maleiers die van den moord verdacht werden in verzekerde bewaring genomen De koelies zijn den volgenden dag weer aan het werk gegaan doch mei ia nog steeds bang voor een tweede opstootje De bekende spreuk vjn Aristoteles Afrika brengt alle dagen iets nieuws kan ook toegepast worden op de in onze eeuw zoo vurig verde ligde en even fel bestreden emancipatie der vrouw Nergens ter wereld toch heeft men deze emancipatie zoover gedreven dat men by het streven om volkslegers te vormen ook de vrouwen in de gelederen heeft ingelgfd In 6éa staat van het donkere werelddeel is dit echter wel het geval nl in het dezer dagen weer zeer ter sprake gekomen Dahomey gelegen in West Afrika achter de Engelsche en Frausche bezittingen aan de golf van Guinea hoewel dit hier zeker niet te beschouwen is als een gevolg van het streven om aan het vrouwelijk geslapht gelijke rechten met het mannelijke toe te kennen waarjit een gol jke verdeeling zoowel Ier lasten als der lusten ncodzakelijkerwyze zou moeten volgen In genoemd Bgk dan doet zich het merkwaardig en zeker op aarde eenig verschijnsel voor dat de Vorst die door de gruwelgke wreedheden welke hij vroeger bedreef en voor een deel nog heden t n dage bedrijft eene treurige vermaardheid heeft verkregen behalve vrouwen en slavinnon er ook vrouwelijke soldatas krijgeressen dus op na houdt En deze Afrikaansche schoonen moeten zeker met sterke zenuwen bedeeld zijn want afgezien van het vooruitzicht vandaag of mergen bij eene go l8dienatige plechtigheid gaalacht of bij des konings dood levend mot diens lijk begraven te worden zijn ook de wallen dte de vorstelijke residentie omgeven met rijen mensohensohedels versierd en moeten zij met den despoot na afloop van een oorlog krijgsdansen rondom huishoflige hoopen menscbenbeenderen uitvoeren Wanneor de koning audiëntie geeft is hij steeds door oen deel dezer dapperen omringd Hechts van den troon zitten eenige honderden krijgeressen neergehurkt raet het geweer tusschen de knieéu achter hem staan de geheel in het bruin gekleede olifanten jageressen ea links de van een minder krijgshaftigen geest bezielde in sijde geklaede en met gouden sieraden omhangen dames van den harem Het dichtst by den troon bevinden ziebde drie meest begunstigde zijner vrouwen en de generaalsche van de vrouwelijke lijfwacht Egbelu geheeten die tevens den post van Minister bekleedt De invloed der vrouwen in Dahomey is in het algemeen zoo groot dat het onmogelijk is iets van den koning gedaan te krijgen zonder vooraf eene der meest begunstigde dezer vrouwen door gef chenken voor zich gewonnen te hebben Deze amazonengarde staal bij Z M zeer hoog aangesphreven wyl hare leden dapperder en ooverschrokkener echter ook wreeder en bloeddorstiger zijn dan de mannelijke soldaten van dit flijk zoodat het volstrekt niet tot de zeldzaamheden moet behooren dat een door de mannen half verloren veldslag door een stormachtigen aanval der zwakke sekse gewonnen wordt In overeenstemming met hare grootere verdiensten is ook de uitrusting zoowel kleêren als wapens by de laatsten veel beter dan by do mannelijke krijgers Men heeft infanterie en artillerie amazonen in verschillende uiterlijk te onSerscheiden korpsen irigedeeld Het sterkste maar minst geschatte draagt eeneuniform bestaande uit blaauwen kiel met roodesjerp om het midden blauw gestreepte broek dietot aan de knieën reikt on wiltej et waarop alsonderscheidingsteeken het beeld van eenJjÉai enaan den hals verschillende amulett T Het twaeJe korps wordt gevormd door JU zoogenaamde olifantenjageressen en maakt in zekeren zin eene keurbende nit want zij is het dapperste en best gedisciplineerde van alle Zij zijn gewjipend met lange geweren en dolten dragen bruine uniformen en worden van de overige korpsen onder lieden op lieel andelé wyze willen besteden aan om er een lui leventje van te lïiden zooals van der Kolk eu Sas meenden te kunnen doen Zooals men weet hebber verschUlende insecten een wapen tot hunne verdediging eu zelfe tot den aanval de steekmuggen hebben het aan den zuiger de bijen aan het tegenovergestelde gedeelte van het Uohaam Bij de laatsten U de uit twee fijngespitate naalden gevormde angel doorgaands in het lichaam teruggetrokken en alleen dan wanneer het geprik kelde insect er mee wil wonden komt hij te voorsohyn Zulk een teeder breekbaar wapen heeft evenwal een bijzonder schut noodig waarom de zachte Malden in eem soort van schede zyn ingesloten Op het oogenblik waarop de angelin de huid dringt vloeit het in afzonderlijke klieren bereidde en in een blaasje verzamelde vergift in het sleuïje van den angel en hieruit in de wond Men meende tot dusverre dat een enkele klier het vergift bereidde en dat dit evenzoo slechts van eene enkele soort was maar zooals de hoogleeraar Carlet heeft aingetoond bezit de by twee klieren waardoor zij gift bereidt waarvan de eene een mierenzuur de andere een akaliache vloeistof afscheidt Het zuur vloeit in een reservoir terwijl voor de alkalische vloeistof iets dergeljjts niet bestaat Carlet nam proeven van de werking van beide vloeistoffen op vliegen Die in welke bij hot zuur bracht stierven langzaam weg dezelfde uitwprking had het alkalische gift doch een mengsel van beide doodde de vliegen met bliksemsnelheid Deze onderzoekingen zijn bepaald zeer leerrijk maar belangrijker zijn de opmerkingen die professor Carlet bij de cerceris maakte dus bij een insect dat nauw verwant is aau de bij Alleen haar angel is glad terwyl die van de bij met oen fijne weerhaak is voorzien Deze cerceris nu loert op bepaalde insecten grijpt ze op betzelfde oogenblik waarop zy de pop verlaten doorboort ze en brengt ze daardoor in eèn toestand van verlamming Dan brengt zij ze naar baar sluiphoek bij hare eieren zoodat hare jongen bij het verlaten dezer dadelijk een geschikt voedsel vinden Het merkwaardige en bepaald onbegrijpelijke is echter dat de cerceris zich alleen van bloemensap zyn jong de larve daarentegen zich uitsluitend met insectenvleesch voedt Daar komt bg dat de moeder bij wie wij deze voorzorg bewonderen dit niet eens kan eten daar zij reeds gestorven is voordat haar jong wordt geboren Want zoodra zy er voor heeft gezorgd dat naast elk ei zich zooveel voedsel bevindt als do larve van bare geboorte tot hare verpopf ing noodig heeft heeft zij aan het doel van haar bestaan voldaan en sterft Komt hiorl y niet onwillekeurig de vraag op de lippen Wie heeft die plantenetende moeder geleerd dat haar kind een vleescheter zal zijn Volgens de waarnemingen van Carlet bezit de cerceris slechts de eene giftklier die raierenzuur afscheidt Door een merkwaardige mechanisme die tegelijkertijd als zuig en als drukpomp werkt zuig het insect eerst het gift een weinig op en drukt het dan in de wond Het offer wordt op deze wijze alleen in verstyving gebracht en blijft zoolang leven tot het wordt opgegeten Een tweede raadsel is het feit dat men als offer altyd slechts eene enkele categorie van insecten namelijk bupresten heeft govonden De entomoloog Fabre te Geneve heeft dit raadsel echter opgelost De cerceris is genoodzaakt wanneer zij haar slachtoffer wil verlammen diens zenuwknopen waardoor de bewegingen worden vorooizaakl te treffen Liggen de gangliën te ver van elkander verwyderd dan is een steek niet voldoende en de strijd moet worden voortgezet Maar de door de cerceris gekozen insecten zijn juisi zulke waarbij de gangliën zoo dicht bij elkander liggo dat door een of twee steken door een of twee giftdroppels de geheels veriamming der beweging wordt tot stand gebracht Te Haariem is Vrijdagavond een tweede zeer druk bezochte vergadering gehouden van veehouders en melk opkoopers Do plannen tot verhooging van de melkprijzen vonden aanvankelijk groobe tegenkanting van de zijde van het meerendeel dor opkoopors Vijftig van de aanwezige veehouders hebben hunne medewerking toeg ezegd tot dO oprichting van eene onderlinge vereeniging van veehouders en melk opkoopers ten doel hebbondo beider belangen te behartigen Indien de opkoopers zich daarbij aansluiten zullen deze met Mei de melk verkoopell voor 8 en 9 et de liter te rwijl de verhooging voor den veehouder in verband met de reeds gesloten contracten voor den melkverkoop met 1 Mei 1891 in werking zal treden Verschillende sprekers achtten eene scherpe contrêlo op de melk vanwege de gemeentebesturen zeer wenschelijk en by de oprichting der vereeniging noodzakelijk De hoofden der Bykawerkplsataen en fabrieken ressortoerende onder het Departement van Oorlog zgn verplicht in geval in de inrichting onder hunne directie een ongeluk voorkomt als bedoeld in de Arbeidswet de daar vermelde kennisgeving te richten aan den burgemeester der gemeente waar het ongeluk heeft plaat gehad terwijl zij tegelijkertijd van het voorgevallen ongeluk modedeeling doen aan do autoriteit met het toezicht op de inrichting belast die daarvan kennis geeft aan den Minister van Oorlog Wanneer de burgemeester die aan bovengemelde wet niet het recht ontleent om een onderzoek in loco in Ie stellen echter om te kunnen voldoen aan de op hum rustende verplichting met hot hoofd der betrokken inrichting in overleg wenscht te treden is deze laStsto bevoegd hem iu die inrichting toe te laten en in elk geval verplicht hem de verlangde inlichtingen nopens het voorgevallen ongeluk tij versohaffen Heefi bovenbedoeld overleg een ouderzoek in loco tengevolge dan geeft het hoofd der inrichting daarvan tijdig kennis aan de autoriteit met het toezicht op de inrichting belast teneinde deze in staat te tellen desverlangd bij het onderzoek tegenwoordig te zijn Buitenlaodscb Overzicht Volgens de Politische Nachriehten vordert do arbeid dor conferentie over het arbeidersvraagstuk in die mate dat reeds op i9 Maart hare sluiting verwacht wordt Alle drie do comnjissien kwamen reeds tot de botoekenisvolle besluiten dat de arbeid in de mijnen alleen verricht mag worden door personen bonen de 14 jaren dat de arbeid van vrouwen in het algemeen in onderaarsche mijnen niet mag worden toegelaten dat de arbeid van kinderen in de fabrieken onafhankelijk behoort te zijn van den overeenkomstig de wet geeindigden schooltijd dat nachtarbeid van kinderen onder de 14 jaren moet worden verboden dat in het algemeen kinderen niet langer dan zes uren dagelijks met tusschenruimten van minstens j uur aan het werk mogen worden gehouden dat in ongezonde gevaarlijke bedrijven kinderarbeid geheel moot worden uitgesloten Voorts is do noodzakelijkheid van Zondagsrust van alle kanten toegegeven bepaalde gevallen uitgezonderd waarbij het te doen ia om de continuïteit dur productie en ook nitgozonderd die bedrijven waarin slechts op bepaalde tijden des jaars gewerkt kan wordon Evenwel zullen ook in al zulke gevallen de werklieden minstens eiken tweeden Zondag vrij moeten hebben Generaal Von Caprivi kanselier van het Ouitecho rijk heeft zijn ambt aanvaard Terstond na zijn aankomst te Beriijn begaf generaal Caprivi zich naar prins Bismarck die zijn opvolger op de hartelijkste wijze begroette Wanneer Bismarck zal vertrekken is nog niet bepaald maar in elk geval is Bt zijn voornemen den Isten April zijn 769ten ve ardag te Friedrichsruhe to vieren Do niet Duitache bladen blijven nog altijd over het aftreden van Bismarck een ongunstiger oordeel vellen dan do Duitsche Men zou dat oordeel dus kunnen samenvatten dat de Keizer het aftroden van den Eijkskanselior althans vooreerst nog had moeten weten te voorkomen Wellicht kan eerst do geschiedenis geheel onpartijdig hierin uitspraak doen deels omdat men thans nog to veel onder den indruk is van de grooto verandöring deels omdat men later meer en in elk geval meer betrouwbare gegevens zal hebben Wij begrijpen niet waartoe het dient dat aan de pers zoo weinig behoorlijke gegevens worden verstrekt waardoor het voor het publiek ook voor het meest belanghebbende het Duitsche publiek een raden en gissen blyft De feiten ziet men de verklaring waarnaar wordt uitgejien is geheel onraUedig zelfs de officiouson zijn ditmaal niet op Hoogte en sproken niet alleen elkander maar ook wel zichzelf tegen Zoo vertelde de Norddeutsohe gisteren dat er Volstrekt geen moeite is gedaan om Bismarck van zijn besluit terug te brengen wat in dien vorm zeker minder juist is Indien dit af t geval is dan heeft men do reden wel hierin te zoeken dat de kanseliercrisis reeds geruiraen tijd heeft bestaan en eerst in de laatste Jagen een raeér aouten vorm heeft aangenomen Overigens laat het zich verklaren dat de Duitsche bladen niet alles zeggen wat zij voelen zij kunnen dat moeilijk met het oog op den Keizer ey moeten dus veel verzwijgen of uit vaderlandsliefde of omdat de pers niet vrij is Wie Biènarck is heeft hij bewezen in de geschiedenis der laatste jaren terwijl achter de toekonist van Keizer Wilhelm II oen vraagteeken wordt gezet De grootste optimist zal niet kunnen ontkennen dat de jeugdige Vorst in elk geval te veel tegelgk over hoop haalt wat tot minder gpistige vermoedens omtrent zijn psychisch vermogen aanleiding geeft En juist die vele ingrijpende hervormingen schier allen tegelijk moeten wel Bismarck tot hot besluit hebben gebracht dat het tijd was dat hq ging Hervorming tu it oei e rerlioa dingen hervorming van den militairen dienattyd hervorming van het ryksbestuur om slechts de voornaamste punten te noemen dat is wel wat veel en er is niet veel levenservaring noodig om bij zulk een hervormingsmanie niet te vreezen voor verwarring zonder eind Alleen aan buitengewone genieën zou het in zulke gevallen kuqnen gelukken den wagen recht en in t spoor te honden en voor zoover men kan oordeelen kan men in den jeugdigen Keizer zulk een buitengewonen aanleg niet ontdekken Het schijnt nog onzeker of graaf Herbert Bismarck blijft zijn benoeming tot Minister van Buitenlandsche Zaken getuigt van den wonsch des Keizers hem te behouden maar de zoon moet te kennen hebben gegeven dat hij liever met zijn vader ging En daar kan reden voor rijn Herbert is zeer intiem met zyn vader en kan wel evenals hij de overtuiging hebben verkregen dat het wgsste is den Keizer voorloopig met rijn hervormingsmanie alleen te laten De ïost en de Nat Zeit noemen Hatzfeldt ambassadeur te Londen als eventueelen opvolger van graaf Herbert uit welk bericht men op zichzelf reeds moet opmaken dat het blijven van Herbert onzeker is Men wil opgemerkt hebben dat de Keizer bij de ontvangst van don Prins van Wales graaf Herbert in t oog loo pond beleefd handelende In gewone tijden zou de komst van den Engelschen troonopvolger te Berlyn een zaak v n grooto beteekenis geweest zijn De bevolking is echter nog zoozeer onder den indruk van Bismarcks aftreden dat er nauw notitie van genomen werdi Uit den toost op bet galadiner uitgebracht op den Prins an Wales moet men opmaken dat het indertijd gelukt is Engeland als mede vredobewaarder in de triplo alliantie op te nemen Do Prins van Wales betrachtte in zijn antwoord de noodige voorzichtigheid Schoon de naam van den nieuwen Kijkskanselier weinig Duitsch klinkt was zijn vader toch een Berlijner en wel lid van het hooggerechtshof ïlet geslacht stamt af uit de familie De Caprora de Montecululi Georg Leo Von Caprivi werd den 24 Febr 1831 te Berlijn geboren Te Londen hebben de voornaamste leden der conservatieve partij onder leiding van lord Salisbuiy een vergadering gehouden ter bespreking van den politieken toestand Aanwezig waren 80 leden van het Hoogeron 211 leden van het Lagerhuis De premier leidde de bespreking in met eén rede waarifi hij de plannen der rogeering uiteenzette In de eerste plaats achtte de regeering het noodig de ontwerpen tot verderen aankoop van land in Ierland on tot regeling van de fieudon quaestie in Wales in deze zifting af te doen Lord Salisbury spoorde daarom de afgev ardigden aan zoo zuinig mogelijk te zyn met den parlementairen lijd en de aanneming dezer ontwerpen niet te vertragen door het indienen van amendementen welke slechts punten van ondergeschikt belang betreffen Ten slotte verklaarde de minister dat alles wat over de aanstaande ontbinding van het Parlement verteld werd ongegrond is De regeering wenscht volstrekt geen ontbinding vóór den gewonen tijd Aan de overwinning welke do oppositie onlangs by eenigo aanvuUingsverkiezingen behaalde hechtte lord Salisbury weinig waarde daar de uitslag der eerstkomende verkiezing niet alleen afhangt van den uitslag van enkele aanvullingsverkiezingen Niettemin spooi flo lord Salisbury de conservatieven tot eendracht aan opdat zy hun stelling kunnen handr haven Na slechts vier dagen geduurd te hebben is de groote werkstaking der kolenmijn erkers reeds geëindigd én wel gelijk de verdeeldheid dnder de patroons verwachten deed met de schier oavoorwaardelijke zegepraal der arbeiders Alleen hebben deze laatsten zich laten welgevallen dat de tweede loonsverhooging ten bedrage van 5 pCt niet op 1 Juli maar paa op 1 Augustus e k zal ingaan Afloop van Opeabare Verkoopingen van Oaroerende Goederen VEILING 24 MAART in de Harmonie Winkelhuis Kleiweg Wyk E No 1 ƒ 7000 k Mevrou de Wed A Oosthoek geb van Dam te Alfen Pakhuis en Bovenwoning Nieuwsteeg E No 12 en 12a ƒ 2295 k G W Soos Winkelhfcs Gouwe 0 No 161 ƒ 3550 k G Haagsman i Huis Lange Groenendaal I No 116 ƒ lïOO k A N van Wijk Idem Is voen I 117 ƒ 1600 k H J Vonk Winkelhuis Doel steeg L Ï30 ƒ 1926 i G van der Zwalm 14 de ütreohtscho Don Ze Woonhuizen en Erven in de Boelekade R 39 tot en mef 39 3590 koopers J van