Goudsche Courant, vrijdag 4 april 1890

t Zaterdaf 5 April I 4188 1 90 Openbare Vrijwillige 7erkooping GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertmtielifafl voQr Gouda en Opistreken De iiuending Tan ad7ertentièn kan gescbieden tot óén nor des namiddags van den dag der uitgave Blooker s Cacao ktbban km Bsn kennis nemen an de tussohen de Segeering en het Dagolijksoh Bestuur gewisselde stikken over de middelen om in den geldnood der hoofdstad te voonien Eerlang zal België sgn 60 jarig beslaan alt onafhankel k koninkrijk herdenken ter eere waarvan groote nationale feesten zullen worden gegeven De rcgeerin stelde voor tot het vieren van dit gedenkfeest 150 000 frs toe te staan maar de mi erderheid achtte dit bedrag te ering Daarom steldtH de hoeren Carlier en d OuItremont voor dit krediet op 1 000 000 en 600 000 fn te brengen maar beide voorstellen werden m t Si tegen 26 stemmen verworpen Het voorstel der regsering werd toen aangenomen De burgemeester van Brussel de heer Buis en de wothoudeis die aan het hoofd der feestcommissie stonden zijn zoo vertoornd over deze kari heid dor regeering dat i j terstond hun ntslag hebben genomen Het officieuze Journal de Bnat Ues het orgaan van den minister president Beerfiaert betreurt het zeer dat de heer Buis zijn ontslag heeft genomen maar handhaaft de moemng dat l et niet noodig is een zoo groote som voor het nationale frest af te staan Er wordt toch reeds zooveel gold verspild zegt het blad dat wij niet znifiliger moeten wezen vooral omdat een nationaal feest toch wel voor minder dan een half milioen kan woilden georganiseerd BN MAR TBERI HT Gouda 3 April 1890 Het aangevoer e was heden dooreen gemakkeljf ker te verkoopen Tarwe Zeeuw ihe ƒ 7 26 a ƒ i7 60 Mindere dito ƒ 6 80 a 7 Polder 5 60 a 6 Afwijkende ƒ 5 25 s ƒ 6 60 Eoode ƒ 6 a ƒ 6 30 Aigel ƒ 6 75 a 7 Eogge Zeeuwsche 5 75 a 6 Polder ƒ 4 76 a 5 I Buiteulandsehe por 70 KG ƒ 5 a ƒ 5 40 Gerit winter f 4 60 a ƒ 5 Zomer 4 20i 4 oJ Chevalier ƒ S ï s ƒ Haver per Heet ƒ 3 25 a f per 100 kilo ƒ 8 a ƒ 8 50 Hennepzaad Inlandach ƒ 6 40 a ƒ 6 60 Buitenlaodsch ƒ 5 a ƒ 5 40 Krwten kookerwten ƒ 8 4 ƒ 8 75 Niet kokende ƒ 5 75 a ƒ 6 Boouen bruineboonen ƒ 7 30 s ƒ 8 50 duivenboonon ƒ 6 30 a ƒ 6 70 paardenbionen f 5 25 a ƒ 5 40 Kanariezaad ƒ 6 75 a ƒ 7 75 Maïs por 100 kilo Boute Amerikaansche ƒ 525 i ƒ 5 40 Odessa ƒ 6 2 ü ƒ 6 50 Oinquantine ƒ 6 50 a ƒ 6 75 De veemarkt met groote aanvoer handel zeer vlug prijzen blijven enorm hoog Vette varkens weinig aanvoer handel gewoon 23 a 26 et per half kilo varkens voor Londen weinig aanvoer handel gewoon magere biggen goede aanvoer handel vlug ƒ 1 15 ü ƒ 1 75 per week Vette schapen handel van een beteekeni Nuchtere kalveren goede aanvoer handel zeer vlug ƒ 3 a 7 Fokkalveren ƒ 8 a ƒ 18 Kaas Aangeroerd 21 partgen handel zeer vl ig 1ste qualiteit 26 a ƒ 27 50 2de qualiteit ƒ 22 a ƒ 25 Noord Hollands he 26 a ƒ 28 Boter goede Aanvoer Handel gewoon Goeboter ƒ 1 10 a ƒ 1 15 Weiboter ƒ 0 90 a ƒ 1 PETROLi UM OTKEIlï GK van de Makelaars CaotzUar Sehalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast 1 oco Tankfust ƒ 7 95 Apri Mei Junien Julilevering ƒ 7 90 Augustus levering 7 95 September October November en December levering ƒ 8 Zc ilend 8 uargerlljke Stand GEBORE N 1 April Headfikjli Adritont ondtTi A koot ra C BoBwoan Pie er oaitrt I P Kiilik eu H Veraul S Aaltjf ouden i Noorlandcr en F vid l ccbweo i Se eriii HermtDB Joltafl oaderi K K Grrgürowittcb o M I vso in Fsaaw OVKRI i ÜE 1 April W Doorolm 63 j H C Ofin wed M Ie JeoD 80 J 2 April J M JiOMD 27 j GEHUMD 2 April J Rsdii ea M Voeeacrt W S Ileij en A Ferwerda aSS Staats loteriJ 2e Klasse Trekking van Donderdag 3 April No 9276 ƒ 400 No 13673 18582 19444 ƒ 100 Prgzen van ƒ 30 0 2008 577 8611 11130 12741 15677 196JO 106 2630 60 3 8962 11142 12812 16860 19761 230 2874 6336 9144 11177 13823 159t 4 19986 253 3346 6797 9180 11260 13844 16949 19995 648 3415 6896 9684 11309 14230 16292 20193 716 3642 7198 9664 11310 14264 16618 20382 786 3754 7648 9732 11314 143II 17089 20610 1039 4208 78 6 9862 12336 14980 17321 20629 1201 4346 8473 lOSlS 12377 14990 17596 20790 1410 4786 8488 10431 12405 15006 18432 20832 1430 5029 8640 10965 12723 16138 1861 20880 1865 6185 859111024 12727 18491 18743 20963 APVERTENTIÊN Heden overleed onze lieve JOSSPBINB in den aaDvalligen leeftgd tui 16 maanden C J FAURK J S FAUBE SCHOTII Gouda 2 April 1890 Heden overleed in den ouderdom van 69 jaren PIETËR vam STEIN die gedarende ruim 26 jaien oni trouw en eerlgk beeft gediend SAUEEBIER k MUNLIEFF Nieuwerkert a d IJmI 1 April 1890 Weder Onlvungeii Prinsesseboontjes Snijboontjes Doperwten Andijvie nit de blikken l Cent bet pond J GEftllIT8i i GEVRAAGD een kwamen geheel op de hoogte oer fabricatie BrieTen onder No 1984 aan het Bureaudezer Courant GEVRAAGD met MEI a s een DIE1T5TB0DE P G Turfmarkt 81 HOOGSTRAAT A 130 Specialiteit in Corsetten Ondergoed Kousen root Dames en Kinderen uitzetten voor de Luiermand HANDSCHOENEN enz 1 NIEUWE i Dassen en Linnengoed A V os Az Kleiweg E 73 en 73 i sst De Notaril J F MABLSTEDE te Btrgambacht ia Toornemens op VRIJDAG 11 APRIL 1890 des morgens ten 9 nur aan de Bouwuaneironing Ut 26 naby het Station ras den Bgnspoor onder de gemeente illOOUDKËGHT in het openbaar te verkoopen 23 Kaïrkoeien 8 PINKEN 1 STIER eenig e KALVEREN 1 driejarig e bruine RUIN BOBRENWAOEN KAPWAQE M BOLDER WAGEN en Telerlei Bouw en Nêfkgereedscbappeo Inlichtingen bg den Notaris Beortecbippers Schroefstoomboot Dienst TOO a PASSAGIERS GOEDEREN en VEE TVSaCHCM Gouda Moordrecht Ouderkerk en CapelU a d Ytel en Rotterdam met de Schroefstoom boot 91 Stad GOUDA Aanvang 5 APRIL Vertrek Tan GOUDA DINSDAG Toormiddag 5Vt oor DONDERDAG namiddag 1 ZATERDAG 4 Vertrek Tan ROTTERDAM MAAN DA i middag 12 uur WOENSDAG voormiddag 7 VRIJDAG namiddag 2 J POT Co é WELTER Hoogstraat ONTVANGEN Zomerklecdjes en Blouses TOOB JONGENS en MEISJES Geen ijs Haar meer jfUf De nieuwe LONDON i J de beste Tan alle bestaande par Je fumeriën om bet grgze haar binnen f enkele dagen te doen verdwijnen Maakt het baar glansrijk en zacht en Terft niet Pnjs 83 cent per t FIJNSTE merk DitsloiteDd ferkrijgbaar YsKo Y Ko h in qdoten bussen 1 60 8Sct 45ct flacun en 1 SO per dubbele flacon Alleen Terkrögbaar te Gouda bfl J H C HÜINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 D nitgare decer Conrant geschiedt dagelgks met nitzondering Tan Zon en Feestdagen D prgi p r drie maanden it 1 25 franco per post 1 70 Aisoaderlgke Nonuners VIJF CENTEN Eet Verslag der schoolcommissie Met belangstelling hebben wg kennis genoroen Tan het Verslag dat onlangs door de commissie T n toezicht op bet lager onderwija is uitgebracht orer den toestand in 1889 Reeds hebben w bet Tooroaamste daaruit aan onze lezers medegedeeld Met genoegen zal de burgerg hebben gezien met hoeveel ver de commissie weder is werkzaam geweest het met zorg bewerkt Verslag geeft een duideljjk orerzicht van den toestand Tan het lager onderwijs in onze gemeente en toont dat de mannen die deze belangrijke taak op zich genomen hebben met liefde voorde zaak TerTuld zgn Het is dan ook niet om aanmerkingen te maken dat wg nog met een enkel woord op dit Verslag terugkomen maar om te bewijzen dat ook bg olis de belangstelling in het volksonderwijs niet Terflauwt en dat wij met aandacht Tolgen al wat hier op dat gebied geschiedt Het eerst trof ons wat de Commissie mededeelt omtrent de 2e burgerschool voor meisjes Met haar betreuren wg bet dat van de gelegenheid die de vacature aanbood om de school te hervormen zonder persoonigke belangen te benadeelen geen gebruik is gemaakt Na al hetgeen in de laatste jaren daarover gezegd en geschreren is had men meer medewerking mogen verwachten Tan de zjjde Tas het gemeentebestuur Het is toch een feit dat het onderwas Toor meisjes uit den FEVILLETOK wse s m 1 Vit het JDuüêci EEBSTE HOOFDSTUK Zeer aardig van u lasbell lachte mr Harvey spottend doch op een toon die duidelijk bewees dat hg half onirillig deed wat zg vroeg Gij wordt langzamerhand vervelend met uwe eeuwige zaken BeUl Oü maakt u geheel en al tot slavin van de firma Barton Bij Ood dat moet eens veranderen ik Al ik eenmaal uw vrouw bon meent gijP viel liet jonge meisje hem ia de rede op buitengewoon scherpen toon terwijl zij de zwakke gestalte van haar aanstaande van het hoofd tot de voeten mat Voorloopig echter ben ik nog miss Burton er ga nu maar naar beneden I Met die woorden deed zij de deur achter hem dicht Neem het mij als tu belieft niet kwalijk dat ik u nog eenige minuten heb opgehouden Mr William begon zij op beleefden toon terwijl zij op hem toetrad De Duitacher had half afpewend aan het venster gestaan doch geen woord van de kleine beschaafden stand hier ter stede niet geregeld is zooals dat in eene gemeente van circa 20 000 zielen mag Terwacht worden De keuze tussohen de uitgebreid lagere school die te weinig en de voor jongens bestemde hoogere burgerschool die te veel geeft brengt eigenaardige bezwaren mede voor de ouders zoodat deze als bun middelen het han veroorlooven genoodzaakt zjjn huu kinderen van huis te doen of anders zich moeten behelpen met eene opleiding die naar hunne overtuiging gebrekkig is De in het Verslag genoemde bezwaren geopperd door het Schooltoezicht houden wy voor niet ernstig gemeend en zouden dunkt ons zeer wel voor oplossing vatbaar geweest zjjn indien het gemeentebestuur gunstig gestemd ware geweest voor de denkbeelden der Commissie Daar zoeken wjj de oorzaak van het mislukken der nieuwe poging Hervorming der school zon nSMiurlgk geld gekost hebben bjj de bekende zuinigheid van het hoofd der gemeente waar het de stadsfinanciën betreft in verband met zjjn eveneens meermalen uitgesproken overtuiging dat hooger opgevoerd onderwjjs voor de vrOUw niet noodig i was het verklaarbaar dat men klopte aan een doovemansdenr Intusschen weet thans de buigerij dat de schuld van den onvoldoenden toestand Tan dezen tak Tan onderwgs niet ligt hij de Commissie van toezicht die haar plicht deed maar uitsluitend bij het gemeentebestuur Meer willen wjj er voorshands niet van zeggen Alleen voegen wij twist was hem ontgaan waardoor de slechte indruk die mr Frank op hem gemaakt had nog verhoogd werd Wy willen nu spoedig allea afspreken Miss Burton trad opnieuw aan haar schrijf bureau en opende een der laadjos AUoo morgen vroeg als ik u verzoeken mag Hier zijn de sleutels van het kantoor en dp huisdeur Goed hier zijn zij En ïoori wederom aarzelde zü eenige seconden neem nu uw salaris in ontvangst voor het eerste kwartaal bij vooruitbetaling Mr William deed eene schrede terug en wees het geld van de hand Hoe gij wilt niet Onzin Geen valsche schaamte als tu belieft Die is hier te lande niet op haar plaats Mijn God gü uit het mij toch niet kwalijk nemen als ik u verzoek uw toilet wat meer te voltooien Opnieuw trok een sombere wolk over het voorhoofd van den Duitsoher Wij Amerikanen zijn nuchtere practisohe misschien wel wat al te eenvoudige mensohen zonder eenige illusie en vóór alles hecht men hier veel waarde aan een onberispelijt toilet In het bijzonder wensch ik dat gij als onze procuratiehouder op hot kantoor aan ons personeel achting zult afdwjugen Mr William Dat verlang ik uitdrukkelijk en de billijkheid daarvan zult gij zelf inzien Nu daar is het gold Miss Burton s stem had een zoo warmen overredenden toon en hare schoone oogon rusten thans met oen zoo vriendelijke deelneming op hem dat het ADVERTENTIEN worden geplaate t Tan 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTEBS TTorden berekend naar plaatsmimte BoTendien worden alle AdTertentien grati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschgnt er ter voorkoming van misverstand bg dat onze opmerking omtrent deze school uitsluitend gericht is tegen de iuricbtiog het leerplan en volstrekt niet betreft het daaraan verbonden personeel Integendeel wjj hebben alle reden om te gelooven dat de Raad bjj de benoeming van een Qieuw hoofd eene voortreffelijke keuze gedaan heeft en dat de onderwijzeressen geheel voor hare taak berekend ijjn Daarom zonden wij dan ook wenschen dat aan de school de hand werd gehouden ten einde haar zoo goed mogelijk aan haar bestemming te doen beantwoorden Daaraan schgnt nog wel iets te ontbreken Althans op pag 5 van het Verslag lezen wg dat er sedert twee jaar reeds een lokaal in gebruik is allsen door glas van het gymnastieklokaal afgescheiden Geen wonder dat die nabijheid hinderlgk is gedurende de lessen terwijl het bedoelde vertrek tevens des zomers onbruikbaar is door de hitte en des winters door de koude Aan de meisjes uit den beschaafden stand op school de keuze te laten tasschen stikken in het eene en bevriezen in het andere jaargetg is zelfs van het standpunt Tan het gemeentebestuur de zuinigheid wat ver gedreven Deze zuinigheid waar het zaken van lager ouderwg i betreft schijnt tegenwoordig in onze goede stad het toppunt der wijsheid te zgn Dien indruk kregen wij althans bg het lezen van het Verslag Behalve aan het bovenstaande denken wij aan hetgeen op pag 4 en pag 10 gezegd wordt naar aanleiding van de vergrooting der tweede Kostelooze school en hem onmogelijk was weerstand te bieden Gij beschaamt mij diep miss Burton riep Mr William op melancholieken toon terwgl hij bedroefd voor zich keek Wat moot giJ toch wel van mij donken Ik vind dat ik hier een hoogst belachelijke rol spool Ik begin met tegen u in bijna beleedigende woorden uit te varen ec verachtelijk te spreken vap ii vereorende betrekking die gg zoo goed zyt mij aan te bieden En thans deze grootmoedigheid tegen oen u bijna geheel onbekenden man Ik ben er geheel door van mgn stuk Geef mij ik verzoek er u dringend om nog eenige dagen bedenktijd dat wil zoggen gij zelf kunt dan eerst eens de proef met mij nemen en er eens over nadenken alvorens Onzin 1 Ik heb u immers reeds eens gezegd dat ik wat uw karakter en uw persoonlijkheid betreft geheel op do hoogte bon zonder hierbij nogj de warme aanbeveling van den consul in aanmerking te nemen en dat uw groote openhartigheid of last ons het liever noemen Duitsche grofheid mij bevalt En nu vaarwel Mr William tot weerziens op morgen vroeg op het kantoor Mr Frank Harvey wacht beneden op mij Zij knikte hom vriendelijk toe on verdween door de deur van de zijkamer TWEEDE HOOFDSTUK Met zachte schreden ging Isabella Burton de met Gouda Snelperadrak ran A BaiKKlUN k Zoon