Goudsche Courant, dinsdag 1 april 1890

J Woensdag Z April 418 1890 GOUDSCHE COURANT 9 JSfiêuwS en Advertentieblad hoor Gouda en OmstrekefU De Inaendlngr van advartentten kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave het groats verslag der koninklgte oommissio welke in 18S6 benoemd was om de leemteu en feilen ran het stelsel in 1870 in s heeren Gladstone s akte tot stand gebracht te onderzoeken aan te duiden en RUU te Tullen of te herstellen l e commissie bracht in 1888 haar rapport uit Zg was eene zeer jfoeda commissie en behelsde in haren boezem al de mannen die in zake onderwas hier eene rol spelen doch ongelukkig konden hare leden het niet eens worden nopens zeer ingrijpende rrtagpunten welke sodert 1870 herhaalde malen te berde gebracht zija Zoo wilde da meerderheid hebben dat de schoolbesturen zouden worden belast met de taak ran het subsidieeren an bijzondere zcholer met behulp van plaat elijkeu omslag doch de mihderheid bracht een eigen rapport uit waarin zulk een beleid ten sterkste afgekeurd werd Gelukkig waren meerderheid en minderheid overeengekomen eenige belangrgke herTormingen in het ou le stelsel aan te bevelen en op die gemeenschappeiyke aanbevelingen steunt het nieuwe regeeringsontwerp De voornaamste dier aan bevelmgen geldt het lieginsel volgens hetwelk de hoegrootte der rjjkstoelage aan lagere scholen afhankelijk blgft van de daarin blgkens de examens verkregen uitkomsten van het gegeven ondervgs Dit stelsel noemt men hier payment 6y rtaulU eene toelage gegrond op uitkomsten Trgen dit stelsel en togen het stelsel van crantmiiui dat er mee gepaard ging waren ernstige bedenkingen gerezen die strrker eu sterker uiting vonden De koninklijke commissie voornoemd was wel is waar niet gelïomw tot de gevolgtrekking dat de Staat het afhankelgk maken der toelagen van verkregen uitkomsten geheel zou kunnen missen maar zg gaf toe dat bet stelsel eenige verandering en verzachting noodig had Het tegenwoordige omwerp vervangt de toelagen naar verkregen uitkomiteu door zekere vaste toelagen zoodat alle schalen dia in de termen vallen op zekere inkomsten zullen kunnen rekenen terwijl scholen in arme buurten met bijzondere vrijgevigheid worden bejegend Het ontwerp brengt ook eene groota verandering in de methode der classificatie van scholieren waarbg de onderwijzers meerdere vrijheid krijgen om leerlingen volgens hunne gebleken bekwaamheid te rangschikken zoodat éénzelfde leerling verschillende graden of klossen zal kannen hebben voor lezen achrjven en rekenen aSS Staats loterij 8e KbuMC Trekking van Maandag 31 Maart No 20734 2 000 No 16730 20431 20576 1 000 No 9861 Ï0472 ƒ 400 No 19758 200 No 133J9 18749 18871 100 Prgzen van ƒ 30 60 3207 5659 8152 10329 12620 15569 18162 163 3225 5682 8272 10341 12651 15571 18233 154 3227 5688 8286 10409 12720 15733 18241 180 3246 5810 8318 10430 12747 15770 18246 192 3273 5824 8322 10458 12820 15774 18303 309 3276 5858 8327 10600 12910 15825 18408 320 3340 6903 8366 1 601 15950 15864 18418 422 3490 5952 8409 10630 12984 16961 18496 445 3520 5976 8414 10639 13021 16039 18550 446 3528 5988 8418 10696 13207 16058 18571 504 3561 6009 8437 10728 13272 16062 18666 644 3563 6030 8462 10745 18274 16191 18698 703 3598 6044 8498 10781 13279 16236 18760 824 3607 6080 8581 10849 13286 16274 18773 832 3788 6106 8588 10854 13321 18 02 18781 841 3803 6124 8640 10885 13388 16343 18853 856 3856 6169 8642 10897 13401 16357 18879 900 4009 6174 8644 10953 18403 16371 19035 1038 4033 6224 86a8 10964 13442 16376 19107 1055 4158 6246 8668 11029 13446 16380 19112 10S2 4200 6248 8678 110 33 13496 16446 19114 1136 4257 6252 8686 11047 13506 16468 1911 7 1262 4301 6268 8700 lllOl 13518 16577 19170 1299 4403 6288 8713 11123 13680 16580 19179 1342 4410 6290 8725 11159 13699 16586 19266 1354 4434 6343 8740 112S1 13794 16592 9349 1411 4473 6389 8772 11296 13817 16616 19427 1428 4505 6410 8814 11353 13824 16623 19449 1497 4598 6414 8827 11448 14073 16780 19545 1683 4600 6430 8852 11464 14114 16964 19590 1688 4628 6453 8872 11483 14129 16965 19634 1606 4636 6525 8899 11556 14305 16972 19685 1635 4685 6728 8974 11614 14342 17023 19722 1637 4804 6749 9010 11622 14398 17055 19725 1664 4807 6912 9031 11644 14421 1707 19765 1797 4815 6944 9063 11655 14423 17125 19766 1810 4843 7142 9093 11661 14462 17143 19873 1816 4868 7194 9118 11686 14471 17172 19880 1847 4879 7202 9220 11711 14572 17238 19902 1895 4897 7215 9279 11777 14627 17288 19950 1904 4968 7220 9281 11780 14654 17344 19972 2011 214d 2166 2234 2273 2286 2324 2425 2436 2519 2842 2682 2741 2792 2813 2878 2916 2969 2970 3017 3076 11782 11794 11829 11836 11846 11874 11974 11983 12962 12084 12221 12239 12259 12278 12326 12399 12404 12434 12524 12604 14732 14757 14789 14796 14800 14911 14946 15016 15042 15126 15192 15327 15330 16S43 15367 15389 15432 16463 15470 15524 17853 17400 17469 17576 17662 17771 17813 17868 17866 17901 17906 17949 17978 17985 17990 18005 18017 18084 18111 18156 19976 20062 20074 20134 2021 2 20268 20340 20347 20404 20426 20448 20482 20536 20553 20602 20660 20656 20766 20766 20997 9303 9434 9511 96S7 9714 9790 9909 9960 9975 9977 4 69 7241 4987 7246 4989 7306 6016 7334 6041 7461 6070 7523 5129 7638 6142 7549 5145 7641 6i67 7648 6198 7650 10013 6225 7673 1U026 5241 770910096 5389 780110105 5424 7928 10156 5484 7941 10160 5522 7960 10170 6560 7982 10207 5597 8036 10288 5606 8067 10306 5634 ADVERTENTffiN Voorspoedig bevallen van een DochterC NEDERHOF geliefde Ëchtgenoote vanG F0R8TflöVEL Gouda 30 Maart 1890 Hartelijke dankbetaigiog roor de vele blgken van belangstelling den 22 en 23 dezer ondervonden T N JOOSTEN Gouda 31 Maart 1890 Mevrouw TERPSTRA Wyk B No 85 VRAAGT dadelgk een faUoenlijk Mejuffrouw SOOS Lange Tiendeweg VRAAGT tegen 1 MEI een tl f Ren algemeen als gi middel bg HOEST en VERKOUDHEID zgn de oplossende en verzachtende SALMIAK PASTILLES van KRAEPELIEN HOLM Jpotktkert ie Zeul in D fleschjes k 20 cent Cigaretten tegen Asthma van KRAEPELIEN HOLM APOTHEKERS ZEIST Verkrggbaar in de Apotheken Te Gouda o a bg den Beer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIM Prgs per Etni 0 80 0 50 Eeïi ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onaoie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Ur Retau s elfbewaring Hollandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bg het VerIsgs M azin te Leipzig Menmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Oonda Snelpersdruk van A BsiMKMitli fc ZooN G J BERLUN Nieuwerkerk hoek Gouwe Haven heeft de eer de ONTVANGST te berichten eener groote Collectie Dames en Kinderlioeden Bloemen Veeren Linten enz BILLIJKE PRIJZEN De Nederlandscke Maltosefabriek te Bergen op Zoom Fabriceert Maltoti in rooi vorni ten gebruike van St rbronwers 4zi nmakers Koek Banketen Sui ittrbakkers T Mrlooiers StroopfihtiekKiten en £ ot rAamstroop Verdere iuliobtiiigen bg J I M DUDOKv UEEL Am8tel250 iim r iam J H BRUMMELHOF Bergen op Zoom G WITTERMANS F V BAAR Deume J R BOELEN Dieren J J VAM UIJE Fluwd len Singel Gowda W P VERGROESEN Koningstraat 6 i Hage P SMILDENS in Bakkerswaren Leeuumrden J MAJOIE Heike Tilburg en tevens verkrggbaar bg C MOERBEEK Prins Uendnkskaae ilr M r iam D J DK JONGH Oeverstraat Arnhem J C A LOONEN Kremerstraat Bergen op Zoom C LüNENBDKO Turfmarkt Gouda P SAUERBIER Haven J DOLLEKAMP Co Geest 56 Hage W F HAMAN k Z Markt Middelburg B J vAü IJZEN DIJK Thorbeckestraat Zwolle A F KREMER Grossier UaarUm Generaal Agent De Directeur C BREDAEL Breda C J C HOOGENDIJK ADVfCRTENTIËN in alle Binnen en BuUenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Burean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda g Algemeeo erkeod als ket besie MONDWATER der wereld 40jarige roem Mond en Tandziekten zoosU bet los worden der tanden tandpgn ontsteking zweren bloedend tandvleesch onaangename reuk uit den mond kalk vorming worden eker voorkomen en genezen door bet dagelyks gebruik van bet echte K K Hof Tandarts Dr POPP s ntSV in aanmorkelyk vergrootte flesichen voor 60 ents 1 20 en ƒ 1 75 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPP i Taudpoeder of Tandpasta ateeds de tanden geïond en schoon houdt Dr POPVs Tandplomboerael Dr POPP a Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden I Veuu8 zeep en Zonuebloenien xeep POPP s ehrlstaUlseerde en Transparant WA I Glycerlnezeepen zgn de fijnste Toilet nn gczondheidazeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen gr Ve namaaksels van ADatherin MoDdwater verwoesten de tanden binnen korten tgd M Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumoriewinkels van Nederland Men verUnge uttdruiielfji Vr POPF $ eehtt Preparaten en neme geene andere aan De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 fnmoo per post 1 70 Afzoaderlgke Nommer VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 1 April 1890 Het onderzoek door de Gezondheids Commissie van het water uit de waterleiding had gedurende du maand Maart het volgende resultaat Mg perm kalioum por 1000 c c 3 Maart 15 1 137 17 14 6 aan IS u II 81 14 4 In hot eerste kwartaal van 1889 werd in de Nutsspaarbank alliier iniielegd 2fi494 SS n terugbetaald SÏ62 6 By hot einde van den curaus der Burgeravondsohool alhier word het eiudoxamen voor de derde kbns4 afgelegd door elf candiiUten allen leerlingen der school Overeenkomstig de Wet op het Middelbaar onderwij bestond de eiamenoommisiie uit een lid der Commissie van Toezicht als Voorzitter waartoe was gecommittHerd de heer Ur H IJssel de Schepper en de leeraren dor school Het getuigschrift wenl toegekend aan J D Kromhout J Verweij J J Ameez ö J Flui L van Wingerden T J Lugthart on A Sas Voort werden bevorilord van de Se naar de Se klasse J Th M Smolt C P Heij J H van Elk C F Nioveld C A Wasre aar D Draoisma 1 J Ph d n Hertog J Bats M P Gravesteijn W de Mol en C A van der Klis Van de Ie jinar de 2e klasse J de Munuik C Spruyt W BedIjs A C H Prinsenberg J Keparon Th Binnendg k P G van Willigen N Gsstel K den Blijkur G V Uraaisma J Kersbargen J M Sparnaafl P J Eevet D Nonner FEVtLLETOK Vit het Duittch EERSTE HOOFDSTUK Met zyne ontwikkeling en kennis hij had een uitstekend eindexamen gedaan aan de Handelschool en was in het bezit van goede aanbevelingsbrieven bad hij gedacht dat het hem niet moeilyk zou vallen in Amerika spoedig een flink bestaan te verwerven daar hij den ernstigen wil had om goed Vooruit te komen Ma r wat was hem dat tegengevallen Arbeid werk geregelde beaghoid werd hem aanvankelijk geheel onthouden Eindelijk had hij iets gekregen JEenigon tijd na zyn aankomst in New York was het hem gelukt op een klein bankierekanloor werk te krijgen maar welkP Hy werd gedeeltelyk als copiist gedeeltelijk als boodschaplooper gebruikt en in die zeer slecht gesalarieerde betrekking bleef hem geen enkele vernedering gespaard Wat had liy nu san zijn wetenschappelijke opleiding wat baatte hem nu zijn ontwikkeling en liaiidelskennis wat gaf hem nu de degelijke opvoeding die hij door de goede zorgen van zijn vader had genoten Hij die tot vader had A Boozaerdt A Vos G Spek nijder A van dor Hulst H Hoosondoorn I do Bruin J P Kriek A C Groenendal B L Niouwenliuijzcn G Hamerslag P N de Graaf J Hoeheek E A M Woleken J van den Heuvel X Kunsel J C Leijeriveert H Groenendal A van Hoorn en J S uiilers Prijzen voor getrouw schoolbezoek werden toegekend aan L van Wingordeu T J Lugthart J D Kromhout J J Ames J Th M Smelt C F Nioveld h Blok J Ameea C A van ilor Klis J van Vlaardiagen J Bats J J Ph den Hertog C P Heg C A Wagenaar J H van Elk P M Gravestoyn F P Oomens i de Muunik J VV Woerloe J M Sparnnaü J HooifgoborBii A O H Prinsenberg N Gestel F 0 Bik G F Dr wismd C Spruijt W Bodys P J Kevet J Kersbergen J Reparon D Nonner Ö van Oord B MuUaart J de Korte 1 Sanders H Gocnondal A Boogaurdt J F Kriek 1 de Bruin A van liooru B L Nieuwenhuyzen G SEyksnljefe 11 HooKendüoru I van hni Heuvel tóas J C Leijefweert A van der Hulst W van de Putte G Hamerslag on P N do Graaf Aaumoediziiigaprgzen werden uitgareiki in du 2e aan J Th M Smelt voor meetkunde ateltaal en handteekenen C A Wagenaar voor undu C F Nievold voor natuurkunde en Cl P Heij voor lyuteekeneo In de ie kl Ie afd aan J Reparon voor rekenkunde eu taal J de Munnik voor stelkundo A C H Prinsenberg voor lijnteekenen C Spruijt voor handteekenen W Bodijs voor meetkunde eu D Nonner voor schoouschrijven en in de Ie kl 2e fd aan A Boogaerdi voor meotkuude eu rekenkunde A Vos voor taal A van der Hulst voor stelkunde G Spoksnijdcr voor schoonschrijvun A C Groenond d voor handteekenen eu H Hoogendoorn voor lijnteekenen een van de rijkste Oostenrijkscbe fabrikanten kon niet dan met schaamte denkeu aan de hoogst bescheiden positie die hij hier innam in verjelijkiug mot die welke hij gedachteloos en iii lichtzinnigen hoogmoed in zijn vndeAand had weggegooid Langzamerhau was hij echter opgeklommen aauhet kantoor daar zijn patroon woldra ipzag dat hijzijne gaven voordeeliger kou gebruiken en alzoo washem onlangs het procuratiehouderachap opjedragen Sohitterend was deze betrekking echter alles behalve Want met de levensvatbaarheid van de zaak stondhet slecht geschapen en eindelijk gebeurde wat William roods lang had zien aanko aen hut bankierskantoor viel en hij was zijn betrekking kwijt Van dat oogenblik af keerde hij ledoren avond moedeloos en bijna wanhopig in zijn bescheiden boardiifg house terug Zijn geld was op armoede grijnsde hem aan en nog steeds had hy geene beI trekking I Toen ontving hy als een lichtstraal in den don keren nacht een brief van don consul die hem en tima familie van vroegor kende en reeds meer dan eens zij i dan ook zonder gevolg moeite gedaan I bad hem iets to bezorgen Daaruit bleek hem dat de betrokking van procuratiehouder op een der eerste i bankierskantoreii vmi New ïork vacant was nl bij Th A Burtoi dat scheen hem iets zooals hij sinds maanden zocht daar zou zijn kennis eu ontwikkeling j te pas komen en gewaardeerd worden Het scheen hem eeu betrekking juist voor hem geschikt en nu AüVaUTENTIBN worden i i van 1 5 regels a 50 Centen iedere reg meer 10 Centen GROOTE LETTESg worden berekend naar ptantsmimte Boveudien worden alle Adverten ien grati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni Aan het postkantoor te Gouda en de daaronder ressorteerende hulpkantoren Werd gedurende de Maart 1890 Ingelegd ƒ 4787 07 Terugbetaald ƒ 2143 12 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje driiagt het nummer 2236 Op de voordracht van hoogheemraad van Sohieland j staan de heoran Ph van dor Bregsjen te WaddiniI veen en P Visser te Bergschenhoek Een woning met 44 hectaren bouw en weiland in den Eendracjitspolder te Zevenhuizen heeft dezer dagen in publieke verkoop opgebracht ƒ 53435 Te Berkenwoude viel gisteren een knaapje van zijs jaren m hot water Hoewel spoedig er uitge haald en alle pogingen aangewend werden om de leveDsgoestoii weder op te wekken kon de geneeS I heer sjechts den dood constoteeren De gewezen machinist van do IJsolstoomtramweg I Maatsohij dio verleden week terechtstond beklaagd I van gevaar te hebben doen ontstaan van verkeer door stooravermogen werd gisteren vrygosproken van het hem ten la to gelegde omdat het niet be wezen is dat de ontsporing van 15 Dec 89 aau zijne schuld of pliohtverzuim is te wijten Te Leeuwarden waren Vrijdag ongeveer 200 a 250 kievitseiereii aangevoerd De gemiddelde prijs was 70 cent per stuk Do gemeente Gouderak heeft een groot verlies ïeleden door hot overlijden van baren linrgeineestor den lieer M Bron Hoe hoog deze in aandien stond is o tt op oudublirlztnnigo wgze gebleken toen hij zijn 25 jarig jubilé als zoodanig vierde toen arm werd hij opnieuw zoo bitter teleurgesteld De chef der firma degeen die directie voerde was eeue vrouw Ondertnsschen snuffelde de jonge dame nog steeds in zijne papieren hij had strooten lust om ze haar te ontrukken Wat behoefde zij daarin te kijkenen de sluier die over zijn smartelyk verleden hin weg te rukken Wat ging het die koete hartlooze Araerikaausche aan wie hij eigenlijk was en wat hem hierheen had gevoerd In hare oogen bleef hij toch steeds een paria een arme bedelaar naar edne betrekkinï dia om brood verlegen was wien de bittere nood dwoi g zonder morren te berusten ui de droevige omstandigheden De eigenaardig trotsche en toch tegelijkertijd ook zoo verstandige trek om haar scliooiien mond het trillen van de lango donkere ooghanrtjes terwijl bare oogen do verschillende brieven doorvlogen maakten een tegenstrijdisren indruk op zijn gemoed O wolk een vertegenwoordiger vun zijne edele natie was hij in weerwil van zijn versleten kleoding voor ijjzu hoogmoedige fiere Amerikannscho kaj toorprinses Doch dit laatste woord bestierf hem pp de lippen als hij het meisje wat nauwkeuriger li schouwde Hoe was het toch mogelijk zelfs maar eenigermativ denkbaar dat dit jonge schepsel dat nauwelijks meer dan 24 jaar i ud iri de directie k n voeren over eert groot uitgebreid handelshuis r In het ooi van oen Duitscher was dit een zoo ongehoord iets dat William het bijna nog niet golooven kou ofschoon