Goudsche Courant, vrijdag 28 maart 1890

vi J tv 4181 dl i i eo 1 d iJ VrOdag t lÉÜui GOUDSCHE COURANT ieuws en Advertentieblad voqr Gouda en Omstreken De iniandlng yan adyertentiön kan gesolileden tot één nur des namiddags fan dan Boomkweekerijen te Voorburg VAN W C HOOGEINDIJK Crroote voorraad Hozen Heesters en Coniferen Vrncfatboouieo Opgaande Boomeii Plantsoen enz in vele verscheidenbeden Aanleg van Tuinen en Buitenplaatsen JLeverantien genchteden franco Gouda Aanbevelend W C HOOGKNDIJK Openbare Vrijwillige Verkooping EcnO DiCRSlbode te GOUDA in iHn Schaakbubo op den Kleiweg ten overstaan van den Notaris REIJNUER8 te Zevenhuizen bg veiling op WOENSDAG 2 APRIL 1890 en bg afslag op WOENSDAG 9 APRIL d a v telkens des voormiddags te elf nren van een hecht sterk zeer aangenaam self In dit opziolit rerdient rooral opmerking een artikel in de Monung Pott die geacht wordt de meening van den Ëngelsohen premier Lord Saliabury weer te geven Nu prins Bismarck is afgetreden acht de MortiïHii Post het bezoek ran den prins van Wales te Berlija van bijzonder gewicbt want dit is het bewgs dat Engeland weer in den raad der groote mogendheden is opgetreden Zonder liin onafbankelgkheid op te geven zal Engeland weer meer deelnemen aan de oplossing der Éuropeasche vraagstukken en wel op den grondslag dien keiler Wilhelm in zyn toespraak heeft aangeduid Ook aan verzekeringen dat het drievoudig verbond door prins Bismareka heengaan niet zal lijden ontbreekt het niet Indien de Time goed is ingelicht heeft keizer Wilhelm reeds uitdrukkelijke verklaringen in dezen geest te Weencn en te Home afgelegd maar ook indien dit niet is geschied bestaat er geen reden om aan te nemen dat de vredepolitiek van het drievoudig verbond na Bismarcks ontslag eenige wijziging zal ondergaan De vooruitzichten voor het behoud des vredes zijn nu zelfs nog gunstiger geworden nu het meer en meer blijkt dat ook Engeland met zyu machtige vloot het streven der midden Europeesche Staten steunt De Belgische Kamer die in de vorige week besloten had ook s Maandags zitting te houden teneinde met het oog op de korte zitting tengevolge van de periodieke verkiezingen in Juni des te sneller door haar opgehoopte werk te komen heeft eergisteren als teekec vaii h uw over het overlgden van haar oudste lid den kanunnik De Haerne de zitting opgeheven Hiertoe nam zij het besluit op voorstel van den qualeur De Jonghe d Ardoye gelgk ook om Woensdag geene zitting te houden maar ui atrpore aan de j lechtige uitvaart van mgr De Haerne deel te nemen en eindelijk dat evenals indertijd bg den dood van Charles Rogier de begrafenisplechtigheden op openbare kosten zullen plaats hebben In korte maar velsprekende bewoordingen werd aan de nagedachtenis van den overledene hulde gebracht duor den heer Tack onder voorzitter der Kamer die het praesidium waarnam door den heer Nothomb namens de recbteregde en door graaf de Kerchove namens de linkerzijde In Denemarken duurt de strijd tusschen Kamer en regeeriog voort De Minister van oorlog generaal Bahnson heeft het ontwerp tot beveiliging van Kopenhagen van de zeezijde waarover de strijd loopt teruggenomen maar trok in de plaats daarvan een krediet uit hetwelk tot hetzelfde doel zal worden besteed De Deensche bladen zijn bet er niet over eens dat de Regeering door deze wijziging in haar plannen het verschil lusschen het ministerie en de liberale meerderheid in de Kamer uog grooler heeft gemaakt KaDtongerecbt te Gouda Zitting van 26 Maart 1890 De volgende personen zijn veroordeeldWegens afwezigheid van een dienstplichtige bij de brandweer bij gelegenheid van brand D S J van V en P K te Nieuwerkerk aan den IJssel tot 2 of 2 dai en hechteuis ieder Wegens jachtwetovertreding C van A te Bleiswijk tot ƒ 3 of 2 dagen hechtenis Wegens openbare dronkenschap D S C C en H C te Gouda ieder tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis Allen zijn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar bij lijfsdwang van één dag PETROLEUM iNOTEERINGEN van de Makelaars Caotzlaar Schalkwijk te Kotterdain De markt was heden onveranderd Loco Tankfust 8 10 jMaart April MeiJuni en Juli levering ƒ 8 Angustus levering ƒ 8 05 September October November en Decem berlevering ƒ 8 10 ADVERTENTIEN GEVRAAGD te Anuterdam een flinke WERKMEID die genegen ia met kinderen om te gaan zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden tegen primo Mei s s o 100 galden Mevrouw TAFELKRÜIJEB Zwanen burgerstraat 51 nOen 21 i i Maart orerleed te Gouda pIot aeliug onze innig geliefde Vader en Aan behuwdvader de Beer J ANKER Cz in den onderdom van 62 jaar en 4 maanden Zyne Kinderen en Aanbehnwdkindereo N RENEMAN Ankkb D BEiNEMAN A IJFF Ankib C IJFF Baanrecht 35 jj jggg Drubrugge Eeniyg en alqemeene kennügeving TE KOOP aangeboden een WIKKËLOPSTAKD en drie zoo goed als nieuwe JALODSIEN Adres Zengestraat No 86 Dames die Hoeden te WASSCHEN VERWEN of te VERVORMEN hebben wordenbeleefd verzocht ze zoo spoedig mogelyk telaten bezorgen bg J S FAURE Schotel voorheen Gez RIJKEN Turfmarkt 248 Aan dit adres bestaat gelegenheid tot plaatsing van een net LEER MEISJE gelegen gemerkt No 59 aan de Lage Gouwe te Gouda bevattende vgf Kamers Keuken grooten Kelder Zolder en verder alle gemakken ineen wel ingerichte woning vereiscbt Kadaster Sectie fl No 1444 groot 87 Centiaren Grondbelasting ƒ 19 57 Betaling 1 Mei 18 0 aanvaarding 1 Juni d a V of zooveel vroeger als met den verkooper zal kunnen worden overeengekomen Te bezichtigen twee dagen vóór de Veiling des morgens van 10 12 en des namiddass van 24 nnr Nadere inlichtingen zoo bg den eigenaar den Heer F W clUDIWG te Gouda als ten kantore van genoemden Notaris Gouda Snelpersdruk van A BaiNKuaji Zoon Openbare Verkoopin op VRIJDAG 11 APRIL 1890 8 voorm 9 unr aan de Boowmanswoning wgk I nr 6 te Stein gea Reeuwïjk nab het dorp Haattrtcht ten overstaan van Notaris MONTIJN te Gouda om contant geld van 18 kalfdragende of gekalfd hebbende liOËIJEL mei 1 gniste Vaars eenige Kalveren 1 Zeng Biggen Bouw en Melkgerecdschappen Tilbnry Tentwagen 2 Blokwagens 1 @ mal wielde Wagen 1 Driewielde Kar 2 Schonwea Eene party HOOI Brandhout enz Meubilaire Goederen en hetgeen verder te voorschijn wordt gebracht Er wordt verlangd VERZORGING en INWONING voor een van 6 jaar in fen net en klein gezin te Gouda tegen nader overeen te komen conditiëo Brieven franco letters G H aan G HUIJSMAN Jr te Anuterdam 117 Jacob van Campenstraat biedt zich aan tegen 1 Mei voor KEOKENMEID of MEID ALLEEN P G van goeds getuigen voorzien Adres franco brieven onder No 1983 aan het Bureau dezer Courant OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING Ie Capelle a d IJssel J L op DINSDAG 1 APRIL 1890 Ifggf svóórm 11 nor ten Koffiehuizen van W DE WIT op het dorp ten overstaan van Notaris MONTUN te Gouda van Een HUIS c a waarin beklante BROOD BESCHUIT en KLEINGOEDBAKKERIJ wgk B nos 60 en 61 te Captlk aid IJtael ten westen van het dorp binnendgks nabg de Oude plaats kadaster Sectie B nos 3703 3720 eO 3721 groot 12 Aren 97 Centiaren Aanvaarding 1 Mei 1890 Nadere information geven Nots MONTIJN voornoemd en de eigenaar de Heer J VERBOOM Az te Ouderkerk aid IJtael Breeder bg biljetten 1 00 f 06 vitgave dezer Coarsnt geschiedt dagelgkt met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgi per drie maanden ii 1 25 franco per poit 1 70 Aisoaderlgke Nommen VIJF CENIXRt Coopera ti©II In de tweede plaats kan door overdreven en onoordeelkundige toepassing van het ooöperatiestelsel bedoeld zgn het verkoopen aan nietleden Daargelaten de vrae of in kleine plaateen winkelvereenigiogeu kunnen in stand bigven wanneer het debiet beperkt wordt tot de leden allieen komt het ons zeer twijfelachtig voor of verbod van levering aan niet leden uitvoerbaar is Wie toch kan beletten dat een lid op zgn naam koopt voor eenniet lid Controle daarop is in een winkel eenvoudig onmogelgk en de bepaling dat alleen door leden kan worden gekocht zou spoedig bigken een wassen neus te zgn Indien men inderdaad wat sommigen wenschen kon bewerken dat aan ooSperatieve vereenigingen de verplichting werd opgelegd haar waren alleen aan leden te leveren dan vreezen wij dat de concurreerende winkeliers in slechter toestand zouden komen Er zou dan geen reden meer zgn de prjjzen te honden ongeveer op dezelfde hoogte als de goede winkels nieu zou met eene zetr kleine winst tevreden kunnen r ijn juist voldoende om de kosten goed te maken het gevolg zon zgn dat de prijzen in de coöperatieve winkels belangrgk lager waren dan in de particuliere en deze zoudeuweldra Igden onder eene moordende concurrentie daar een groot deel van het publiek zich vnn de gemakkelijk te verkrggeu tusscheokomst van leden zou bedienen om waren te betrekken uit de magazgnen der vereeniging Uit het oogpunt vau FEVILLETOJM GEEET WILLEMSEK JAC4IJE8 d Alleen weet ik dat op zekeren avond t was koningsverjaardag en we hadden allen oranjestrikjês op onze petten toen wo op school kwamen vader heel vreemd thuis kwam en boos was toen moeder hem koffie wikle geven en dat hij mij naar de herberg wilde zenden om jenever ofschoon het al tien uur was ea geweldig stormde en regende Moeder zond mij naar bed Den volgenden morgen heette vader ziek en ging niet naar zijn boer Dat was t begin van onze ellende Dergelijke tooneelen hernieuwden zich gedurig de huiselijke vrede leed er onder ofschoon moeder I altüd veel van vader hield en altijd partij voor hem trok als de een of ander iets van hem zeide De achteruitgang werd echter merkbaar Toen ik dertien jaar oud was verliet ik de school en kwam bij een boer om zoo wat van alles todoen dat gaf wel niet veel maar toch iets wnnt vader kon soms niet worken als hij s avonds te lang in de herberg gezeten had hij raakte ook van zijn boer publieke moraliteit komt het ons wenschelijk voor dat verkoop aan niet leden behouden bigft Dan heeft men geen aanleiding om den prgs der waren te stellen ver beneden den marktprijs en de gewone winkelier heelt jilleen te doen met eerlgke concurrentie waartegen een kundig en soiled bandelier niet op sjiet De coöperatieve vereenigingen mogen Istrjjd voeren tegen winsten te verkrggen dow het leveren van minder goede waren evenzeerijegen eterke opdrijving van prijzen maar door ti verkoopen zonder winst vermoordt men elW eerlgke concurrentie en dit mag het streveii niet zijn De kracht der vereenigingen moet vooral gezocht worden in het leveren van eerste qualiteit waren doch op een matige winst raag en moet bg de berekening der prjjzen gerekend worden De te maken winjit kan dan langs een omweg ten goede der leden komen door hun aan liet einde van het boekjaar uitkeeringen te doen of waren gratis af te leveren Op die wjjze wordt de directe en scherpe concurrentie ook bij verkoop aan niet leden voorkomen terwjjl aan de leden de loordeelen der spaarkassen op practische wjjze wordf n geleerd Vooral het bij de coöperatieve winkclvereenigingen in zwang zjjndc stelsel van contante betaling lokt ons aan gaarne zouden wij zien dat zulks werd nagevolgd bij den gewonen winkelier Het geven van crediet wat in kleine winkeh maar al te veel geschiedt is voor kooper en verkooper beide niet zonder gevaar Men maakt gomakkelijk schulden men koopt vaak wat men niet dadelijk behoeft de winkelier moedigt dit zelfs aan maar bij de ver van daan zwierf van den een nar r den andor en had soius in t geheel geen werk en had hij het dan verdronk hij een deel van zijn daggeld Wij begonnen armoe te lijden en zagen er soms vuil en gehavend nit Eindelijk t was in Maart werden mijne beide zusjes ziek wat ze scheelden weet ik niet meer Den ganschen dag was er natte sneeuw gevallen en toen ik t huis kwam zond moeder mij naar bed daar ik den volgenden morgen weer vroeg weg moest on zij mijn daggeld boe klein ook toch niet missen kon Togen half tien kreeg een van de meisjes eeno stuip moeder was radeloos misschien zou de dokter nog wel eens willen komen als zij t heel vriendelijk vroeg want ze had hem altijd prompt betaald Ze zond mijn broertje er heen t kind was e f jaar ik zie hem nog met zijn blonden krullebol en zijne blauwe oogen Voorzichtig mannetje en gauw loopen hoor riep moeder hem nog achterna t Werd tien uur misschien wss de dokter uit en bleef de kleine jongen op hem wachten half elf vader kwam thuis dronken als altijd en begon zoo te razen dat ikwakker word on naar beneden sloop Ik beslootnaar den dokter tn gaan het duurde lang eorik gehoor kreeg Ja hij w s thuis maar erwas niemand om hem geweest O die nacht Ik vloog naar huis vader m zwaar te snorken de stuip was bedaard Ik riep een buurman op wij zochten en riepen ADVERTS TISN worden geplaiM I van 1 5 regels it 50 Centen iedere BMel mee 10 Cetten GROOTE LBTTlftS wo en bereken aar plaatsmimie ij 1 I Bovenldien worden Mie Advertentien fiCral éa opgenomen in hf AÓVERTyjNTIKB T I p t Ivelk des MaaJdagl versclfent il ft dagl m der nit evening blijkt niet zelden dat j et pea et iknjbèidei nadeel is gewtlest De kodper Ontwa iiLt hg zijne jSnanctéiele kracht heeft ovéjaabat de verkooper komt tot d ontdekkinjo hg de soliditeit van enkele zijner afneméil eft overschati De kooper geraakt in sChall Séii de verkooper gaat failliet bg vele schat deposten Aanmoediging van g reede betalingi is een stelsel dat der maatachappg ten goedekomt en het zjjn vooral de coöperatieve ver i i eenigingen welke dit stelsel bevorde en In de derde plaats kwam ons voor den geest de deelneming van meergegoeden aan Eigen Hulp en dergelgke vereenigingen kan dat den stellers der prgsvraag ook voor den geest gestaan hebben als een overdreven en onoordeelkundige toepassing van het stelsel Dit is inderdaad een punt dat een groote grief is der winkeliers in de residentie en wg moeten erkennen dat deze quaestie de grootste aandacht verdient Wjj wagen ons niet aan eene stellige uitspraak Naar onze meening behoort ieder voor zich zelf uit te maken wat hem in zgne positie lettende zoowel op zgn eigen belang als op dat der maatachappg het meest geraden schijnt Een paar vragen echter veroorlofen wij ons Waar is de grens tnsschen minen meergegoeden Zijn het alleen werklieden die moeite hebben met hun iukomen rond te komen Zijn er niet tal van hoogere en lagere ambtenaren met gezinnen die meer moeite hebbeu in hun stand fatsoenlijk te leven en buiten schulden te blijven dan menig arbeidersgezin waar elk lid ig iets gaat verdienen Voor de zooda vergeefs Toen de gisuwe Maartsche morgen aanbrak zag ik zijn petje drijven bij t brugje dat over den vonder lag geen twintig passen van ons huis af werd hij gevonden door de sneeuw was hij uitgegleden koud en stijf werd hq thuis gebracht Hier zweeg de verhaler en de vrouwen wischten zwijgend hare tranen af Geert herstelde zich en ging voort Twee dagen later stierf mijn zusje ik kan er niet over uitwijden Een paar dagen hield vader zich goed doch toen zij begraven wa kwam een vriend hem halen om hem een beetje te verzetten Hij kwam weer in denzelfden toestand thuis en zoo ging het voort dag aan dag hij werkte wel doch bracht zijne avonden steeds in de herberg door Moeder kon er niets aan veranderen zij klaagde nooit ofschoon zij soms mishandeld werd en als ik dan wilde tusschenbeide komen verweet ze mij dat ik myn plicht jegens mijn vader vergat en joeg mij t huis uit In t volgende jaar in Februari werd mijn jongste zusje geboren twas eon lief kindje Moeder was er erg gelukkig mee doch vader was er kwaad om Ik hechtte mij met mijne gansche ziel aan het wichtje In teerst groeide het goed maar toen t Mei werd begon het te kwijnen Beter voedsel zei de dokter molk vooral Ik zag dat het kind achteruit ging en toen toen heb ik voor t eerst gestolen Als t nog r