Goudsche Courant, maandag 14 april 1890

l 4194 Maandag 14 Aprila 1890 GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advevtentiehlad voor Gouda en Omatreken De iDBondlng van advertentiên kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave 1 ADVfiRTENTIÊN in alle Binnen en BuUenlandsche Couranten worden dadeljjk opgezonden door het AdvertentieBnrean van A BRINKMAN en iij oflOVerlreBeliik BD gelee reokelOOS ZOON te G ouda wmmmimtfmmmmmmimmÊÊmmmmm Bekwame HLISSGHILDËRS alsmede een Hout en ülarmerschilder kunnen terstond geplaatst worden bij Hk van VI AN EN Weste Wag cnstraat 38 Rotterdam In elk geval blijkt ook nu ireer hoe gevaa rlgk het draven is der anti semieten die zioh vooral te Weenen zoo deden Iden Door de Jqden aansprakelijk te stellen oor den kwijnenden toestand van handel en nijverheid hebben de anti semielisohe drijvers de volksklasse steeds togen hun Ibraelietisoho medeburgers opgehitst Welke gevolgen dit dry ven kan hebbeff heoft de voorheen wegenï haar OanutkIkhkett bekende keizerstad nu weer ondervonden De here lijfspreuk der Weeneri Er is maar éa keizerstad er is maar één Wrenen zal op deze wijze spoedig een geheel andere beleekenis krjjgen als die waarin zij tot dusver werd gebezigd De betrekkingen tusschen Frankrgk en Italié zgaveel verbeterd Men bemerkt dit o a uit het besluitder Italiaan ha Kegeering om een smaldeel onderbevel van den vice admiraal Loveradi Maria tergelegenheid van President Carnots reis naar hetZuiden naar Toulon te zenden teneinde den Presidentte salueeren De Fransohe Minister van Buitenlandsohe Zaken heeft den Italiaanschen ambassadeur voorloopig tijn dank betuigd voor d ze voorgenomen attentie De Gemeenteraad van Bome heeft met groote meerderheid een mate van vertrouwen in den Burgemeester en de Wethouder aangenomen en den wensoh uitgesproken dat hun ontslag totdat de begrootiug in behandeling komt d w z tot de eerste dagen van Mei als niet geschied wordt aangemerki Kleinhandel lÈT Sterken Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 5 der W t van 28 Augustus 1881 Staatsblad no 97 ter openbare kennis dat bij hen zijn ingekomen van de navolgende personen verzoekschriften waarbij vergunning wordt gevraag om in de bij ieders naam vermelde localiteit Sferken drank in het klein te mogen verkoopen Ac NaamUan den Verzoeker Tenntje Koren Bozendaal huisvrouw van J Sjouke Wijk M No 19 Johs van den Berg R m Wgk O 515 Gouda den II April 1890 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER PETROLEUM NOTEERINGEN van de Makelaars Caetziaar 4i Schalkwijk te Rotterdam De arkt was heden flauw l oeo Tankfust ƒ 7 7 a 7 80 April levering 7 70 SeptemberOctober November en De cemberlevering ƒ 7 90 = r uurgerlijke Stand Moordireoht GEBOBEN Johiiiiff ouden H Koops eo M Streng Atfjr ogdera i Spektuijder ea G de Braio Adriaae oDdtn H Kol eo K ae Vry JohsDoe oodert J tid der Ku to N Stoderg BEHUWD ag dir Wolf wontode te Weddioiieen ea P rmn der Kroef Reeuwijk GEBOREN Uu ouden i Slappende eo L Joogeoeel Coroeli ouders i de Hwg en M tao Zijll Maria ondert h den Oadea en M Kwakernaak ONDERTBOUWD H Borat en H Streng C Streng en E Boere Zevenhuizen GEBOBEN Ilermanna ondera W de Koning en N fan Wilgenbnrg Geertje oadera J Viaser en D Vtaaer i Lena Jobaaoi oodera G Boa en J Grtanigt OVBBLEOEN W Kootenbal 37 J G Boerop é o Stolwijk GEBOREN Wilhtlmina Maria oadera A den Borsten W Molenaar Aagje ondera l Both en I Blonk OVBRLKDEW HrBISiBv 25 j M Hagen 64 j OEUUWU Dogterom Vn N A Zijderlaan ONDBRTBOUWD R Hoogendoorn en G F J Verkaik ADVERTENTIfïN Ondergeteekende betuigt bg deze zgnen hartelgken dank aan Heeren Diiectenren der Stearine Kaarsenfabriek € Gouda te Gouda Toor het aan hem geschonken CADEAU bg gelegenheid van zgne 25 jarige werkzaamheid aan genoemde iFabriek P J TAN LOON Gouda 11 April 1890 Heden overieed te ütreclu zacht en kalm voorzien van de HH Sacramenten der Stervenden in den ouderdom van byna54jaar onze geliefde Echtgenoote Moeder en Behuvrdmoeder Mejuffrouw LAMBERDINA PETRONELLA VAN ÜILLEN geb tan Dam eerder Weduwe van den WelB telen Heer Dooter JacoBui Lahbebtus tan Zhll Uit aller naam A e TAN DILLEN Gouda 9 April 1890 Verzoeke van routebiklag vertchoond té9lijven Eenige en alffemeene kennisgeving GEVRAAGD GEH LIEDEN z k P U om tegen bewoning Tan 2 Trge Kamers het voorkomend werk en tegen behoorigke Tergoeding TOor KOST en BEDIENING te zorgen Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden Adres J L tan dïe WEERD Boekh GEVRAAGD een bekwamen geheel op de hoogte der fabricatie BrieTen onder Hp 1984 san het Bareaa dezer Coarant Bekroond titet Goitden MedaiUea S l la da Beeat raetUH as VsraMrtaaM Kinaa Wijn Aaikevalea daar UI vaa Uaaen es bnlUnUadsata aaaaakaaraa Tarklijlkaaf la teaaakaa k IM ea IX KRAKPBUBII HOLM AyatAetafa ZM Depot Toor Oouda bg den Heer A H TEBPE Apotheker Toorheen C THIM Alom te bekomen SE mmi mi of de bes £hrgTing der beroemde geschilderde Kerkglazen Tan de Groote of St Janskerk te Ter Goude beneTens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een aizonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Woater Crabeth DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Konsten enz Knnstscbilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht P r ij s 80 Cents A BRINKMAN Goud Snelpersdruk van A Bbinkxak 8t Zoon Fransche Stooniververij Chemische Wasscherij GebreTeteerd door Z M den Koning der BelgeK H pPPENHEIMER KRUISKADE 19 ROTTERDAM Specialiteit Toor het verven en stoomen van van alle soorten Winterjassen Mantels Costumes en andere Kleedingstakken Gordynen Behangsels Tafelkleeden Veeren en Bontstoomerg Zeer lage prijzen Eenig Depot voor Gouda en omttreke bg da Heer A van C Az Kleiweg E 73 en 73o Gouda I BnunkoleoBnqiieUeoiDerk OOOr BelgUch RUDlandsche MAATSCHAPPIJ voor BrniDkolen liriqnetteD Merk KROON BORBEH bU Keulen Bekroond to Brosael metdeteudenMedaillelSSS Bekroond te ParUt met de Zllrrren en Bronzen nedaiUe 1889 Dit merk wordt geregeld aangevoerd Het is Toordeelif en goedkoop kan als doove kool geheel met de tang uit het vuur genomen worden Meh lette dat goed op boceiulaaiul merk UeneraalAgent voor Nederland n BONSEMA BESTUM Amsterdam NIEUWE Dassen en IdmiengoeL A V os Aza Kleiweg E 73 en 73 1 Algemeen erkeod het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Mond en Tandziekten zoöals het los worden dor tanden tandpqn ontsteking zweren bloedend tandvleesch onaangename reuk uit den mond ksikvorming worden zek r voorkomen en genezen door het dagelyks gebmil van het echte K K Hof TandsrU Dr POPP s Anatberin Hondwater in aanmerkelijk vergrootte flexchen voor 60 enU ƒ 1 20 en 1 78 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPP i Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en eohoon houdt Dr POPP s Tandplombeersel Dr POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huidnitaUg en voortreffelijk voor baden Venug zeep en Zonnebloemen zeep POPP s eekriitalUseerde en Transparant Clycerlnezeepen r ijn de fijnste Toilet on gezondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen De namaaksels van Anatherln Mundwatet verwoesten de tanden binnen korten tijd W Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parftimeriewinkel van Nederland Men verlange uitdrukkelijk Dr POPP i echte Preparaten en neme geene andere aan De uitgave dezer Coarant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Wzonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 12 April 1890 Aangezien door verschillende couranten hot antwoord van den Minister van Blnnenhindschc Zaken op het adres van IIH Officieren dor dd schutterij te Gouda onjuist is wrorgegovon hebbon dio Officieren thans besloten dat antwoord openbaar to maken Hot antwoord luidt aldus sGravenhage B April 1890 Ik heb de oer U te berichten dat indien do vorzochto modej ling aan allo Commandanten van dionstdoendi tutteryen in het belang dor schutterij in het algeqieen en van de officieren in het bijzonder had kimnoii strekken zij niet zou zijn nagelaten Het feit dat die medodecling niet heeft plaats gehad moge ü on do overige adressanten de overtuiging geven dat dit vermeend belnng inderdaad niet bestaat Do Minister van Binnonlandsche Zaken W SAVOENOf LOllMAN Am den Heer H W 6 KONING Majoor Commandant der Schutterij to Oouda Onder de minste inschrijvor voor de aanbesteding op 10 April 11 gehouden te Amsterdam door het departement van koloniën behooren de Goudsche l ach Garenspinnerij die voor takel en zeilgaren inschreef voor ƒ U97 50 en de heer B van Galen alhier die voor hennep on vlas inschreef voor 485 Gisterenavond werd in do bovenzaal van het café van den h r Dam de aangekondigde Maffnetiscke Séance gegeven in tegenwoordigheid van een vrij talrijk publiek De heer B Stellwagen jur oand opende dezemet een enkel woord waarby hy do aanwezigenwelkom heette waarna de heer M R Bruck kortelijk uiteenzette zyne ideeën over hvpnotisme magnetisme enz Vroeger gestudeerd hebbonde in de I medicijnen was hy later overgegaan tot do juridig I L I L I FEVMLLETOK wss s ss üi iet Duittdi VIERDE HOOFDSTUK 12 Omdat ik als procuratiehouder van de firma Burton het mij tot plicht reken n te waarschuwen Ik beschouw het door u genoemde kapitaal in dozo omstandigheden als reddeloos verloren Mr William I De kleur was geheel van haar gelaat verdwenen en zij keek hem strak in de oogen als zij voortjnng Verklaar u een weinig nader en zeg duidelijk wat gy eigenlijk vreeat William doorstond ferm haar doordringenden blik en zonder de oogen neer te slaan zeido hij niet zonder weemoed in zijn toon Openhartigheid en vertrouwen zijn in sommige gevallen moeilijk Daar gij mij echter bevolen hebt te spreken en trouwens toch reeds de plicht op mij rost de belangen van de firma te behartigen waar het ooJl is zoo zou ik in myne eigen oogen een hifaard zyn als ik dat wat oen toevallige omstandigheid my dee l ontdokken thans voor u geheim hield Hy haalde diep adem Voor gij nu Harvey sche faculteit had reeds gedurende een paar jaar de theorie van magnetisme enz bestudeerd terwijl hij zich thans aan de prnotische zijde daarvan wijdde Hij boatreed vervolgens enkele verkeerde ideecn op dit gebied betoogde o dat de vrij algemeen verspreide moening onjuist was dat het sujet geheel en al als t ware mot handen en voeten gehouden overgeleverd was aan don wil van den magnetiseur maar dat het wel degelijk tot op zekere hoogte zijn eigen wil hield en verzocht bij do verschillende proeven die zoudon volgen goed in het oog te houden dat hij en zijne vrienden geen beroepsmenschen waren maar amateurs terwijl ook de sujetten die de proeven ondergingen niet steeds even geschikt daarvoor waren Vervolgens ging men tot de proeven over waarbij eersl twee Haagsche heeren en vervolgens ook een tweetal stadgenooten tot sujet dienden Achtereenvolgens kreeg men te zien staaltjes van fascinatie in wakenden toestand partieels en totale catalopsie vocale hypnotische suggestie posthypnotische suggestie en mentale suggestie terwijl ten slotte een proeve van extase werd vertoond waarbij de twee Haagsche hoeren op de tonep der njijziek door de zaal marcheerden dansten enz Somraige proeven mislukten ten eenenmalo zoo werd vooru t geannonceerd dat een sujet gedurende 6 minuten geen adem zou halen dat hij met den rug naar het publiek en den magnetiseur geplaatst in iedere hand een doek hou lende een van deze naar de keuze van het publiek op een gegeven oogenblik zou doen vallen dat hij door de zaal wandelende op een achter zijn rug gegeven teeken zou knieion doch de 5 minuten waren er zelfs geen 2 de verkeerde zakdoek viel en van knielen was geen sprake Doch andere proeven slaagden uitstekend Een van do Goudscha sujetten b v kon zich wakker gemaakt zijn eigen naam niet meer herinneren of althans by geen mogelijkheid hoezeer men hem daartoe ook trachtte over te halen dien zeggen Eerst nadat de hoer Bruck hem daartoe vergunning gaf was hom zulks weer mogelijk Zoo hadWe proef waarbij twee personen waarvan een stadgenoot in slaap gemaakt op commando gedwongen werden tot huilen en tot lachen veel succes Dit een zoo aanzienlijk kapitaal toevertrouwt miss Burton mocht gij wel eens goed onderzoeken of het wel zeker in die bedoelde zaak gestoken wordt Want het jonge mensch in quaestie heeft helaas in de stad oen naara die niet zeer gunstig is Men zegt dat hij speelt zeer hoog speelt an dat zijne wissels alleen nog daarom geaccepteerd worden met hej oog op het rijke huwelijk dat Genoeg Zij was plotseling van de sopha gesprongen en beval hem met één gebiedende beweging von hare hand te zwijgen Ga niet voort met een man to beleedigen die hier niet tegenwoordig is en zich derhalve niet kan verdedigen riep zij toornig Wie zegt dat alles De wereld Maar da wereld liegt en gy gij Mr William zijt kleingeestig en onnadenkend genoeg om dergelijke lasterpraatjes over te vertellen I Ik weet nu eenmaal dat gij tegen Frank vooringenomen zijt en dat is de reden dat gij aan zulke flauwe kletspraatjes eeni gewillig oor leent Geen woord geen letter geloof ik daarvan I Mr William was ook opgestaan Zijn fijn besneden gelaat was doodbleok geworden on zijne lippen trilden Toch bleef hij kalm en zeide terwijl hij even zijne schouders ophaalde Ik verzoek u niet te vergeten dat ik uitsluitend in het belang van de firma Burton gesproken heb en dat u bepaald verlangd hebt mijne moening te kennen Daarom alleen moest ik u deze onaangename mededaeling doen zelfs op govaar van by ADVERTENTIÊN worden geplaatst Tan 1 5 regels a 50 Centen iedere regil meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantsmimte BoTendien worden alle Advertentiên grati Ipgenomen in het ADVERTENTIEBLAD welk des Maandags verschgnt was ook met meer anderen het geval en over het algemeen was het zeer interessant eens kennis te maken met de verschillende vormen van magnetismo De hoer Stellwagen stelde na afloop der So rei in uitzicht dat de heeren later hier nog eens terug zouden komen Wij gelooven dat zij ook ten tweeden male op een belangstellend publiek zullen kunnen rekenen Heden werd alhier van de werf Kromhout van den scheepsbouwmeester H van Vlaardingen met goed gevolg te water gelaten het ijzeren klipper rijnschip genaamd Johan bestemd voor Eijn en Soheldevaart voor rekening van eene Eotlerdamsohe reoderij Dit schip is het eerste Rijnschip op deze werf gebouwd en munt uit door hechtheid sterkte en vlug fatsoen bij netten afbouw Na den afloop werd onmiddelyk da kiel gelegd voor een dergelijk schip genaamd Willem voor rekening van den hoer W Corbet te Botterdam Onder da geslaagden voor de onderwijzersacte te s Gravenhage op Donderdag 10 April behoort ook de heer Th Bried4 van Goudrisan leerling der EijksNormaolschool W Borg Ambacht Als een bijzocderhei Ojf dient melding dat aan do 2de openbare schooii t Berg Ambocht als leerling is ingeschreven aan kind zonder armen 0it Stolwyk schrijft inan Naar men verneem zal Woensdag a s eene uitvoering gegeven wordlin door het zanggezelsehap der schoolkinderen alhiee Behalve enkele losse stukjes zal de hoofdzaak zijn vAsschepoetster Met het oog op den directeur den heer D C De Koning en de reeds geruimen tijd plaats gehad hebbende oefeningen mag men wel iets goeds verwachten Door den oflicier van justitie bij de rechtbank te Amsterdam is thans tegen een brievenbesteller eene gevangenisstraf van zes maanden geeischt wegons schending van het brievengeheim Hg had den brief in eene gegomde enveloppe boven den damp van eoQ u in ongenade te vallen Persoonlyke inzichten komen daarbij volstrekt niet in aanmerking en ik kan bat verwijt van te lasteren beslist onder de oogeti zien Wat ik gozegd heb miss Burton dat kan ik bovendien ten allen tijde verantwoorden Zijn stem klonk bij die laatste woorden zelfs eanigszins dreigend Natuurlijk zgt gij echter meesteres om te doen wat gij wilt en ieder oogenblik kunt gij over uw vermogen beschikken op de W ze zoosls u dat het beste voorkomt I Maar zoo lang als ik in dienst der firma ben en zoo dikwyls als mij om raad gevraagd wordt zal ik het als mijn heilige plicht beschouwen alles te doen om dergelijke gewaagde speculaties die bijna aan krankzinnigheid zouden grenzen te verhinderen Gedurende eenige oogenblikken zwegen toen beiden hunne oogen ontmoetten echter elkander Aan dergelijke openhartige ta l was zij volstrekt niet gewoon Wie zou het dan ook gewaagd hebben ooit zóó tot haar te spreken Mot zenuwachtige haast draaide zij haar zakdoek om haar wysvinger en dit was het eenige uife ljjke teeken van hare innerlijke onrust Toen zeidel aijjiop hoogst koelen toon terwijl zij een trotscha houowg aannam Ik dank u voor uwe inlichtingen en uw ntad mijnheer Morgen op het kantooi zult gy mijn besluit vernemen Heden heb ik u niets meer te zeggen goede nacht William kon derhalve gaan Nadat hij zwij een buiging had gemaakt verliet hij de kamer r