Goudsche Courant, dinsdag 8 april 1890

BOUBSOSE WlTEfiLSMO ÏLÈHmm Geabonneerden wordt herinnerd de betaal dagen der abonnementsgfelden zgn van 1 tot en met 8 APRIL D C W VAN DER LAAR Dz Directeur LEERflOEVE 1N 4189 1890 Maandan 7 en Dtii ag 8 April GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekenm De iniendlnK van adTertentlön kan Kesohieden tot öön uur des namiddags van den dag der uitgave ieden te Tolde Eene bladzijde speciale aathropogeographie van Voor Iudie l e Bepubliek san Marino Vraagbut Oescbiedenis van de maand A Nederland B Buitenland Bibliographie Van Atjeh s standen tot de karaalrotsen van NieuwGui nea door C i Leendertz Uit en voor de praktjjk Tegen ïiveetenda voeten Om vetvlekken uit papier te verivijderen Kit tot bevestiging van üzor in steen Otto von Bismarck gedurende igne uerste levensjaren LUST VAX BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2e helft der maand Uaart IS90 welke door tussohenkomst van het postkantoor ta Gouda terug te bekomen zyn S de deus te Amsterdam B van Creveld te Amsterdam Bynders te Boskoop Mulder te Rotterdam van MOORDRECHT W Koolwgk Loog te Nieuwkoop BRIEFKAART Wed Leefsmd Amsterdam Gouda 2 April 1890 Dé Directeur v b Postkantoor VOHSTER PETROLEUM IVOTEERINGEN ran de Makelaars Caotzlaar SohaikwUk te Rotterdam De markt was heden vaat Loco Tankfust 7 95 April Mei Juni n Julilevering ƒ 7 90 September October Jfovemberen December levering 8 Zeilend 7 95 UargerlUke Stand ReeuwUk OEBOEEN Ailjr otitn 1 HiKeii en C NlliijL Johionfi TcodorDB ouden A de Wit co J vao Vliet githa ouders k Stolwgk en M Banoik Dirk osdert A Grcoteadont en J Kismao Jacob ouden D lao Itoon CD C C Veihoog ADVERTEWTIËN De Heet ea Mevrouw IJSSEL ds SCHEPPER Bdssshakik betaigen honnen dank voor de bewgzen ran belangstelliog bg de geboorte van hiuDea Zoon oudervooden Gouda 4 April 1890 GEVRAAGD een bekwamen geheel op de hoogte der fabricatiev Brieven onder No 1984 aan het Borean dezer Coarant Fransche Stooniververij Chemische Wasscherij Gebrereteerd door Z M den Koning der Belgen a OPPENHEIMER KRUISKADE 19 ROTTERDAM Specialiteit voor het verven en atoomen van van alle soorten V interjag8en Mantels Costames en andere Sleedingstakken Gordgnen Behangsels Tafelkleeden Veeren en Bont stdomerg Zeer lage prijzen Eenig Depot voor Gouda en onutrekenh de Heer A van OS Az Kleiweg E 73 en 73a Gouda Mevrouw GUNNING VRAAGT met Mei of later eene bekwame eenvoudige Keukenmeid Werkïtieid lidmaat der Ned Herv Kerk Brieven franco dae week adres Prof GUNNING Leiden daarna alhier j Gouda Snelpersdruk Van A Bumehah 8c Zoom VOOR SÜITELBEIIMI o crDsiiöoieiT Aanvang van den nieuwen Cnrsiis voor Jongens en Meisjes 1 MEI 1890 Leerplan en informaties zgn te bekomen bg de Directie dér Leerhoeve Opgaven wiprden ingewacht vóór 15 April 1890 0 90 k 1 1 20 per flesch PORTü PORT f 1 40 a en 2 50 per flesch van 2 2 en S cent per stuk in verschillende merken verkrggbaar bg Wed C van OIJE Kleiweg No 2 te GODDA Hoogheemraadschap Rijnlaai DIJKGRAAF ch HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND brengen bg dezen ter kennis van Ingelanden 1 dat de voorloopig opgenomen rekening over het dienstjaar 1889 op de Seoretarie van het Hoogheemraadschap op eiken werkdag van des morgens 10 tot des namiddags 4 nar ter inzage van een iedeir zal worden nedergeiegd van 4 tot 18 April 1890 n aldaar tegen betaling van 15 Cents in druk verkrggbaar zal zgn 2 dat de Ingelanden hunne bezwaren tegen deze rekening binnen acht dagen nadat dieter visie beeft gelegen en dns aiterlgk op 25 April aan de Veneenigde Vergadering moeten hebben ingezonden 3 dat de Vereenigde Vergadering op Zaterd 26 April 1890 in het openbaar zal overgaan tot de behandeling van bovenbedoelde rekfeoing Dgkgraaf en Hoogheemradenvoornoemd VAN DER BREGGEN Dgkgraaf Mr EGBERT DE VRiEp Secretaris Geen grijs Haar meer 0 De nieuwe LOJiDOH is C3 ide beste van alle bestaande pat iifc A fomeriën om het grgze haar binnen 4 enkele dagen te doen verdwgnen Maakt het haar glansrgk en zacht jen verft niet Prgs 85 cent per flacon en 1 50 per dnbbelüïacon Alleen verkrggbaar te Gouda tg J H C HÜINCK F Bz 122 Hoogstraat 123 Wtf Algemeen erkend als bet besie MONDWATER der wereld 40jarige roem Mond en Tandziekten ïooaU het los worden der tanden tandpijn ontsteking ziveren bloedend tandvleesoh onaangenBma reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genoten door het dageiyka gebruik van het echte K K Hof Tandarta Dr P O P P e Anatherln US SMS S Mondwater in aanmerkelijk vergrootte fleaachen voor 60 enU l 0 en 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend mot Dr POPP g Tandpoeder of Tandpaüta steeda de tanden gezond en aohoon houdt Dr POPF a Tandplombeerael l r POPP a Kruiden Zeep tegeii eiken huiduitalag en voortrelTelijk voo baden iVenitó zeep en Zonnebloemen zeep FOFr si GekrUUlltseerde en Transparant Cilycerlnezeepen zyn de fijnsto Toilet nn gezondheidaceepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen B9 De namaakaels van Anatherln Hondwatei verwoesten de tanden binnen korten tijd Pl Dr J Q POPP Weenen Depots te GOVDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumoriewinkeli van Nedertiaut Mm verlamge uUdrutM k Dr POPPi eehU Prearalt e nemt geene andere aan Alom te bekomen SE OOÜDSCSE OLM of de bescbrgvins der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cari nteekeningen edz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetb 000 CHRISTIAA KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Knnstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prys 80 Cenïsi A BRINKMAN Een ware schat voor de ongelukkig slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Dr Retau s Z elfbewaringf HoUandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bg het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van bet bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlgke Nonuners VIJF CENTEN Wegens het FAASCHFEEST verschijnt de Ooudscbe Courant UAANDAG niet Dit nummer bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD BINNENLAND GOUDA B April 1890 Dr i II Gunning J Htn predikant bij doNeil Herv Oemeente alhier beeft voor het beroep naar Botterdnm bedankt De Passiespelen te Oberammari n zullen tusschen 86 Mei en 28 September worden vertoond De spoorweg is na tot Obot u doorgetrokken zoodat men slechts een uur in een rijtuig heeft at te leggen Donderdag werd voor de rrondissemontsreóht bant te Assen de zaak van den moord op G Kalter te Koekange op oudejaarsavond behandeld Den vier beschuldigde jongelieden wordt ten laste gelegd dat zij in den avond van 31 December 1889 gezamenlijk den barbier en doodgraver G Kalter zoodanig hebben geschopt geslagen on getrapt dat hij zeer korten tgd daarna aan de gevolgen ia overleden Uit het getuigenverhoor bleek dat men in Koekange den verslagene algemeen hield voor dfen brandstichter die in October te voren een hofdstede eo eene kleine boerenwoning had aangestoken en wsarbij een boerenknecht in de vlammen was omgekomen FEViLLETOX ÜU liet Duihch TWEEDE HOOFDSTUK 7 Onzin alsof dat niet steeds het geval was antwoordde hij brommend Voorzeker gij hadt liever gezien dat ik mij uren achtereen in het kantoor had opgesloten en niets anders in mijn hoofd had dan cijfers en moeilijke berekeningen oho Dat was net iets voor mij Voor koopman ben ik nn eenmaal üiet in de wieg gelegd Daarom juist kwam mijn veratandige vader op het kostelijke denkbeeld ons beiden u de ernstige wijze nadenkende Isabella Burton en de vroolijko luchthartige Frank een engagement te doen aangaan De uitersten zoeken olkaif steeds mqn liefste dat wéét gij Doch in weerwil van mijne onbekendheid met alles wat op aken betrekking heeft en niettegenatoande mijne overige fouten kan het mij toch niet onverschillig zijn hoe boog ik uw buitengewoon groot verstand ook acht wien gij tot uw p ouwe premierminister benoemt Bell Gij schijnt werkelijk dikwijls te vergeten dat in de toekomst ik hier Toen de jongelieden in de laten avond den ver 1 daohte ontmoetten hebben aij hem oen pak slaag toegediend waarvan een slag zoo ongelukkig is aangekomen dat Kalter aan de gevolgen bezweek De jongelieden schijnen door de sehromelgke gevolgen ontzet afspraak te hebben gemaakt elkander niet te verklappen althans het zeldzame feit beeft zich voorgedaan dat twee der thans ook opgeroepen getuigen een maand lang zijn gegijzeld omdat zij weigerden voor den reohter commiasaris te verklaren wal zij van de zaak wisten en gezien hadden Thans bleek ook wederom dat zij die kameraadschap te ver dreven want hoewel sommigen verklaardon in de onmiddellijke nabijheid van de mishandeling te hebben geslaan een enkele zelfs toeiterade meegedaan te hebben of den verslagene te hohbon opgebeurd kon do r het getuigenis niets beweien worden dan dat de visr beklaagden het slachtoffer badden geslagen en geschopt niemand had echter den slag die volgens deskundigen de eenig doodelijke was zien toebrengen Ue vie president der reobtbaok mr Roessingh en ook de rechter mr B Oostingh gaven hunne verontwaardiging over de houding van sommige gelnigen te kennen Het O M waargenomen door den subst oflicier mr W C Scholten schilderde in zeer sterke kleuren het misdrijf dor beklaagden dio allen ten deele haddon bekend Hij eischte eene hechtenis van een jaar en zes maanden Da verdediger mr J J Willinge meende dat het feit waarvoor beklaagden terecht stonden mishandeling die don dood ten gevolge had niet bewezen was en drong op het toekennen van een lichte straf wegens eenvoudige mishandeling aan Uitspraak 15 April De Semarangsche correspondent van het Soer HbU schrijft meester in huis zal zijn Zijn blik vloog bij die woorden naar de fiere gestalte aan het venster die intusschen van zijn woorden niet de minste notitie nhm Daarop ging hij op luiden toon aldus voort Neem het mij niet kwalgk Bell l Maar met al uw practisohe kennis van handelszaken zijt en blijft gij iemand die idealen najaagt en begaat zelfs somtijds zeer vreemde zij t dan ook ietwat geniale streken Nu weer neemt gij een half verloopen kerel van de straat op omdat gü in hom denkt to zien een verborgen groeten geest en een groote arbeidskracht D eze Mr William heeft voor mij een zeer afstootonde physionomie Hij begon bij die woorden hevig heen en weer te schommelen Miss Burton zou hem wel bedaard hebben laten uitspreken doch bij het woord verloopen kerel keerde zq zich snel om en een dreigende rimpel vertoonde zich op haar voorhoofd Langzaam de anuen over elkander kwam zij op haar aanstaande toe en met moeite haar toorn bedwingende zoide zij op ernstigen toon Gij moest n schamen Frank in uw verregaande ijdelheid in uw dwazen hoogmoed een man te verachten alleen om deze reilen dot hij een versleten rok draagt Beoordeelt gij dus de waarde van een mensch naar zijne klèeding Ik zeg u echter dat de firma Burton eenmaal nog dankbaar zal moeten erkennen een werkkracht als deze voor zich te hebben kunnen winnen Toegegeven voor een oogenbhk ADVBRTENTIEN worden geplaatit van 1 5 regels it 50 Centen iedere nK l meer 10 Centen GROOTE LETTBB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnc Het was even vóór den Fraoscb Duitschen oorlog dat het legerbestuur te Weltevreden eene geheime dépêche uit Den Haag ontving om een oog in het zeil te houden op de correspondentie tusschen op Java wonende en in Europa verbiyvende personen wier namen in het telegram speciaal werden genoemd De heer Van Daalen in dien tijd adjudant bij den toenmaligen legercommandant Kroesen vervoegde zich met die dépêche tot den heer Theben Therville directeur van hot postkantoor te Weltevreden met verzoek om inzage te mogen nemen van de brieven met de in de dépêche gesignaleerde adressen De heer Theben Ther ille achtte zich intusschen door een telegram van den minister van koloniën niet voldoende verantwoord gaf echter de verzekering zijner medewerking zoo de heer Van Daalen hem eene eigenhandig geschreïen machtiging van den gouverneurgeneraal kon ter hand stellen De heer Van Daalen vertrok onmiddellijk naar Buitcnzorg ea verkreeg zonder de minste moeite van den gouver neurgeneraal mr P Mijer het verlangde schrijven d t op het postkantoor te Weltevreden een cahintt noir in het loven riep hetwelk door den ernst der tijden in dat jaar 1870 volkomen was gerechtvaardigd De heer Theben Therville zoowel als de heer Van Daalen waren dan ook bij iedere ontvangst en expeditie van de mail gverig werkzaam om van de brieven welke hun verdacht voorkwamen den inhoud op te nemen waarbij de ondervinding van den postdirecteur die een dergelijken toestand vóórdien in Nederland reeds eenmaal had medegemaakt zeer te stade kwam Het cabinet uoir dat een hoogst vermoeiend werk was en voor beide hoeren niets aangenaams had werd spoedig opgegeven toen het bleek dat de oorlog tot de tweo landen Duitschland en Frankrijk beperkt zoude blijven en eene verwikkeling van Nederland met eene der oorlogvoerende mogendheden buiten allo waarschijnlijkheid werd geacht Dit neemt evenwel niet weg dat het leger dat ik idealen najaag zoo ziet toch mgn blik nog wel zoo scherp dat ik de ideeën gevoelens en beginselen op den juisten prijs kan schatten van hen met wie ik in aanraking kom Voor het overige heb ik van mijn doen en laten aan niemand rekenschap te geven ook niet aan u Frank Harvey Na even gewacht te hebben ging zij aldus voort Daarom wil ik niet het minste beleedigend woord over Mr William meer aanhooren Ik benoemde hem tot onzen procuratiehouder en schonk hem dus mijn volle vertrouwen De verantwoording daarvan neem ik geheel op mg De volle klank van haar sohoone stem doorschreed de geheele ruimte van het vertrek In zenuwachtige drift liep zij de kamer op en neer Mr Harvey wierp thans de cigarette die hg onder handen had in het vuur en sprong uit zijn stoel met de woorden Oho Bell nu wordt gij min of meer ongezellig 1 Als gij slechts kondet veimoeden hoe leelijk gjj er uitziet als gij u zoo woedend maakt dan zoudt m zelf over uw toorn lachen Kom lieveling bedaar Hij omhelsde haar Ik heb het volstrekt niet zoo ernstig gemeend Wat mij betreft neem hem gerust tot procuratiehouder als gij wilt Ik moet toch helaas berusten in het feit waaraan toch niet te veranderen is dat ik de aanstaande van miss Burton mettertijd een treurige ondergeschikte rol zal spelen En toch beklaag ik mij daarover niet en toch noem m m iii 1 If i