Goudsche Courant, zaterdag 12 april 1890

1 4193 Zaterdag 2 April 1890 GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Govda en Omstrekm Oe Inzending van adrertentiön kan gescbleden tot éön uur des namiddags van den dag der uitgave sCacao 1 60 85 ds 45 ctf MARK TBERICHTBN OOUda 10 April 1890 Tengevolge van de feestdagen ging er he len io granen zeer weinig om Tarwe Zeeuw Jio ƒ 7 25 a ƒ 7 80 Mindere dito ƒ 6 80 i ƒ 7 Afwijkende 5 2 a ƒ 6 60 Gerst Chevalier 6 2S a ƒ 6 Haver per Heet ƒ 3 25 a t 4 por 100 kilo ƒ 8 a ƒ 8 50 Hennepzaad Inlandsch 6 40 a ƒ 6 60 Boitenlandsch ƒ 5 a ƒ 5 10 Boonen bruineboonen 7 50 a 8 50 witte boonen ƒ 8 a ƒ 9 Kanariezaad ƒ 6 75 a ƒ 7 50 Maïs per 100 kilo Bonte Amerikaansohe 5 25 a ƒ 5 40 Cinquantine ƒ 6 50 a ƒ 6 75 Ue veemarkt met goede aanvoer handel buitengewoon vlug prijzen ongekend hoog Vette varkens goede aanvoer handel gewoon 22 a 25 et per half kilo varkens voor Londen weinig aanvoer handel gewoon 19 a 20 et per half kilo magere biggen goede aanvoer handel vlug ƒ 1 10 a 1 75 per week Vette schapen weinig aanvoer handel zeer vlug SO a ƒ 40 Nuchtere kalveren groote aanvoer handel iets minder ƒ 8 a 7 Fokkalveren ƒ 8 ik ƒ 12 Kaas Aangevoerd 46 partijen handel zeer vl ig late qualiteit ƒ 26 a ƒ 28 2de qualiteit ƒ 24 a ƒ 26 Noord Hollandsche ƒ 25 a ƒ 28 Boter goede Aanvoer Handel redelqk Goeboter ƒ 1 10 a ƒ 1 20 Weiboter ƒ 0 95 a ƒ 1 Unrgerlijke Stand GEBOREN 7 pnl Sirs JobsDsa ouden J Moerinia CD C J TtQ der Laan 8 Hfndrtk ouders J i Staleobarg ca J F Schoondrrwoerd Petroni lla Rachel oodrra N van Miet eo A de Hoog 9 FraociDa oadeia J lx Tlo ea J Verhoef Fcrdiuarda JohaDO oodera i vao Oosten en F J van Doorn Johanna Catharine oadera K ran Eijk en J Waonink OVERLEDEN 8 April J k Wij hoff Tm C A Boon 16 m C Tnlnenbarg S w H Neut wed H Pnr 81 j lOm 9 C IrbenrU 16 d GEHl WD 9 April C Bosch en M an den Beru J A Harmsen en E Leermakers R Reconrt en P M de Mol K aoi @ C a 30 J AHIGE Ktv rc niglng VA PIETER TAN OUDSHOORN EN CATHARINA BLOK Hanne daakbare Kinderen Behuwd huwden Kleinkiaderea Gouda 11 April 1890 ilDVERTENTIËN Heden overleed te UtreclU zacht en kalm voorzien van de HH Sacramenten der Stervenden in den ooderdom van bëna54jaar onze geliefde Echtgenoote Moeder en Behnwdmoeder Mejuffrouw LAMBERDINA PETRONELLA VAN DILLEN geb va Dam eerder Weduwe van den WelE leien Heer Docter Jacobus Lahbketcs van Zijll Uit alter naam A e VAN DILLEN Gouda 9 April 1890 Verzoeke van rouwbeklag verschoond te blijven Eenige en algemeene kennitgemng N 1 E j w e Dassen en L umengoed A v 0S Az Klei1iyeg E 73 en 73 Bericht van Inzet m BODWIANSWONING ter grootte van 28 H 30 A 69 C te Ouderkerk aan den IJsel op den 9 APRIL 1890 aldaar geveild zjjn in bod gebracht als volgt No 1 op ƒ 6050 No 8 op ƒ 1300 2 7300 9 2700 3 6500 10 5300 4 6450 r II 2000 5 1500 12 1600 6 1000 en 13 750 1 7 1600 Te samen ƒ 44050 De combinatiën en afslag hebben plaats op Woensdag 16 April 189ü des morgens te elf nren in de herberg van A Bboekk te Ouderkerk aan den IJsel Yerhoogiogen worden aangenomen tegen genot van 10 en verdere inlichtingen en potitiëo zgu te bekomen ten kantore van den Notaris G C PORTUIJN DROÜGLBEVER te Gouda OpenlDare Verkooping van miENenFmDEN ea Landbouwgereedscbappen De NoUrissen G C FORTÜUN DROOGLBEVER te Gouda en N F CAMBIER va NOOTE J te Lopik zullen op DINSDAG 22 APRIL 1890 des morgens te 9 nren aan de Boerenhofstede genaamd Oudkbvbucht bewoond door den Heer H VEEN aan den Goejanverwelschen D k te Stein gemeente Reeuwijk in het openbaar om contant geld verkoopen 35 kalf dragende of gekitUd hebbende KOEIEN JO PINKEN 3 btuine PAARDEN fmerriën 1 Boerenwagens 1 Blokwagen 1 Stortkar Schouwen 2 bonten Kaaspersen en 1 Ëngelsche ijzeren Kaaspers ï Hooimachine 1 Maaimachine en verdere Bouw en Melkgereedscliappen Voorts eenige MEUBELEN en HUISRAAD BEDDEN en BEDDEGOED Des morgens vóór de verkooping te bezichtigen GEVRAAGD een bekwamen geheel op de hpogte der fabricatie Brieven onder No 1984 aan het Burean dezer Conrant Er wordt gezocht eene goede en nette gelegenheid om te Brieven met opgaaf van prjs onder No 1990 aan het Bureau dezer Courant SOSOENMEEBSENSCST Als zoodanig wordt plaatsing gezocht voor een fatsoenlek JONGELING oud 18 jaar P G reeds 4 jaar bg het vak werkzaam Iniormatiën Bureau dezer Courant Ondergeteekende heeft de eer hiermede kennis te geven ook aan Dames die geene kennisgeving ontvangen mochten hebben de ONTVANGST der Nieuwste MODELLEN DAMES en KINDERHOEDEK voor het a st seizoen J 8 FAURE Schotel voorheen Gez RIJKEN Gouda Turfmarkt 248 Medicinale Tokayer ƒ 1 10 per Flacon en booger BOEDEAÏÏX WIJNEN van ƒ O 65 0 70 per Flesoh en hooger 0 90 1 ƒ 1 20 per Flesch per Flesch ƒ 0 50 Reukwerken in fijne ZAK en TAFELFLACONS Wed G van OIJE KLEIWEG No 2 Gouda HOOGSTRAAT A 130 Specialiteit in Corsetten Ruime Borteering in Dames en Kinder Oodergoed ONTVANGEN j COBSET MO tTOFOL Uitzetten Lyermanden LEERHOEVE VOOB 2ÜI7ELBEIIEM OTJlDSIIOOISaïT Aanvang van den nienwen Carsns voor Jongens en Meisjes 1 MEI 1890 Leerplan en informaties zgn te bekeen bg de Directie der Leerhoeve Opgaven worden ingewacht vóór 15 April 1890 t FIJNSTE merk flitslnitend verkrijgbaar in qesiolen De nitgave dezer Coarant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 HzoaderlBke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOODA 11 April 1890 ZooaU wij reeds vroeger in ons blad hebben medegedeeld zal dit jaar te Amsterdam worden gefcoudon eene tentoomtellmg tot bevordering van veiligheid m gezondheid in fairieken en werkplaatsen De ondervinding toch heeft geleerd dat in vele opzichten de toepassing van maatregelen tot bereiliging van bet leven en de gezondheid van den werkman in fabrieken en werkplaatsen ook bij het verkeer te land en te water te wensohen overlaat en dat dit voor een groot deel zijn oorzaak vindt ia onbekendheid met die maatregelen Indachtig de uitspraak van het laatste Internationaal Hygiënisch Congres te Weenen dat een dor middelen om daarin verbeterini te brengen is het tentoonstellen der voorwerpen bij onderscheidene beroepen lot beveiliging van het leven en de gezondheid toegepast hebben zich een vijftigtal belanghebbenden en belangstellenden vereenigd om ook hier te lande dergelijice tentoonstelling tot stand te brengen opdat zij die daar belang bg hebben deze middelen door aanschouwing loeren kennen en vergeleken De van verschillende zgden gemaakte opmerking dat vooralsnog in Nederland op dit gebietl niet veel zal gevonden worden hield hen niet van hun plan terug maar was bun veeleer een krachtige spoorslag tot uitvoering van hun voornemen Die opmerking leidde er echter toe het oorspronkelijk plan eene nationale tentoonstelling te houden in dien zin uit te breiden dat besloten werd haar ook voor buitenlanders en buitenlandsche collegién waarvan bekend is dat zij zich op het gebied van voorkoming van ongelukken en ziekten bij den arbeid hebben onderscheiden open te stellen FEVMLLETOS Vit het Buitsch VIERDE HGOI DSTUK 11 Dat klonk zoo geheel Duitsch dat een bijna onmerkbaar lachje op de lippen van het jonge meisje speelde Een Amerikaan staat niet ieder oogenbllk van den dag ter beschikking van zijn patroon en nadat de kantooruren verstreken zijn voelt hij zich geheel onafhankelijk man i Doch laat ons eerst gaan zittenl Zij bracht hem toen naar het gezellige hoekje achter het Japansche kamerscherm waar hij de eerste maal dat hi dit huis betrad ook gezeten had wees hem een stoel aan en vleide zich zelf op de sopha neer Mr William was sedert dien bewusten dag niet meer in haar boudoir geweest dit kwam hem thans bij het zachte licht van de met een roode kap bedekte lamp nog wel zoo tooveraohtig voor als destijds bij daglicht Miss Burton zelf had hij ook alleen mi morgens in eene eenvoudige donkere kleeding gezisn Het kostte hem daarom eenige moeite zijne verrajsujg te verbergen Verblindend schoon byna Beeds zijn eenige voorloopige uitnoodigingen daartoe welwillend aanvaard en ia van verschillende zijden medewerking toegezegd De tentoonstelling heeft plaats in het Paleis voor Kolisvhjt e wordt geopend 16 Juni a s en zal de volgende groepen bevatten Groep I Motoren werktuigen in beweging veiligheidsmiddelen aan drijfwerken uitzetters rem en smeerinrichtingen Groep IL Hijsch en hufloestellen lifts kranen Groep III Technische industrie en landbouw Groep IV Veiligheidsmiddelen aan stoomketels en andere toestellen onder drukking Groep V Eeddings en voorzorgsmaatregelen bij en tegen brandgevaar Groep VI Beddings en voorzorgsmaatregelen bij zeerampen en overstroomingen Groep VÏI Veiligheidsmiddelen bij het verkeer te land en te water Groep VIII VeiligheidsmWdelen bij de bouwvakken Groep IX Veiligheidsmiddelen bij het mijnwezen Groep X Veiligheid3midde ea bj het krijgswezeu te water en te land Groep XI Middelen om de lokalen der fabrieken en werkplaatsen in het algemeen zooveel mogelijk tot niet ongezonde verblyfplaatsen te maken Groep XII Maatregelen om de nadeelige invloeden van schadelijke dampen en gassen in fabrieken en werkplaatsen tegen te gaan Groep XIII Middelen ter voorkoming van de verstuiving en inademing van prikkelende stofdeeltjes Groep XIV Maatregelen tegen verspreiding van ziektekiemen bij de bewerking van besmette voorwerpen Groep XV Middelen tot uitrusting van den werkman bij beroepen die bijzondere voorziening eischen Groep XVI Middelen tot het verleenen van eerste hulp bij ongelukken en bij schijndood indrukwekkend zag zij er heden uit zoodat toen z j in hare trotscbe houding voor hem zat hij onwillekeurig moest erkennen nog nooit een zoo sohoone vrouw ontmoet te hebben Zijne gedachten namen hem in het eerste oogenblik zóó geheel in beslag dat hij bijna scheen te vergeten waarom hij eigenlijk hier gekomen was De Amerikaansche dia dat zeer goed bemerkte nam met zekere zelfvoldoening die stilzwijgende hulde in ontvangst Eindelijk begon zij vDaar ik gedurende de laatste dagen niet op het kantoor was zoo weet ik niet of op het oogenblik een aanzienlijke som voorbanden en beschikbaar is Ml William I Wij hebben gedurende de verloopen week nogal veel uitbetaald bij den aankoop van da Californische spoorweg aandeelon Ik zou echter gaarne een zeker kapitaal ter mijner eigene beschikking hebben doch weet niet of u dit niet lastig zou zijn I Volstrekt niet miss Burton I antwoordde de procuratiehouder voorkomend hoezeer toch eenigszins verrast over die mededeeling daar blijkbaar zekere zenuwechtigheid zich van haar had meester gemaakt Wanneer moet ik het geld voor u gereed houden verlangt u het spoedig of eerst over eenige dagen Wees zoo goed mq eerst ten einde toe aan te hooren zeide de dame Wanneer het alleen de vraag gold om een somme gelds te hebben dan ware ik bij u op het kantoor gekomen en had my het verlangde bedrag doen geven Maar gij moet mij openhartig en vrij uw oordeel zeggen Mr William ADVERTENTIEN worden geplaatit van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTKB8 worden berekend naar plaatemimte Bovendien worden alle Ad verten tien grati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des ÜHuidags verschgnc Groep XVII Maatregelen tot bevordering van de gezondheid voor den werkman Groep XVIII De bibliotheek Het is te hopen dat een zeer algemeene deelneming deze tentoonstelling zal maken tot een hoogst belangrijke eerst dan zal hel doel worden bereikt dat de ontwerpers daarbij voor oogen stood Het geldt toch hier een zeer gewichtig volksbelang waarvan de behartiging algemeen als urgent wordt erkend De toepassing der hygiene op de nijverheid a zóó veelzijdig en de hulpmiddelen tot voorkoming van ongelukken bij de uitvoering der uiteenloopende beroepen zijn zóó talrijk dat ieder die dat ernstig wil allicht iets tot leering en tot verbetering van den bestaanden toestand kan bijbrengen Zij die wenschen inzendingen te doen worden vurzQcht daarvan zoo spoedig mogelijk kennis te geven aan den Secretaris van het uitvoerend comité adres Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam Staten generaaj Tweede Kamxb zitting van Donder lag 10 April De Kamer nam eenige naturalisatie en onteigeningswetten aan en bekrachtigde eenige provinciale belastingen De afdeelingen benoemden tot voorzitters de hoeren Van Akerlaken De Bruyn Van Eysinga en Fransen V d Putte tot ondervoorzitters de heeren vanZuylen Smitz Stork Coenen en Verheijon tot rapporteurs voor de pensioenwetten de heeren Van Swinderen Pijiyiippel Vlielander Hein Van Boijen en Vaa Lier voor het wetsvoorstel Beekers de heeren Van Nagell Begout Van Gennep Prins en Melvil van Lijnden Tegen 11 ure zijn verschillende ontwerpen o a betreffende de consulaatrechten en ruiling van grond te Rotterdam aan de orde gesteld De heer J A Jochems kapitein adjudant van en mij tegelijk een raad geven voegde zg aarzelend daarbij Met eene wending van het schoone hoofd richtte zij hare groote buitengewoon schitterende oogen wier glans die van de prachtige brillanten in hare ooren evenaarde op den jongen man Het gelaat van den Duitscher kleurde bij die woorden Het was voor het eerst dat rij op zoo n vertrouwelijken toon niet uitsluiten over zaken met hem gesproken had Bijna hoorbaar sloeg zijn hartj Om derhalve spoedig ter zake té komen ik heb Mr Frank Harvey zü zeide niet mijn aanstaande reeds half en half een kapitaal van 40 000 dollars beloofd die hij noodig heeft voor een zaak die hij wil oprichten Hij was zooeven hier terwiji ik reeds vroeger met zijn vader daarover gesproken heb Miss Burtonl klank het op verwonderden toon van Mr William s lippen Doch zij maakte met haar hand eene kleine beweging die hem duidelgk maakte dat zij niet in de rede wilde gevallen worden Laat mij eerst uitspreken alsf ik u verzoeken mag opdat ik u een weinig op de hoogte van den toestand brengen dien gq uit u zelf onmogelijk kunt beoordeelen Wederom aarzelde z een paar seconden Frank Harvey moet vaste bezigheden ter hand nemen hij moet wat te doen hebben ging lij daarop op emstigen toon voort Dat ia de bepaalde wensch van zijn voortreffelijken vader en ook ds Gouds Snelperadruk van A Bbinkxak ie Zoom V I A