Goudsche Courant, vrijdag 4 april 1890

Vrlidag 4 1800 4187 Hiermede heb ik de eer U te berichten dat mijneCollectie i DillS m EIIBllldlBlI re ètaleerd zal zijn in het Bovenlokaal iïe Schaakbord alhier den 3 4 en ö en pril a st Mij voor Uwe bezoeken beleefd aanbevelende leeken ik Hoogachtend VEd Dw Dienaresse I THIEME WORRELL 60UDSCHE COURANT 1 JSieuwH en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De imandlng van advertentiën kan geschieden tot óön uur des namiddags van den dag der uitgave Vergelijkend overzicht van de beweging in de verwisselingskavan het Correspondentschap 1 klasse Goudavan de Nederlaudsche Bank Boekjaar 188r 1888 1888 1889 268 000 188 000 164 000 129 630 Vergetükend overzicht van het vervoer van reizigers en goederen van on naar het Station Gouda van den Nedertandtohen Ri jmpoorweg in 1888 en 1889 1889 Hoeveelheid 320 776 879 869 Kg 14 481 681 10 598 st Openbare Verkoopingp op VRIJDAG 11 APRIL 1890 s Toorm 9 uur aan de Boowmanswoning wflk I nr 6 te Stein gem Eeeuwijk nabü het dorp Haaitrecht ten overstaan yan Kotaris MONTIJN te Jouda om contant geld Tan 18 kalfdragende of gekalfd hebbende 1 guiste Vaars eenige KaWeren 1 Zeug met Bouw en Melkgerccdschappen TUbnry Tentwagen 2 Blokwagens 1 Smalwielde Wagen 1 Driewielde Kar 2 Schouwen Eene partjj HOOI Brandhout eni Meubilaire Goederen en hetgeen verder te Toorach gn wordt gebracht Op een Kantoor alhier kan geplaatst worden een JONGSTE 6EDIEHDE 14 a 15 jaar oud voor KANTOOR en LOOPWERK Eigenhandig geschreven brieven in te zenden onder No 1987 aan het Bureau dezer Courant Doct SALPs ÈAARD TINCTUUR f5a geeft de natunriyke kleur terug V 3 droogt spoedig op en wascbt niet ar af PrIJ f LHO per flacon H Verkrggbaar bg J H C HÜIXCRF Hz Hoogstraat te Gouda Roode Witte en Zwarte BESSENWIJN oer fleech ƒ 0 37 0 40 en 0 45 SU A DER A ƒ 0 90 ƒ 1 1 50 per flesch ROODE Vi IJL EN 0 65 0 70 per flesch en hooger Wed C van OIJE Kleiweg No 2 te Gouda Gouda Snelpersdmk van A Bkikkxan Zoon De OPENBARE Vrijwillige Verkooping VAM BR WOO HUIS a d Lage Gouwe No 59 te Gouda van den Heer F W CORDING bereids geannonceerd tegen 2 en 9 April a s zal plaats hebben in één Zitting op 9 APRIL 1890 s voor middags 11 unr in het ScHAAKBnao op den Kleiweg te Gouda BEIJNDERS Notaria IS 6 @ S ö J BERLIJN Nieuwerkerk hoek Gouwe Haven heeft de eer de ONTVANGST te berichten eener groote Collectie Dames en IÜ3iderlioede Bloemen Veeren Linten enz BILLIJKE PRIJZEN I0f Algemeeo erkend als het besie MONDWATER der wereld Ojarige roem Mond en TandziekteA zooals het los worden dor tanden tandpijn ontsteking zweren hloedfind taudvleeBch onaangename reuk uit den mond kalkrarminf worden eker voorkomen en genezen door het dagelijks gebruik ran het echte K K Hof TandarU Dr POPP s Anatherln Mood rater in aanmerkclgk vergrootte fleaecheii voor 60 enU l SO en 1 7B hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr fOPP S Tandpof der of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplombeersel Dr PÜPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden 1 Veiiuk zeep en Zonnebloemen zeep POPF 31 kriiitiiIUgeerde en Transparant eiycerinezeepen zijn de fijnste Toilet nn gozondheidszeepen welke ook een verwonderlgken witten tint te weeg brengen BV De namaaksels van Anatherin Jfondwater verwoesten de tanden binnen korten tijd VV Dr J a POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumcriewinkels van Nederland Mm verlange mtdniiielyi Dr POPPê echte Preit araten en neme geene andere aan 333 Staats loteriJ 8e Klasse Trekking van Woensdag ï April No Ï0 7 5 000 No 18210 1 500 No 19548 l OÜO No 4584 800 Ko 883 8502 18581 12888 18891 18793 20868 ƒ 100 Prgze van 30 39 3434 075 8592 10659 18981 15685 18459 141 3567 6094 8609 10664 130 0 15726 18479 219 36 i9 6118 8641 10680 13097 16740 18510 414 3658 6178 8671 10711 13148 15862 18579 49U 3684 6234 8677 10735 13254 15880 18677 3730 6276 8729 10768 13284 15908 18717 3763 6377 8766 11795 13862 15929 18720 3813 6441 8802 10917 13460 1S9S8 18758 3963 6523 8905 1093Ü 13476 15966 18759521 3985 6567 8910 10933 13512 16005 18798628 4001 6780 8993 10936 13583 16009 18845 680 4007 6796 9019 11096 18538 160S7 188SS 688 4068 6890 9050 11193 13597 16041 19009751 4169 6931 9136 11336 13653 16046 19083 758 4239 6934 9138 11267 13657 16060 19100 785 4268 6956 9181 11276 18709 16146 19101 880 4236 6991 9 03 11351 13746 16176 19249917 4385 7040 9243 11378 18848 16210 19256 1069 4390 7086 9 78 11413 13845 16216 19257 1138 4424 7097 9324 11414 13988 16232 19337 1146 4431 7172 9368 11427 14048 16259 19357 1256 4583 7189 9459 11443 14049 16869 19387 1287 4815 7200 9472 11488 14119 16314 19392 1286 4618 7813 9476 11540 14326 16381 19446 1373 4622 72 9 9489 11569 14403 16401 19513 1385 4635 7298 9514 11681 14405 16542 9529 1399 4689 7 306 9599 1170S 14473 16573 19581 1451 4694 7346 9641 11708 14600 16601 19583 1684 4701 7356 9648 11811 14650 16661 19591 1826 47 O 7373 9787 11832 14652 16710 19702 1914 4735 7394 9745 11860 14662 16833 19306 1969 4746 7418 9813 11896 14707 16889 19843 1984 4792 7483 9858 11928 14776 M9U 19872 2030 4796 7562 9954 12000 14814 1 H6 19925 2108 4822 7639 9964 12077 14831 16929 20022 8109 4873 7688 9970 12082 14851 16944 20096 8159 4899 7721 10005 12121 14858 17104 20144 2316 5036 7789 10051 12147 14842 17202 20165 2347 5092 7887 10061 12166 14891 17289 20228 2390 5124 7894 10066 12191 14907 17402 20268 2478 5162 7898 10084 12251 14928 17566 20294 8589 5248 792310097 12269 14931 17574 30295 2606 5254 792710169 12314 14936 17588 20352 2628 5272 7968 10202 12 323 14938 17690 20369 8697 5273 8029 10225 12378 14945 17798 20383 3762 5335 8069 10229 12427 14950 17829 20390 2771 6347 8087 10382 12449 14991 17SB5 20582 2876 5399 8103 10285 12550 15078 17884 20583 2888 5453 8118 10320 12607 15103 17948 20621 2898 6486 8186 10401 12631 1533B 18098 20640 3910 5496 8145 10408 12675 15373 18104 20679 2928 5594 815710418 12721 15414 18108 20735 2963 6641 8239 10481 12744 15467 18119 20751 3019 5757 8864 10488 12802 15488 18136 28755 3045 6782 8816 10461 Ï2822 15541 18149 20830 3062 6799 8350 10468 12844 15551 18207 20876 3093 5802 8875 10511 12856 15567 18226 20948 8107 5843 8378 10579 12878 15S68 18243 20993 3137 5882 8423 10581 12916 15627 18254 20994 8163 6925 8439 10661 12942 15656 18277 30995 8224 6996 8565 10656 12976 15660 18295 3234 6041 Trekktn van gisteren No 2372 moet zijn No 3376 Foutief ontvangen De aitgare dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Alcoaderlgke Nomueri VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 3 April 1890 Dezer dagen had de bespreking plaats vnn den overgang d r leerlingen der Norniaalsobool alhier naar eene hoogere klasse Door de onderwyzers werd besloten allen ta bevorderen Bg den aanvang van den nieuwen cursus zal de Ie klasse 16 de 3e klasse 14 de 8e klasse 13 on de vierde klasse 13 leerlingen tollen Met ingang van 1 April is de voorbereidende klasse opj ohevon De onderwijzers der Normaalschool hebben zich echter bereid verklaard belangeloos te zullen meden erken indien te eeniger tgd de behoefte blijkt te bestaan haar weder in het leven te raapon Door een der bladen Uit Centrum wordt heden medegedeeld dat de toestand van dr Srhaepinan weder minder gunstig zou gn en hij gisteren eene keeloperatie hoeft moeten ondergaaa Wg kunnen dit bericht in zooverre togeHipreken dat d ongesteldheid bestaat in eene nèbte keelaandoening die door eonc zeer gewone geneeskundige bohandeliug en eenige dagen rust geheel zal weggenomen zgn Het geval is van niet de minste betoekenis Mh 1 Aan het VEB8LAG van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gouda over den toestand vsB Handel Nijverheid en Scheepvaart in 1889 ontleenen wij nog het volgende Vergelijkend overzicht van de scheepvaart AANGEKOMEN OF DOOBOEVABEN 1888 1889 Stoorabooten Zeilschepen Kub Meter 13 819 44 926 3 975 880 15 395 33 261 3 190 590 FEVILLETOfi WS S S ig Vit het DmUch EERSTE HOOFDSTUK 6 Zeer spoedig zou ik ondervinden dat ik tegen zulk een reuzentaak niet opgewassen was dat ik alleen dit omvangrijke werk niet kon voltooien Toen verleende God mij bijstand in dén persoon van den braven man die gedurende vele jaren met groote bescheidenheid zijn gewichtige betrekking op ons kantoor bekleed heeft Mr Bost was een waar genie Onder een eenvoudig uiterlijk verborg hij een zaer vurigen geest achter dat hoogo voorhoofd werden de moeilijkste vraagstukken met een bewonderenswaardige zekerheid opgelost Veroenigd streefden wij naar ééa doel Steentje na steentje werd het afgebrokkelde gebouw woder opgetrokken en den Hemel zij dank het moeilgke werk gelukte Ik wil er niet meer aan denken hoevele tranen mij dat alles kostte hoevele slapelooze nachten ik doorbracht hoeveol ik mij in dien tijd moest ontzeggen De goede uitslag van onzen arbeid deed weldra alles vergeten Bankbiljetten ingevoerd a 1000 ƒ 343 000 kleinere 243 4215 685 435 id uitgevoerd i f 1000 188 000 kleinere 178 035 308 026 Specie ingevoerd khhl ld uitgevoerd 203 000 Mnnlbiljetton ingevoerd nihil II uitgevoerd 22 400 fiankbilj tegen Bankb verwisseld 3 771 026 specie 440 000 Bankb 681 400 Specie A J Omschrgv 1888 Hoeveelheid Opbrengst 312 215 975 299 Kg 12 076 153 9624 St 208 064 82 Bestelgoed Vrachtgoed Vee Rijtuigen 15 953 21 23 575 29 4 659 55 60 31 De oogen van het meisje werden vochtig toen zij n de honnnenng aan den vroegeren tijd verdiept voor zich uit staarde Vijf drukke jaren zijn sedert voorbijgegaan ging zij voort en thans kan ik mot tiota en vreugde verklaren dat ons huis weder tot de eersten van de stad behoort Ik weet zeer goed dat toentertijd ook hier in New York veel over raij en mijn handelend optreden gesproken en gespot is geworden Vganden ou benijders heeft immer ieder Boosaardige menschen gaven onze firma zelfs den bijnaam Thomas A Burton en dochter Ik stoorde mij echter aan dergelijke praatjes met Want bg rag zelf kon ik voortaan bet geruststellende en aangename gevoel omdragen dat ik mijn plicht gedaan had Thans eerst keerde zij liet tot nu afgewende gelaat tot haar toehoorder en weer gleed eene uitdrukking van zelfvoldoening over baar geestige trekken In stomme bewondering hing Mr William aan de lippen van de schoone spreekster Ieder spoor van trots en smartvolle bitterheid dat nog zooeven om zgn mond gespeeld had was geweken en zijn oog verried duidelijk genoeg wat er omging in zgn gemoed dat zijn lippen nog met durfden uiten Wat bekommerde zich ook de trotsche Amerikaansche om een woord van lof uit den mond van oen armen DuitscUer Thans bogrijp ik hot volkomen boe smartelijk u het verlies moet zgn gevallen van hem die zoo ADVBBTBNTIBN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedei rege meer 10 Centen GROOTE LETTEB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Adrertentien grati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnc De Spaarbank van het Departement Gouda der Maatschappij tot Nut mn t Algemeen gaf 265 nieuwe boekjes uit ontving ƒ 109 734 87 en gaf terug ƒ 89 109 57 ƒ 466 000 De Hulpbank verleende 63 voorschotten tot een gezamenlijk bedraz van 10 720 388 530 7 000 183 000 15 100 11 570 8 857 430 435 100 618 670 Overzicht van het telegrafisch verkeer 1888 1889 12633 13717 18694 telegr 14648 Er werden verzonden en ontvangen Opgenomen en verder gezonden 2397 2179 Opbrengst De opbrengst was ƒ 5405 69 tegen ƒ 5603 72 in 1888 hieronder van Waddinxveen ƒ 276 51 van Zevenhuizen ƒ 74 35 212 770 56 I 14 3fe8 87 i 23 550 S3 4 962 28 28 16 Statistische opgaven van het Postkantoor over 1889 vergeleken met die van 1888 lang uw procuratiehouder was miss Burton zeide de jonge man vol deelneming en met narmte terwijl zijn stim heel anders klonk als zooeven Zijn plaats zal moeilijk te vervangen zijn Nooitl riep zij luide Nooit zal de herinnering aan mijn dierbaren vriend uit mgn geheugen gaan Maar hier hield zij even op on sloeg hare oogen neer maar de plaats moet toch bezet worden Ik heb behoefte aan een trouwen hulp AVelaan dan mijnheer Is uw vooroordeel nog steeds nie overwonnen Zij keek hem vriendelijk doch met doordringenden blik aan Een donkere blos kleurde zijn gelaat toen hij antwoordde Uw vertrouwen vereert mö zeer miss Burton en uw verhaal heeft mg de overtuiging geschonken dat ik nog een zeer groen Duitscher ben die veel wat hier gebeurt nog niet begrijpt I Vol schaamte sta ik hier voor u daar zooals gij terecht hebt ingezien een dwaas vooroordeel mij belette good door te denken En niettegenstaande dat neemt gg m no onvriendelijke woorden van zooeven met kwalijk en wilt zelfs in uwe grootmoedigheid zoover gaan ra den zoo bekrompen denkenden Duitscher met zgn dwazen bedeltrots do eervolle betrekking op uw kantoor te geven Lachend knikte zij hem toe en zeide Men moet rekening houden met de omstandigheden waardoor een oordeel en ook een vooroordeel wordt gevestigd Tgd en ondervinding zal u weldra