Goudsche Courant, donderdag 27 maart 1890

4180 Donderdag 27 Maart 1890 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentielflad voor Gouda en Omstreken Oe Inaending van advertentiön kan gescbieden tot éón uur des namiddags vao den dag der uitgave den bouwman C v d D te Zevenhuizen Hoewel de brand zich eerst zeer ernstig diet aanzien daar de berg slechts 1 ft 2 Meter van de met een rieten dak gedekte woning verwijderd is mocht het toch door het krachtig optreden der brandweer gelukken de woning te bewaren een bedstede daarin geraakte tengevolge van dd groote hitte in brand Het hooi isr verzekerd de oorzaak onbekend Uit het Westland In het vorige jaar werd door vele verbouwers van eetaardappelen in Groningen eene nieuwe wijze van grondbewerking voor die teelt gevolgd welke uitstekende uitkomsten heeft gehad De oude wijze van bewerking kwwi geheel overeen met de manier van handelen die in Aet Westland gevolgd wordt doch ten vorigen jare zijn velen in het najaar het land voor de aardappelteelt bestemd gaan spitten In t voorjaar werd de aldus behandelde grond gemest waarbij do mest niet diep 7 a 8 cM werd ondergebracht nadat zij eenigen tijd op t land gelogen had Nadat nu de aardappelen gepoot waren werd er geégd oro de gaten ritéirt te krijgen en tegen het opkomen herhaalde men nog eenmaal deze bewerking waarna geen werk meer aan den akker te verrichten viel Het voordeel van deze handelwijze is vooral geleyen in de grondj eworkiDf Het onkruid kwam nu veel minder voor doordien het reeds in de herfst word vernietigd en voor t grootste deel tot verrotting overging waardoor men in t voorjaar veel meer klaar land had en weinig behoefde schoon to maken Voor de werkverschaffing en de geregelde verdeeling der werkzaamheden bleek do nieuwe handelwijs uiterst voordeolig In den laten herfst had de arbeider nu nog wat te doen wat anders meestal niet het geval ia terwijl in t voorjaar het gebrek aai werkkrachten dal zich bijna altijd en overal doet gevoeleo minder groot was De vruchtbaarheid van de op de vermelde wijze maar t was of Geert verdriet had en er slecht begon uit te zien hij werkte echter vlijtig was zorgvuldig voor t vee en gedienstig voor allen doch voor de kinderen was hij zachtmoediger dan eene vrouw uren lang kon hy a Zondags met hen spelen of t kleintje dot nog zwak bleef dragen Grietje begon intusschfn de vervolgingen van Klaas lastig te vinden de schroomvallighoid van Geert verdroot haar iedereen plaagde haar met haar be chroomden vrijer en zij geloofde dat zij hem een beetjn moest voorkomen maar hoe Op Zekeren avond kwam Klaas dronken thuis t was al meer gebeurd en t begon den boer te vervelen Hij sprak er met do vrouw over en t gevolgwas dat zij besloten Klaas met Allerheiligen telaten vertrekken en Geert in zijne plaats als knechtaan te nemen Dat Klaas boos was spreekt vanzelf en hij zwoer dat hij het Geert betaald zou zetten I Eenige dagen later ging Grietje s avonds naar t land om te melken Geert vergezelde haar Het meisje was tegen hare gewoonte onvriendelijk zwijgend liepen zij naast elkander voort Geert keek haar gedurig verwonderd en ongerust aan eindelijk sprak hij haastig Griet wat scheelt er aan beu je ziek heb je verdriet heeft Klaas tje lastig gemaakt Zij wendde t hoofd af en bleef zwijgen Om Gods wil Grietje zeg mij toch wnt eraan scheelt herhaalde hij dringeijder politie op on de rust werd eerst hersteld toen de militaire maoht aanrukte en nn de wapenen gebmik maakte In de gegeven omstandigheden worden deze ongeregelheden veel bespraken De Nat Zeit zegt dat de politie agent door de sooiaal democraten is vermoord Do moord moot hebben plaats gehad in een huis dat de B§ dut wilde doen ontruimen en waar hij met revolverschoten en dolksteken werd ontvangen Een bekendmaking is aangeplakt inhoudende dat de militairen bevel hebben ontvangen om ingeval van verzet dadel k vuur te geven In de fabrieken is afgekondigd dat iedere werkman die aan een oploop deel neemt voor goed wordt ontslagen Ofschoon nu ook het Engelaobe Heerenhuis het rapport der Parnellcommissie heeft afgehandeld is toch de lersohe quaestie nog niet uit De heer Parnell heeft bij het Lagerhuis een voorstel ingediend om na een onderzoek in te stollen naar de vervalschte brieven van Pigott en de heer Gladstone heeft doen weten dat hij dit voorstel steunt De regeeringspart en zullen wel doen met te zorgen dat niet meer tgd met dezen vruchteloozen strijd verloren gaat Te Londen zijn berichten uit Petersburg ontvangen dat wanordel gkheden zijn ontstaan onder de studenten aan de hoogeschool voor landbouw te Moskou en dat 500 personen in hechtenis zijn genomen De stadenten vroegen herstel dor vrijzinnige reglementen van 1863 De troeprfn bewaakten den toegang tbt de hoogeschool Bij de gemeenteraad verkieztngen te Weenen hebben de liberalen weer een gevoelige nederlaag geleden terwijl de partg der anti semieten is versterkt Deze partij maakt nu bijna de helft van den Gemeenteraad uit PETROLEUM OTEEai GE van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 8 10 April Me en Junileveriüg 8 September October Novemberen Decemberlevering 8 16 Hureftrlijlte Sraod GEBOREN 2S Murt Jx aea Joseph onde t J NieoweahDiKD feD C P TruljeB Kartholomeu ottdirs D de Ronde eu J Kabonw 24 Pieter Jozef ouders M aa As es C vkn der Post Johanna Mana ooders P Scholten en J Sprait Loniza oudera M HoogcDSteger en C aan der Kmd OVERLEDEN 22 Maart J Ankes 62 j 23 J C Uker eld S2 j J J Bekkers 7 ir Haastrecht OVERl EDEN G Bakker U m N aiT Dam 9 m GEHUWD W Both eo A Verweij Zevenhuizen OEBOHEN leontje oaders D an Jer linden en N Dekker Cornelia ouders J de Vos en J ran Bergen Braaenboer OVERLEDEN T J Gelderblom 3 jaar T Verhoef 3 jaar ONDERTROUWD W A tan den Berg en M aan Bergen Bravenboer GkHUWL C aan der Wilt en N Ruber ADVERTENTIEN GEVRAAGD een fatsoenlijk voor halve of heele dagen niet beneden de 16 jaar Adres Bureau dezer Courant HOOGSTRAAT A 130 Speci aliteit in Corsetten Ondergoied Kousen VOOR Dames en Kinderen Uitzetten voor de Luiermand HANDSCHOENEN enz N I E U W Ë Dassen en Linnengoed A V o Az Kleiweg E 73 en 73 Broeken en Borstrokken voor Mannen Vrouwen en Kinderen Nieawe zeer voordeelige kwaliteiten SCHENK Zn Meltknobbels HoomvlUê Huideelt Wratten enz worden in 7 i 8 dagen tgd geheel verwflderd zonder de minste p n te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste hnid Pr per flacon met penseel 50 ets AlUén ecfu bg B SCBOLTEN Coiffeur Eisch de bandteekening van A v TDIJLL ABSHAUBBir JS of Anti Rhumatische Watten genezen ontwgfelbaar alle Igders aan maagkramp bootd schouder pgn of welke kwalen meer van Kbumatischen aard zgn en door koude ontstaan Prijs 30 ets per pakje met gebruiksaanwijzing Hootddepot te Delft bij A BSEETVELT Az en verder verkrggbaar bg C B Verheul Oudewater A Bos Berkel J van Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen üebr KaulingBodegraven IC Oosterling Haastrecht Gebr Kauling Woenlen G V d CJeur Waddinxveen T i G van Deth Mej de Wed Bosman Gouda W F J denUijl Schoonh A Prins Zevenhuisen M J Ooudkade Boskpop O Hoogendijk Cappelle S v d Kraats Bleisivyk SPECIALE INRICHTING vooïfietuitstoomen en verven van alle soorten AMEUBLEMENTSTOFFEN VITRAGE en TULLE GORDIJNEN worden uitgestoomd ook CRÈME geverfden naarde Nieuwste Methode geappreteerd Depot te GOUDA Tiendeweg Pima Wed BOSMAN Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk z Dr Retau s elfbewaring Hollandsche uitgave met 27 afb Prijs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelijke gevolgen vftn deze ondeugd lijdt moet het lezen de oprechte leering diehet geeft redt jaarlyks duizenden van eenzekeren dood Te verkrjjgen bij het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland u IF Gouda Snelpersdruk van A Brinkman Zook Maltose of Mout Sidker Op de Bakkery Tentoonstelling te Bohaard AugnstQS 1889 werd de MALTOSE bekroond mei iüa OOVDbN MEDAILLE Aan geen andere Stroopgoort viel een hoogere pnderscbeiding ten deel Bergen op Zoom Société HoUandaise de Maltose i De Directeur a J C HOOGENDIJK i Algemeen erkend als het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem 1 Mond en Tandziekten zooals het los worden doï tanden tandpijn ontsteking zworen bloedend tandvjeesoh onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden eker voorkomen en genezen door het dagelgk gebruik van het eohte K K Hof Tandarts Dr P O P P c Anatherln Ui t Vt t i Mondwater in aanmerkelijk vergrootte flesschen voor 60 enU 1 20 en 1 75 hetwelk gelpt jdig aangewend met Dr POPP g Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en sohoo houdt Dr POPP s Tandplombeersel l r POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden 1 Venus zeep en Zonnebloemen zeep POPPS Gekristalliseerde en Twnsparant Glyccrlnezeepen zijn de fijnste Toilet im gozondheidszeepen welke ook een verwonderlyken witten tint te weeg brongen l De namaakaels van Anatherin Hondwater verwoesten de tanden binnen korten tijd VB Dr J G POPP Weenen Depot te GOUDA j J Q ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumoriewinkel van Nederland Mm verlange mldruiielyi Dr POPPi echte Preparaten en neme geene andere aan Alom te bekomen SE mmi SLA2EN of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazeu der cartont ekeningen enz waarbij toegevoegd een afzonderlijk levens bericht der beroemde Glasschilders de Gebroedem Dirk en Wouter Crabcth CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architeet en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht P r ij s 80 C e n t s A BRINKMAN Geen grijs Haar meer De nieuwe LONDON is de beste van alle bestaande parfumeriën om het gr ze haar binnenenkele dagen te doen verdwgnen Maakt het haar glansrijk en zachten verft niet Pr s 85 cent perflacon en 1 50 per dubbele flacon Alleenverkrijgbaar te Gouda bij J H C HÜINCKF Hi 122 Hoogstraat 123 Advertentiën in villeBiltnen en Buitenlandsche Couranten worden dadetgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOOÜI te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen De if rgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Akoaderlijke Nommers VIJF CENTEN BINN ENLAND GOUDA 26 Maart 1890 Tot deskundigen bij de akte examens in de prov Zuid Holland zijn benoemd de heeren Voor rekenen C v Swieton hoofd eeuer openb school te s Hage G v Hemert hoofd eener openb school te Gorinohem J Gouda hoofd eener openb school te Gouda A op de Laak hoofd eener bijz school te Noordwijkbuiton Voor Ned taal K E v Eijsinge te s llage J v d Maat te Sommelsdijk G Overeem Je Brielle B Leopold te Gouda allen hoofden van openbare scholen Voor aardrijkskunde en muziek G Ouwerkerk Gorinchem A W Vaandrager Schiedam beiden hoofden van openbare scholen Voor geschiedenis W de Vletter hoofd eener openbare school te s Hage H MulAer hoofd eener bijzondere school te s Hage Kennis der natuur C Kamerbeek hoofd eener openb school te Eotterdam A J de Lange hoofd eener bijz school te Leiden Paedagogiek 1 M Mulders hoofd der openbare school te Zwijndrecht E E Eijkens oud direcleur der opgeheven rijkskweekschool te s Hage Den heet J de Bruijn te Gouderak werden op de tentoonstelling te Eotterdam van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw wrschillende prijzen toegekend voorjgde door hem ingezonden kuif kippen Spaansche kippen en boereneenden Voorts kregen prijzen de lih J Schilt te Stolwijk H Stolk te Nieuwerkerk a d Usel en T Eiok Bzn te Ouderkerk a d Usel jiMaandagavond 6 uur ontstond een hevige brand in de hooiberg staande bij de woning bewoond door FBViLLBTOIil GEEBT WILLEMSEI MX JACfltlES 2 Zij had goed school gogaan en vond behagen in de verhalen van Geert die blijkbaar veel gelezen had daarbij was hij jrriendelijk en bescheidea terwijl de ruwe galanterie van Klaas haar hinderde Een paar keeren had zij Geert met eene boodschap naar hare moeder gezonden en eens had zij hem gevraagd om haar s avonds daar te komen halen omdat het zulk i w weer was maar daar was t bij gebleven en zoo Geert al iets meer voor haar gevoelde niemand merkte er iets van alleen sohe en het dat hij nog stiller was dan in het eerA Óp zekeren dag kwam de veldwachter rerf oploopen en toen hij Geert zag vroeg hij waarom deze niet met zijne papieren bij don burgemeester was geweest Ja dat is waar ook antwoordde Geert doch Klaas die er juist bij stond zag dat hij ontstelde Den volgenden dag ging Geert naar het raadhuis n er werd verder niet over de ziak gesproken De dagen volgden elkander eentonig en rustig op ADVERTENTIE worden geplutit van 1 5 regels ï 50 Centen iedere legel meer 10 Centen GBOOTE LSTTBR8 worden berekend naar pltthtsmimte Bovendien worden alle Advertentien grati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni bewerkte akkers was uitnemend en ofschoon er met één enkele proefneming nog geen vergelijking is te maken met vorige jarea is het toch hoogstwaarschijnlijk ddt de nieuwe bewerking in t voordeel zal zijn an beschot en hoedanigheid Jf Ct In een ingezonden stuk in de N R O deelt dr C L van der Burg te Laag Soeren woonachtig mede dat de geheimzinnige slaapziekte voor hem die de ziekten welke in het heete klimaat voorkomen bestudeerde geen onbekende is De naam r nona is hem echter niet bekend De ziekte uit zich voornamel k door een onweerstaanbareu aandrang om te slapen en door voort durend krachtv liea Zij was tot nog toe alleen bij negers waargenomen teridil één geval dat eMarduei bij een Europeaan meent te hebben gezien waarschijnlijk geen slaapziekte was De ziekte is alleen bekend uit een betrekkelijk klein g eelte van Afrika en wel vooral in het Kongo gebieiy ia het binnenland van Senegal en der Goudkust in GrootBsssam en Sierre Leona Sommige der geneeshoeren die over de slaapziekte hebben geschreven zien in haar een der vormen van kwaadaardige moeraikoorts maar anderen houden haar voor een goed gekarakteriaeerden ziektevorm van het zenuwgestel De mogajijkheid van het voorkomen dier aandoening kan z i intusschen niet betwijfeld worden al heeft men ze tot npg toe alleen bij negers waargenomen en al is de eigenlijke aard ervan niet met zekerheid bekend De ook voor andere ziekten soms zoo moeilijk te beantwoorden vraag df de slaapziekte besmettelijk is heeft nog geen goede oplosaing gevonden want het feit dat achtereenvolgens verschillende leden van een huisgezin kunnen oangetaat worden is toi het aannemen der beamettelijkheid niet voldoende Wat me scheelt Eene mooie vraag Geert denk je niet dat ik t zie dat je verdriet heht ener slecht uitziet en al stiller en stiller wordt eodat nu de baas en de vrouw zooveel met je ophebben en je met Allerheiligen vaste knecht wordt en de kinders kiJk de vrouw is soms jaloersch als ze ziet hoe zij je naloopen en ontvangen en en Zij verborg haar gelaat in hare handm en zweeg Geert had haar niet aangezien terwijl zij sprak nu echter wondde hij zich om legde de hond op horen schoud er en sprak bijna fiuisterend Stil Grietje houd ja bedaard meid Jeweet niet je kunt niet weten hoe dankbaar ik benvoor al de goedheid die ik van allemaal ondervind en menigmaal dank ik er God voor Maar verdrietheb ik meer dan ik zeggen kan en toch ikmoet het geheel alleen dri n niemand kan mü helpen Zij had liare honden ran voer haar gelaat weggenomen e zog hem oon terwijl er tronen in hare oogen welden toen legde zq hare hand op de z ne en fluisterde Niemand Geert Ik ook niet Neeo Grietje neen riep hij bijna woest vraag het niet wensch het niet O God liever stervfen dan t haar zeggen hij liep met groote schreden weg tiiet do handen voor zijn gezicht hij waggelde struikelde over een wortel en viel Het meisje stiet een gil uit en snelde naar S Jf wii MilH iw RW1 Tü J jX J J tL j