Goudsche Courant, woensdag 9 april 1890

Woensdag 9 AprH N 4190 1890 GOUDSCHE COURANT Sieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe iDBentUng van dvertentlfin kan geschiedeo tot één uur des namiddags van den dag der uitgave OI TVAISGEK de Nieuwste Modellen VOORJAARS Zomer en Regenmantels voor DAMES en KINDEREN Een g roote keuze in Zwarte en Gekleurde Japonstoffen met Garneering AFGEPASTE GORDIJNEN Jongeheeren TRICOT en BAHJLMAlNiN fe Co GOUDA Eerste ITederlandsclie Verzekering Maatschappij OP HET LEVEN tegen Invaliditeit en Ongelukken gevestigd te i s GBAVEyHAGB Directeuren xMr H GOEMAN BORGESIÜSen Jhr Mr W SIX Hoofd Ag ent te Zevenhuizen P ELSHOtJT Voorbeelden van Verzekeringen A JV aandelijkBohe premie van Een Gulden Uitkeering bg OreTlgden 1 513 476 451 425 386 Leeftgd 25 jaar 28 30 32 35 180 179 177 174 Uitkeering bg Leren na lü jaar UO na 15 jaar 181 116 116 115 114 1 BoTendien is in de premie begrepen een verzekering ad 250 tegen ongeTalIen met doodelgken afloop en ad ƒ 500 tegen oageratlen die laTenalange gebeele of gedeeltelgke inraliditeit ten gerolge hebben B Wekolükscbe premiön voor 100 uitkeering bij overlijden Vrouw 2i i cent 3 3 3 3i Leeftgd 6 9 jaar 10 11 14 15 10 20 21 22 3 3 f Man cent Deze premiSn worden gedorenda den loop der verzekering nijit verhoogd eni C Inschrijving van Kinderen door verzekerden volgens B tegen een wekelij ksche premie van 5 oent voor elk kind Uitkeering op den leeftgd van 12 jaar 14 jaar 19 26 19 26 18 25 16 23 Leeftgd waarop wordt ingeschreven jaar enz Soliede Agenten gevraagd te WADDDTIVEEU en MOOBDEECHT Eoo it geene NaaiSiaclline alvorens eene ECHTE SINGfER febrikaat der SINGER MAAT8CHAPPU te NewYork op proef ontboden te hebben Eenig Depot te AMSTERDAM 62 KAL VERSTRA AT 02 Eenig Depot te ROTTERDAM Hoogstraat 346 Eenig Dej ot te s HAGE Lange Pooten 16 Openbare Vrywillige Verkooplng De Notaris JOHANNES NOLEN residerende te CaptUe a d IJuel is voornemens om op Woensdag 9 April 1890 des voormiddags precies ten 9 are aldaar op de RoD manswoning cVrucht niak Wsrk aan den hoofdweg in den Prins Alezanderpolder om contant geld publiek te verkoopen 38 stuks HOOHITVEE 10 Fokkalveo een aftands Merriepaard 10 Kippen Melkwagen op veeren Boereawagen Speelwageo Ploeg Eggen Rolblokr Kruiwagens Toigen 3 zoo goed als nieawe Kaaitafels Kaasvaten Staren Wringtobbe Kaasgewicht Koekenmolpn Waterfornats groot 60 Liter Wanmolen Varkenshok Varkens en Kalvertroggen en verdere Bouw en Melkgereedsehappen Breeder bg biljetten omschreven De OPENBARE Vrywillige Verkooping VIN RIT W00 HLIS a d Lage Gouwe No 59 te Gouda van den Heer P W CORDING bereids geannonceerd tegen 2 en 9 April a s zal plaats hebben n één Zitting op 9 APRIL 1890 s voormiddags 11 nnr in het Schaakboko op den Kleiweg te Oouda RE JNDEE8 Notaris HULSTRAIHP s OUDE GENEVER Fijne dubbel gebeide Genever OHANJEÖITTER verkrijgbaar bg M J de GRAAF Hooge Gouwe 255 Witte Geconfectio eorde GirDEHaOEDEEEir Kinder en Dameshemden in verschillende Jifodellen en Kwaliteiten met korte en lange mouwen KINDER eo DAMES NAGOTJAPOIEN FANTALONS EN ROEEEN met prachtige festons en Entre deux Uiterst voordeeUg Kwaliteit en afwerking zeer soliede Firma Wed BOSMAN TIBNDEWEQ D 84 Bg een Banketbakker kan een Jongen of Jongste Bediende niet beneden 16 jaar geplaatst worden Br fr onder No 1989 aan het Bnrean dezes Qonda Snelpersdruk van A Bbimkman Zoon De uitgave deMr Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 lizonderlgke Nommers VIJF CENTEN fiet Verslag der schoolcommissie II De voornaaniate punten die bjj het doorlezen van bet Verslag onze aandacht trokken zgn in ons vorig artikel behandeld Plaatsgebrek noodzaakte ons tot splitsing zoodat hier nog slechts een paar ondergeschikte punten ter sprake gebracht worden Het gebrnik dat ran de stedelgke sclioollokalen kou kunnen gemaakt worden buiten het gewone ouderwüs wordt in het Verslag ter sprake gebracht naar aanleiding van een bjj B en W ingekompn verzoek vati wege eene Zondagsschool om haar des Zondags van 12 i 1 de lokalen eener school af te staan tot het geven van godsdienstonderwijs Terecht was de Commissie van oordeel dat zulks niet vi l in de termen der wet die kennelgk hedodt om voor op eane bepaalde school gaande kinderen gedurende de schooluren gelegenheid te geven het door godsdienstleeraren te verstrekken godsdienstonderwgs in een of meer lokalen dier school te genieten Doch de Commissie behandelde de quaeatie in ruimer zin door de vraag te stellen of in het algemeen het in gebrnik geven van achoolIpkalen op Zondag wenscheljjk was of niet ZiJ kwam tot hot inzicht dat dit niet wenschelgk zoude zgn om de volgende redenen lo omdat de lokalen die gedurende ze i dogen door tal van kinderen bezet zgn des Zondags wel flink mogen worden gelucht na des Zaterdags te zgn schoongemaakt 2o omdat die FEVILLETOni Vit iet Duitêch TWEEDE HOOFDSTUK 8 Ja zeer spoedig Belli Myae ouders verzochten mij juist u uit te noodigen beden avond met hen naar de komedie te gaan Zij vinden dat gij te weinig verstrooiing zoekt Wanneer uw vader eenmaal weCr hier is dan zyt gij uit den aard der zaak nog meer gebonden Cra dus van avond meê IsabelU en wees niet boos meer Goed ik zal meegaan Gij moet u echter er aan gewennen dat ik niet duld dat iemand zich met mijne zakon bemoeit zaken waarvan gij niets geen verstand hebt Hare vurige oogen rusten meer met medelijdenden dan gestrengen blik op haar verloofde en het was alsof de teedere gestalte van den jongen man onder dien blik zich min of meer boog Het geestelijk overwicht dat zij over Mr Frank uitoefende kwam op dit oogenblik eerst geheel voor den dag Hij draaide eenigszins zenuwachtig aan zijn knevel Goed zeg dan aan uwe ouders dat ik om 8 uur lokalen door het gebruik op Zondag weder vuil zouden wo den 3o omdat de Hoofden aanspraak mogen maken op Zondagsrust en deze hun niet ten volle zou ten deel vallen zoo hunne lokalen op dien dng aan audereu werded afgestaan 4o omdat de verwarming c q de verlichting der lokalen en de controle op het gebrnik der school meubelen tot allerlei moeilgkheden zouden leiden en 5o omdat er indien de gemeenteraad eenmaal dezen weg opging nagenoeg geen grens zouden zgn te stellen aan de verzoeken om in het genot van een schoollokaal gesteld te worden Het komt ons voor dat de Commissie haar bezwaren wel wat sterk gekleurd heeft Indien ons oordeel gevraagd werd zouden wij in dit opzicht vrggeviger gn In het algemeen achten wg het wensobelijk de schoolgebouwen zoo vruchtdragend èiogelgk te maken eene aanvrage tot gebrnik van een dergelgk lokaal voor een doel dat maar eenigszins met het onderwgs der jeujjd in verband staat zouden wij niet dan in de uiterste noodzakelgkheid willen afwijzen Vooral Zondagsscholen verdienen met welwillendheid te worden bejegend daar op dien dag het gewone onderwijs er niet onder lijden kan De argumenten der Commissie schgnen ons toe vrij zwak te zgn Het volgende zou er tegen ingebracht kunnen worden 1 indien de lokalen niet anders dan op Zondag gelucht werden zou het er van Dinsdag tot Zaterdagmiddag weinig frisch zijn niets belet overigens degewenschte gereed zal zijn Frank Zij liet hem eab kus op haar voorhoofd drukken en ging toen naar de deur doch halverwege wendde zij zich nog oven om tot Mr Harvey die bozig was op zijn gemak zijne handschoenen aan te trekken Ik verzoek u voorts my morgen ochtend op het kantoor niet te komen storen daar ik dan voor het eerst met Mr William moet werken Daarop verliet zg het vertrek DERDE HOOFDSTUK Voor Mr William die thans bijna gedurende vier maanden als zeer gewaardeerd procuratiehouder van de firma Burton in het fraaie huis woonde waarheen op dien kouden winlermorgen zijn goed gesternte hem gebracht had was da laatite tijd als een droom vervlogen Zijn kalm beslist optreden zijn vriendelijke en innemende manieren hadden hem in korten tijd de achting en vriendschap van het geheele kantoorpersoneel doen verwerven Bovendien sprak en schreef hij tegenwoordig het Engelsch zeer vlug zoodat hy zich na geheel vrij bewegen kon en zijne belangrijke betrekking naar eisch bekleeden Wonderlijk spoedig vond hij zich t huis in de waarlijk zeer uitgebreide zaken van de firma en miss Burton was in alle opzichten zeer tevreden over hem Toch gevoelde hij bij zichzelf al het moeilijke dat er gelegen was in hei oheer van zoo n groote zaak die inderdaad veel ADVEUTENTIEN worden geplaaUt van 1 5 regels a 50 Centen iedere i g l meer 10 Centen 6R00TE LBTTBB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnc spuiing vóór en na de enkele uren die Zondag gevraagd worden 2 de qnantiteit vuil die er Zondags in één of twee uur ingebracht wordt zal niet grooter zgn dan die er s Maandags morgens in denzelfden tijd wordt geproduceerd zoadat de geheele zaak zich bepaalt tot het in gebruik nemen der lokalen door de leerlingen in dien toestand waarin zij anders zieh des Maandags te 10 of 11 uur bevinden 3 eene goede regeling met verantwoordelgkheid der besturen van de betrokken vereenigingen of Zondagsscholen kan de bemoeiingen der schoolhoofden overbodig maken 4 omtrent verwarming en verlichting zijn fonditiën te maken waaraan de belanghebbenden zich hebben te onderwerpen gebruik van andere schoolmeubelen dan de zitbanken kan eenvoudig verboden worden 5 de Gemeenteraad heeft steeds het heft in handen van eenig gebruik buiten het onderwijs kan geen sprake zgn Onder de rubriek Schoolverzuim k mt eene opmerking voor over het wegblijven uit de school ten einde zich aan ijsvermaak over te geven Het is te begrgpen dat die enkele gunstige dagen gretig door de jeugj worden gebruikt en dat dan de geregelde gang van het onderwijs stoornis ondervindt De door de Commissie getroffen doch nog niet door de ondervinding proefhoudend gebleken regeling bewijst dat de heeren hart hebben voor de jeugd want zij toonen zich zoo meegaande mogelijk In vorige jaren werd door de Commissie wel eens een namiddag vrg gegeven Zij is daarop echter teruggekomen grooter afmetingen had dan de groote huizen in zijn vaderstad en dikwijls kwam de vrees bij hem op dat hij op den duur niet bestand zou zijn tegen de énorme taak die hij op zich genomen had Doch het heilige moeten is een gestrenge leermeester en juist hier was allo gelegenheid voor Mr William om zijn wilskracht te toonen Zijn belangstelling in de zaak en de zucht om haar bloei te bevorderen nam met den dag toe En de grootste drijfveer om zich daaraan te wijden en alle moeielijkheden die zich opdeden te overwinnen was ontegenzeglijk miss Isabella Burton Wel had zij de eerste maal dat zij hem in het Icantoor zag hem met zekere verbazing aangekeken daar hy er zoo geheel anders uitzag in zijn onberispelijke Meeding van thans als in zijn versleten gewaad van voorheen maar later had zq daarop niet meer gelet en meer acht geslagen op de zaken die zij samen behandelden dan op zgn persoon Kalm en vormelijk bespraken zij de kaotoor aangelegeaheden Het viel hem echter weldra op dat zij hoe langer hoe minder op het kantoor kwam nadat bq daar zijne betrekking bekleedde Was dat niet een nieuw bewijs van vertrouwen In ieder geval rees hij daardoor in de achting zijner ondergeschikten Dagelijks bleef hij echter vol verwachting uitzien naar de elegante coupé waarmede miss Burton bq hare tochtjes door de stad gewoonlijk reed want het was een soort van geruststelling voor hem als zij op het kantoor was zijne berekeningen ea plannen goed i i