Goudsche Courant, woensdag 9 april 1890

DoDd erifai f Of Aprif s 4tm 181 0 GOUDSCHE COURANT JVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en OmatreÈen Oe inseading van adVertentidn kan gesobieden tot óén nor dea namiddags van den dag der uitgave nisterieel besluit waarbfj zq niet langer werden erkend als Katholieken en derhalve hun recht ran beataan op eena tigen pri ys gegeven Het besluit werd genomen om politieke redenen om Ie clericale meerderheid van den Landdag ter wille te zijn Ue Oud Katholieken lieten t er echter niet bg Het comité der Beiorscho Oud KathoUéke Landsvereeniging richtte nadat een verzook om voorloopig don Qud Katholieken te Munchen toe te staan hun godsdienstoefeningen voort te zetton was afgeslagen in een vertoog aan de Beiersobo Regeoring een drieledig verzoek Op kerk on staatsrechtelijke gronden verzocht de commissie 4n de eerste plaats dat het Ministerie zijn beslissin als berustende op verkeerde inlichtingen mocht hei roepen en den OudKatholieken der diocese Munchen Freising hun rechten als Beiorsche Katholieken teruggeven Kon hieraan om politieke redenen niet worden voldaan dan word verzocht dat de Beiorsche Oud Katholieke Kerk werden erkend waartoe de Prms ragqnt zonder den Landdag te raadplegen bevoegd zou zijn Mocht men evenwel dezen maatregel bij de wet willen nemen en de uitvoering derhalve zich langer laten wachten d an drong de commissie er in de dorde plaats op lan dat de Oud Katholioken voorloopig ten minste als een particulier kerkgenootschap werden erkend opdat zij vooral in den Paaschtijd hun kerkelijke plichten konden vervullen De beslissing hierop is vrij spoedig gevolgd Bij besluit van den Prinsregent zijn Vrijdag den Oud Katholieken van he diocese Munchen Frelsing de rechten verleend van particulier Kerkgenootschap overeenkomstig de bepalingen van het godsdienst edict PËTROLËUM NOTRERINGËiN van de Makelaars Caatzlaar Schalkwijk te Rotterdam Do markt was heden ast Loco Tankfust ƒ 7 80 April Mei Junien Juli levering ƒ 7 85 September October Novemberen December levering 8 Zeilend ƒ 7 90 Kleinhandel lo Sterben Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Goud brengen ingevolge art 6 der Wet van 28 Augustus 1881 Staatsblad no 97 ter openbare kennis dat bij hen zijn ingekomen van de navolgende personen verzoekschriften waarbij vergunning wordt gevraagd om in de bij ieders naam vermelde localitiftit sterken drank in het klein te mogon verkoopen als C Slootjes W Vej beij Naam van den Verzoeker Aanduiding der localiteit Nieuwsteeg Wp E No 16 Boelokade Wijk X No 67 Gouda den 4 April 1890 Burgemeester en Wethouders voornoemd V N BTSRGEN UZENDOORN De Secretaris Ü ÜLWER Pi M I II lil I II i maPY unrRorlijke Stand GEBOREN 3 pnl Anthonif ouder J H Boode en 6 S BoQ dieeiter 4i MtnnoB ooderi A N SiiellenlSQ en H Mieaer LoaÏM FetroDella Coroehi ouders 1 P Welter en W A Huigen 6 tefaannes oudefa J van Leeawen en U van £ icb Hsit W M 3e Korte 18 j 6 H W geot r 49 j 7 J OVERLEDEN 4 April A C Janaien wed P Straver 75 G H van Straatoa 7 d 5 J C Toinman 18 M J de Korte 12 j J de Jong 66 j O man 3 Kromme 61 j ADVERTENTIËN naar de GOUWE C17Ö g ENNO YAM GELDER BAGHEISJE pvraagd niet on4èr de 16 jaar P Adres in persoon Mejufironw v a M BUK Turfmarkt H 159 NIEUWE Dassen en Lizmengoei A 7 os Aza Kleiweg E 73 en 73 Openbare Vri jwlllige Verkooping wegens vertrek ran den eigenaar naar elders WADDL XVEEI I ten overstaan van Notaris M I MOLENAAR S IS op VRIJDAG APRIL 1390 ten 11 ure in het Koffiehois v d Wed KOü WBNUOVEN van de in volle werking zgnde STOOMGEUTTEEIJ met Stoomketel van 8 en Stoommachine van 6 p k 10 diverse Steenen en verderen annex voorts ïeer net ingericht WOONHUIS WINEEL en PAKHUIS alles gelegen aan de Waddinzv brug binnen WADDINXVEEN kad Secüe D No 144 groot 4 A 80 Cent In het and is dez zaak gedarende minstens 80 jsren met succes uitgeoefend terwfll de gebouwen staande op den besten winkelstand en de machine riën in uitstekenden staat verkeeren Betaaldag en aanvaarding 2 Juni 1890 Breeder in billetten NB Ëenige tot de zaak behoorende roerende goederen als WAGEN PAARD VRACHTSLEDE ZEEPTEN ÜAKKEN KRUIWAGENS DBKKLBEDEN BAKKEN VATEN KUIPEN eneenigeMBUBELEN worden om contant geld in t openbaar verkocht op VrUdag 25 ril 1890 tin IQ nre s morgens Nadere informatien geeft genoemde Notarisen de Eigenaar de Heer D v EEUWEN Pz te Waddin xvten HOOGSTRAAT L 130 Specialiteit in Corsetten Ruime sorteering in Dames en Kinder Oodergoed ONTVANGEN COESET MOITOPQL Uitzetten Luiermanden Alom te bekomen BE QOÜDSCEE BLA2EN of de beschrijving der beroemde geschilderde Eerkglazen van de Groote of St Janriierk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeniogen enz Waarbg is toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemd Giasschild s de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetta DOOS CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kou Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Cents A BRINKMAN Qonds Snelpersdruk vao A BsmuUN k Zoon Locaal Het SCHAAKBORD VRIJDAG 11 APRIL 1890 Bene enkele buitengewone Magnetische te geven door de Heeren R STELLWAGEN M R BRUCK en W K F ZWIERZINA van ê 6ratmiage Fascinatie Jfagrnetlsme Hypnotisme Sarpwtfe Katalépsle Letharrie Eitam De levende doode De vergiftiging De Kelfmoordt Aanvang 7 uur Bntrée 0 75 by inteekening Pro mma s gratis verkrggbaar bg den Heer DAM aanftHET Sckaakbobd Zoo spoedig mogelgk worden GEVRAAGD Een Kleermakersknecht en een HALFWAS bij r K M DE BBUII Tailleur Zengstraat GEVRAAGD een bekwamen geheel op de hoogte der fabricatie Brieven onder No 1984 aan het Bureau dezer Courant Weder Ontvangen Prinsesseboontjes Snijboontjes Doperwten Andijvie nit de blikken 17 Cent het pond J GERRITSEIV La Société HoUandaisg de Maltose 8oc anonmo te Bergm op Zoom De Makoi werd bekroond Op de Wereldtentoonstellinq te Antwerpen X 1885 met den Gouden MedaiUe Op de Tentoomtelling van Voedingtmiddeltn te Amiterdam A 1887 met den Gouden MedaiUe Op de WereldemloomtellingUsBrttuelA 1888 met 2 Eere Diploma en 1 Gouden MedaiUe Op de Bailil n tentoonstelling te BoUwardt A 1889 met den gouden Medaille Het gebruik vaa de Maltote in de Bierbrouwerij is geregeld bg Kon Besluit No 186 dd 13 December 1886 Met vrucht en voordeel wordt de MaltoS tcre en Blanke Maltote toegepast in de Koek Banketen Suikerhakkeiy Generaal Agent De Directeur C BREDAEL 5r fa C J C HOOQBNDIJK Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onaaie en geheime uitspattingen is het beroemde werk rW Dr Retau 8 J y Ifbewaringf HoUandsche uitgave met 27 afb Prjjs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarljjks duizenden van een zékeren dood Te verkrggen bö het Ver lagsMagazin te Leipzig Nenmarkt 84 franco tegen inzending van het bedriu ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland De uitgave dezer Courant geBchiedt iagelgk8 met uitzoi dering van Zon en Feestdagen De prgi per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 7 ki Alïoaderlgke Nommers VIJF CBNTBl i BINNENLAND GOUDA 9 April 1890 Bij kon beslait zyn bij de dd achuttary alhier benoemd tot kapt a la suite M O van Frankenhuijaen thans le luit tot le luit J ran Nijmegen Sohonegevel thans 2e luit tot 2e luit G A C Uubers van Asaenraad an P J A Lerodag beiden thans schutter j tot 2e luit a la suite C C J van Mierop thans schutter leden morgen had in het gebouw Arti Legi de berbesteding plaats van het verbeteren der dakbedekking Tan de kazerne te Gouda Baming 2660 Ingeschreven irerd door B Hoogerwaard te Gouda voor 3374 W Bokhoven te Gouda voor ƒ 3848 en H J Velders te Hellevoetsluis voor ƒ 3269 Op Vrijdag 18 April zal worden aanbesteed het eenjarig onderhoud van kazemegebouwen enz te Gouda begrootiog 4300 en het eenjarig onderhoud van kazemegebouwen enz te Schoonhoven begrooting 1740 De bestekken liggen van 11 dezer af ter lezing in de Harmonie te Gouda en het Heerenlogement te Schoonhoven on zijn verkrijgbaar by de opzichters van fortificatiêo te Gouda en Schoonhoven inlichtingen bij den eerstaanvrezend ingenieur bureau Frederikskazerne den Haag B dankt voor het beroep naar Sluipwyk door ds C F M Deeleman te Trioht Te Dordrecht is tot leersres in de Nederlands l6he taal aan de middelbare school voor meisjes aldaar FEVILLETOX OU iet SuiUci DEBD8 HOOFDSTUK Toen zijhe zonen 26 en 247j jaar oud waren geworden overleed hy Felix den oudsten een jong mensch met uitstekende vermogens liet hy den bloei van de Anna Capelleu als een heilig kleinood na zoodat hij hem als zijn opvolipr had aangewezen Nooit mocht de zaak verkocht worden of zelfs in andere handen overgaan zoo luidde het bevel van den stervenden man steeds zou zij van vader op zoon of van oom op neef moeten overgaan Aan ziJn zoon Wilhelm dien de eergierige oude man wel is waar niet minder bemind had maar in wien hy steeds den laatstgoborene en tevens de oorzaak van den dood zyner vrouw gezien had liet hij een aanzienlijk vermogen na dat echter in vergelijking van hetgeen hij zijn oudsten naliet slechts een klein bedrag kon genoemd worden Hij list het hem in keus of zijn arbeidskracht ook aan de firma Capellen te besteden waarvoor hem dan een jaarlijksch inkomen van twee duizend guldon zou worden uit benoemd mej H A Schim van der Loeff in dezelfde botrekking werkzaam t Leeuwarden Tot hoofdingeljind van Sohioland io het 3e district is gekozen de heer G W Lans te Kapelle a d U el in plaats van den heer mr D P Kley Gedurende het eerste kwartaal dezes jaars hebben zich 221 jongens aangemeld voor indiensttreding bij de kweekschool toor zeevaart te Leiden waarvan er 64 tot eene verbintenis in s rylcs zoedieast zyn toegelaten De overigen werden alle geneeskundig af keurd J aa paar dagen geleden had in Deb Haag een jongen het ongeluk zoodanig vallen dat de stok dien hy in de hand droeg l tn in het oog drong hetgeen ten gevolge had dat hy eenige uren later overleed De I04e al smeeBe vergsdiKng der Maataohappij tot Nut van t Algemeen zal op 28 Mei te Amsterdam worden gehouden £ en der belangrijkste punten van den beschrQvingsbrief ia het voorstel van het hoofdbestuur naar aanleiding van het in werking treden dor nieuwe wet op het lager onderwijs Van die wet is in menig opzicht te duchten verlaging van het peil van ons volksonderwys Zijn bezwaren tegen baar samenvattende is het hoofdbestuur van oordeel a dat de opleiding vau onderwijzers ook door hoofden van scholen aanleiding kan geven tot dressuur en ten gevolge kan hebben dat het hoofd der school zich minder aan zijne eigenlijke taak in de school wydtj i dat de verhooging van het aantal leerlingen per onderwijzer het peil van het onderwijs zal doen dalen c dal de regeling dor rijksbijdragen in de kosten van het lager onderwijs der gemeente den bestaanden prikkel om het onderwij betaald of als hij dit liever wilde eigen zaken te beginnen Daar de beide broeders ofschoon nimmer groote synipathie tussc en hen bestond tot heden het gped met elkander konden vinden had Wilhelm besloten het eerste te kiezen De bekoorlijk gelegen villa t midden van een prachtig park met vijvers en fonteinen bleef dus ook in het vervolg de woonplaats van de beide broeders waar tante fiesi reeds meer jan 20 jaar de plaats van de ontbrekende vrouw des hqizes had ingenomen Slechts eenige weken in het sleepte gedeelte van den winter betrokkeö zij in Weenen het prachtige huis dat de firma Capellen daar bezat Zoo verliepen eenige jaren in de beste harmonie toen er eensklaps iets voorviel dat het kalme leventje niet alleen oen einde deed nemen maar zelfe op storende wijze ingreep in Wilhelms toekomst Op zekeren winter toen Fëlix door zaken verhinderd was de gewone weken van rust en verstrooiing in de residentie te nemen had Wilhelm daar toevalligerwijze kennis gemaakt met een gepensioneerd overste Baron Fressburg en diens dochter bij wien hij al spoedig dikwijls aan huis kwam en door wien hij in de beste kringen van de keizerstad werd eintroduceerd Barones Alma was een bekoorlijke blondine bevallig geestig en in het bezit van een paar oogen die reeds men g jong mensch het hoofd op hol hadden gebracht Ofschoon de innemende degelijke jonge haadelsman wiens onberispe ADVBRTBNTISN worden geplaa t van 1 5 regels a 50 Centen iedere regal meer 10 Centen GROOTE LBTTBB8 worden berekend naar plaatsmimto Bovendien worden alle Advertentien f i a ttv opgenomen in het ADVBRTBNTIBBLAD i t welk des Maandags verscbgnt zend personeel ook boven het minimun u t te breiden grootendeols zal wegnemen d dat de bepaligg omtrent de verplichte schoolgeldheffing in verband met de vrigheid der bijzondere school om geen schoolgeld te heffen in de handen van eene het openbaar onderwijs niet welwillend gezinde regeering door onderhandsohe pressie of door reohtetreeksche ftis schenkomst zal leiden tot het opvoeren van het schoolgeld on als gevolg daarvan tot wat men van kerkelijke zijde eigenaardig heeft genoemd het lee pompon der openbare school e dat derhalve het openbaar lager onderwas by de uitvoering vso dsis wet in belangrijke mate zal worden geschaad terwgl J de noodige waarborgen ontbreken dat de Bijkftbijdragen slechts voor deugdelijk bijzonder onderwya zullen worden verstrekt Dit alles overwegende heeft zich bij het hoofdbestuur de overtuiging gevestigd dat de Maatschappij tot Nut van t Algemeen wegens den verandeiien toestand van het lager onderwys door de wat van 1889 de belangen van het openbaar onderwijs a l moeten behartigen door alle geoorloofile middelen eo stelt het daarom het rolgende voor A De algemeene vergadering drage aan het hoofdbestuur op zijn bijzondere zorg te wgden aan a het ondersteunen van ouders die waar een bijzondere school kostelooze plaatsing toelaat hun kuderen aaar de openbare school zonden zend a indien deze voor hen kostelooze plaatsing toelaat b het inwinnen van betrouwbare inlichtingen over het geheele land omtrent d deugdelijkheid van het bijzonder onderwijs dat van Rijkswege gesubsidieerd wordt c het steunen en bevorderen van het herbalingeonderwijs d in t algemeen het toezien op de werking der wet vau 1889 en het nemen of steunen van alle maatregelen die in t belang vab deugdelijk openbaar onder ijs worden gevorderd en door particuliere krachten kunnen genomen worden B De algemeene vergadering drage aan het hoofd lijke manieren zelfs in den kring van hare aristocratische kennissen door niemand overtroffen werden haar uitstekend beviel en in aanmerking genomen dat zij volstrekt geen fortuin had als een goede partij voor haar kon worden beschouwd vond zij er voorloopig een wreed genoegen in tegenover hem de coquette te spelen Zy wist maar al te goed dat hij haar hartstochtelijk beminde en dat zij slechts de hand had uit te steken om hem aan hare voeten te zien waartoe was het dan noodig de gulden vrijheid zoo spoedig op te offeren Op zekeren avond zat ilhelm van der Capellen io den schouwburg achter haar fauteuil Zy lachte en schertste vroolijk met hem hare oogen ontmoetten telkens de zijne en zelfs duldde zij dat hij zijn arm op haar stoel legde en zich meer en meer kaar gelaat naderde Het tooneel het publiek de geheele zaal niets daarvan bestond als t waru voor hem hij zag niemand dan baar Plotseling trad op dat oogenblik zijn broeder die toevallig ook naar Weenen en in de opera gekomen was de loge binnen groette en verzocht voorgesteld te worden Dit oogenblik was beslissend voor Wilhelm s toekomst en van toen af volgde het ongeluk hem op den voet Had dat heerlyke door hem vergode meüge slechts op de meest onbeschaamde wijze idet hem gespeeld terwijl zij thans zijn oudpren broeder wiens vermogen gerust op eenige millioenea kon geschat worden boven hem de voorkeur gaf of hal hij zich slechts verheeld dat al die zoete woordjes Uev e