Goudsche Courant, dinsdag 8 april 1890

MAGilZIJi GOUDA VVIJDSI RA T Goedkoopst en Soliedsle Speciale Inrichting voor Orara M41 Ü44T Markt 53 Hoek Kerksteeg 0 TV4 1GË Dames en Kinder Japoiisloffeii Tricot Tailles en verdere NOUVEAUTÉS Groote verscheidenheid Bekende Lage Prijzen JBÊÊÊÊS Dames en Kinder Costumes worden ü spoedigf naar de maat g eleverd bestuur in dien tusiicliciitijd er sohter is gekomen hoe van hier e lUar annbiodingeu naar Europ i werden geionden voor het gmal Nodorland iu ilcu oorlog mocht worden botrolkeu Eouiga jaren daam werden oouigo oflioiercii cii ambtenaren plot8elin aar den dijk gezot tonder dat zij er achter konden komen aan welke oorzaken hunne brusque ponsioneering moest worden toegeschreven Voor hot gerechtshof te 3 Bosch werd Woensdag II in hooger bt ruep behandeld de zaak tegen J V Dols oud 16 jaren lid der Provinciale Staten van Limburg geboren on wonende te Sittard beklaagd van te hebbon opgemaakt een inventaris bij het overlijden zijner vrouw Maria Dols waann hij het passief en het actief zijns inboedels valsch had opgegeven uit dien valschen inventaris een memorie van successie heeft opgemaakt en beide stukken had beëedigd Beklaagde was bij vonnis der arrondissementsrechtbank te Maastricht van 8 Februari 1890 vrijgesproken waartogen het O M indertyd appel aanteekeude Drie getuigen werden door het hof gehoord die in hoofdzaak eensluitend verklaarden als in eersten aanleg Do bekl erkende de feiten hem ten laste gelegd hij zeide alleen iu hoofdzaak gelet te hebben op het eindcijfer der memorie van successie tea einde het rijk niet te benadeelen Zijn hoofddoel was geweest zooveel mogelijk te voorkomen dat bet publiek bekend werd met zijn juisten toestand omdat bij uiet i aarne gehad zou hebbeu dat het bekend werd dat hij zooveel schulden had H was bang voor iudiscr ties van de ambtenaren van den fiscus waarduor zijn krediet zou kunnen worden benadeeld ook zag hij uiet in dat er uit den valschen inventaris nadeel voor zyne kinderen zou kunnen ontstaan terwijl hij niemand heeft willen benadeelen slechu te gieder trouw had gehandeld en f een ongeoorloofd oogmerk gehad heeft Daarna nam het O M het woord en deed uitkomen dat ïieklaagde valschelijk bad opgegeven ƒ 2400 Aegens doktersrekeningen ƒ 201 75 aan boekdrukkers rekeningen enz enz dat hij eveneens de schulden die hij had aan terschilleudo credietvereenigingen had verlaagd dat hij die valsche opgaven eerst had vemuUd in zijne buedelbescbnjving vervolgens in zijne memorio van suceossie en deze laatste voor den kantonrechter had heeedigd Het is aUoo M confetio dat beklaagde met een bepaald oogmerk willens en wet ns die valsche opgaven opgemaakt en beëdigd heeft Nu stelde het O M de vraag of die feiten vallen onder het bereik der strafwet al ia ook de staat niet iienadeeld In de eerste plaats ging het ü M na of de inventaris valsch is en het kwam tot de slotsom dat al de elementen die voor valschbeid gesteld worden aanwezig n daar taiaUim de ituire vroeger volgens den Code Pénal vereischt met meer noodig is Ook de mogeIqkheid van nadeel is in catu aanwezig daar uit de gefinge rde doktrrs rekeningen der boeilellieschrijving nadeel zou kunnen ontstaan voor do mindeijarige kindereu des lieklaagden omdat de wet in het belang der mindeijarigen wit hebben een inventaris in alle opzichten naar waarheid opgemaakt en de mindeijarigen bij het afleggen der rekeniug en verantwoording blootstaan aan eindelooze processen dat ook bg overlijden des boklaasden de voogd den inventaris als basis van bet fortuin a inneemt en dan de ik mij de gelukkigste inensch op aarde Een koni pijk voor een kus van u Bell Oiizio Laat mij met rust Gg weel bij ondervinding dat ik dergelijke opmerkingen niet gemakkelgk veniragen kan Zij weerde haar beminde tnmelgk ruw van zieh af en jad weder aan het venster 6g schijnt trouwens van de persoonlgkheid Tan den nieuwen procuratiehouder een verkeerd denkbeeld te hebben Frank zeide zij toao op eenigszins kalmen toon Wanneer Mr William voor bat oogenblik zich in geen gunstigen toestand bevindt wat bij de verschillende wisselingen in het maatacbsppalgk leven te Naw York bg het voortdurend op en neer gaan van bet rad dar fortuin niets ongewoons is xmIs gg zeer goad weet zoo haaft toch de Oostenrgkscbe consul dia ik meer dan eens verzocht heb mg bij de varvulling vsn de vacante betrekking behulpzaam ta zgn Mr William bijzonder ja ik mag wel zazgen dringend aanbevolen De consul die wist dat ik graai eau Duitscher op mijn kantoor had sprak ar zelfs van dat hij zgn familie in Waenen kende dat William tot een zeer aanneolgk koopmanrzas cht aldaar behoort en dat balaas I droevige oueenigheden met zijn broader hem naar hat buitenland heblien doen gaan Voorts gaf de consul nog te kennen dat Mr William dio reeds in da nitgelireida fabrieken van zijn vader werkzaam was met groote ondamemingan reeds vertrouwd is en om die reden belar dan iemand anders de plaats Tsn mgn ouden vertrouwden Bost kan innemen mogelijkheid van nadeel voor de kinderen kan ontstaan Maar zelfs als er geen mogelijkheid van nadeel bestond dan hooft beklaagde dit gedaan zooals hg lelf bekent omdat hy niet wilde weten dat zgne fiuanoieele positie zoo précair was dat hg zooveel schulden had en ijn krediet als koopman zou worden geschokt dat als een ander dus op grond van den werkelgken inventaris krediet geeftaaii bekl en later nadeel Igdt dit aau den valschen inventaris to wijten i Spr drukte er op dat de grootste waarborg voor de minderjarigen verloren gaat als het geoorloofd is een valschen inventaris op te maken daaruit posten tehalen voor eone memorie van successie en die beidete bocoriigen Het O M zeide dat het alleen tedoen was om hot beginsel te redden en de mate derstraf hem onversohillig liet al wilde het Hof het minium der bodroigilo straf opleggen Het eischto mitsdien schuldigverklaring aan valschheid en meineed tweemaal gepleegd on veroordeeling te dier zake tot 18 maanden gevangenisstraf en in de kosten vanbet geding f Als verdediger trad op mr G von Oeusau advokaat te Maastricht dio na een uitvoerig pleidooi tot vrijspraak concludeerde de kosten van het proces te dragen door den Staat Uitspraak 9 April K rte schetsen uit de g eschiedenis der Latijnsche School IX 1672 1711 Opvolger van Jac ToUius werd de Uaarlemsche conrector Johaunes Hellenius Gedurende hetzestal jaren dat Hellenius het beheer der school in handen had konden de Scholarchen of Ouratores deze beide namen vervangen thans meer en meor do oude benaming van Scholastcrt zich in een toenemeuden bloei der school verheuzeo Hut aantal scholen werd thans weer op vier het oude getal gebracht en Hellenius zoon Isaak werd tot meester of prseceptor in do vierde school aangesteld Het tractement voor dezen praecaptor z jnde 370 werd gedeeltelgk door de Scholasterie geileeltelijkdoorda stad betaald Want sinds lang was de tgd voorbij dat de inkomsten der Scholasterie de uitgaven der school konden dekken De Rectoren en prseceptoren werden sinds geruimeo tijd uit de stedelijke finantien betaald en wat de soholaatera voor de school uitgaven bepaalde zich tot personeele toelagen aan niet al te ruime bezoldigde onderwgzera tot bet aankoopen van boeken voor de school bibliotheek en voor de uit te reiken prijzen tot het bekostigen der zilveren promotie penningen en tot het bestrijden der meest verschillende buitengewone onkosten Bg enkele dezer posten wenacbeu w een oogenblik stil te staan Spreken we dus iu de eerste plaats over de verbetering der jaarwedden Hellenius genoot evenals Tolliua 750 tractement van da stad Doch bij kreeg daarbij van de SchoiaAshen eens jaarlijksche toelage van lOO Eu zoo vinden wg ook ten bahoave dar overige onderwijzers ia da schoolrekenin n verschillende dergelqke posten welker bedrag af hankelijk is van de waarde die de Scholarchen aan hat onderwgs van den betrokken parsoou toekennen Zoo I genoot bgv de conrector Samuel Munckerns een tgdlaug ƒ 200 van de inkomsten der SchoUsterie Door op deze wijze de financioele belangen der on Bovendien schijnt hij alia hoadanigheden ta bezitten dia ik in hem voor het kantoor verlang en in weerwil van onze korte kennismaking geloof ik zeker dat hier aarzelde zij even voort te gaan nu dat hg honderdmaal knapper is dan wij beiden ta zamen All right Maar dan moogt gij dezan ongaslepeo diamant eerst wel een weinig opwrijven Nu ik wensch ja er geluk mea I was het boosaardige antwoord van Mr l arvey dat het jonge meisje ecUar niet scheen te hooren Het koele rustige lachje was weder op miss Burton s lippen teruggekeerd toen zg ns een kleine pauza zich weder tot haar beminde wendde en seide Haar gg kwaamt tot mij om mg over een gawicbtiga zaak te spraken Frank Wilt gg thanszoo goad zijn mij dia made ta dealen Hgn tgd isbeperkt daar ik nog naar bat kantoor moat an mg idaarvoor eerst verkleedeo moet 0 ja dat zou ik bij onzen kleinen twist gahael vergeten lachte Frank Harvey terwijl hg op zgn meisje toesprong en alsof er uiet bat minste tosschen hen voorgevallen was hare handen taader drukte Isabella Hat zijn groote plannen die ik mat mij rond draag Hat luie leventje dat ik thans leid begint mij geducht te vervelen ik snak naar geregelde bezigheid naar werk Frank meect gg dat werkalgk V derwgïers te behartigen voorkwamen de Scholarcheo dat gelijk hier vroeger wel is voorgekomen de meesters in bun vrgen tgd het een of ander vak of ambacht uitoefenden om op die wgze hunne inkomsten te vermeerderen Zoo lezen wg bgv in 1652 van een conrector die tevens boekbinder was Wat verder den aankoop van boeken betreft bet schijnt vooral Hellenius geweest te zgn die aan dit punt zgne aandacht gosohonkoii heeft In 1673 ea 74 leverde de bekende boekdrukker Elsevier te Leiden voor 213 non boekon waaronder de schoolprgzen niet medogerekend zijn De prijzen werden hier meestal in Gouda gekocht en door elkaar werd er jaarlijks eene soin van 60 aan besteed Die prgzen werden netjes gebonden gelgk blijkt uit de vrg groote sommen jaarlijks betaald aan de Goudsche boekbindster Cnthnrina Buriers Jaarlijks warden er een paar zilveren of vCrguld zilveren penningen vervaardigd die gelijk uit een later tijdperk bigkt uitgereikt werden aan enkele uitstekende leerlingen die tot de Academie bevorderd werden Iu 1652 vind tk bet eerst van dergelgka penningen melding gemaakt Ouder de buitengewone uitgavrn vinden wij verder nog al eens geschenken aan Rector of leeraren voor het uitgeven van een schoolboek een oratie of oenig andur wetenschappelijk werk Hellenius stierf in 1678 en Joh Verweg inde geleerde wereld Johannes Fhorbeeus geheetcn volgde hem op Deza Verweg kwam uit Delft waar hg praeceptor was en beboor le tot da uitnemeudste geleerden van zijn tgd Vooral werd bet Grieksch door hem beoefend Doch ook het Latijn verwaarloosde hg niet Hier in Gouda schroef hij een uitgebreid werk over de Latijnsche taal welk werk op de librye aanwezig is Niet zoo beroemd doch niet minder bekend dan Verweg was diens Conrector Samuel Mnnckerns over wien wij Ixiven reeds spraken Munckerus was een hartstöchtelgk doch niet zeer gelukkig Latijnsch dichter Op bet archief is nog e a gedicht vi n zgne bami dat op een bord voor de librye moot gestaan hebben Doch Munckerus was naar het schijnt in zgn onderwijs zaar gelukkig Noode zagen de Scholarchen hem dan ook naar Leeuwarden vertrekken waar lig tot Rector benoemd was Doch koeren wij tot de school terug Onder Verweg s Rectoraat werd er door da Scholarchen aan eind gemaakt aan een misbruik dat door de mogeIgkhoid van zijn ontstaan het toenmalige onderwgs niet in het gunstigste daglicht plaatst Wij zeggen het toenmalige onderwijs en bedoelen daarmede awt alteen Gouda daar ook elders hetzelfde misbruik is voorgekomen Wat na was het geval Jsarigks moest zooals onze lezers zich zullen herinneren bet schoolgeld door de onderwgzars aan de Scholarchen verantwoord worden Nu dit was dan ook altijd geregeld geschied Doch de onderwijj gen en vorkregen somtijds maar dan bg da wet bepaald was Da leerlingen of lioior da ouders trachten elkaar de loef af te steken in het betalen van een lerhoogd schoolgeld om zich daardoor in de gunst van de respectieve meesters te insinueeren Hat gevolg was dat door gunst ofte wangunstdeso ofte geane wert gedagoutaart en sijn lust in d studio geblust gelgk de Scholarchen zieh uitdrukten Er werd itdrukkelijk verboden om voortaan mter van de leerlingen der verschillende klassen aan ta I Op bel ilsHuis sgo aos Iwm dorgtlijke peaaingra it kat begia itiet eeuir vourbssdcD Mat eena uitdrukking van ongaloovige verbazing rusten de verstandige oogan van bet mooie meisje op de slanke mannengestalta voor haar Ja zeker ik maan hot in ernst mün liefste l antwoordde Mr Harvey gemoadelgk Maardoam $ ééa genoegen n bespaar mg bat verdriet daarover reel met mg te spreken Dat vernedert mg te zeer Mgn vader is op de hoogte van al mgne plannen en voornemens Bespreek derhalve alles met hem Ik sehtle het echter mijn plicht u in kennis te stellen van het groote besluit dat ik genomen heb IKt alleen mopt gg mg nu terstond zeggen Bell of gg mg balpen en bgstssn wilt opdat ik weta of ik op u rekenen kan Natuurigk dat spreekt immers van zelf Wie twgfelt daaraan t riep miss Burton hoofdschuddende Uw geluk is toch tevens mgn xeluk en dsarover behoeft dus verder geen woord gewisseld Verscheidene seconden achtereen zag hg hear ernstig en onderzoekend aan Toen lachte hg vrooiyk on zeid pathetisch Er is toch slechts ne Isabella Burton in d wereld en Frank Harvey is haar n nlerige slsafl Wees niet dwaas Frank en laat mg nu eindelgk toch weggaan I zeide het jonge meisje terwgl zg bare handen uit de zgne trok waarmede by haar omvat had Zal ik spoedig met uw vader spreken f TTordt vtrmilgi y nemen dau ƒ 12 60 lO 8 en ƒ 6 por jaar Mot Verweg waren de Scholarchen bijzonder ingenomen en wg hebben gegronde redwen om aan te nomen dat bij zich aan het bovengenoemde misbruik uiet beeft schuldig gemaakt Alle moeite werd er dan ook door de ScholarobëTaangawend om den geleerden Rector voor do school te behouden Toon het scheen dut hij zijn ontslag wenschto ann ta vragon om eon schitteronder werkkring te aanvaarden verhoogden Scholarchen zijn tractement met ƒ 100 Doch het baatte niet In 1686 zien wij Vorweij naar den Haag vertrokken waar hg benoemd was tot Lector in do Grioksche taal en opziender van do Latijnsche school Zijn opvolger aan de Goudscho school was Antonij Fabre uit Utrecht die op de oude voorwaardenwerd aangesteld Onder zijn rectoraat werden erbepalingen gemaakt omtrent hot aantal kostleerlingen van den conrector on do priscoptoren Slechts twou leerlingen mocht ieder leeranr bij zich aan huis hebben Voorts word er nog bepaald dat geenpraiceptor privaatlos mocht geven ann leerlingen die in eene hoogere klasse zaten dan die waarin de betrokken persoon les gaf üratrenl Fabre valt overigens weinig te vermelden Ook bij schijnt ev nals Vorweij zgne plichten als Rector uitstekend te hebben vervuld on ook hij zag zijn trnctemont op 950 gebracht Eigenaardig mag intusschen de wijze genoemd worden waarop hij dio traotements verbooging verkreeg In 1696 verzocht onze Rector zijno demissie op grond dat hij va i meeninge was een stilderleven te legden Allo pogingen om den inan voordo school te behouden misluklcenf toUIat eindelijkde zaak vo r de Burgemeesters komt on het al spoedig blijkt dat onze naar rust hakende Rector dooreeuö verbooging van tractement wel te bewegen zouzgn om te blij von Tot aan zgn dood in 1711 bleef Fabra het Rectoraat waarnemen K ADVERTENTIFN f Ondertrouwd JOHANNES LAMBERTÜSJAÖPERS i P JOHANNA HENDBINA BLOM Hl Gouda 4 April 1890 Bevallen van een Zoon G 8 ROODE BoUWVCIiSTEB Gouda 4 April 1890 ONTVANGEN de Nieuwe QÜIFÜfiE BOHDIJNEN afgepas en aan t stak Vilragfes Kmbrasses enz D HOOGENBOCM Cz 1 K 1 W E SCHENK Zy de 8TOFFKi voor h l 8aiisoenr J Hoogfenboom B De pressen VQa gelgk a n die van goede Confectie Kleeding TE HU UB op rrolgke stand net Gemeubileerde EAM£B8 met of wder o t Toor kmand z b b h b Adcetio o i aag Bnrean dezer Courant Openbare Verkooping Tsn ÈOSIENcFmDEN ea Laiidboungerecilsctiappfin De Notariswn G C FOKTUIJN DBOOGLËËVËB te Oouda eo N F CAMBIËR ta NüOTEW te Lopik zullen op DINSDAG 22 APBIL 1890 de morgens te 9 aren aan de Boereuhofstede genaamd Oiidrkvrvcht bewoond door den Heer B VEEN aan den Goejanwrwelechen Dflk te Stan gemeente Keeuwijk in het openbaar otn contant geld verkoopen 3Jf kalf dragende of gek dfd hebbende KOEIEN JO PINKEN 3 bruine PAABDEN inerriën Boeren wageitg 1 Blokwagen 1 Stortkar Schouwen 2 hoaten Kaaspereen en 1 En eliiohe yzeren Kaaapers 1 Booimachine 1 Naaimachine en verdere Bouw en Melkgereedschappen Voorti eenige MEUBELEN en HUISRAAD BËDnKN eu BËDUËtiUËI Des morgens vóór de rerkooping te bezichtigen iimmmm Openbare Verkooping Ouderkerk aan den IJssel ten overstaan van dea te Gottda resideerénde Notaris G C FORTUIJN DBOOGLEËVEB op WOENSDAG 9 APRIL 1890 bj opbod en op WOENSDAG 16 APRIL 1890 bfl afslag telkens des morgens te Elf uren in de Herberg van A BROEBE op het Dorp van eene BOÜWMANSWOOTÖ HOOILA D alles staande en liggende in de Geer en Krompolders te Uuderkerk aan dea IJssei ter grootte van 28 Hectaren 30 Ai d 69 Centiaren Eu zulks in 13 perceelen Verhuurd tot I Mei 1893 voor 1500 sJMrs Betaaldag der kooppenningen 1 Angnttns 1890 Notitiën dezer verkooping en alle verdere inlichtingen zgn van den la April a s te bekomen tea kantore van voornoemden Notaria FORTUIJN DROOQLEEVER te Gouda GEVRAAGD een bekwamen get B 59a verdere betimmering eu ERVEN en eenige perceelen WKI en geheel op de hoogte der bricatie Brieven onder No 1984 aan het Bureao dezer Uourant