Goudsche Courant, woensdag 9 april 1890

in den loop dezer maand hier ter atede een concert geven Onder andoren zal ook Af Marie Snijders altzangeres hare medewerking op dit ocnoert verleenen Op het Feest Concert hetwelk in t begin der volgende week den heer Marinua ter gelegenheid ran zijn dertigjarig jubileum ala Directeur de Koninklijke Nationale Zangschool te s Gravenhage zal worden aangeboden zal Mej Carry Hoogenboom als solo violiste optreden f Aanstaanden Zondag zal in do kapel van het koninklijk paleii Het Loo hot Heilig Avondmaal worden gevierd waaraan ook voor zoover de ruimte dit toelaat zal kunnen worden deelgenomen door leden der Hervormde gemeente te Apeldoorn wier kerkgebouw onlangs is afgebrand Ons Prinsesje vermaakte zich Zondagnamiddog van drie tot vyf uur met een twaalftal kinderen meerendeels uit Apeldoorn die tot dat doel ten paleize genoodigd waren en het daar blijkbaar dol prettig vonden Dezer dagen werd gemeld lat een brief met aangegeven geldswaarde van ƒ 460 te Utrecht op de post bezorgd met bestemming naar Venloo bij aankomst geen geldswaarde bleek te bevatten Te dezer take is Zaterdag de 2 ljarige practizijn J W wonende te Tilburg door de politie te Venloo aangehouden en op rechterlijk bevel naar Koormond overgebracht De zaak schijnt zich volgenderwijze te hebben toegedragen Den 9en Maart jl heeft VV toenmaals directeur eener schuldinvordering maatschappij nit Utrecht een brief verzonden aan zijn klerk met eene aangegeven geldswaarde van ƒ 460 Bij ontvangst bleek de brief niets anders te bevatten als een stukje blank papier doch weldra bleek dat de enveloppe op zijde was open gesneden en met een op twee zijden gegomd stukje papier kujjstmatig was dichtgemaakt Het gewicht van den brief kwam tamelijk goed overeen met het daarop vermelde door het postkantoor te Utrecht en bij onderzoek kwam aan het licht dat wanneer het opgegeven geldswaardig papier daarin geweest ware de brief 10 gram zwaarder had moeten zijn Niettemin reclameerde de afzender het geld bij den ministor De zoogenaamde Archipelwljk te s Hage werd Zaterdag vóSr 9 uur geheel in opschudding gebracht door eene droevige Gebeurtenis die waarschijnlijk aan twee jeugdige menschen het leven zul kosten Een huzaar te s Hage in garnizoen militair oppasser had liefde opgevat voOr eon meisje in dienst hij een olhcier in de Batjanstraat terwijl dat meisje reeds verkeering had De huzaar wetende haar te kunnen spreken in den ochtend wanneer zij buitenshuis bezig was werkzaamheden te verrichten begaf zich even half negen naar de Batjanstraat sprak haar aan en vroeg haar om haar portret dat zij weigerde Na korte woordenwisseling haalde nu de huzaar eene revolver voor den dag en loste lot 3 a 4 maal toe a bautporlant schoten op het ongelukkige meisje dat oogenblikkelijk ineenzonk Oogenblikkelijk daarna richtte de man het moordend wapen tegen zich zelf en viel ilood neer zoodat toen lamp aangestoken die nu haar zacht licht over de gezellig gemeubileerde kamer uitstrooide William keek echter met somberen blik voor zich uit en verwijlde met zijne gedachton niet bij bet tegenwoordige Voor hem op tafel lag eeu open brief op het couvert waarvan een vreemde post egel deed zien dat deze uit Weenen afkomstig was Had hg dan werkelijk in dat viertal maanden kunnen vergeten dat hij nog iets anders was als do procnratiehouder van de firma Burton Had hij kunnen vergeten dat aan de andere zyde van den Oceaan nog famdie betrekkingen woonden die zijn hart sneller deden kloppen En toch toch was dit zoo Plotseling verdween dat beeld uit het verledeno en uit de chaos van kwellende herinneringen kekdn twee donkere treurige oogen hem aan Een dierbare gestalte trad voor hem juist zoo zooals hij die in zijne vroolyke jongensjaren als dolle lust en overmoed hem menigen dwazen streek hadden doen begaan voor zich had gezien streng verwijtend vermanend troostend De man slaakte een diepe zucht De geboorteplaats van William van der Capellen lag aan het strand van de blauwe Donaii het was de oude trotsche keizerstad Weenen Maar niet tusschen hare sombere muren niet in de nabijheid van die hooge deftige gebouwen had hij als knaap zijn kindsheid en jeugd doorgebracht Daar waar thans de Zuider spoorweg zich bevindt nl in de schilderachtige omstreken had bij zijn ge Br fln ouders die met dergeljjke yacantiën niet gediend zjjn en andere die hoven de door de commissie gegeven vacantia hnnne kinderen de school doen verzuimen Het doel werd dus niet bereikt Thans ia la regel vastgesteld dat bfl gunstig fls verlof kan wolden gegeven indien dit door de ouders gevraagd wordt om des namiddags de school te verzuimen zonder dat dit verzuim als willekeurig mag worden beschouwd en derhalve een of andere straf ten gevolge mag hebben Voor het geval dat aan vele leerlingen dit verlof is gegeven kunnen de Hoofden tevens aan een deel van het onderwyzeud personeel verlof tot schaatsenrijden geven Intusschen gelooven wij niet dat geregeld onderwijs in dien tijd op deze wijze bereikt zal worden Als halve klassen absent zijn en dientengevolge de helft van het onderwijzend personeel vrijaf krijgt is er niets mogelijk dan de aanwezige leerlingen uit verschillende klassen bgeen te zetten en zoo goed doenlijk bezig te houden Eén voordeel wordt echter verkregen de ouders die zulks verlangen knnnen zeker ziJn dat hun kroost veilig en wel op de school en niet op het ijs zitten Overigens waardeeren wü het in de Commissie dat zij tracht de ijsvreugd der liefhebbers zoo weinig mogelgk te bederven die echte jóngenspret komt zoo weinig voor Ten slotte nog iets dat de aandacht verdient Het is de verhouding tnaschen hetgetal ondenvflzers tot het getal leerlingen opde verschillende scholen Wg laten de burgerscholen buiten rekening Zie hier de toestand op de gemeentescholen Eerste kostel school 1 onderwgzer op 401eerl Tweede 1 49 Tnsschenschool 1 45 Bü de bgzondere scholen R K jongensschool 1 op 53 R K meisjesschool 1 65 Chr Nat school 1 83 Hoe gunstig steken de eerste af biJ de laatste Onze R K jongens verkeeren stellig in beter omstandigheden dan die van de school met den Bgbel Hoe het doenlijk is dat één onderwflzer goed onderwja geeft aan eene klasse van meer dan 80 leerlingen verkt iren wiJ niet te begrijpen Het is te hopen dat de conditiën waarop Voortaan aan deze acholen subsidie zal worden verleend eenige verbetering zal aanbrengen In dit opzicht kan de nieuwe wet zeker nuttig werken BINNENLAND GOUDA 8 April 1890 Naar wij vernemen zal Mej Corry Hoogenboom keurde en de verantwoordelijkheid daarvan vooreen deel ook op hare schouden nam In het deftige heere huis waartegen Mr William indertijd met atin of meer boozen blik had opgezien bewoonde hij nu twee mooie gemakkelijk ingerichte kamers tevens was een van de vele bedien den Jim een jonge vlugge neger ter zijner beschikking gesteld Deze toonde van het eerste oogenblik af een buitengewone genegenheid te hebben opgevat voor iqn nieuwen meester en gebruikte ieder vrij uurtje dat hij had om met behulp van een woordenboek dat hij steeds bij zich droeg Duitsch te leeren Na zeer droevig doorgebrachte maanden na een rusteloos zwoegen om zich de noodigste behoeften des levens te verzekeren had Mr William thans een gevoel over zich van tevredenheid en rust zooals U in langen tijd niet gehad had zoodat de droeve herinneringen van vroeger langzamerhand verdwenen En toch waren er enkele oogenblikken waarin zijn geest naar dien droevigen tijd werd teruggevoerd Dat geschiedde wanneer hij een brief uit het vaderland ontving Dan doemde hot treurige beeld van zijn verleden steeds opnieuw voor zijne oogen op Ook heden het was een ruwe dag in April toen Mr William op den laten namiddag uit de benedenstad waar hij gewoonlijk zijn middagmaal gebruikte thuis was gekomen scheen een zeer martelijke stcmmiug zich van hem te hebben meester gemaakt Een vroolijk lustig vuurtje brandde in den schoorsteen en de zorgzame Jim had reeds de de wijkagent Scherft op het hooren der schoten toesnelde hy slechts het Igk van den dader vond dat later per brancard naar het militair hospitaal is overgebracht Het andere slachtoffer werd met de meeste zorg in het huis waar zij diende binnengedragenen verpleegd Hot eerst werd geneeskundige hulp verleend door dr Steijn Parvé terwijl ook later nog andere hulp verscheen Men vreest echter zeer voor haar behoud een kogel moet in de borst onder het hart zjjn terecht gekomen terwijl twee andere de rechterzij en dij getroffen hebben Het wapen was eene modelrevolver met 6 schoten Nader meldt men dat de huzaar in de kazerne kwartier arrest had ten einde Voor den krijgsraad terecht gesteld te worden ter zake van insubordinatie jegens den korporaal dien hij onlangs met zijn meisje ontmoette en hem deswege geslagen had lly hoeft na zich mot het pistool gewapend te hebben uit de cavalorie kazerne weten te ontsnappen en heeft toen gevolg gegeven aan zijn misdadig voornemen Volgens do Engelsche offioieele Oazelte heeft de koningin van Engeland tot lid van het wetgevend lichaam van Ceylon benoemd den heer Panabokke Samastawikrama Karunntilake Akheyawardeiie Bnuwanasekera Jayasundnra Mudiyanselnge Tikiri Banda Raieraanatoneyn DeteColumbo verschijnende Ciyto Gazette verklaart zich zeer ingenomen met die benoeming maar bepaalt lich er toe den naam van den nieuwen wetgever slechts eenmaal te vermelden met de bemerking dat tengevolge van het vole nieuws de plaatsruimte ontbreekt zich verder met den heer Panabokke enz enz in te laten Trouwens de naam van dien heer bevat niet minder dan 109 letters In een der lokalen by Krasnapolsky te Amsterdam vergaderde gisteren een aantal officieren van dienstdoende en rustende schutterijen hiertoe uitgeuoodigd bij do bekende circulaire van het officierkorps te Amersfoort De voorzitter dezer bijeenkomst de majoor A M Tromp vnn Holst zeide bij de opening te moeten constateeren dat het doel der vergadering niet strekt tut in menging in het Botterdamsch geschil dewyl zij te eenenmale onbevoegd ia daarover een oordeel uit te spreken De officieren welke hier bijeen waren hadden zich uitsluitend te beschouwen als vergaderd ter bevordering der belangen van de schutterij Hij sprak dan ook de hoop uit dat de vergadering hiertoe mocht bijdragen De heer Huvs lid van het bureau voegde daaraan eveneens de verzekering toe dat het Botterdamsch geschil hier geen onderwerp van discussie kon uitmaken De circulaire is door sommigen verkeerd opgevat en heeft tot misverstand aanleiding gegeven en derhalve beeft het bureau gemeend het eerste voorstel der circulaire strekkend om te besluiten geen verzoekschrift aan Z M den Koning te richten waarby in nader vast te stellen vorm eerbiedig verzocht wordt het aangevraagd ontslag der 29 officieren der dd Schutterij te Kotterdam niet te willen verleeneu te moeten intrekken Deze intrekking zal verder misventand voorkomen De overige voorstellen werden thans door den heer Kuys toegelicht waarna er gelegenheid werd gegeven tot debat Hieromtrent deelen wij mede dat men over het geheel doordrongen bleek van de wenscbe lukkigsto JBren doorgebracht Omgeven van rijkdom en weelde opgevoed in het bewustzijn dat hem dank zij de goede zorgen van zijn vader eenmaal een aanzienlijke plaats in de wereld wachtte lag de toekomst in een helder licht voor hem open Wie in Weenen ja zelfs in het geheele Uostenrijksche Keizerrijk kende niet den naam van der Capellen Was deze niet verbonden aan de grootste ny verheidsondememin ni Was deze niet synoniem met alles wat aan degelijkheid en soliditeit een goedea klank had Wilhelm vader een ornstif rusteloos werkzaam man onder wiens beheer de firma van der Capellen en Co die grooto beteekenis had verworven die haar thans een zoo hooge plaats deed innemen was eerst laat getrouwd nadat de liefde voor de schoone dochtor van een zijner bedienden hem die tot nog toe als vijand van de vrouwen had bekend gestaan zich geheel van hem had meestor gemaakt Het geluk van het echtpaar was intusschen slechia kort van duur Seeds by de geboorte van den tweeden zoon stierf de teere jonge vrouw haar man met do beide knaapjes troosteloos achterlatende De eenige zuster Mejuffrouw Therese van derCapellen kwam toen bij den ongelukkigen weduwnaar inwonen om de plaats der moeder bij de beideweezen te bekleeden wier eerste opvoeding al spoediggeheel aan haar werd overgelaten Haar broer scheenvan dat oogenblik af alleen maar belang te stellen in zijn zaak en haar bloei on uitbreiding stelde hij tot zijn levensdoel Wordt vervolgd lijkhoid der instelling van examencoramissies en in het algemeen viin de wettelijke regeling van benoeming en bevordering bij het corps officieren Van eene zijde werd er nadruk op gelegd dat onder eene eventueele regeling ook de dienstdoende schutterijen zullen worden begrepen van eene andere zijde werd de vraag geopperd of de instelling van examena niet reeds onder de bestaande wet by koninklyk besluit zou zijn te regelen Na eenige besprekingen betuigde een der Rotterdamsche officieren namens zijne hier aanwezige collega s dank voor de aympothie die zij van het offioierskorps hebben mogen ontvangen en voor de kameraadschap die uit het bywonen dozer vergadering bleek Het beroep op hunne vaderlandsliefde verplicht hen tot do bekentenis dat na de toewijding en plichtsbetrachting in schutterijz ikeu door hen steeds betoond de aanvrage om ontslag voor hen eene opoffering was Nu er evenwel niet over het geschil werd beraadslaagd meenden de Botterdamsche officieren zich buiten stemming te moeten houden en achtten zij hunne tegenwoordigheid hier ter plaatse niet langer noodig Genoemde offideïsn 4 in getal verlieten hierop de zaal waarna de voorstellen in stemming werden gebracht Het voorstel luidende De vergadering besluite ean de Hooge Begeering het verzoek te richten om eene wettelyke regeling te willen bevorderen volgens welke de benoeming tot en de bevordering van officieren der dd schutterijen in den vervolge zal plaats hebben met name o a de invoering van een nverplicht examen met scherp omschreven programma dat door eene bepaalde commissie op vaste tijden zal worden afgenomen werd mot op een na algemeene stenmien aangenomen Evenzoo het voorstel De vergadering benoeme ene oommissie met opdracht het in het vorig voorstel aangegeven beginsel nader uit te werken en voorstollen te doen die den vorm van het daar bedoeld verzoek omschrijven Tot leden dezer oommissie werden benoemd de hoeren Van der Garden Jochems Van Lennep Tromp van Holst en Seelig Het laatste voorstel luidende De vergadering neme het besluit om aan de in de circulaire bedoelde 29 officieren der dd Schutterij te Botterdam het volgende mede te deelen a De vergadering overwegende dat het buiten hare bevoegdheid ligt om een oordeel te vollen in zake het gebeurde bij het offioierskorps der dd Schutterg te Rotterdam è Erkennende dat de bewuste missive van Z E den minister van binnenlandsche zaken voor de betrokken officieren bij de bestaande wet op de Schutterijen geen anderen uitweg liet dan het verzoek om ontslag e Overwegende dat eene wettelyke regeling van de benoeming tot en de bevordering van officieren der dd Schutterijen ook door hen ten zeerste gewenacht wordt d Mededeeling doende van de door haar genomen besluiten bedoeld in A en B e Doet een kameraadschappelijk beroep op hunvaderlandsliefde en noodigt hen dringend uit om iti aftcachtiH f van de gevolgen van laatstgenoemd besluit het eerbiedig verzoek tol Z M den Koning tewillen richten dat het Z M moge behagen hunaanvraag om ontslag als niet gedaan te willen beschouwen Dit voorstel werd met 34 stommen goedgekeurd 4 officieren hielden zich buiten stemming hand Uit oen particulieren brief uit Teheran dd 27 Febr 11 die aan de N Rott Ct welwillend werd afgestaan ontleent dat blad het volgende 1 Indien men in Europa oeent uitsluitend recht te hebben op de bewering dat het kHmaat verandert dan vergist men zich Vroeger bracht de winter hier weinig of geen sneeuw in de maand Februari regende het wel eens doch de zon haastte zich om tot de regenbui te zeggen öte toi de la pour que je m y metto In Maart bloeiden de rozen en gedurende het overige gedeelte van het jaar was Perzie werkelijk het Land van den leeuw en de zon van de zon vooral De bouwmeester hield rekening met die omstandigheid Hij bouwde licht en dicht Vier muren met één uitgang naar de straat omgevende een tuin met één of meer kleine vijvers stallen dienstbodenvertrekken het biroen waar de heer des huizes iedereen ontvangt een binnenplaats die leidt naar het nnderoen de vrouwenvertrekken waar hij zich na zijn bezigheden terugtrekt ziedaar een perzisch huis dat spoedig in elkander is gezet Beschenen door de zonnestralen ziet het er heel aardig uit De architect heeft lij den bouw echter modder en kalk gebruikt het eerste in overvloed het laatste in kleine doses Bogende hot na en dan zoo moest ♦ er hier en daar wat worden gerepareerd Des zomers bakte de modder in de zon en als het huis na eenige jaren op een goeden dag in puin viel nu ja dan de slak heeft het eeuwige leven niet en ook haar huis vergaat tot stof Doch de schoone dagen van weleer zyn voorby Den geheelen winter beeft men hier thans sneeuw gehad eenige Europeanen hebben zelfs sleden laten maken en er is in Perzié geard Na een lang tijdperk van vorst is de natte smeltende sneeuw gekomen en thans hebben wy in geen weken de zon gezien het regent dag aan dag En de gevolgen Veertieif dagen geleden ontwaakte ik s morgens door een hovigen slag in een aan mijn slaapkamer grenzend vertrek waar het plafond van pleister naar beneden viel Kort daarop gebeurde hetzelfde in alle kamers Overal was de vloer als bezaaid met stukken pleister waarvan sommige groot genoeg waren om een mensch te kwetsen zoo niet te dooden Em vloeibare modder lekte in de kamers op de meubelen en het puin Dien dag was men nergens geheel veilig ook op straat niet want de muren die een perziich huis togen hot oog van den indringer beschermen vielen om alsof zij van pap waren Zes menschen werden gedood door het instorten van het dak van een der bazaars In het paleis van den Schaoh in de hut van den bedelaar overal werd schade veroorzaakt eerst door pleister en modder daarna door den regen die vrijen toegang tot de woning had Sedert dien tijd is het er niet beter op geworden De technici zyn van meoning dat geen reparatie iets zal helpen zoo lang de regentijd niet voorbij is Men doet derhalve niets en dus scheuren de muren hoe langer zoo verder en weet men heden niet of men morgen nog een dak boven het hoofd zal hebben Het getal der slachtoffers menschon en beesten van deze calamiteit is vry groot op stfaat moet men den huizenkant vermijden hetgeen in de nauwe straten van het oude Teheran niet gemakkelijk is Veel huizen die op bei punt staan van in te storten worden van overheidswege ontruimd en eenvoudig gelyk gemaakt met deivgrond en als de regen nog eenigen tijd aanhoudt is het einde der ongelukken niet te voorzien De Oosterling wil hijgde zomerhitte slapen op het dak Dit moet derhalve plat zijn Het hout heeft hier te lijden van de witte mier die het murw maakt en daardoor wordt bij sneeuwval het gewicht op het dak spoedig te zwaar voor de doorweekte modder en do uitgemergelde palen die het bovengedeelte van het huis moeten stutten Het radicale middel tot verbetering zou i aar het schijnt zijn het gebruik van ijzer en goede kalk of cement als bouwmaterialen Maar eer de Ooslerling daartoe zal overgaan Hij geeft er de voorkeur aan te bouwen gelijk zijn vaders het gedaan hebben Het zal wel houden Inschallah als God bliaft Zoodra de zon zich vertoont begint bij weder van voren af aan De tegenwoordige toestand is een wanhopige voorden ongeduldige De philosoof zegt mot denOdstorling Moge de regen spoedig ophouden Insohallach en berust Bnltenlandscb Overzicht In eene door den Duitschen Keizer uitgevaardigde kftbiuelsorder wordt bepaald dat voortaan om de openvallende plaatsen in het offioierenkorps aan te vullen niet alleen zonen van den adel van officieren en van ambtenaren benoemd zullen worden maar ook jongelieden uit fatsoenlijke burgerkringen De Keizer keurt de particuliere geldelijke bijdragen die door enkele commandanten gevorderd worden af daarnaar mag het aanzien van het officierskorps niet afgemeten worden De Keizer heeft in het byzonder hoogachting voor die regimenten welke met p eringe middelen hunnen plicht getrou r en met opgewektheid weten te vervullen Slechts voor comraandeerendo generaals en staf officieren is het noodzakelijk dat aj geen bezwaren behoeven te maken tegen het innemen van de hoogste rangen in eenig regiment wegens de daaraan verbonden opofferingen van geldelijken aard De Keizer stelt het don commandanten ten plicht alle daarvoor in aanmerking komenden in het streven naar den officiersrang aan te moedigen en zorg te dragen dat de levenswijze van het officierskorps eenvoudig en weinig kostbaar zij De Keizer zal daarmede voortaan bij zijn oordeel over de geschiktheid der commandanten rekening houden De toenemende weelde moet met allen ernst en nadruk worden tegengegaan Volgens de National Zeitung zoude de blyvende vermeerdering der uitgaven ten gevolge van de verwacht wordende militaire wetsvoorstellen stellig 18 millioen mark per jaar beloopen De verontwaardiging te Londen over Emin Pacha s indiensttreding bij de Dnitschers is nog met bedaard De heer Francis de Winton de voorzitter van deEminoommissie spreekt openlijk zijn verontwaardiginguit over het besluit van Ëmin die na ten koste vau 30 000 pd st door de Engelschen uit de handen vanden Mahdi bevryd te zijn de tegenstanders derEngelschen gaat dienen Stenley denkt er anders over Volgens hem is het natuurlijk dat Emin Pacha het liefst zijn landgenooteu wil dienen Majoor Wissmann is een ondernemend man en de grenzen van het gebied aan Duitsohland en Engeland toegewezen zijn zoo duidrlijk afgebakend dat er van krenking der Engelsche rechten geen sprake kan zijn Zelfs indien het Emin gelukt alle volkstammen van Bagamoyo Ujiji voor Duitschland te winnen dan gaat hij nog de perken niet te buiten welke door den Duitschen invloed zijn vastgesteld Van Uuitsche zyde wordt er opmerkzaam opgemaakt dat de nieuwe gouverneur generaal EminPacha volstrekt niet de taak heeft Wadelai opnieuw te veroveren maar reeds rijkelijk bezigheid vindt met tot aan het Victoria Nyanza de verhoudingen en grenzen van het inwendige achterland van het Duitsoh Afrikaansche kustgebied te regelen en volgens do overeenkomst tusschen Duitschland eu Engeland van het jaar 1886 de verschillende sferen van belangen daar ter plaatse vast te stellen Duitschland wil niet dergelyke ervaringen omtrent de Engokche begeerlijkheid opdoen als onlangs Portugal aan het gebied der Zambesi Zeer interessante onthullingen ddet de zendelingpater Schijnse die indertijd het grootste deel vanden terugweg naar do kust gezamenlijk met Eminen Stanley aflegde Schijnse heeft een geschrift inhet licht gegeven waarin voor het eerst zonderachterhoudendheid het oordeel van Eminpachaover Stanley s expeditie wordt bekend gemaakt Pater Schijnse vertelt namelyk Ik keuvelde gedurende het grootste deel van den tocht met Eminpacha die van het eigenlijke doel van Stanley s expeditie volstrekt geen geheim maakte Hoe zoueen Sohotsche koopman Mac Kinnon die veelgeld gaf voor de expeditie van Stanley op eenmaalop het donkbeeld zijn gekomen om belangrijke sommen aan te wenden ten einde een Egyptischen ambtenaar dien hij tot hiertoe misschien niet eens bij name kende op to sporen Deze expeditie goldniet zoozeer Emin pacha als wel zijne protincie enzijn ivoor Waren de omstandigheden gebleven zooals zij waren dan zouden de in Wadelai liggende 4000 centenaars ivoor de kosten dor expeditierijkelijk hebbon gedekt en buitendien nog een fondsvoor ettelijke jaren geleyerd hebben Middelerwijlzou Emin nieuw ivoor verzameld hebben men zouoeno zoo aardige provincie geheel kosteloos geannexeerd hebben eu de middelen daaruit hebben getrokken om haar met Mombasa iu verbinding tebrengen Wanneer men Emin an proviand voorzag zou hij ook zijn invloed en zijne kennis vanhet land in dienst van zijne bevrijders stellen enalles ware dan eene welgelSkte koopmansspeculatiegeworden Ik ben den hoeren recht dankbaar voorhetgeen zij voor mij gedaan hebben zoo beslootEmin maar het einddoel der expeditie was mij reeds duidelijk gewowlen toen ik met Stanley mijneerste gesprek had gevoerd Al deed hij mij geenrechtstreeksche voorstellen zoo voelde ik toch dadelijk dat er iets anders achter stak dan de eenvoudigewensch om den Egyptischen beambte er vandaante halen Onder Stanley s eigen lieden was dezelfde meeningverspreid Bij ons veelvuldig verkeer zegSchijnse met de officieren der expeditie lokteveel uil dat duidelyk aan het licht bracht wat hetdoel der expeditie was Naar den uiterlijkon schijnja is zij gelukt en zal zij daarom ook in Europa gevierd worden maar in werkelijkheid zijn de heldender expeditie zeer ontevreden over de resultaten enkomen zij daarvoor thans ook uit Eene massalieden zy n gestorven belangrijke sommen gelds zijnbesteed geworden 2i j jaar hebben wij in ellendegeleefd en wat is er bereikt Wij brengen eenaantel onnutte vervuilde Egyptische schrijvers jodenGrieken en Turken uit het binnenland die ons daarvoor niet eens dankbaar zijn Casati zelfs wasde moeite niet waard want hij is Mohenzi geworden Men had er op gerekend in Emin een soldaat te vinden aan de spits van 2000 gedisciplineerdelieden die men slechts noodig had ammunitie tebrengen om zich het bezit Ier aequatoriale provincie voor Engeland te verzekeren en zich met behulpzijner bajonetten een weg naar Mombasa te openen Daar dit jiiet gelulct is is men ontevreden Eminzelf is menscheukenner genoeg om zich over dewaro beweegredenen der expeditie geen illusien temaken Wat het hijscheu der Duitsche vlag in hot sul tanaat Mandara betreft dit sultaeaat ligt binnen de sfeer der Duitsche belangen aan het KolimaiMlscharo gebergte Men herinnert zich den zwaren slag die de Beiersche OudKatholieken heeft getroffen door het mi