Goudsche Courant, zaterdag 5 april 1890

de gemeentelijke inrichting tot opleiding van bewawschoolhouderessen Wat het eerste betreft deelt de Commissie het volgende mede De Eostelooze scholen en de bewaï rscholen waren overbevolkt de Tusschenschool dreigde te klein te worden Om aan dit alles in eens en op afdoende w ze te gemoet te komen stelde z voor o om terrein te koopen voor het boDwen van een geheel nieuwe school met tien lokalen en eene bewaarschool en daarheen de tweede Kostelooze en de tweede Bewaarschool te verplaatsen b om de tegenwoordige tweede Bewaarschool hare bestemming doch alleen voor betalende kinderen te doen behouden c om in de tegenwoordige tweede Kostelooze school een tweede Tnsschenschool te vestigen Waren deze plannen niet afgestnit naar de Commissie vermoedt op financieële bezwaren dan zonde voor tal van jaren in alles voorzien z a wat ten bate van het onderwas voor on en minvermogenden behoort te worden verricht Deze voorstellen zfln uitgeloopen op eene vergrooting der tweede Kostelooze school Drie belendende hnizen zijn aangekocht en vier lokalen bggehouwd zoodat de Commissie die dit met ingenomenheid vermeldt vertrouwt dat voor geruimeu tjjd de overbevolking der Kostelooze scholen zal verdwenen zjjn Intusschen bl jvea de Bewaarscholen en de Tiuchenschool te vol Voor het oogenblik is de uigave minder groot maar zal het aanwenden van dergeiyke halve maatregden op den duur niet kostbaarder zjjn De vraag is of niet zoodoende de zuinigheid de wijsheid bedriegt Oomtmer c est prévoir geldt ook bier Wij gelooven met de Commissie dat men beter doet op doortastende wgze te werk te gaan wanneer er in gebleken behoeften moet voorzien worden Een Wfls huismoeder maakt de kleeren van haar zoon liever wat te ruim zoodat hg er in kan groeien dan dat zg ze juist passend knipt op het gevaar af van spoedig de naden te moeten uitleggen of genoodzaakt te ign door een boordje aan de mouw of een Teriengstuk aan een broeKspgp baar gemis aan voorzorg te verbergen Wat het tweede betreft dit voorbeeld sproekt nog sterker Naar de verzekering der Commissie voldoet de opleidingsschool voor bewaarscboolbonderessen telis niet aan matig gestelde eische hetgeen niet te verwonderen is als men verneemt dat er in é ne klasse leerlingen van I2tot23jaai zgn bijeengevoegd Voor deze naar het oordeel der Commissie en blijkens haar instandhouding ook naar de meeniug van het gemeentebestuur nnttige inrichting vraagt men 250 meer 550 in plaats van 300 Br kunnen dan twee klassen zijn volgens een bg het voorstel overgelegd plan de inrichting kan dan voortgaan het benoodigde personeel te leveren voor de een zacht tapijt bekleede trap af De donkere wolk op haar voorhoofd de sombere blik uit haar oog en het hartstochtelijk op en neergaan van haar bo m gaven te kennen dat het bovenstaande gesprek met Hr Harvey het jonge meisje niet zeer aangenaam was geweest Wel degelijk had zij den verachtelijken blik bemerkt dien hij op haar nieuwen procuratiehouder had geworpen toen zij dezen hem voorstelde Ëen eigenaaidig gevoel van toom en tevens van hulpbehoevendheid heerschte ar ia haar binnenste en wie thans de hooge krachtige gestalte met gebogen hoofd en droevig gestemde gelaatstrekken daar had zien heengaan zon bezwaarlijk in haar de trotsche zelfbewuste verschijning herkend hebben van da vertegenwoordigster van het huis Burton Doch plotseling richtte zij zich op en wierp het hoofd naar achteren Dwaasheid dacht zij Wat ging hot Frank Harvey aan wien zij tot procuratiehouder geliefde te benoemen Was hij dan langzamerhand er niet aim gewend geraakt dat zq geheel zelfstandig handelde dat zij hem nooit om raad en bgstand vroeg Trouwens nimmer bekommerde hij zich om de zaken van de firma wat misschien ook het beste was daar zijne belangen en die zijner beminde tot heden ver uiteen liepen Miss Burton wiat dat haar aanstaande haar onvoorwaardelijk vertrouwde zelfs met een soort lan eerbiedige bewondering tot haar opzag en haar talent en hare gaven als iets goddelgks zooals hij het openbare bewaarscholen terwgl anders gebrek aan onderwijskrachten en daardoor grooter uitgaven voor salarissen te vreezen zjjn Men zou zeggen na zulk een advies van eene deskundige Commissie zal een welgezind gemeentebestuur de gevraagde som o imiddellijk op de begrootiug uittrekken Dit ware bniten den waard gerekend Er komt nul op het request De hooye kosten wor het lager onderwijs weerhielden B en W om de verhooginq voor te dragen terwijl zij teveni van oordeel waren dat de inrichting genoegzaam in de behoefte voorzag Dergelijke ervaringen zijn niet aanmoedigend voor eene Commissie die met gver de helangen van een openbaren tak van dipdst behartigt Het zou ons met verwonderd hebben indien de heeren hun mandaat in handen van den raad neergelegd hadden Dat zg dit niet gedaan hebben is een bewijs voor hun liefde voor de goede zaak Wjj zoudeu aldus redeneeren Van tweeëu één men heeft eeue Commissie van deskundige personen die men vertrouwt en aan welker adviezen men dus waarde hecht of wel men beschouwt de Commissie als een noodzakelgk door de wet voorgeschreven doch vrjj overbodig collegie eene soort illustratie voor plechtige gelegenheden wier meening weinig ter zake afdoet Tertium non datur BINNENLAND GOUDA i April 1890 De heeren Mr 1 Fortuijn Droogleever en J H van der Voort leeraren aan de Bgks Hoogere Burgerschool alhier zyn benoemd tot lo len der Commissie voor het afnemen van het eind eiamen der Hoogere Burgerscholen in Zuid Holland dat dit jaar te Dordrecht zal worden afgenomen De Botterdamsche Rechtbank veroordeelde gisteren D 8 arbeider te Moordrecht wegens diefstal van eene portemonnaie met geld tot zes weken gevangenisstraf De Haagsche BetAtbank heeft gisteren o a veroordeeld twee vareosgezallen van een joudsche atoomboot die in de trekvaart te s Hage een schipper afranselden die hen met steenkool had gegooul tot 14 dagen gevangenisstraf Tot Onderwqzer aao de School met den Bijbel te Oudewater is benoemd de heer R A den Ouden te Gouda die deze benoeming heeft aangenomen De Nederl Herv Predikanten vereeniging hoopt dit jaar op Dinsdag Woenwtag en Donderdag 29 en 30 April en 1 Mei ie Utrecht samen te komen De avond van den 29 Apnl is bepaald voor eene samenkomst met leden der gemeente waarin de heeren E H van Leeuwen hoogleeraar te utrecht en W Vliegendhart prsd te Groningen toespraken noemde vereerde En toch vreesde zij heden zijn spotachtige opmrrktngen 2i behoorde tot die karakters welke het niet kui nea verdragen dat iemand iets wat zij gedaan had of voor goed erkend belachelijk maakte Waarom moest ook Frank Uarvey juist dezen morgen bij haar komen Waarom moest hij ook Mr William ontmoeten met zijne nieuwe betrekking Ongetwijfeld was dat een fataal toeval Miss Burton wai intusschen vast besloten alle boosaardige opmerkingen en hatelijke gezegden met kracht Ie beantwoorden Kn met dit voornemen bezield tnd zij d sprrekkamnr binnen Mr Harvey lag in een gemakkelijke schommelstoel uitgestrekt met zgo voeten op het haardijzer te rookea Toen zij binnentrad bleef hij bedaard zitten doch wierp zjjn cigarette in het vuur Eindelijk I Ik ben uit verveling bijna ingeslapen riep hij het jonge meisje op ver ii tigen toon toe En wat is het hier koud pub Hg rilde over zqn geheele lichaam Zoudt ge niet even last kunnen geven Isabel dat men het vuur wat opstookte De toon waarop hij sprak gaf zekere geraaktbeidte kennen Brown heeft zeker vergeten naar de kachel te zien antwoordde miss Burton op bedaarden toon terwijl zij naast den stoel van baar aanstaande kwam staan Wees toch zoo goed Frank zelf dat werk eens op u te nemen in plaats van hier dood te vriezen 1 1 wenschen te houden Op de vergadering van den 30 April zullen de belangrijkste voorloopiggenomene besluiten der Synode besproken worden Er zullen referaten geleverd worden door de heeren ds Nahujjs vin Zeist prof Chnntepie de la Snussaye dr J H Gunning J Hzn van Gouda ds H V Hogerzeü en dr G J Vos Azn Tot hoofdingeland plaatevervnnger in het 16de district vaa Rijnland ia gekozen de heer mr J P R Tak van Poortvliet Na verschillende mislukte proeven is men er in geslaagd de telephoon voor het gebruik van duikers in toepassing te brengen De op eene diepte van 9 meter gedane proeven gelukten volkomen De voordeelen dezer uitvinding van John Staar een beambte der Fransche maatschappij l Unique Telephom zijn groot daar het van veel gewicht is dat de duiker snel en zeker met de zich boven het water bevindende personen spreken kan Het leggen van a rl ppolen reeds H dagen geleden door enkelen in het Westland begonnen is thans ten gevolge van het dienende weer onafgebroken voortgezet zoodat zeer zeker het grootste gedeelte der poters al op zyne plaats ligt Do grond is door de droge weersgesteldheid in recht gesobikten toestand om de aardappelen te ontvangen Over t algemeen is men hierdoor bij t vorige jaar weer eenige dagen voor toen de vochtigheid van den bodem wel eenig gevaar opleverde De legoardappel kan algemeen van goede qualiteit genoemd worden zoodat de teelt aanvankelijk goede vooruitzichten heeft wijl het vooral van belang is dat de bodem zoo goed opdroogde Door den vochtigen winter en bet nog vochtiger najaar van 1889 bestond er gegronde vrees dat de tuinen iu t voorjaar veel te nat zouden zijn waarom dan ook vele tuinders genoodzaakt zijn geweest sommige gedeelten van hun land te draineeren De teelt van den aardappel zal dit jaar echter al weer van minder omvang zijn dan vorige jaren Er is zeer veel land met uien en peen bezaaid gebrek aan uieplaut en slechte vooruitzichten van den aardappelhandel zgn hiervan ds oorzaken Aardbeiiën in bakken zoowel als op den koudengrond bloembollen vroege spruitkool eu vruohtboomen nemen verder zooveel grond in beslag dat er bij sommige tuinders weliswaar nog verre het minderdeel slechts een klein gedeelte van de aardappelteelt overblijft Men leest in de Javabode van 6 Maart Zgn wij wel ingelicht dan zal de tuaschenkomst van de Regeering worden ingeroepen tot het ontbieden van een nieuwen kapelmeester voor onze stafmuziek Onder degenen wien ongetwjjfeld de opengevallen betrekking zal worden aangeboden behoort zegt men iu de eerste plaats do kapelmeester van het 4e reg inf de heer Manu wiens muzikale talenten algemeen geroemd worden en die zich ook als sehtjjver op zijn gebied zeer bekend heeft gemaakt Te Katwgk is op aansporing en voorgang van den burgemeester den heer T A O de Ridder een loffelgk voornemen opgevat Men wil daar een uitsp inningslokaal voor vissohera oprichten Deze laatste woorden had iets min of meer scherpe Hij wien ze golden voldeed echter aan die uitnoodiging zg t ook langzaam veegde daarop zijne handen af aan een heeriijk riekende fijnen dook die hij uit zijn zak haalde en ging vervolgene voor haar staan Na haar oven zwggend aangekeken te hebben zeide hij Zeg mij nu toch eens wat voor een v ieze Duitscher hebt gij daar nu in dienst genomen Ik vertrouwde mijne oogen evenmin als mijne ooren toen gij dezen gentleman met den titel van procuratieI houder toesprak Dat kan u toch onmogelijk ernst zijn I Hij ziet er mij juist uit als iemand dia den sleutel van de geldkist behendig zal weten te gebruiken Genade en barmhartigheid I Ik voor mjj zou denken dat de firma Burton reeds voldoende smartelijke ervaringen had opgedaan op dat gebied Mr Harvey wierp zich Dij deze woorden weder in den schommelstoel en stak een nieuwe cigarette op En een enkel woordje zal ik eindelijk toch ook mogen mbêspreken Bell oftohoon ik mij tot heden omTde zaken van het kantoor weinig bekommerde I Een hateHgke blik op het meisje vergozeUle die woorden Zoo Derhalve zou ik u eerst om vergunning hebben raoeteu vragen riep miss Burton spottend lachfud terwijl zg naar het venster trad en hem halfden rug toekeerde Nogal eigenaardig dat het welen wee van ons huis u zoo op eenmaal zoo na aanhet hart gaat Torrfi vervolgd De vissohers ongeveer ten getale van 400 man vinden wanneer ze na dagen doorgebracht op zee en afgescheiden van de samenleving in hunne woonplaats terugkoeren en soms weken aan wal blijven geen ander toevluchtsoord dan de kroeg De huizen toch die zg met hunne gezinnen bewonen zijn niet op lïun lang verblgf aan den wol ingericht zijn laag van verdieping bieden aan het meestal talrijk gezin weinig ruimte aan en zgn geheel ongeschikt voor gezellig verkeer De ontspanning waarop zij toch eenige aanspraak hebben gedurende den tgd dien hun gevaar en moeite vol beroep overlaat gaan zij dus zooken in de kroeg en bjj don drank Men wil nu in dezen toestand verbetering brengen door de oprichting van een uitipanningszaal die huu behalve wat lectuur de gelegenheid zou aartbieden tot enkele onschuldige gozeUchnpsspeleu waar zoo nu en dan eene le ypg gthouden wordt on waarvóór alles de jenever en andere sterke dranken contrabande zullen zgn Men heeft voor de uitvoering van het voornemen geldelijke steun noodig dien men hoopt bg don landgenoot te zullen vinden En als het nog waar is dat de Nederlander den zeeman een goed hart toedraagt zal die steun gevonden worden ook Een prettige oefening Ten einde do troepen in vredestgd aan het vuur te gewennen heeft de Russische generaal Dragomiroff in z jn Leiddraad tot de voorbereiding der Russischo troepen voor het gevecht aangegeven elk man afzonderlijk voor de schijf te plaatsen en dan door een bedaard en uitmuntend schutter op 60 passen afstand opgelegd drie of vier schoten op die schijf te laten doen rechts en links van dendaarvoorstaanden persoon En om infanterie on cavalerie aan het artillerievuur te gewennen moet men deze exoroities laten honden op dat gedeelte der onbestreken ruimte tussohen een vurende batterij n de schgf waarboven de projectielen op onschadelgke hoogte over de hoofden heenvliegon Porzisohe rechtspleging Een reiziger verhaalt het volgende voorval in Perzie Ik bracht een bezoek bg een rechter toen een man voorgebracht werd die hardnekkig de schuld ontkende waarvan hij beticht was De rechter liet een zweep halen Ik zweer dat ik onschuldig ben zei de beschuldigde terwijl hij zijne handen kruiselings op de borst legde en tegeiykertgd een zijner vingers opstak De gereohtsdienaars stonden gereed om met geeselen aan te vangen als daartoe het teeken gegeven zou worden door den rechter die de oogen gericht hield op de borst van den gevangene en uitriep Ge zgt schuldig Ik zweer bij uw eerwaardig hoofd dat ik niet schuldig ben gaf de beschuldigde ten antwoord terwgl hg twee vingers opstak Het rechtsgeding wenl voortgezet totdat hij eindelijk vijf ingers van elke hand opstak waarop de rechter zei t Is in orde laat hem maar gaan hg is onschuldig Ik hoorde naderhand dat de beschuldigde door het opsteken van één vinger den rechter te kennen wildo geven dat hg hem één toman = 6 bood als hij vrijgelaten werd maar dat hg gedwongen was om bij opbod tot een bedrag van 10 tomans = 60 te komen ten einde te voldoen aan de eiseben van de Perzische reohtsspraak Den 6en Juni van het vorige jaar werd des avonds te 11 uur op zeer geheimzinnige wijze de markiezinweduwe De Cbasteleer door een geweerschot gedood hetwelk gelost werd door een openstaand venster der pastorie te Moulbaix waarin de marl juzin mot haren zoon tijdelijk verblijf hield tengevolge van de vernieling van het kasteel door brand Door een samenloop van omstandigheden viel de verdenking van de moordenaar te zijn op den parkwachter Oscar Monnier die reeds sedert jaren in dienst der familie was Het belang dat bij bij den moord zou hebben zon hierin te zoeken zijn dat de oude markiezin gierig was en de zoon daarentegen zeer losjes met het geld omsprong Maanden lang duurde de instructie tot in Februari eindelijk de behandeling der zaak voor het Hof van gezworenen van Henegouwen beginnen kon Zij werd evenwel we ler weken lang geschorst ingevolge eene beschuldiging van meineed tegen een der onder eede gehoorde getuigen welke echter met diens vrijspraak eindigde Dinsdag eiiidelgk is het proces afgelooprn de eerste vraag omtri nt de schuld van Monnier is door de jury die slechts 7 minuten beraadslaagd heeft eenstemmig ontkennend beantwoord zoo lat de ongelukkiee wachter die gedurende 8 maanden prevenlief gezeten heift rijgesoroken en onmiddellijk op vrge voeten gesteld is Evenals gewoonlijk ontving prins Bismarck ook nu op zijn verjaardag de 101 kievitaeieren van zijn getrouwen uit Jever De getrouwen zonden bij hun geschenk het volgende gedicht Magst Du as Kanzler van uns gaan Iu unae Harten bliffst Du staan As Dutschlands Stolt an Ehren riek Een luchtend Vorbilil alle Tied Behalve de Getrouwen te Tever woont te Weener in Oost Friesland een andere getrouwe zekere Louis Victor Israels die Bismarck elk jaar op 1 April een voorjaarsgeschenk in kievitseieren zendt met een plat Duitsch versje Ditmaal luidde dit gedicht aldus i De Jungsse kloppten an min Dor Uu hebben an de Ruten slahn tIs Vorjahrstid tis Vorjahrweer Soll n wie man ut teo soeken gahn De Kiewit kwamm van Suden her Toorugg an unee Nordseestrand An unso Jungse funnen weer Sin Eier in der grone Land Doch Vorjahrstid un Voijahrslust Mit Blumenflor un Bloossempraoht Wenn Du uns ook willkomen bust Uns Hart Di nat enttegen lacht Uns Hart is una so vuil un awar Knnn auck teo Blidachap nat veratahn Ist t mogolk I ist t denn seeker wahr I Kunnst Du Furst Bismarck van una gahn ün wullt Du op Din olie Dag Genaten wallverdante Rust Bit teo Din leste Hnrtenslag Du alltid noch up Vosten bust Un kummt Gefihr for t dutache Rik Ips aware Tid an ins heraii Uns Kaiser mit sin Volk teoglik Dann up uns Bismarck reeknen kann t De beroem Ie niet eter Succi is thans te Londen bezig met vasten De kuur zal 40 dagen duren Een comité van doctoren en studenten der medische faculteit bewaakt heni aanhoudend Hij heeft natuurlgk druk bezoek iu het Royal aquarium wat mooi entree opbrengt zoodat hij na afloop dor kuur er best een fgn dineetje van kan nemen Buitenlanüsch Overzicht Nieuwe tijduigen omtrent de Duitsche koloniale politiek hebben overal sensatie gemaakt inzonderheid in Engeland De Times heeft hierover nadere bijzonderheden Het blad meldt uit Bagamayo dat Emin Pacha na lang geannseld te hebben besloten heeft in Duitaclien dienst te treden tegen een jaarwedde van 1000 pd st Hij vertrekt half April met onderscheiden IJuitsche officieren en tweehonderd man om met den meesten spoed naar het Victoria Meer op te rukken Blijkbaar is hot de bedoelmg veelzijdige tractaten met de opperhoofden te sluiten Deze tijding maakte te Zanzibar zegt de Times en ook te Londen veel sensatie Niet alleen vernietigt Emin door deze zijn handelwg ze alle vruchten van zijn zoogenaamd ontzet door Stanley maar hij werpt zich ook in de armen dergenen die in Afrika Engelands tegenatamlera en mededingers zijn en hij vergeet de erkentelijkheid jegens Engeland wegens zijn bevrijding Dat deze tijding te Londen druk wordt besproken spreekt vanzelf velen vreezen daar dat de groote plannen betreflfende Oost en Midden Afrika welke den Duitschen keizer warden toegeschreven Engelands belangun in deze streken zullen benadeelen en daarvoor vinden zij het in Duitschen dienst treden van Emin Pacha alles behalve aangenaam vooral omdai Emin voor Engelsoh geld door Stanley uit zijn neieligen toestaml is bevrijd De oorrespondent van de Time te Zanzibar schrijft het besluit v u Emin Pacha toe aan zijn bekende zwakheid van karakter Dat de expeditie zal slagen gelooft hij niet want de karavaan vertrekt iu den ongunstigsten tijd van het jaar Emiif moet echter zoo spoedig mogelijk vertrekken want het is den Duitschers alleen te do U om de Bngelsohen voor te komen on vóór hen de begeerde streken in bezit te nemen In hoever deze onderstellingen juist zgn moet lie toekomst leeren Zelfs wordt er bgiievoegd dal de Duiteche rijkecomraissaria migoor Wistmann ook in onderhandeliuit is getreden met den bekenden Arabierenhoofdman Tippo Tip ten einde ook hem in Duitxchen dienst te doen treden Alleen met het oog op deze onderneming heefl Duitschland door bemiddeling van den sultan van Zanzibar vrede gesloten met den opr erigen Arabierenhoofdman Bona Heri omdat majoor Wissmann de handen geheel vrg wil hebben In Duitschland daarentegen zijn de voorstanders der koloniale staatkunde in de wolken Do atu ud Zmtung ziet in Emin s aanstelling in Dnitschen dienst het bewijs dat het voornemen bestaat de Duitsche I ondernemingen iu Afrika met kracht voort te zetten en acht het zeker dat deze zullen alagen nu een man zoo goed met Afrika bekend als dr Schnilzler do onderneming zal leiden De tegenstanders zjn echter alles behalve gesticht Nauwelijks is prins Bismarck weg roept d Fretsinnige Zeitung uit of de avonturen in Afrika beginnen weer Deze vrees is wel eenigszins gerechtvaardigd omdat na het aftreden van prins Bismarck van den Duitschen keizer die zich zelf onlange een Kolmial mensen noemde eer een uitbreiding dan een beperking van de Duitsche ondernemingen in andere landen te wachten is De Kbinische Z itung maakt zich boos jat vreemde kranten niet ophouden over het ontslag van Bismarck te schrijven en wel in dien zin dat een minder gunstig licht valt op den Keizer die beschouwingen worden door enkele Duitsche bladen overgenomen zeer tot nadeel van het Duitsche vaderland Het Keulsche blad moge haar klachten voor zich houden hier en elders waar de pers vrij is vraagt en zoekt men naar datgene wat belang inboezemt onverschillig of daarbij eeu Keizer Koning Minister of ambtenaar betrokken is wij zijn dat zoo gewoon en er is geen reden er verandering in te brengen Trouwena eenige Duitsche bladen van naam minder aan het buigen en rekken gewoon dan de Kolniache zwijgen ook niet en dat IS vooral in Zuid Duitschland het geval waar men zich in hot aftreden van Biamarck nog minder gemakkelijk schikt dan in Noord Duitschland Koning Christiaan van Denemarken heeft zich weer genoodzaakt gejien de zitting der Kamers to sluiten zonder dat er iets tot stand is gekomen Evenals in de laatste jaren steeds het geval was vaardigde de koning ook nu weer een voorloopige begrootingswet uit waarbij het ministerie gemachtigd wordt de bestaande belastingen zooveel te verhoogen ala noodig is tot het bestrijden der gewone uitgaven Deze buitengewone machtiging is noodig omdat de begrooting door hflt Foliethmg niet in behandeling is genomen In de laatste zitting van het Folkething legde de liberale oppoaitio een verklaring af waarin zg ten krachtigste proteateerde tegen de inconstitutioneele handelwijze vati het Landühtng die de begrooting en de andere voorstellen der regeering goedkeurde zonder dat deze in de Tweede Kamer zijn behandeld Evenals elk voorjaar broeit er wat in het Oosten van Europa Tusschen Servië en Bulgarije wordt de verstandhouding met den dag slechter Elk oogenblik verwacht men dat do diplomatieke belrekkingen tusschen beide landen zullen afgebroken worden Zooals men weet ontstond het jongste Servisch Bulgaarsche conflict wijl de Servische regeering zich beklaagde over het optreden van den Bulgaarscheo agent te Belgrado Mincevitch diri Macedonische studenten overhaalde de Servische leerinrichtingen te verlaten en hun de middelen verschafte om zich naar Sofia te begeven Na langdurige onderhandelingen verklaarde de Bulgaarsche regeering zich bereid ter wille van den lieven vrede Mincevitch terug te roepen doch verlangde daarentegen dat het Servische gouvernement op zijn beurt een blgk van goeden wil zou geven door weder den diplumatieken post te Sofia op oflBcieele wijze te bezetten zooals tot de abdicatie van koning Milan gebeurd was Aan dit verzoek weigert Servië io voldoen Maar indien al de diplomatieke betrekkingen tusschen beide landen worden afgebroken zoo bestaat er nog geen onmid dellijke oorzaak om een gewelddadige botsing tusscheu Servië eu Bulgarije te vreezen daar beide landen gebrek aan geld hebben het beste voorbehoedmiddel tegen een oorlog Evenwel blijft deze slechte verstandhouding een voortilurende bedreiging daar de mogelijkheid van nieuwe verwikkelingen in het Oosten dank zü Russischen eu Oosteurijksohen intriges er slechts door verhoogd wordt Ernstiger begint de loop der zaken op Kreta er uit te zien Volgens berichten uit Turksche bron waarvan men goed zal doen met eenig voorbehoud kennis te nemen worden er toebereidselen voor een gewapende expedttie gem akt die voornemens is een inval in Kreta te doen Met venlubhelden gver waken dientengevolge de Turksche militaire overheden over elke verdachte uiting of bewegiug op bet eiland Ongetwijfeld zullen zg du dreigende houding der vluchtelingen als voorwendsel nemen voor verdere dwangmaatregelen en alzoo geen haast maken met de uitvoering van hel besluit betrekkelijk de amnestie eu de opheffiug der krg gsnulen Inhoud Vrage va de Dag 4e aflevering Dr R Sinia Getuigen uit de voorwereld I M J L O Verpleging en verzorging van gewonde krggs