Goudsche Courant, dinsdag 1 april 1890

N 4184 1890 Dinsdag 1 April GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inzending van advertentién kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Eerste Uederlandsclie Verzekemg Haatscliappió OP HET LEVEN tegen Invaliditeit en Ongelukken gevestigd te s GBAVETÜHAOH Directeuren xMr H GOEMAN BORGESIÜS en Jhr Mr W SIX Hoofd A enl te Zevenhuizen P liLSIlOCT o Voorbeelden van Verzekeringen Uitkeering bg Leven na lü jaar UG na 15 jaar 181 t t 116 180 1 116 x 179 116 177 114 174 A MaandelUksohe premie van Een Gulden Leeityd Uitkeering bg Orerlgden 1 25 jaar 513 28 1 476 30 451 32 425 85 386 eni l BoTendien ia in de premie b repen een verzekering ad 250 tegen ongevallen met doodelijken afloop ea ad 500 tegen ongevallen die levenslange geheele of gedeeltelgke invaliditeit ten gevolge hebben B WeicelükBobe premiön voor 100 uitkeering bij overlijden Vrouw 2 cent 3 3 8 3 4 Leeftijd 6 9 jaar 10 11 14 15 10 20 21 22 3 3 3 4 4 Man cant Deie premiSn worden gedpVende den loop der verxekering niet verhoogd C Inscbrljving van Kinderen door verzekerden volgens B tegen een wekeltiksche premie van 5 cent voor elk kind Leeftgd waarop wordt ingeacbreren O jaar Ditkeering op den leeftgd van 12 jaar 14 jaar 19 W 18 16 23 enx Soliede Agenten geTraagd te WADIIZNIVEM en IIOOBDIIECHT VRAAG CH0C0L4AD GRÖÖTES OBOvertro ffep KWAL ITEIT Gegarandeerd zuiver LET OP DEN NA AM FaTjiïek te Westzaan Opgericht 1825 ITieuwe Echte Sinter ITaaimacliixies Fabrikaat van ds Singer Maatscbappij te New Tork voor Familiegfebruik en licht Confectiewerk Bijzondere Vcxjrdeelen HoOfC trm en dientenj roli a fliake doorgangsruimte onder don arm De naald kan booger opgelicht worden dan bij de gewone Singer Familie Ntoimacbines en ia Teel korter dan die van elke andere schuitje naaimoehina Het gpoeltje 1 het eenroatflCSte hetwelk er bestaat Do draad behoeft niet ingeatoken te worden maar ia alleen onder een veertje door ta halen Elk icaren kan al onderdraad gebruikt worden aangezien breken van den draad bqna onmogelipc is De wrijfpanten dor hoofddoelen kunnen too noodig bjjgedraaid worden Hierdoor wordt de machine groote dliurziianiheld verleend en belangrijke reparatién zullen wel nooit noodig zijn Het naaldbreken komt in het geheel niet voor wogen den ronden vorm van het spoal e Elke bewefCiniC i positief en zeker en niet eene is van eene Veer af hankalyk De onfehoord zachte pug der machine is verkregen door toepassing van eene as ter vervanging van de kamraderen waardoor de beste garantie gegeven ia dat deze machines ook nog n jaren loebt zuUea loopen Eenig Depot te AMSTERDAM 62 KALVERSTRAAT 62 Eenig Depot te ROTTERDAM Hoogstraat 346 Eenig Depot te s HAGE Lange Pooten 16 Openbare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 1 APRIL 1890 des morgen te 9 uren ten sterfhuize van deii Heer A VA8SE aan den Kleiweg Wyk E No I van Eenen goed onderhouden ilVBOEOEL waarby Gewerkt GOUD ZILVER en JDWEELEN benevens den Inventaris eener SpckslagerU Daags te voren des morgens van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 uren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris G O FOBTUIJN DROOQLEEVER te Gouda Openbare Vrijwillige Verkooping De Notaris JOHANNES NOLEN residerende te 6bp i a i is voornemens om op Woe sdag 9 April 1890 des Toormiddags precies ten 9 nre aldaar op de Booivmanswoning Vbdcbt maas Wibk aan den hoofdweg in den Prins Alexanderpolder om contant geld pnbliek te verkoopen 38 stuks EOOHNVEE 10 Fokkalven een aftands Merriepaard 10 Kippen Melkwagen op veeren Boerenwagen Speelwageo Ploeg Eggen Rolblok Kmiwagens Tnigen 3 soo goed als nieuwe Kaastafels Kaasvaten Staren Wringtobbe Kaaa Ï ewicht Koekenmolrn Waterfornnis groot 00 liter Wanmolen Varkenahok yarkens en Kalvertroggen en verdere Bonw en Melkg reedschappen Breeder bg biljetten omschreven De OPEKBARE Vrijwillige Verkooping TAS BR WOO HlIIS a d Lage Gonwe No 59 te Oouda ran den Heer F W CORDING bereids geannonceerd tegen 2 en 9 April a s zal plaats hebben in één Zitting op 9 APEIL 1890 s voormiddags 11 nnr in het Scbaakbokd op den Kleiweg te Oouda BEUNDEBS NoUris TE KOOP ©© 33 Trolxèx © zoo goed als nieuw hoog 1 25 Meter br 1 Meter Adres aan bet Bureau vitn dit blad Men vraagt tegen MEI eene Tweede Meid en om dadelgk in dienst te treden voor NOODHULP een Zich te vervoegen WESTHAVEN B 168 Groote Sorteering ENGELSCHB BISCUITS P SAtEBBIEB Gouda Snalpersdruk vsn A Bsimkiun Ie Zoon Dé oitgave dezer Courant ge chiedt Sageiyks met uitzondering mn Zon en Feestdagen De prgs per drie mauwen ii 1 25 franco per post 1 70 Aizonderlfke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOüDA 31 Maart 1890 Naar wij vernemen S de hear Willem van Zujjlen toooeeUpeler to Rotterdam voornemene in ile vol gande maand hier eene roordraoht te houden Zooats gemeld ia stonden Donderdag Vrijdagen Zaterdag 13 16 dezer voor de rechtbank te Utrecht terecht Ij A de S geb te Gouda zonder bekende woonplaata hier te lande en M L candidaat notaris wonende te Amsterdam beklaagd van ralsofaeid in handelspnpioien en gebruikmaking daarvan van oplichting en van poging daartoe gepleegd te Apeldoorn Zutfen utrecht en Amsterdam In deze zaak deed Zaterdagmiddag de Utrechtsche rechtbank uitspraak en werd S tot twee jaar L tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld na aftrek van twee maanden welke in voorloopigu hechtenis B doorgebracht Het Fad heeft van de lezing van het voorloopig verslag betreffende het wetsontwerp tot regeling van de opleiding tot officier bij de landmacht en de hoogere vorming van den officier den indruk ontvangen dat de kans niet byster groot is om de wet apoedig in hoofdzaak onveranderd in hot Staatsblad opgenomen t zion Echtier wqst het Vad er op dat er wel geen regeling denkbaar is welke een ieder voor zich nu juist de beste zal oonleelen maar door altijd maar uitsluitend te willen wat mep zelf het bost vindt loopt men gevaar niets te krijgen en eene herziening van het militair onderwijs is dringend noodzakelyk Daarom gewaagt het PaS met instemming van de nota van den heer Seijffardt en de brochure van den kapitein der genie W Cool beiden als oudleeraren aan de K M A alleszins bevoegde be F EVILLETOni P iet nuittck ÈÉESTE HOOFDSTUK 2 Hy voelde i ich angstig ta moede te midden van die weelderige omgeving en durfde bijna geen adem halen Plotseling kwam de gedachte bij hem op dat zijn binnendringen in dit heiligdom eener dame min of meer heiligschennis was Hij was te zeer man van de wereld om zich niet bewust ta zijn bier niet ta hooren Wellicht dat de zwarte bediende hem er eens had willen laten inloopen H j hief reeds zijn hand op om de deur zachtjes te openen ten einde het vertrek wéér te verlaten toen op datzelfde oogenblik van achter een Japanach kamerscherm een liefklinkende vrouwenstam kwam die zeide Wees zoo goed nog even ta wachten mijnheer totdat ik de conrant uit heb En neem zoo lang plaats gaat u zitienl Verder hoorde men weer niets als het ritselen van The NtK York HeraU Neem zoo lang plaats gaat u zitten Alzoo werd hij hier dan toch verwacht Steeds raadsel oordeelaars die aangeven hoe het aanhangig wetsontwerp te verbeteren is en tevens op de lichtpunten van dat ontwerp de aandacht vestigen Aan de hand vftn deze schrifturen gaat het Vad den inhoud van het wetsontwerp na en komt tot do slotsom dat dit belangrijk zou worden verbeterd als de aansluiting van bet militair aan het staatS onderwijs meer verzekerd en in verband daarmede de oadettenschool meer op den achtergrond gebracht werd zoodat zij slechts zooveel en zoolang aanvulling voor de militaire acadeüie levert als langsanderen weg niet verkregen wordt de duur van don cursus s u de K M Academie tot twee jaren teruggebracht en het verblijf aldaar voorafgegaan werd door een practisch voorbereidingsjaar aan een militaire school de cursussen en de hoofdcursus bij de infanterie vervielen de duur van den cursus aan de hoogere krijgssohool op drie jaroi werd gesttld en 6 aan de K M Academie en aan de hoofere krijgaaohool wat de opleiding jler oanstaande fRcieren voor Indie betreft meer rekening werd gehouden met hetgeen zy in die functién in de eerste plaats noodig zullen hebben te kennen Het Vad hoopt dat de regeering er nog toe moge lesluitcn het wetsontwerp in den aangeduiden zin te wijzigen en aan te vullen Drie dames van aanzienlijke families in ons landzijn dezer dagen vertrokken naar Algiers naar de missie van kardinaal Lavigerie om als zuster ziekenverpleegster te worden opgeleid Msh Het steentje waarover reeds vroeger is geschreven dat door sommigen voor een echten diamant en door anderen voor een gewoon keisteentje wordt gehouden is nog in het bezit van den grindschipper Bul te Groningen Evenwel is Bul nog niet achtiger werd het geval Waar ter wereld bevond hij zich toch Hield mdn hem soms voor een kapper of een kleermaker wier betrekking de toelating vareischte in een intieme dames omgeving In allen geval zou het raadsel nu spoedi worden opgelost Wie weet op welke vergissing nat berustte Wie weet hoe spoedig hij als men hoorde wie hij was de kamer weer zou verlaten die hij zoo even betreden was Hij deed eenige schreden vooruit en wierp nu eenigszins gewend aan de rondom hem heerschende duisternis eenigo blikken ia het rond Hij bemerkte dat chter het kamerscherm een sopha stond en dat daarop een jonge dame zat in eon wit gewaad gehuld Een nadere beschouwing van de kamer deed zien dat deze niet alleen hoogst smaakvol maar ook zeer kostbaar gemeubileerd was en tallooze sieraden bevatte zoo geheel in staat een vrouwenhart te bekoren Midden in de kamer stond een prachtige vleugelpiano waarop een rijke keuze van de meest uitgelezen muziek stukken Mr William die een hartstochtelijk musicus was en als dilettant een eerste plaats onder zijne vroegere vrienden innam kreeg onmiddelijk sympathie voor haar aan wie dat instrument toebehoorde en meende haar te mogen begroeten als een aanverwante liel Dezelfde schoone vrouwenstem van zooeven stoorde hem in zijne beschouwingen ett zeide Wees nu zoo goed mijnheer en treedt een weinig nader Thans ben ik bereid mef u te spreken Mr William hoorde haar de courant wegwerpen ADVEBTENTIEN worden g taaist van 1 5 regels a 50 Centen iedere rege meer 10 Centen GROOTE LETTÏB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Ad verten tien grati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt geneigd het weg te werpen en evenmin om het voor eene kleinigheid an de hand te doen Ortderscheidene kenners onder welke mannen die jarenlang als diamantalüper gewerkt hebben verklaren den steen een zuiveren diamant te z jn Een van hen heeft o a geruimen tgd met eene vijl op den steen geschuurd doch kon daarop geene verandering brengen zoodat hy met den uitroep Het is waarachtig een echte diamant l den steen aan den eigenaar teruggaf Niettegenstaande bijna alle couranten ver telden dat de steen valsch was zijn er weder een paar Amsterdamsche hoeren bij den schipper guweest die hem er ƒ 8000 voor boden dadelijk te betalen De man meent echter en zeker niet ten onrechte dat als de steen voor ƒ 8000 niet te duur is hij ook een veel grootere som waard is Algemeen hoewel geWl ten onrechte is de meening verspreid dat de gewoonte in ons vaderland om elkander op den eersten April te foppen of ei in t lat n loopen afkomstig was van den langnn neus dien Alva op dien datum kreeg n ot het innemen van Den Briel door de Watergeuzen Ondertusschen behoort dit gebruik ongetwij feld ook al tot de vermaken der maand April die aan de Noorsche Venus gewyd met boert en spel geopend en gesloten werd Eeuwen en eeuwen voor het innemen van Den Briel waren bij alle Scandinavische volken op den eersten April dezelfde fopperijen in zwang als heden ton dage bij ons Onnoozolo halzen boodschappen te laten doen om iets dat niet bestond elkander op een feestmaal te verzoeken dat niet gegeven werd jongens spotbrieQes op den rug te plakken en zoo te laten loopen waren gewone grapjes bij hen op uien dag En die grapjes vonden al weder hunnen oorsprong in voorvallen der Noorsche mythologie De reus Thiassi was door de en trad min of meer aarzelend nader Nog wat dichterbij als het u belieft opdat iku goed zien kan Het is zoo duister hier in ds kamer an een spotachtig doch tevens zeer welluidend lachje klonk hem daarbg in de ooren geen meusch ter wereld zal het mij kwalijk nemen als ik iemand die als mijn procuratiehouder wil aangenomen worden eerst eens goed aankijk Nu stond de Duitscher vlak bij de sopha en zag met sprakelooze verwondering bijna zelfs met oen ongeloovig gezicht tot de jonge dame op die daarop in een nonchalante houding uitgestrekt lag U mij als procuratiehouder aannemen vroeg hij terwijl hij aenige schreden nchteniit deed en verwonderd zijne schouders ophaalde Hierheerscht blijkbaar een ernstig misverstand Want zooals duidelijk uit dezen brief blijkt ben ik hierheen ontboden door den heer Thomas A Burton an wel vóór 12 uur Beleefd doch dringend verzoek ik u daarom mij zonder oponthoud te willen zeggen waar ik den chef van dit huis kan vinden opdat ik mgn tjjd hier niet onnoodig verbettzel en daardoor misschien alle kans op do betrekking waarvoor ik hier kom zon verliezen Tune u mouey iii dit land mevrouw Een gulle vroolijke lach was het eenige antn oord dat hij hoorde Tennjl zij zich halverwege uit hare gemakkelijke positie oprichtte keek zij hem met hare mooie schitterende oogen aan en zeida met nadruk Ik ben het die de firma Thomas A Burton vertegenwoordig mynheer Ik heb u ook dien brief f h n mmmimmsfmsm ayf