Goudsche Courant, dinsdag 1 april 1890

oppergoden de Asen gedood Zyne dochter Skathi trok zyne wapenrusting aan en toog naar het hof der Asen om haren vader te wreken De Asen deze amazone willende sussen boden haar eenen echtvriend uit haar midden aan dien zijzelve mocht kiezen mits z j van de Asen niets zag dan de beenen Dit aanbod werd aangenomen Zij zag een paar van de flinkste beenen en zeide Dit kan niemand dan Balder zijn hij is dus mijn man Het was echter Niörthr de god van lucht zee en schippers De Noordsche volken hielden de boert hunner goden aan Skathi gepleegd jaarlijks in gedachtenis met soortgelijke grappen op den eersten April en het is dns van hen waartoe ook onze voorvaderen behoorden dat die gewoonte tot ons is overgebraohc ZoaJagdlad Onze consul generaal te Buenos Ayres de heer van Biet zegt in zijn laatste rapport voorkomende in de Staats Courant dat de kansen voor Nederland che landverhuizers derwaarts aanzienlijk ziju verminderd Een der hoofdoorzaken is de ontzaglijke toevloed van emigranten in 1889 kwamen er 280 000 en ten tweede de financieele crisis Tengevolge daarvan wor lcn er minder bouwwerken ondernomen en de dagloonen zjjn niet gestegen in verhouding tot de hoogere goudpremir Het dagloon is onvoldoende Ook voor de landbouwers doet zich de crisis gevoelen daar een aantal liezitters vim koloniën in geldelijke moeilükhoden verkeeren Aan landverhuizers uit andere standen architecten ingenieurs jonge kooplieden ontraadt de heer van Biet thans eveneens de reis Alleen keukenmeiden en tweede meiden kunnen op goed loon blgven rekenen de eerste van ƒ 40 tot ƒ 60 de laatste van ƒ 25 tot ƒ 4Q smaands Voor veertien dagen deed zich te Xeede een geval voor dat zeker onder de ze dzaamhe len gerekend kan worden De heer B geneesheer aldaar werd nl bij een kind van 11 maanden ontbotion omdat het knaapje aanhoudend schreide en men dit maar niet begrijpen kon te meer nog omdat het kind geregeld het voedsel gebruikte wat men het gaf De dolcter onderzocht de kleine en bevond dat de luchtpijp ontstoken was Na een paar dagen kwam de heer B weder en zag dat het kind zeer in beterschap was toegenomen Hem werd nu echter door de moeder medegedeeld dat zij op den rug der kleine eene zweertje ontdekt had De dokter zeide haar hoe ilj hiermede te werk moest gaan en ziet na weinige dagen vertoonde zich in de opening der wonde een puntig voorwerp hetgeen bij nader onderzoek toen de dokter dit er had uitgehaald een roggeaar bleek te zijn De aar had zich door den slokdarm gewerkt was vervolgens langs de ruggewervels gegaan en toen tusfcben de 5e en 6e ribbe naar builen gekomen De aar had eene lengte van rutm 6 c M BÜ den burgemeester te Nieuwe Schana heeft zich aangemeld en vrijwillig in arrest begeven zekere A Katoisky oud 24 jaren Bus van geboorte die 2 a jaar geleden als korporaal bij het 8a reg infanterie te Deventer is gedeserteerd Deze persoon heeft in dien tijd een leven vol afwisseling geleid In 1887 in het bezit gekomen van een niet onaanzienlijk fortuin besloot hij cp aanraden geschreven en n beleefdelijk verzocht heden hier te komen opdat ik kennis met u zou kunnen maken en in geval u mij beviel persoonlyk al het nadere met u te kunnen bespreken fVan een misverstand zooals u dacht is derhalve hier geen sprake Gaat n zitten mijnheer en laat ons dadelijk ter zake komen voegde zij er ernstig en een weinig onsednldig bij terwijl een scherp onderzoekenden blik uit hare oogen den Duitscher ferm opnam Bewegingloos als t ware vas ienageld aan den grond bleef deze bij die woorden staan wat de jonge dame nanwlijks scheen op te merken op hoogst bedaarden toon vervolgde zij toen Natuurlijkerwijze ben ik u eenige nadere opheldering schuldig over deze in uw oog vreemde zaak want over het algemeen bekommeren zich de vrouwen niet bijzonder over zaken Sedert goruimeo tijd echter verkeert mijn vader in een zeer droevigen toestand daar hij ernstig ongesteld is waardoor bij ten eenenmale buiten machte is zijne groote bekwaamheden aan te wenden ten nutte der zaak van de firma Burton Op streng bevel van den doctor is alle geestes arbeid hem strenr verboden en hij is derhalve uitgesloten van nlle medewerking bij de behandeling van zaken Ifet is om die reden dat nu reeds sinds geruimen tijd dé directie van het Bankieishuis Burton berust in de handen van zijn eenig kind wiens levenstaak het is geworden de plaats van haren vader eenigermate in te nemen Hier rustte de jonge dame even en zuchtte van vrienden den militairen dienst vaarwel te zeggen en te deserteeren H j doorreisde bgna al de Staten van Europa bezocht de badplaatsen bracht een zomer door te Bome was later naarmate zgn vermogen verminderde aohtereenrolgens koffiehuishouder keQt nor clown in een ponrdenspel vrachtrijder ons totdat hy in geheel liaveloozen toestand verkeerde en besloot lioh vrqwillig als deserteur aan te geven Van Nieuwe Sohans is naar Groningen en vandaar onder militair geleide naar Leeuwarden overgebracht teneinde aldaar legaé desertie in tyd van vrede voor een krijgsraad te worded terechtgesteld Huurprijzen van landerijen van 176A tot 1890 51 hectaren brachten aan huur op Van 1766 1806 892 1806 1828 1400 1828 1870 2200 1870 1882 8225 J 882 1890 3188 Wie de negentig voorbij is en dus hetoogenblik nadert waarop hij aan zijn tweede eeuw zal beginnen wordt langzamerhand oen publiek persoon Men wil weten wat hij zegt wat hy doet wat hij eet en drinkt of y tabak rookt en dikwijls naar de kerk gaat Te meer als zoo iemand een gebeurtenis als de slag van Wl rloo hoeft bijgewoond Met deze waarheid voor oogen ging een redacteur van de Nm Vork Herald dezer dagen mr James Davey opzoeken die bij Quatre Bras als gewoon soldaat streed t Is nu een heer met n hoed en een rok die in het VVaterloopanorama tekstboekjfs verkoopt een zwarten baard zonder één grijs haartje of ééa droppel verf om de kaken draagt en er uitziet als een zestiger Toch whs het bijna 95 jaar geleden dat hij en de wereld kennis maakten In t begin koste het moeite om den ouden heeraan den praat te krijgen Hg had van den slagvan Waterloo niet veel gezien Het regende harden de kruitwolkeu hingen aan alle kanten om hem heen Hoeveel man hebt ge wel gedood Ik zou het tt niet kunnen zeggen Maar in je journaal staat toch dat ge diendag twintigtallen van dappere kerels ver loegt P Ku ja maar dat schreef de stenograaf diemaken altijd alles een beetje mooier Hoeveel malen heb je wel mat de bajonetgestoken O heel watt s T Tienmaal P Meer Dertig Ik denk zoowat twintig in het haele gevecht Er gebenrden rare dingen Verscheidene officieren vochten sneuvelden en werden begraven in faunbalkleederen die ze nog aanhadden sinds den vorigenavond Daar zeide hij naar een greppel aan ega rechterhand wijzende daar is het dat die 30 000 bekkesnijders die op wacht gezet waren van daanliepen Als ze op hun post gebleven waren zou nog voordat de Pruisen kwamen het gevecht beslistzijn geweest Davey v ertolde dat hij in den strijd aan de hand gewond werd Dezelfde kogel die het topje vtn zijn linkerpink wegnam trof een man achter ham I doodelijk in t hoof4 t Was op het nippertje voor I me zeide hij De oud gediende liep vroeger boeken te venten Ik zoek nu een procuratie houder die een degelijke steun zal zijn voor de zaak en die behalve veel handelskennis ook in de tal n ervaren is daar wij veel met het buitenland zaken doen Onlangs namelijk hebben wij een groot verlies geleden daar hij die tot heden onze procuratie houder was mijn oude vriend en raadsman Mr Bost die ook een Duitscher was eenige weken geleden gestorven i is Vele jaren achtereen was hij bij ons buis in betrekking en door onvermoeide werkzaamheid en ongeëvenaarde toewijding bracht hij dit op een flinke hoogte De plotselinge dood van den ouden man maakte mij radeloos Vii schrijven op mijn advertentie Mr William beviel mij al dadelijk uitstekend en daar de Oostenrijksche consul mij onder de vele jonge lieden die naar deze betrekking solliciteerden u bijzonder aanbeval zoo noodigde ik n uit hier te komen Het geldt natuurlijk allereerst eene proefneming daar ik zoo op het eerste gezicht niet voldoende kan beoordeelen in hoeverre gij aan de eiscben zult kunnen beantwoorden Daar bij nog steeds zweeg ging zij voort Laat mij nu uwe papieren eens ziens Mr William en wat gij voorts nog aan aanbevelingen bij n hebt Gelooft gij voor u zelf geschikt te zijn voor de betrekking van procuratie houder in een groot Bankiershuis De eischen die ik meen te moeten stellen zijn niet gering Voor het eerst keek zij den vreemdeling thans flink in het gezicht Maar hij doorstond haar blik 1 middm t maar zit sedert eenige jaren in het midd npht va het nagebootste ukje geschiedenis kalm zijn pano ramaboekjes te koop te bieden en op te passen d i de bezoekers niet k iin onderzoeken of hel alles wo echt kanonnen en huizen zijn die ze van den 200 voet hoogen heuvel zien Zyn deugden zijn voor li groot deel negatief hij drinkt niet rookt niet eet izelden of nooit vleesch maar leeft voornamelijk van brood en boter kool meel en sinaasappelen Als dit zoo voortgaat kan hij het nog een heelen tijd uithouden en komt hij misschien nog eenmaal in een museum als historische merkwaardigheid Een lid van het Bngelsohe Parlement heeft zich voorgenomen een wetsvoorstel in te dienen tot voorziening in het lot van de barmaids of buflfetjuffrouwen Verschillende philantrophtnhe vereenigingen hebben een onderzoek ingesteld naar de levensverhoudingen dezer meisjes die blijken haar brood zeet moeilijk te verdienen Zij Worden bijna niet betaald en hebben nauwelijks rust De barmaids van de spoorwegstations zijn bezig van 9 uur des morgens tot middernacht met een uur rust en een half uur om te eten en worden daarvoor betaal 1 met 3 in de week Du verschillende spoorwegmaatschappijen behandelen de bulfetjuffrouwen op verschillende wijze maar twaalf ii veertien uren per dag schijnt de gewone wlSMct Jl Ie wezen Op zeker station mogen de ongelukkige mm m al dien tijd niet zitten en in een station in de plfvinoie is er eene twintig uren achter elkander in tienst geweost Op een ander station slapen de barmaids onder de toonbank en kunnen zich nergens anders wasschen dan in de openbare wachtkamer En nog erger dingen worden medegedeeld In chocolade zit nog iets meer dan eene versterkende ook eene winstgevende kracht Wij weten welke financieele wonderen door de cacao reeds zgii verricht thans leest men van een chocolade fabrikant te Parijs den heer Marquis die eene bibliothook heeft nagelaten welke voor 234 000 fr in hot hStel Drouot werd verkocht dus xaker wel een millioen zal hebben g kost Men zegt dat de eigenaar er zelf niet veel verstand van had maar de bibliotheek besteld had gelijk anderen een meublement Als zoodanig beschouwde hij haar ook zij behoorde in het hStet van een gefortuneerd man te zijn Het klinkt min of meer belachelijk bioh ware het te wansoben dat men ook in ons land zich meer aan die opvatting schuldig maakte Hier gaat t doorgaans omgekeerd menig vermogend man by ons leent Dy voorkeur de boeken die bij lezen wil Men is er in geslaagd van 2 mannen en een vrouw die uit het verwoeste Pompeii waren opgegraven een zeer juisten afdruk in gips te nemen waarin zelfs wonden en sporen van ziekten zijn afgedrukt Ook van een boom met takken bladeren en vruchten werd op deze wijze een afdruk verkregen Daar deze soort van vruchten eerst tegen het einde van den herfst rijp worden en do boonk op het oogenblik der uitbarsting van den Vesuvius rijpe vruchten droeg schijnt de oude strijdvraag of de uitbarsting 23 Augustus of 23 November plaats had nu te zijn opgelost en in plaats van zijne oogen neer ta slaan nam hS op zijne beurt ook haar nauwkeurig op Bijna oii4 merkbaar schudde zij het hoofd eo sloeg daarop ee blik in zijne brieven Wat ziet die Duitscher er hoogmoedig uit welke trotsche houding neemt hij aan dacht zij bij zichzelf Aha zit de vork zoo in den steel dacht op datzelfde oogenblik Mr William Volgens Amenkoansche begrippen ia dit alles zoo onnatuurlijk niet f Voorzeker er werden hem hier schitterende vooruitzichten aangeboden misschien schitterender als hij zich tot heden in het land van den nlmachtigen Dollar had kunnen voorstellen en toch vervulde zeker bitter en verontwaardigd gevoel zijn gemoed Teleurstellingen waren hem gedurende zijn byna njarig verblijf in New York reeds vele overkomen ook vernederingen waren hem niet gespaard gebleven Doch geen had hem 706 getroffen als die van heden Onder de bevelen van een grillig verwend vrouwspersoon te staan dat nooit Hoe treurig kwam hem op dit oogenblik zijn leven voor Wilt had hy in zijn vaderland niet weggegooid waarvoor hij hier zeer dankbaar zou zijn geweest Lichtzinnigheid en dwaze roekeloosheid hadden hem daaruit verbannen Evenals zoo menig ander Duitscher w hij met d heerlykste illoslen hierheen gekomen Wordt vervolgd i Wat is een kunstenaar De hetr Daniël de Lange geeft in zijn muzikale kroniek in het iV ü i i daarvan de volgende orascbryviug Alleen wil ik nog dit zeggen dat ik door het i oord kunstenaar niet versta de mensohen die mot de kunst huii brood verdienen Integendeel ik zou éer geneigd zijn om deze mensohen niet onder de kunstenaars op te nemen en er alleen die toe willen rekenen dio met en door de kunst hun brood verliezen wellicht ter willo van de werkelijke kunst van honger omkomen De Amterdamche Courant sohl ijft naar aanleiding hiervan het volgende 1 Do vele arme kunstenoars yie hier rondloopon weten het nu dat zij in de schajting van Daniël de Lange veel hooger staan dan een Patti Nilson Coquelin Possart Bouwmeesier van Zuylei om raaar een greep te doen want al deze kunateijaars hebben erg t land aan hongerlijden gehad al hebben zy t misschien wel eens geleden Men zou dienen te weten o de heer do Lange per regel of per kolom betaald wordt om hem als kunstenaar te kunnen Inxeeren Zijne lezers zullen echter door zijne laatste definitiei van een kunstenaar geen hoogen dunk van hem krijgen Gelukkig voor hom echter schrijft hij vlak voor don door ons aangehaalden zin Maar ik kom op verkeerd gebied Commentaar was dus eigenlijk overbodig In De Ingenieur No 46 gaf de hoer J J Israels onlangs een belangrijk artikel over den glijdenden spoorweg die reeds in 18Ö2 werd uitgevonden roaiir eerst na de jongste Parijscho tentoonstelling algemeen ter sprake kwam Deze uitvinding berust lo op hot glijden van den trei4 op oen dun waterkusaon en 2o op hot voortstuiven van den trein door den stoot van horizontale waterstralen die uit pijpen geworpen worden welke zich van afstand tot afstand op don weg bevinden De heer Israels schreef o a Do eerste indruk dien deze glijdende spoorweg vooral met al zijne op den weg noodige installaties maakt is die van hoogst gecompliceerd te zijn zeer lastig voor het onderhoud en zeer moeilijk in de exploitatie zooals men zich deze thans gewoon is te denken Hoe komt het dat niettegenstaande dit alles en ondanks het reactionnaire van terug te gaan tot eene zich niet zelfverplaats nde beweegkracht hoe komt het dat toch deze glijdende spoorweg in faooge mate de belangstelling gewekt heeft en dat binnenkort proeven op grootere schaal zullen voorbereid worden te Londen op den ondergrondscUen Metropolitanspoorweg te New York en te Lissabon Te Londen zal men een lengte van 2400 M aanleggen en de inrichtingen geschikt maken voor eene snelheid van 140 KM pof uur Dal deze proef op ernstige wjjze genomen wordt blijkt daaruit dat men 6 maanden aan de ontwerpen en 6 maanden aan de uitvoering denkt te besteden Het antwoord op deze vraag ligt tó i voornameiijk daarin dat afgescheiden 1 van de wol wat opgesmukte opsomming der voordealeu en voorspiegeling van berekende nuttige effecten het feit geconstateerd is dat op deze wijze minder din 1 KG trekkracht per ton noodig zal zijn dat voprts de beweging op den spoorweg inderdaad buitengewoon zacht en aangenaam is dat stof rook en veel gedruisch vermeden worden dat het giydebd materieel buitengewoon licht kan genomen worden zoowel door de afwezigheid van wielen als va de stoommachine dat in verband hiermede de bovenbouw van den weg licht geconstrueerd kan wofden dat alle kosten van afdraaien der bandages smderpotten en hot smeeren zelf evenals van de remmen verdwijnen en dat bet onderhoud en nuttig effect y eene vaste stoommachine economischer zijn dan bij een locomotief De kosten voor tractie en exploitatie noodig boewel door den heer Barre als zder gering opgegeven volgens een door hem gemaakte berekening zullen eerst eenigermate uit de te Loipen te nemen proeven kunnen blijken maar zeker is het dat nog vrij wat verbeteringen en aanvuUingeri ann den tentoongestelden spoorweg kunnen aangebracht worden 6t dat de daaraan besteede l osten zullen opwegen tegen de hierboven genoemde voordeolen Als bezwaren ia in het tentoongestelde niet of niet vofdoende zyn opgelost l ehooren de maatregelen tegen vorst en roest het regelen van de snelheid door hot treinpersoneel de wijze van voeding der glijschoenen in verschillende omstandigheden bet groot aantal noodige koppelingen der onder den g eheelen trein doorgaande oonitructiadeelen de inrichtingen der middelen tot fpoorwisseling en een doelmatige niet te kostbare vorm van rail en lasch Uit het bovenstaande volgt dat in het denkbeeld dat hier in toepassing gebraeht is zeer zeker een groot voordeel schuilt dat echter de vorm waarin het denkbeeld geëxposeerd ia nog verre verwijderd is van de wyze waarop een werkelyke exploitatie mogelijk zal blijken Indien mf de proeven te Londen te nemon geheel mislukken dan is daarmede het stelsel veroordeeld gelukken zij dan is nog niet te vergoten dat een glijdende spoorweg juist in den Metropolitan de moest gunstige omstandigheden voor zijn toepassing vindt n l weinig beswaar van vorst het feit dat toch reeds een vochtige toestand aanwezig is een drukke geregelde dienst waarby de voordoelen van een locomotief boven een vnste machine verminderen en stoppen tusschen de stations zelden noodig is het groote gemak dot de onderaardsche ligging voor wateraanvoer eu opvanging aanbiedt en de tegenwoordig steeds toenemende klachten over stof en rook op dien spoorweg De vraag zou gesteld kunnen worden of beide denkbeelden voor hunne toepassing onafscheidelijk zyn verbonden en of het niet overweging zou verdienen een glijdenden trein te laten trekken door een rollenden locomotief of een rollenden trein door den waterstoot te laten voortbewegen Het laatste werd aanvankelijk door Girard beproefd maor spoedig opgegeven ook kan men zich weinig toestanden denken waarin hot mot voordeel zou kunnen geschieden Hot eerste schijnt echter niot zoo geheel onmogelijk hoewel daaraan als bezwaren verbonden zyn do verzwaring van treinmaterieel en materieel van den weg do rook eu de moeilijkheid om de locomotief op dezelfde rails te laten rollen als waarover de wagens glijden Een gehuwd broodbakkersgozel had bij de laatste volkstelling een telkaart thuis gekregen dio diende ingevuld De verschillende gestolde vragon leverden niot veel moeite maar één was er die hem dwars in de maag zat Daar stond gevraagd Waar was zy in den nacht van 31 Dec op 1 Jan Mét dio zij werd zijn vrouw bedoelil Waar was die iu den nacht van 31 Deo op 1 Jan Hoogstwaarschijnlijk in de ochtolijke woning eu nog waarschijnlijker was het dat zij rustig lag te slapen Doch wanneer hij do vraag beantwoordde met do verklaring dat zij thuis was kon hij dan mot do hand op het hart on een eed op de lippen verklaren dat hij de waarheid bad gozogd Neen want hij kwam den ganschen nacht niet thuis de patroon kon hom om do telkaart volgens plicht n geweten in te vullen toch geen nacht vrijaf geven I Het was oen kritiek geval Aan de eene zijde do oumogeiijkheid om geheel naar waarheid de invulling to doen on aan de andore zijdo do bedreiging Doe jo t niot ilan ga jo de doos in of je betaalt boete Boete betalen zit er bij een gezel togenwpordig niet aan in de doos gaan zitten vindt hij vervelend Eindelijk vond hij redding hij vulde de vraag in met Vermoedelijk thuis Aldus had hij aan zijn gevoelen voldaan on don vrede bewaard met de overheid helaas hot sluiten van dien vrede dood een oorlog uitbarsten in eigen boezom de vrouw was boleedigd Wat moest mou wel van haar gaan denken Vermoodolijk thuis Vertrouwde haar man hnar soms niet Er worden vele slagen gelevord onderhandelingen aangeknoopt vredes traotalou besproken tot oindelyk dezer dogen de strijd is beslist de vrouw is or uitgesneden met oou hororSroegord minnaars De man moet zijne telkaart torug willen vragen om er nu op te zetten dat zijn vrouw thans nietthuis is Ned Bakkers Ct Buitenlanüscb Overzicht Prins Bismarok vertrok Zaterdagnamiddag 5 uur naar het spoorwegstation Hij was gekloed in de uniform der kurassiors en zat in een open rytuig zijno gemalin en eonige andoren volgdon in een tweede rytuig Duizenden personen waren op de been en hieven een oorverdoovond gejuich aan dat tot aan het station aftnhield Alle vensters in de straten welke naar het station voeren waren dicht bezet en onophoudelijk word mot zakdoeken gewuifd Slechts langzaam konden de rijtuigen die ook door eene ontzettende menigte werden gevolgd voortkomen Op hot perron had een esoadron van do gardekurassiers te voot met de regimentsmuziek post gevat daar bevonden zich ook de gezamenlijke ministers al do leden vaij het corps diplomatique en vele andere voorname personen De aandrang van het publiek was ook hier ontzaohelijk groot De bloemen on bouquotten lagon bij bergen in de wachtzalen welke buitendien feostelyk getooid waren Prins en Prinses Bismarck namen een hertelyfc afscheid en vertrokken met den trein van 5 uur 40 min De Poit zegt dat het bericht ongegrond is als zou prins Bismarck den hortogstitel hebben afgewezen In do Zaterdag gehouden slotzitting der arbeidconferentie hield do minister Beriêpsch een lange redevoering waarin hy deed uitkomen dat de conferentie niet iu de gelegenheid is geweest internationale schikkingen te troffen wel kon zij hare meeningen en wenschon kenbaar maken Hij meent I dat de conferentie de grondslagen heeft gelegd waarop verder kan worden voortgebouwd tot verwezenlijking van het streven om aan de werkende klasse meer bescherming grooteren waarborg voor hare stoffelijke on zedelijke ontivikkeling te verschaffen Mochten ook in de naaste toekomst de moeilijkheden groot schijnen toch bestaat reeds thans eensgezindheid ton opzichte van zekere internationale gezichtspunten waardoor het aan eiken Staat op zich zelven mogelijk zal worden onder inachtneming van eigehaardige verhoudingen de oplossing van verschillende vraagstukken ter hand te nemen Van de door de regoeringon beschermde ontwikkeling der nijverheid hangt ook de welvaart der werklieden af De minister verklaarde verder dat hij in last had aan do leden dor conferentie den warmsten dank des Keizers over to brengen voor hun zaakkundigen arbeid De Ëngelsche gevolmachtigde sir John Gorst betuigde zijn dank aan den Keizer voor hot bijeenroepen dor conferentie welker uitkomsten buitengewoon Torblijdoud waren en die naar hy hoopte luet de laatste zoude zijn Wanneer milltoenen kinderen aan do ellende zijn onttrokken on even zooveel vrouwen aan het huiselijk loven zijn hergeven zullen do loden dor conferentie zich mot dankbaarheid het initiatief des keizers herinneren De heer Jacobs Bölgie dankte den heer Berlepsch voor de leiding dor copforontie eeno dankbetuiging waarbij de vertegenwoordigers van Italië en Spanje zich aansloten Het Duitscho programma voor de conferentie omvatte zes punten in don vorm van vragon De conferentie antwoordde daarop fn haar slotprotocol in don vorm van wenschon waarbij intusschen op te merken is dat bij de vaststelling van deze wenschon de gevolmachtigden dor verschillende landen het niet altijd met elkander eens woren Daar echter elk antwoord ingeleiil werd met de rekbore formule het is wonschenswaard kondeui ook do tegenstrevende oleraonten zich eenigermate daarmede veroenigen En dat te eerder omdat by de meeste punten uitdrukkelijk vermeld werd dal uitzonderingen naar gelang von de bohoefto des lands toegelaten zijn l3e ïorkrogon resultaten willen nu aan do regoeringon die aan do conferentie deelnamen worden medegedeeld om tot leiddraad te dienen voor hare toekomstigen wetgeving zonder dat zij echter daaraan gobondon zijn Als veriegonwoordlgers van het kolenland kwamen de Ëngelsche gevolmachtigden op togen de bepaling dat vrouwelijke personen bij do onderaardsche mijnwerken in bot geheel niet werkzaam zullen mogen zijn Uit gesprokkon mot buitenlandsche loden der conferentie blijkt dat naar hun oordeel hot resultaat der conferentie voor hot oogenblik alleen te zoeken is in het moreel effect die zij hebbon moet op de arbeidorswotgeviug achterlijk gebleven zijn Voorts zou do gedachte aan eene toekomstige internationale overeenstemming op het gebied der arbeidersquaestie geenszins zijn buitongesloten De conferentie werd daarop uit naam van den keizer gesloten verfeloard Do leden van het Ëngelsche Parlement gaan Dinsdag a s mot Paaschvacantie naar huis Het Lagerhuis komt den 14deu April weer bijeen en dan zal terstond na de indiening van de begrooting de Landpurchoèe biU behandeld worden De vooruitzichten voor deze wet zijn niet ongunstig De leiders der liberalen zijn niet geneigd het plan der Parnellisten om de behandeling opzettelijk te vertragen te steunen maar wel zullen zy het ontwerp bestrijden Hun bezwaar dat de bolastingbetalenden iu Engeland door het ontw erp van don heer Ealfour te veel gedrukt werd maakte niet veel indruk want do hoer Balfour vraagt niot moer dan 33 000 000 pd st tegen een rente vnn i pCt terwijl de heer Gladstone in zijn bekend Éome rule ontwerp voor landaankoop 50 000 000 pd st aanvroeg en wel tegen 3pCt Dat hot ontwerp in vele opzichten wat de onderdeolen betreft zal worden gewyzigd is zeker maar toch bestaat er gegronde verwachting dat het ontwerp weldra tot wet zal worden verheven Het nieuwe rtóeeringsontwerp tot regeling van het lager onderwijs B bij het Parlement ingekomen en als de volksvertegenwoordiging het mocht goedkeuren dan zal het den Isten Augustus o k in werking treden De Engelschen noemen hunne onderwijswetten Codes maar do Educational Code is natuurlyk niets aii ers dan eene onderwijswet waarin staan opgenomen al de bepalingen die hot openbaar onderwijs in casu het openbaar lager onderwijs betreffen in den vffïm van een wetboek Het tegenwoordige ontwerp is zoor omvangrijk gelijk dat hetwelk verleden jaar door de regeering ingediend doch toen weer ingetrokken werd Het herhaalt ook vele der bepalingen daarin die in hoofdzaak gegrond waren op do conclusien vervat in 1