Goudsche Courant, maandag 31 maart 1890

i 1890 Maandag 31 Naarr N 4183 3e dat e heer Willink Ke en al het mogelpo heeft gc dM om der Regeering bet herstel zgner grieven gemakkelyk te maken 4e dat zoo lang deu heer Willink Keljen geen recht wordt gedaan een groot onrecht moedwillig wordt bestendigd Ondergetaekenden doen nu met met rertrouwen een beroep op het reohtsgeToel hunner Landgenooten in de eerste plaats op dat ran hen die reeds blijken garen ran hunne instemming met de eerste poging om het onrecht te herstellen Zy stellen zich voor om te trachten een fonds b jeen te brengen teneinde zich het rechtskundig adries te rerschaffen ran een of meer ïuriaten van erkende kunde en onafhankelqkheid om gewapend met die adviezen tot dat herstel te geraken Laat men bedenken dat zonder de hulp van een groot deel van het Ëngelsche volk de blaam van medeplichtigheid aan moord ook nu nog op Famell zou rusten en toone het Nederlandsche Volk door een kleine bijdrage van velen dat de triomph van het recht ons even dierbaar is als aan onze westelijke naburen Ondergeteekendeü belasten zich gaarne met de ontvangst der eventueel loe te zenden bijdragen waarvan ter behoorlijke tijd en pla ts rekening en verantwoording zal worden gedaan L KELLERMANN gep Maj O I L Arasterdam BEP TAALMAK KIP gep Kapt O I L Arasterdam J BABTHÉLÉMU gep Luit Kol O I L Bergen op Zoom VAN OPPENBAAIJ Arts den Haag A C EIJSSELL Oud Officier van Gezondli den Haag Mr Th M VEESTEE Amsterdam S BOOM gep Kapitein O I L G HEEKLOTS gep Kap v O L L J W VAN VOOEEN M W GOLDBACH L C VAN VLEUTEN De ondergeteekeodea Oud Offlcieren daartoe uitgenoodigd door bovenstaande commissie verklaren zich bereid hier ter stede gelden voor genoemd doel in ontvangst te nemen H W G KONING A E van der OABDEN STQOWELFABM de tVeichsel Wij hebben de eer onze clientèle te berichten dat wij voor Gouda en omstreken als onzen AGENT aangesteld hebben den Heer ET P SPRUIT Jzn Fluweelen Singel 619 GOUDA Amiterdam 26 Maart 1890 Directeur LEËRHOËVË VOOR ZUI7ELEEIi EIDIIT Oudshoorn Aanvang van den nienwen Cnrsna voor Jongens en Meisjes 1 MKI 1890 Leerplan en informaties zgn te bekomen bg de Directie der Leerhoeve GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inzending van advertentien kan gescbieden tot éón uur des namiddags van den dag der uitgave PETaOLKUMi OTEERIi GE van de Makelaars CïDtzlaar Schalkwijk te KoUerdam De markt was heden rast Loco Tankfust ƒ 8 September October Novemberen December levering f 8 uargerliike Stand moordrecht OEBOREN Ueajert agden I rail Daifradyk ca N A da Wi de Cornells Jacoboi ouders L Stemvoort en P de Hraun Cornelia onder P d MoUem en C Boom OVERLEOEN A de Wilde hniati lai A Hoogendoorn 66 j GEHUWD M GroeneieU en K an Tilburg ADVERTENTIÊN Fransche Stoomververij Uhemische Wasscherij Gebreveteera oor Z M den Koning der Belgen H OPPENHEIMER KRUISKADE 19 ROTTERDAM Specialiteit voor het verven en stoomen van van alle soorten Winterjassen Mantels Costumes en andere Kleedingstnkken Gordgnen Behangsels Tafelkleeden Veeren en Bontstoomerg Zeer lage prezen Eenig Depot voor Gouda en omitreken bg de Heer A vas 08 Az Kleiweg E 73 en 73o Gouda A D VBRTpNTIËN in Me Binnen en Buitenlandsehe Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Oouda Gouda Snelpersdmk van A BmimiAii k Zoon Hoogcheemraadschap van DIJKGRAAF m HOOGHEEMKADEN van RIJNLAND brengen ter kennis van de Ingelanden dat de Verkiezingen van Hoofdingelanden en Hoofdingeland Plaatavervangera zullen plaats hebben op DONDERDAG 3 APRIL a n in de districten op de plaatsen en uren breeder bg aanplakbiljetten bekend gemaakt Dgkgraat en Hoogheemraden van Rgnland VAN DER BREGGEN Dgkgraaf EGBERT DB VRIES Secretaris Leiden 25 Maart 1890 m€t t t SS sttalhaBdaids is da maast Irsolill al Varattrkudi Uloai Vf Ijo Aubavalsn door tal van blBaaB an bottanlandaaha SaMaabaoraa TerkltJsbur IB laasebaB b 1 tO aa 1 KBAUPBUBM 1 HOLM AyatkUan ZaM Depot voor Oouda bg den Heer A H TËËPE Apotheker voorheen C THIM Bekroond met Oonden MedaiUe Het groote aantal zenuwkwalen van zenuwhaofdpyn af tot de voorafgaande kenteekeneo van apoplexie hersenberoerte toe trotseeren nog steeds alle middelen door de medische wetenschap aangewend Kerst aan den nieuwen tijd komt de eer toe dat ig door het gebruik maken van den eeovoudigsten weg namelijk langs de huid oene physiologische ontdekking gedaan heeft die na honderden proofnenimgen thans over de geheele woreld verbrei l is en terwyl zy io welenschappel ke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eene weldaad blykt te zijn voor de ain lenuwkwalen Igdende mensohheid Deze geneeswijze is uitgevonden door den gewezen Officier van Uezondheid Komsn Weisamann te Vilshofen en berust op de ondervinding opgedaan in eene 50 jango praktijk Ooor wasscblng van het hoofd eenmaal per dag worden daartoe geschikte stoifen door de huid onmiddellijk aan het zenuwgestel medegedeeld Met deze geueeswgze werden werkelyk schitterende resuUattiu verkregen en zq maakte zooveel opgang dat van een door den uitvinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing binnen korten tqd reeds de 21e druk verschenen is Dit boekje bevat niet alleen voor het groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie on de daarmede zelfs in wanhopig gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenschappelgke verhandelingen uit de medische bladen die aan deze geneeswijze gewijd zgn zoomede afschrift van t l van getuigschriften van hooggeplaaUte geneeskundigen onder welke P Meniere med dr profeSSOr aan de polykUniek te Parus rue Rougemont 10 Steinsreber med dr praktiseerend geneesheer aan het krankzinnigen gesticht te Charenton SanitStsrath L r Cohn te Stettin Urossmann med dr arrond arts te Jöhlingen Or P Forestier geneesheerdirecteur van het hospitaal te Agen Geheimrath Dr Schering kasteel Gutenfels Bad £ ms Darse med dr getieesheerdireo teur der galvano therapeutisohe inrichting voor zenuwlijders te Parijs rue St Honoré 334 Consul von Aschenbaoh med dr te Corfu Dr Busbach arrond arts ts Zirknitz Ober stabsarzt Jeohl med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Farrière Eurej lid van den Conseil Central d hyglène et de Santé in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier zenuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwachtieheid Ivjden waarvan de kenteekenen zgn chronjsobe hoofdpijn migraine rschele hoofópijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust eu onbehagelijke toestand verder uiie zieken die door beroerte getroffen werdeu en nog lijden aan de gevolgen daarvan zooaU verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moeielUk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatseliika zwakte verzwakking van gebeugen enz en zij die reeds onder geneeskundige hehaiidoling geweest zijn maar door du bekende middelen als outhoudings en koudwaterkuur wrijven electrueeren stoom looi of zeebaden f ejn genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zij die vreeS gevoelen VOOr beroerte en daartoe reden hebben wegens verschijnselen als zlCh aanhoudend angstig voelen verdooving in bet hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd suizing iu de ooren bet voelen van kriebeling in en bet slapen van handen en voeten aan al deze drie categoricn van zenuwlijders als ook anii jonge meisjes lijdende aan bleekzucbt en krachteloosheid ook aan gezonde zelfs aan jonge personen die veel met het hoofd werken en geestelijke reactie wUlun voorkomed wordt dringend aangeraden zich het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage kOStelOOS en franco verzonden wordt door LEMAIBE 8c Co Apothekers te Parijs rue de l Echiquier 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswijze van KOMAi WEISSMANN Ond Officier van gezondheid eer lid der Italiaansche Saniteits ordo van het Witte Kruis en verder te Amsterdam door M CLEBAK Co Heiligeweg 42 Arnhem J de BEVER Agent dr r Scheepvaart Courant Kijnkade 71 Rotterdam F E van SAiTEM KOLFF Apotheker Korte Hoofdsteeg 1 Ltrecht LORÏ PORTON Oudegracbt bij de Gaardbrug F 160 Op de laatste hygienisch medische Tentoonstelling te Gent werd de Weissmann sohe geneeswgze door de medische jury met een Zilveren Medaille bekroond De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 26 franco per post 1 70 Alïoaderlake Nommers VIJF CENTEN BU deze Courant behoort een Byvoeesel BINNENLAND 60UUA 29 Maart 1890 T Utrecht is geslaagd bij het aanvnlllngs examen dier en delfstofkunde de hoor W F van Essen Se sésnoe op magnetisch gebied door eeoige heeren uit den Haag op de bovenzaal van den heer Dam te geven die wg dezer dagen aankondigden is bepaald op Vrgdag 11 April des avonds ten half acht ure De heer R A den Ouden kweekeling der Chr Nat School te Gouda heeft eene benoeming ontvangen als onderwgzer aan de sohool met den Bgbel te Oudowater en ook eene benoeming als zoodanig aan de Chr Nat Sohool te Maassluis hoofd de heer O Lievense Het diorama op de bovenzaal van don heer Dam blijft nog slechts twee dagen geopend Wij kunnen onze stadgenooten wel aanraden nog eens een kgkje te gaan nemen Het is werkelijk de moeite waard Wg vestigen daarom de aandacht op achterstaande advertentie In tegenwoordigheid van den heer Distriotsschoolopziener on den heer Arrondissementsschool opziener had op 24 27 en 28 Maart het examen plaats tot toelating van leerlingen op de normaalschool alhier Allen die zioh hadden aangemeld ten getale van 21 werden aangenomen Voor de eerste klasse slaagden G Wonrman F de Bock J Diamant B Klem C Kramers M Dirkzwager C J de Bawo FEViLlETON VU het DuiUch EEESTE HOOFDSTUK 1 Een koude Noordoosten wind woei over ManhattanIsland en hulde de straten en pleinen van New York af e toe in grauwe stofwolken die gedurende eenige oogenblikken in hooge kolommen ronddraaiden om dan langzaam op de aarde neer te vallen De thermometer wees op dezen helderen Januari morgen 19 graden Beaumur en toch leverde de City geen schoon echt wintertooneeltje op Wel knarsten de wielen van voorbijrijdende wagens op de straat door den invloed van de strenge koude en het tuig van de paarden was wel met glanzend witten rgp bedekt maar een sneeuwkleod op de aarde dat s winters 200 fraai staat zocht het oog te vergeefs De Amerikaan is echter in dezen tijd van het jaar aan dergelijke weersgesteldheid gewoon de sterke wind en de doordringende koude zgn hem dan niet vreemd en zullen hem hoogstens als hij op zgn kantoor komt de uitroep ontlokken uPrelty cold to day gentlemenl J van Breukelen J van Cieveld K Mugs M Bontenbal P v Leeuwen G Vinken C Emeis en Ij Swaanenburg Voor d tweede klasse E Sohriek W Comfurius J BrfBbaart en M Burgersdgk en voor de derde klasse k Bonte en J Kramers Aan negen leerlingen derfvierde klasse is toe 8 s onderwgzers honderd leerlingen nderwijzer of onder stemming gFgeven zioh aan examen te onderworpen Na l Juli 1881 hebben jui dezer inrichting de acte van wgaeres verkregen De begrooting van het Hoogheemraadschap nKrimpenerwaard voor het ienstjaar 18 is in de voreenigde vergadering op Woensdag 1 te Stolwgkersluis gehouden goecwkeurd en vastgesteld tot een bedrag van 69 734 J zoowel aan uitgaaf als ontvangst De nieuwe algemeene kenr van het Hoogheemraadschap Krimpenerwaard is in de vercenigde vergadering op 26 Maart jl bi i indejd en vasl ateld Do directeur der rijkspostspaarbank is tot de ervaring gekomen dat er iu de boekjes die tot het doen bijschrijven der rente te zijner directie worden ontvangen meermalen bank ofmuntbiljetten worden gevonden ja zelfs zilvergeld wordt aangetroffen blijkbaar daarin gelegd met de bedoeling om het geldswanrdig bedrag dier stukken op die boekjes Is inleg te doen insohr iven Hij acht zich verplicht tegen die insluiting van geldswaardo te waarschuwen lo omdat zij gevaar voor verlies oplevert 2o wijl de centrale directie zicfa met h doen van inlagen ten behoeve der inleggers niet kan belasten Ann haar is het administratief beheer der instelling oifljedragen terwijl voor het in ontvangst nemen van ijlaarpenningen de kantoren der postergen zijn aangewezen Geheel anders dacht het jongemensch over het weer dat zoooven de tram op een der zijstraten verlaten had on nu met de handen in den zak van zijn versleten overjas zijn weg vervolgde Een sombere verdrietige stemming sprak duidolgk uit zijne gelaatstrekken die overigens een gunstigen indruk maakten Na een poar hoofdstraten doorgegaan te zijn bleef hg plotseling stil staan Thomas A Burton nr U Aha eindelijk ben ik er dan Wat een froai huis Hg las met aandacht het metalen bordje aan de deur en keek vervolgens met een half onderdrukte zucht het gebouw aan Hier woont alzoo de Amerikaansche bankier Nu ik moet zeggen de Yankees zijn geen domme luil Het geld schijnt onder hunne rustlooze handen voortdurend aan te groeien leide hij zacht op spottenden toon la dat nu het gevolg van geluk of van I talentf Wat bij ons in Duitschland slechts een enkelen gelukt door bijzondere bevoorrechting vi n het noodlot schijnt hier ieder te overkomen daar buis aan huis mannen wonen wier vermogen menig Duitsch Vorstendommetje in waarde te boven gaat En toch zijn het allen kruidenierszielen zonder adel des geestes zonder wezenlijke besehaving zonder kiesoh gevoel De mannen zijn koel berekenend slechts tuk op geld verdienen de vrouwen genotzuchtig lui en dom Wat een ellendig leven wat een droeve toekomst te midden van zulke menachen voor iemand die een warm echt Duitsch hart in zich voelt ADVERTENTIEN worden geplaatit van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regtl meer 10 Centen GROOTE LBTTBB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien grati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Het Vaderl verneemt dat Domela Nieuwenhuis is afgetreden als lid van den Centralen Baad dor sociaaldemocratische partij Aan De Tijd wordt uit Limburg gemeld dat daar sinds eenigen tijd iemand rondzwierf die beweerde overste te zgn jnm een Trappisten klooster in NoordAmerika Hij gaf ook voor verwant te wezen aan een Limburgsch geestelgke Uit ingewonnen infoTmatién is gebleken dal van die verwantschap niets aan is en dat men waarschgnlgk te doen heeft met iemand die wel is waar vroeger Trappist geweest is doch tegenwoordig een zwervend leven leidt Er bestaan redenen om te vermoeden dat de bedoelde persoon uit Limburg naar Noord of ZuidHolland vertrokken is Men schrijft uit Eotteidam aan het Vtrecittdk Dagblad Eeeds sedert eenigo jaren bestond er tusschen den commandant onzer schutterij en een groot deel van het corps officieren eene slechte verstandhouding Men herinnert zich het conflict tusschen don kolonel en het bestuur der officieren sociëteit over den kapelmeester van de stsfmuziek nu wijlen den heer Hntschenruyter Het bestuur der sociëteit wenschta dien kapelmeester te vervangen maar de kolonel hield hem de hand boven het hand Dit confliet eindigde hiermede dat de stsfmuziek werd opgeheven en de leden daarvan zich tot een burgerlijk muziekcorps vormden onder aanvoering van een nieuwen kapelmeester De slechte verstandhouding tusschen den kolonel en een deel zijner officieren bleef ook daarna nog voortduren Eenigen tijd geleden beklaagde een 15 tal van deze laatsten voor het meerendeel kapiteins zich in een adres aan den minister an binnenlandsche zaken over de wijie waarop de examens voor den kapiteinsrang werden afgenomen Z j be kloppen I Billende van koude en geheel ontstemd door die gedachten strekte hij zgn hand uit om aan te schellen toen hij haar weder terugtrok terwijl een gedeeltelgk smartelijke gedeeltelijk bittere uitdrukking over zgn gelaat toog Wat een aanblik zou dat zijn voor U mijn waarde trotsche broeder I dacht hij Mg hier te zien staan aan de deur van een Amerikaanschen Croesus ten einde om eene betrekking te bedelen VoorU die zelf in uw rijk als een koning heerscht en op wiens wenken duizenden vliegen Dank den HemA dat deze vernedering u bespaard blijft De vreemdeling was een man van ongeveer 32 jaar groot en goed gebouwd met een trotsche flinke houding Zelfs een oppervlakkig toeschouwer zou in hem dadelijk een Duitsoher en in weerwil van zgn weinig elegante kleeding iemand herkend hebben die tot de eerste standen behoorde Ofschoon zijn gelaatstrekken niet bepaald mooi te noemen waren hadden zij toch iets innemends zoowel door zekere goedhartigheid die daaruit sprak als door een melancholieken trek die om zijn goedgevormde mond speelde Wat echter het meest de aandacht trok was de diepe doordringende blik uit zgn groote lichtblauwe oogen die ontegenzeggelijk iets hadden dat imponeerde Het blonde haar was nog niet op Amerikaansche wijze kort geknipt maar viel in weelderige lokken over zijne schouders terwijl zijn gelaat omgeven was door een blonden baard die hem