Goudsche Courant, zaterdag 29 maart 1890

Tm IS UmtI jl aaa adreuauten heeft Teroomea dat naar hot hem roorkomt eene dergelyka belisping onmogelyk zonder grondige redenen door Uire Kxoelleutie aan door Z M den Koning benoemde officieren kan sgn toegediend dat echter die grondige redenen roor het publiek nog geheel verborgen lyfi dat dientengerolge het meergeooebide antwoord TUI Qire Ëxoellentie onwillekeurig e n minder aangenaniib indruk by eiken schutterij officier moei hebben teweeg gebracht en dat h j daarom zoowel voor zich a s in het belang der onder z jn bevel staande officiejren vermeent om openbaarmaking daarvan te mogen verzoeken redenen waarom hy zich tot Uife Ëzcallentie wendt met het eerbiedig verzoek hem al datgene te willen meedeelen wat strekken kan om de bill kheid van het door Uwe Excellence naar men zegt zoo scherp uitgesproken afkeurenl oordeel over 16 Botterdamsche schutterg officieren duidelijk te doen uitkomen t Welk doende enz A K VAN DKt Gasdxn Chmda 26 Maart 1890 De gemeenteraad van Oudewatar heeft tegen 1 Meie k eervol ontslag verleend aan den heer 6 Spitzen als onderwijzer aan de openbare school Tegenhet vervallen van diens plaats maakte het raadslid M C van Wijngaarden bezwaar zonder een Ben onderwijzer kon men het volgens de tegenwoordigewet meende hij best stellen Se meerderheid vanden Baad was echter van eene andere ifneening met 4 tegen 3 stemmen werd overeenkomstig een voorstel van den heer A C van Aelst besloten toteenenieuwe oproepmg over te gaan en daarpij het bezitvan eene acte voor een of meer talen verplichtendte stellen £ en in den Haag garnizoenhoudend officier is zonder toestemming des Konings in Engeland gehuwd met een der meest bekende Nedeijlandsche actrices nl mevr Frenkel Bouwmeester ngestejd Tweede I ax k Te s Hage is een onderzoek naar deze zaak Staten generaal Tan Donderdag 27 Maart De stemming die plaats had waa te voorzien Art 1 der belastingvoorstellen van de hoeren Borgesius c 8 wenl verworpen tengevolge van eene zuivere partijstemming recht tegen links 41 tegen 43 De heer Domela Nieuwenhuijs stemde met d liberalen Enkele leden der rechterzijde vonden tfog noodig te betoogen dan ztl tegen zouden stemUien omdat er van de ontwerpen niets te maken Was Daarmede achtten zij die vóór eene belasting van het roerend vermogen zijn hun houding verklaard Een feit is dat de geheele rechterzijde zich nederlegt bij de plannen der regeering De heer Vermeulen droeg zorg nadrukkelijk te doen uitkomen dat r aan die zgde ook andere denkbeelden heerschei dan van Dr Scbaepman Deze afgevaardigde kwam te rechter tijd in het debat om een misverstane uit den weg te ruimen en den heer Schaepmanj de illusie te benemen als waren de teugels der rechtensijde hem onbetwistbaar toevertrouwd Dat n iarêtttand waardoor do Regeering hem toescheen eenigermate Zitting hare omhelzing legde haar zsMitjes in de armen barer moeder en verliet met langzamen tred en gebogen hoofd de woning Doch Grietje ging niet meer naar boer Hessels Den volgenden morgen had zij eene hevige koorts Kou gevat zei de dokter en de moeder sprak het niet tegen £ en paar maal schudde bij bedenkelijk het hoofd doch jeugd en gezondheid zegevierden zij herstelde doch zeer langzaam Hare moeder v oeg den dokter of t niet goed zou zijn om een dieust voor haar te zoeken in Uelderland zij had er eene zuster wonen die zou haar wel Toorthelpen De dienst bij Hesaels wai wel wat zwaar zij kon er niet tegen de kou en de vochtigheid met het melken hadden haar zeker die ziekte op den bals gehaald En zoo gebeurde het ook Zes weken na het gesprek met Geert vertrok zij Wat hg geleden bad in die dagen is niet te beschrijven doish bij zag haar niet weder Daags voor haar vertrejc nam bij schriftelijk afscheid van haar hij verzdcht haar zijner steeds in vriendschap te gedenki Later hoopte hij nog eens te hooren dat zij ee ne gelukkige vrouw en moeder was want als ij iemand gelukkig kon maken was ook dat een plicht waaraan zij zich niet onttrekken mocht Hii dilnkte haar voor bare liefde die hem steeds ten troost en ten zegen zou zijn en bad dat de Meer t haar vergelden mocht Intusscben was het Allerheiligen ge ord6n Klaas in verwarring te ign gebracht bestond hierin dat de meening had rold gewonnen als ware er overoenstemmiiig h j rechts en links om bat roerend vermogen op welke wjjze dan ook te treffen De heer Termeulen wilde er niet van weten en kon verzekeren duiieudeu in dan lande veten in de Kamer op zqn baud te hebban In zjjn door en door conservatieve rede maande hy de Begeering aan liever naar het beboediamo t viet van den heer Schimmelpenninck dan naar hat vurige advies van den beer Scbaepman te luisteren En de Minister greep gretig die band aan De verdenking afwerende dat fa zich ook maar eenigszins had laten dringen verklaarde hg altyd erkend te hebben dat het roerend vermogen althans een klein privilegie genoot maar de zaak was van zoo weinig belang dat hg zich vooreerst bet hoofd niet behoefde te breken met de vraag hoe en wanneer daaraan een eind te maken De belangrijke redevoeringen van de beeren Cremer Zylker en Borgrsius zullen in de toekomst zeker hun invloed doen gevoelen maar konden in het partipri der regeeringspartij geen wgziging brengen £ o wat hebben wg nu van de regeering te wachten Alleen de regeling der gemeente financiên door de crisis vernamen wg vertraagd scbgnt welhaast te zullen komen Hervorming van personeel en vermindering van zoutacogns bigven in t verschiet en nadere regeling der grondbelasting zat zich ook nog wel laten wachten nu de beer Van der Kaay den Minister nog eens duidelgk heeft gemaakt dat in zgn eigen stelsel die regeling onmogelijk zal wezen zonder een soort van effeotenbelaating daarnaast Heden zullen da werkzaaJnheden ten einde loopeo Het bigkt dat de behandeling der begrooting van Koloniën tot na het Paasohreces wordt uitgesteld De heer U Thoa Scbwartzeobarg an Hohanlansberg voormalig penningmeester van de Blindenin richting te Utrecht beeft een brochure geschreven ter rechtvaardiging van het door hem gevoerde beheer en ter wederlegging van de daartegen in der Igd ingebrachte beschuldiging Deza brochure reeds iuJSeptember 11 geschreven was aanvankelgk alleen bestemd voor vrienden en bekenden doch wordt nu hoewel niet in dan handel komende in ruimer kring door den schrgver raispreid In het district Delft maat een lid der Tweede Kamer worden gekozen ter vervanging van den baar I abius die tot inspecteur van hot lager onderwgs is benoemd en ich met herkiesbaar stelt Men zal natuurlgk trachten in het district weder een antirevolutionair ta doen verkiezen Do beer Fabius verkreei daar op 8 Maart 1888 1403 stammen tegen 1247 van liberale zgde op mr 6 Oleichman uitgebracht Onder de stemmen voor deu heer Fabtus wifin vele van katholieken Zal ditmaal üe katholieke ptrtg weder een antirevolutionair caudidaal ateunan Dit zal voli ens de laatste verklaring van den Z en N Holl Bond daarvan afhangen hoe de te stellen candidaat denkt over den persoonlijken dienstplicht Verklaart hij zich niet daartegen dan verbeurt hg de katholieke stemmen De Standaard raadt zgn partijgenooten aan niet te schipperen in dit geval en niot te trachten den steun der Katholieken te verkrijgen door dezan I was vertrokken Geert bad zgne plaats ingenomen en alles ging schijnbaar weer op den ouden voet I Doch nu begonnen er vreemde praatjes over Geert te loopen Klaas had deu veldwachter mee naar de herberg getroond Ito hem door een paar borrels aan I t praten weten te krijgen de omstanders hadden er iets van opgevangen en brachten het verder Eindelijk kwam er een liedjeszanger op het dorp Klaas beloofde hem een rijksdaalder als hij er een liedje op maakte Toen de man weer kwam zong hij t lied van den Vadermoorder De knechts en meiden van Haasels brachten het van t dorp mee naar buis de kleine meisjes die zooveel van Geert hielden zongen bet met hare onschuldige stemmetjes ofschoon zij de woorden maar half begrepen Toen Geert merkte wat er gaande was werd hg wanhopig hij snelde t buis uit naar den watermolen en tuurde lang in t bruischende water doch zijn beter gevoel kreeg da overhand hij moest lijden zoo lang God het wilde Naar de boerderij terugkeeren echter kon hg niet Zoo zwierf hij rond steeds zocht biJ werk soms bleef bij een dag of acht op dezelfde plaats doch de vrees van ontdekt te worden dreef hem spoedig voort en dan verdween hg weer Eindelijk in Januari toen de sneeuw vrg boog lag kon hij niet meer Uitgeput zonk hij niet ver van eene groote stad neder Zoo werd hij gevende geheel bewusteloos en naar t gasthuis gebracht enkel den eisoh te doen stallen dat bat kazerne leven wordt verbeterd Dat zou een nitvlaobt wazen beneden de waardigheid van hot politieke laven De verkiezing in Delft kan dus zeer betangrgk zgn Het eerste kievitsei is dit jaar gevonden door K Fostma ta Hennaard Pr h kreeg er 18 voor Het nieuwe stelsel van vrachtprgzan dat verladen jaar op de Hongaarscho staatsspoorwegen werd ingevoerd zal golgk gemeld werd met 1 Juni ook iu Oostenrijk met een kleine wgziging in werking traden Het tarief berust op een algomeenen vraobtprü van 1 kr per KM voor de 8e klasse 2e kf voor de 2e klasse en 3e kr voor de Ie klasse in gewone treinen In suellreinea zal de prijs 50 pCt booger zijn De section waarin bet land verdeeld is hebben buiten een kring van 101 KM straal rondom Weeoen eene lengte van GO KM Ook voor een gedeeltelijk afgelegde sectie moet de gobeela vrachtprijs worden betaald zoodat bijv een reiziger 3e klasse die van Weenen naar het 314 KM verder gelegen Salzburg reist niet 3 11 14 kr maar 3 fl 60 kr betaalt Id Hongarije zullen ratourbiljettan saizoeaksartau en rondreisboekjes warden afgeschaft Ook wordt geen vrgdom voor bag e meer verleend Vooi alle koffers die niet iu de coup kunnen moet 0 2 kr per 10 KO gewicht en per 10 KO afstand worden betaald De hoogere verroarnrija voor koffers zal in velo gevallen bet voordeel der goadkoopere vrachtprijzen wegnemen maar over bet algemeen zal dit nieuwe tarief dat voorshands alleen voor reizigers en hunne bagage geldt maar waarschijnlijk ook tot het goederenvervoer zal worden uitgestrekt de reiskosten van het publiek belangrgk verminderen Bg de Xederlandsche Bell Telephaonmsatachappü scbgnt volgens dê Stoompoat het voornemen te bestaan om met goedkeuring van de regijering talephooonetton in te richten te Baarn en te Hilversum en idtercommuuale telephaonverbiudingen tot sttnd te brengen tusaoben Amsterdam Hilrtraiim Utrecht en Arnhem zoodat de vijf laatstgenoeiade plaatsen ook iu telepbonische gemeenschap zullen kunnen worden gebracht met da reeds voor den openbaren dieast geopende telephoon verbindingen Amsterdam Zaandam Haarlem s Hage Rotterdam üurdreobt Ook de voUuoiing vna eene intercommunale telepboonlijtt tustchen llotterdam eu Schiedam 2oomeoe tusacben Haarlem en Zandvoort kan spoedig worden tegemoet gezien Tot de verbalen die de Duitsche bladen betreffende prins Bismsrcks aftreden vertellen behoorde gelijk men weet ook het bericht dat de voormalige rijkskaoielier de brillanteu zijner ridderorden door een juwelier had doen schatten om ze te verknopen Het Berl Toj eilati dee t te dozen aanzien mede dat prins Bismarck wel de riiiderteekenen heeft laten schatten doch alleen met hut doel de waarde te kennen vóór hij ze bij de Duitsche rijksbank ter bewaring gaf Bismarck moest dit doen omdat hij te Friedrichsrube geen plaats had waar ze volkomen tegen brand ovaar en dieven veilig waren De waarde van de ordeteekenen die de piins bezit Wie is dia man vroeg de predikant die t gasthuis bezocht Geert Willemsen heet hg antwoordde de oppasser t schijnt niet veel bizonder te zijn heeft gezeten een moord op zijn geweten zou je zoo denken als je hem boort glen Hij ligt maar altijd buiten kennis en zegt nu sedert drie dagen niets meer dan soms heel zacht het woord Orieljel De predikant antwoordde niet maar wendde zich naar de knbbe zette zich neder en greep de hand van den zieke Orielje fluisterde deze Grutje en drukte de vriendelijke hand Grietje Eensklaps vloog een flauwe glimlach over zijn bleek gezicht hij sloeg de oogen op maar sloot ze droevig weer toen hij een vreemd gelaat zag Zal ik Grietje roepen vroeg de predikant De kranke scbudde van noen maar na een oogonblik sloeg hij weer de oogen op en zeida nauw hoorbaar Schrijven De predikant scheurde een blad uit zijn zakboekje en Geert zeida Grietje de Heer roept mij ik ga sterren Ik heb ultgd aan je gedacht en dank je voor je liefde God zegen je Grietje ik ben niet ongelukkig want ik weet dat je me lief hebt Ik ben eerlijk en braaf geweest zeg dat aan je moeder Nog eens Grietje God zegen je Zijne stem werd steeds zwakker en toen hij t adrea had opgegeven zonk zi hoofd weer op t kussen terug en sloot hij de oogen Toon de oppasser s avonds nog eens naar hem kwam zien bemerkte hij dat de laatste strijd gestreden was be inuigt meer dan 100 000 Mark daar da meMtk Toritcn hem 4e hoogste ondeWobeidingan in hnfenten toekenden Prins BUmarck toonde deu juwelier 00 eenige kostbare drinkbokalen schilden enz die waiuscbgnlijk ook bij do bank zouden worden ge bat prins Bismarok in den loop van bet gespra da opmajking ontviel dat bü de keten van de iZwarten Adelaar niet zou dragen is volgons bel Berl Ta eilatt jaiH De kanselier het daarop volgen In Bari n zult ge me niet meer zien Als hg ooifnog eens gedwongen werd zich in bet openbaar tvertoonen zou hg een rok dragen en daarop be job anniter of bet IJzeren Kruis Ik zal wel nool meer in een uniform kruipen voegde prins BiBmarc daar schertsend bg i I Het volgende drama werd Dinsdagmorgen op meubelfabriek de Botterdamsche Kopermoleu Wenum gem Apeldoorn afgespeeld Twee der werklieden P Bakker en J 8teenbergei kregen eene woordenwisseling die zoo hoog liep da ziJn tegenstander een geducht pak slaag toediendhj Laatstgenoemde liep daarna naar den bEiekhouckr d fabriek wien bij mededeelde terstond nafr d burgemeester te zullen gaan om B a n te klagei De boekhouder ried hem echter dit T iornemen uii ten uitvoer te brengen doch naar huis te ga n In plaats van aau dezen goeden ra d gehoor tfi geven snelde S ijlings naar boven itifieen soberpenbeitel gewapandj Uep op B toe en lu ezen denbeitel tot aan het hecht in het tiKwlijf met hetnoodlottig gevolg dat B eenige ooge blikken laterden geest gaf Onmiddellijk na bet geval meldde 8 zich bij de politie als de moordenaar aan De verslagene stond bekend als een oppassend werkman en was eerst kort geleden in bat huwelijk getreden Het vaatwerk van koningin Victoria dat in twee branden iubraakJrije kamers wordt bewaard vertegenwoordigt een waarde vaij £ 20 000 000 240 000 000 Daaronder bevindt zich bet voor 180 personen toereikende gouden proukservies van George IV waartoe een champagnekoeler behoort die van binnen van kristallen wanden is voorzien en zoo groot is dat er twee menschen iu zouden kunnen baden Eene menigte serviezen zijn er uit den tijd van koningin Elizabeth prachtvolle stukken uit Indië China en Birma Merkwaardig is ook een koffiekop van Karel XII van Zweden een karaft uit den tijd van Oeorge III een pauw ter waarde van £ 40 000 wiens lichaam en staart van massief goud zgn ingelegd met edele steenan een levensgroote zilveren tggerkop met kristallen oogen en gouden tong Dertig dozgn borden uit den tijd van George IV zijn kort geleden voor £ 10 000 aangekocht De wanden van deze kamers zgn behangen met wapens van hooge kunst en geldelijke waarde Hoeveel arme schoolkinderen zouden voor de waarde van dit gouden en zilveren vaatwerk een warm versterkend maal uit botsten napjes kunnen krijgen Omtrent het voorgevallene te Bassorab KleinAzie bestaat volgens de Haarl Ct de volgende lezing Volgens de Turksohe berichten zonden bedienden van den Nederlandsohen vioo consul te Bassorah een soldaat van het Turksohe garnizoen op wien zij zich wreken wilden bibnen liet consu En Grietje Zij vond spoedig een dienst bg een boarteVelp en ofscheon zü menig huwelijksaanzoek kreeg zeide zij altijd zoo beslist neen dat niemand er ooit op terug durfde komen Toen bare moeder den laatsten brief van Geert ontving was zij zelve naar Velp gegaan om dien te brengen Stille tranen vloeiden langs Grietjes wangen toen zij die woorden las daarop vouwde zij de banden sloeg de oogen ten hemel zuchtte Ik dank u o God kuste hare moeder en droogde hare tranen Het was bijna of ze kalmer en opgeruimder werd na dien brief ze had niets meer te vreezen voor den innig geliefde zg wist dat hij rust gevonden had in t huis des Vaders Omtrent een jaar later verloor een neef van hare boerin zijne vrouw De man had zes jonge kinderen en zat op zware lasten Zoo lang zijne vrouw leefde was alles goed gegaan doch nu liep alles verkeerd en de kinderen werden verwaarloosd hg kwam Grietje vragen om hunne moeder te worden Zü zeide niet neen maar vroeg twee dagen beraad Daarop ging zij naar haar kamertje nam de brieven van den overiedene uit hare kist en las die tweemaal over Niemand ontging het dat zg een zwaren strijd had te strijden maar toen de weduwnaar op den bepaalden tijd terug kwam om t antwoord te halen reikte zij hem met een traan in toog de hand Vier weken later werd zij zijne vrouw Uatsgebouw gesleept en hem daar afgeranseld hebben een Turksch officier die met eenige soldaten toevallig voorbijkwam hoorde hem schreeuwen eu drongzooals bet beet niet wetende dat dit rerblgf vanden consul was binnen en bevrg dde hem Waarschijnlijkar is do lezing van den consul den heer Bolufs die tevens directeur is van de Ned firma Hotz en Co aldaar Volgens dezen hadden Turksohe soldaten allang geduri gebruik gemaakt van de schuiten van den consul Uriens huis aan de Tiger ligt van d aar herhaaldaj twisten met da schuiteqvoerders van den consul Jia rbij kreeg laatstelijk een Turksch jsoldaat eei gced pak slaag Deze drong later Met een aantal ameraden het buis van deq consul vm de straatzgde binnen zg drongen in diens vamekken door sloegen zelfs zijn secretaf is en ontruimden niet zonder tegenstand het huis toen de oonsu zelf versoheen De consul be r fai geleden jen een genoegdoening is aan en flönsftlnog njet gegeven Onze Begeering heeft nu cm verzoek tan dep heer Van Tets een oorlog3k ui8e na r Bassorah gezoudïu om een onderzoek te l schen eute contftileeren De Porte heeÉ verzoohtu dat dekrViser de rivielr niet zou opvajen en afttons aan et fort Fao blijiau en den Nedirlandsqhea gezaptbuoqfd een on artgdig ondierzo k te zuIEq doanplaats hebben Wat hiervan kcben lisal atbezien Blïiitenlanilscb O jKeizer I Wilhelm heeft nu den jrijkskftnseljir Von Caprivi ook tot minister van baiteulandsche Mian in Pruisen benoemd en vermoedelijk zal de gezant van Baden barlin Von Harschall tenens lid vati den bondsraad gASf Herben Bismarok als staatssecretaris voor buitenlandsche zaken opvolgen Zes jaren bestuurde graaf Herbert onder oppprsto leiding vaa zgn vader de buitenlandscbe staatkunde van het Duitsche Egk maar nu prins Bismarok is heengegaan wenschte zijn zoon ook uiet langerop zijn post te blijven Ik wensch met mijn vader te staan en te vallen zeide graaf Herbert lot den keizer waarop keizer Wilhelm die den minister gaarne wilde behouden eenigszins spijtig antwoordde Ik dacht dat ge dit met uw koning zoudt willen doen Aldus luidt hut verhaal hetwelk de ronde heeft gedaan in de Duitsche bladen en dat ook iudien het niet geheel waar is toch den toestand goed weergeeft Nu prins Bismarok heengaat ia het natuurlijk dat zijn zoon weinig lust heeft te blyveu vooral daar keizer Wilhelm zelf de hoofdleiding der buitenlandscbe politiek in handen zal nemen Graaf Alvenslebeu maakte bezwaar om het hem aangeboden ambt te aanvaarden omdat hij vreest dat zijn lichamelijke krachten niet bestand zullen wezen tegen deze zware taak Betreffende het onderhoud tusschen deu keizer eu den geweien rgkskanselier wordt gemeld dat dit bijzonder hartelijk is geweest De keizer betuigde Bismarck zijn dank voor alles wat hij voor Duitsohland en het Huis Hohenzollern had edaan doch of de kanselier als prins Bismarck of als hertog van Lauenburg het paleis heeft verlaten is nog niet bekend Van verschillende zijden hoort men zeer gunstige berichten over Caprivi Hg moet niet alleen als militair uitmunten maar ook over t geheel een scherp gezond eu vlug oordeel vellen over zaken en personen Hij heeft een ruimen blik maakte o n ook een studie van de sociale quaestie eu heeft in den persoonlijken omgang buven Bismarck veel voor omdat hij nimmer afstoot maar met behoud van eigen overtuiging zooveel mogelg k het goede in auderer meening erkent Men weet dat Caprivi uiterlijk veel op Bismarck gelijkt zoo zelfs dat bij door vreemdelingeu meermalen voor Bismarok werd aangezien Caprivi s gang is echter lichter dan die vau Bismarck eq zijn houding over t geheel meer gemakkelg k dan die van zijn voorganger die altg d denzelfdeu zwaren soldatentred heeft BehalTe hel korte bericht van het afscheid van Bismarck had de Beichsanzeiger eergisteronavoud de brieven tusschen den Keizer en den Paus gewisseld over de arbeidsconferentie De brief van dei Keizer is in het Fransch en wordt in het Fransoli gepubliceerd Hij is gedateerd 8 Maart en luidt aldus très auguste Pontifel De edele woorden waarmede Uwe Heiligheid altgd haar invloed heeft doen geldon ten gunste van de armen ua verlatenen der maatschappij geven mg de hoop dat de internationale conferentie die op mgn uitnoodiging den 15don dezer te Berlgn zal bijeenkomen de bolangsteiling Uwer Heiligheid zal verdienen en dat zij den loop der beraadslagingen die strekken om het lot der weflclieden te verbeteren met symphatio zal volgen U t dat oogpunt acht ik het mijn plicht aan Uwe Heiligheid bat program te doen toekomen dat tot grondslag dient Tan da warkzaamhailan der conferantiat wier welslagen bijzonder bevorderd zou worden indien Uwe Heiligheid haren weldadigen steun wilde varleenen aan het menschlievende werk dat ik ondernomen heb Ik heb mitsdien den Prius Bisscbop Tan Breslau die gelgk ik weet doordrongen is van de gevoelens Uwer Heiligheid uitgenoodigd in hoedanigheid van mg n gemachtigde deel te nemen san de conferentie Ik maak van deze gelegenheid gaama gebruik om Uwer Heiligheid de betuigingeij mijner persoonlijke achting en mijner toewijding te herhalen Leo XIII beeft daarop den 15n in een grooten brief toestemmend geantwoord Hij hoopt dat da werkzaamheden der conferentie vruchtbaar zijn en bij stolt uitvoerig in het licht dat daarvoor de machtige hulp van den godsdienst en de weldadige werkzaamheid der Kerk vereischt ordeu In Italië gelooft men aan den vooravond van aan mlnisterieele tósis te staan Hoever deze zich echterzal uitstrekken en of ook Crispi er onder begrepenisji hieromtrent weet men nog niets Zeer waar8c ii ilijk is dit laatste niet want hoez r de tegenst lUflors van den Italiaanschen ministerpresidentzi h j ook in diens aanstaanden val mogen venpeien dl a zij niet anders verwachten d n Crispi zal binni M zeer korten tijd in Tilza s en BismaroWs lotdwfsn zoo ligt voor het oogen blik nog geen enkelafkidènd bewijs voor de hand daBCrispi denilast van het regeere moefle voóriferoenji is bet veld Jpor zijn vijpden op ln te Jaten I W enijdenswaardi postje v rkeert andefil de iche premier niet Df hefti ge scènes iffliet t tjolgen elkander op en i et is CrispiMia da scherpste aanvallen b ootstaat i Imor s en niemand ontzieUfd drift vermeeniert Is de verbittering van den tegenstand tjrtoenemend hooghartig optreden tegenover de voliiii vertegenwoordiging ook ontevredenheid baart vrienden Zeer euvel dqid eu de liberalen zgn verzekering hem bg het debat over de arrestatie vacl Costa ontvallen toen mi u hem verweet dat hij steun zocht bij de reoht psgde dat het hem geenszins bekommerde welke Artij hem medewerking verleende indien hij sleohte zgn doel bereikte Wanneer de minister presidein niet voor dien tg d Tisza en Bismatok is gevolgd M hij al zijn kracht Behoeven om bij de aaostaande lirerkiezingen niet bet onderspit te delven Hoewol omtrent bet tg dstip der verkiezingen nog niels bepaald is beerscht onder alle partyen reeds groote bedrijvigheid om den strijd goed gewapend te kunnen voeren Tusschen de hoeren Nicotera Tajani en Magliani worden onderhandelingen gevoerd over het in het leven roepen van een groote oppositie partij welke de regeering in Zuid Italie krachtig zal bestrijden Er bestaat veel kans op het sluiten dezer overeenkomst Da naam vnn den ex minister Magliani bezit hierbij eeu groote kracht want onder zijn beheer herstelden zich de financiën des lands terwijl sedert zgn aftreden het deficit steeds is aangegroeid En da financieele politiek is een der zwakste punten van Crispi s staatkunde I INGEZONDEN Landyenooten Ondergeteekendeu hebben op hun verzoek aan den Eaad van Ministers door zeven honderd Nederlonders ondersteund om hetzij door een on Ierzoek de onwaarheid der door den heer W E Willink Ketjen tegen Nederlandsche en Nederlandsch Indische Begoeringspersooen uitgesproken beschuldigingen van roof wetschennis vervalsching en meineed voor iedereen helder in het licht te stellen dan wel het onrecht den hfer Willink Ketjen aangedaan te herstelleu het volgende antwoord ontvangen Overwegende dat uit een nauwgezet onderzoek aan den Baad is gebleken dat door den GouverneurGeneraal van Nederlandsch Indie bij het verleeuen van eervol outslag met pensioen aan den Kapitein der Infanterie van het Nederlandsch Indische leger W E Willink Ketjen de bestaande wettelijke voorschriften zijn in acht genomen Geeft aan de adressanten te kennen nat er geen termen aanwezig zijn om hun verzoek in te willigen Da Raad van Ministers oordeelt het derhalve ook volgens nader mondeling ontvangen antwoord onnoodig pm openlijk te doen blijken van de onwaarheid van do beschuldigingen des heeren Willink Ketje en acht zich slecbts geroepen om van de beschuldigingen één enkele onjuist te verklaren Ondergeteekendeu achten het thans plicht openlg k te vorklaren dat zij na nauwgezet onderzoek tot de overtuiging zijn gekomen Ie dat het ontslagTran den heer W E Willink Ketjen ia geweest in strijd met de wet Zie Koninklijk Besluit Indisch Staatsblad 1860 No 26 en 1880 No 23 2e dat do heftigheid die den heer Willink Ketjen is verweten dooT de handelingen van andereu is geprovoceerd