Goudsche Courant, maandag 14 april 1890

ketd w tv gehouden en op die wgze ziohzelren en eem oude juffrouw in keunis gesteld met don inhoud De juffrouw bad hetgeen zij wist niet kunnen vertwggan en ten slotte ook verteld hoe zij aan hare wetenschap kwam Da brievenbesteller ontkende en de Trouw werd wegens laster tot gevaugenisatraf veroordeeld Nu trachtte zy zich aohter den juisteu inhoud van den brief te herinneren zij slaagde daarin en eveaww wiat zjj uit te vinden wie de verzenditer en d6 geadtesaeerde waa Een onderzoek word door de justitie ingesteld en tegenover dat bewga kon da brievenbesteller z ne onschuld niet volhouden Diens veroordeeling volgde dan ook Statea generaaL ëkbste lUusn Zitting van Vrijdag 11 April De kamer is weder uiteengegaan tot Mei na deminder beduidende ontwerpen te hebben afgedaan De pensioenwet volgt later Behalve eenige overeenkomsten met gemeenten werd ook do wet op de consulaat rechten met algomeene stemmen aangenomen Ëen antwoord van dan Minister van Justitie op een vraag naar aanleiding van een wgziging zgner begrooting gedaan kenmerkte zich door de pertinente wijze waarop Z K den plicht van den Staat ontkende om iets te doen voor landloopers en bodelaars die niet tot werken in staat en daardoor den in ez tt nen tot last Wg kunnen niet aannemen dat dit vraagstak dat wel van eenig belang is daarmee oor goed van de agenda zal zgn Voorloopig zuUen geen werklieden van de KoninkIfka fabriek ran atoom en andera werktuigen teAmaterdam meer worden ontslagen In het geheelk bben er in de vorige week niet meer dan 160 i 180 bun ontslag gekregen Houdt de regeering rich aan hare overeenkomst met de fabriek omtrentden bon van nieuwe oorlogatchepen dan is ervolop werk Uen zegt dat dan voor ongeveer vgfmillioen gulden verwerkt kan worden Bil Het wetgevend lichaam ia den Amerikaanaohen Staat Kentucky houdt uch bezig met de behandeling van een wetsontwerp dat het huwelijk verbiedt aan idioten krankzmnigen behoefUgen bedelaars vagtboaden dronkaards spelen van beroep en voorts aan allen die wegens diefstal of een andere misdaad tol pvangeniastraf aga veroordaaid geweest Hier vooral zal men minder op den uitslag moataa letten dan ep het doel merkt de Anih Ct op Aan krankricnigen en idioten bet trouwen te beletten lal niet zooveel voeten in de aard hebben maar iemand die wegens een misdaad in de geva genit fteeft gazeteo tot het einde zgna levens tot het eiibaat te dwingen zal zelfs in Kentucky niet zgn vol ta hooden Bovendien bestaan ar schier in eiken Staat van Noord Amerika bepalingen omtrent het hawetyk verschillend van die in andere Staten m het gevolg zal dus alleen zgn dat gewezen tuchtalingen spelers dronkaards an ragebonden die zgn toch al onderweg even over de grenzen gaan om wettig gehuwd tarog ta kaeren Ze maken hun iaweli ksraisja daa maar vtftfr dan trouwdag Da w geven van Kentucky schijnen geïnspireerd ta i door da Bougon Mocquart eerie van Zola en da ÓMgkkaid dtr hartstochten tot uitgangspunt aoi kuB watsoatwerp ta hebban ganomen Ta Parijs haaft aan ontzettende bnad gewoed ia den Faubourg Saint Uonor op een werf waar afbraak wordt geborgen De brandweer kwam eerst na een half uur toen da brand zull een omvang had gekregen dat aan blusschen niet te denken viel De brand eiaohte slachtoffers Twee huurders van een huis aan de werf konden niet terug daar de Daar stond alleen zonder rich te bewegen og altgd op dezelfde plaats de oogen strak op de deur gericht die zich achter hem had gesloten Een beklemmend gevoel maakte rich van haar meester aan soort van betoovering hield baar anders zoo vluggen geest gevangen Een oogenblik was het alsof zij hem na moest loopen en hem smeeken haar die harde woorden van zooeven te vergeven Zij had hem althans een woord van dank mogen zeggen dat kij tot haar gekomen was Min of meer voelde zg berouw dst zij hem zoo behandeld had Wat had hij dan eigenigk misdaan Gaf zijne po itia op het kantoor hem niet het techt te spreken zooal hg gesproken had vooral waar het gold ean vrij aanzienlijk kapitaal dat volgens hem gevaar liep verloren ta gaauP Ieder woord dat hg gesproken had klonk kaar nog ia de ooran Vreemd toch 00 dacht sü dat zij zieh dit zoo aantrok Was kat da gsdeisideerda toon waarop bij gesproken had af da amatiga waarschuwing het geld niet te geven dia haar soa bijsonder getroffen had NaeenoogenhUk nagedacht ta hebben wist zij wat het was Geen haachnUiging tagan haar verloofde wilde zij uit dien mond hooren William aa Frank haatten elkander te wa haar reada hmg duidelgk geworden Maar jaiat daarom Kheen haar het gehoord zoo weinig vartrouwbaai soa gebaal uit de lucht gegrepen In zenuwachtige stemming liep zij aanige malen da kamer op a neer Toea wierp tj zieh op aen stoel om eoktai avao ata sar op ta spriagan aa trap was afgebrand zij waagden den sprong dooh werden dood opgenomen Twee brandweeriieden werden gewond waarvan ééa doodelgk Een militair werd bjj het reddingswerk door eon stuk muur gedood De schade is aanzienigk Drie belendende huizen branden af en de manche Quarpero werd vernield Van de Russische kork werden door den gloed vele prachtig geschilderde glazen benevens een deal van den koepel vernield Een twaalf jarige knaap John W Elkings geheeten is te Des Moines in Jowa tot glerenalange gevangenisstraf veroordeeld Op den 17den Juli van het vorige jaar schoot hg in koelen bloede zgn slapenden vader dood en vermoordde terstond daarop zijn moeder door haar roet een knuppel het hoofdte verbrgzelen Na bet plegen van dezen i dubbelenmoord kleedde en wiesoh hg zgn zusje en ging methaar te voet zgn grootouders bezoeken Zijn bijzonder kalm gedrag leidde tot zijn gevangenneming waarna hij den moord bekende en zeide dat hg deouderlijke woning tegen den zin zijner ouders wilde verlaten waarop hg besloten h d hen ts Irermoordenlll i 4 Ta Crefold ia een jongen van 13 jaar toteenjaa gevangenisstraf veroordeeld wegens 3 diefstallen 3 valschheden in geschriften en 16 opliohtergen if pogingen daartoe Te Dusseldorp ia een jongen van denzelfden leeftgd tot vgf biaanden gevangenisstraf veroordeeld dia te Uheydt twee kleme kinderen op weg naar school van alles wat zij bij zich hadden beroofd had dreigende hen kapot te maken als zg ar iemand iais van zeiden De Weener correspondent der jV R C schrgfto a over de damesmodes daar Wat ar tagenwooidig in andere plaatsen gedragen wordt weet ik niet maar hitr achgat de mode met de nationale kleuren geel en zwart een verbond ge sloten ta hebban Op de wedrennen en in den Prater zag men eargistaran zwarte japonnen met geleplooied en devants donkere hoeden met gele bloemen zwan geel gevoanie parasollen en zwart gelakte sohoentjea met kleine gele strikjes Het meest vallen in bej oog de hoeden welke zóó overdadig met bloemeh versierd zijn dat va het eigenlijke hoofddeksel uiet te zien is Kleine stuitende mantal es van laken met llawaelen monwan riet men hier thans vael Twaa wgnhsndelaara ta Past dia in plaats van echten Fransehen ohampagna een varvalscbtan drank hadden geleverd maar hat fabrieksmerk hadden nagamaakt rijn wogant eriVlaMling tot teven maandeq gevangenisstraf en 600 bofte veroordeeld en wegen net tweede feit tot 60Ö boete en drie jaran verlies van burgerreehten Ta Edgarton in Kansas zgn bq da verkieaagen voor het gemeentebestuur niet dan vrouwen gekozen tot mayor tot lechtdr tot raadsledan ea tot hoofdambtanaren der politie Blgkena de bijzonderheden welka nog worden medegedeeld betreffende de aanvaring tuasohea de stoombooten North Cambria en Avooa in het Kanaal zqa de 85 matrozen benevens de passagiers der Avoca dia spoedig zonk Ie Dover behouden aan wal gebracht Onder de passagier bevonden rich twee vrouwen en vijf kinderen De boot werd letterlgk in tweeën gesneden naar daar het kalm waer was konden alle opvarenden zonder groote moeite worden gered ia de drie booten welke terstond werden uitgezet De North Cambria nam toen de schipbreukelingen op en bracht ben naar opnieuw te gaan loopen Steeds echter zag zij de oogen van Mr William op haar gericht die bij hare heftige bijns beleedigende woorden eene dreigende uitdrukking hadden aangenomen irWat ik gezegd heb kan ik n allen tijde verantwoorden had hij geroepen en zij was er vsn overtuigd dat uit die open eerlijke oogen geen leugen sprak Maar Frank een speler een lichtzinnig mensch kon dat waar zijnP Met ontroering dacht zij aan die mogelijkheid Doch waarom zouden dan niet reeds vroeger andere personen haar daarvan verwittigd hebben wanneer dit reeds zoo algemeen bekend was Waarom moest het nu juist William rijn die haar die vreeselgke tgding bnicbt Voor een man van een bijzonder vast karakter had rij Frank Harvey nooit gehouden Zij oordeelde hem zelfs min of meer zwak en zonder eenige energie en als iemand dis een goede leiding noodig had Hem dia leiding te geven hem te verbeteren en een nuttig lid der maatschappij maken dat was baar een verrukkelijk levensdoel voorgekomen Zij was reed langer dan een jaar met Frank verloofd Eertijds toen de beide vaders die verbintenis badden gewensobt had zü niet geaarzeld hem het jawoord te geven zg waren immers te zamen opgegroeid en steeds was hij haar een vroofijk prettig speelkameraad geweest Zü had er ook nooit over nagadacht of nog een ander gevoel al vriendschap en toegenegenheid jegens de ouders voor zulk een farbinlenia noodig vrt Hat woord liaMa in zij I Dover waar ijj terstond van het uoodige werden voorzien De aanvaring had plaats in den nacht van Woensdag op Donderdag omstreeks twaalf uur De North Cambria voer de Avoca aan in het middenschip De machinekamer liep terstond onder water zoodat de vuren werÜen uitgedoofd De kapitein der Avoca zegt dat hij nlle lichten op had en geen der voorgeschreven roorzorgmantregelen heeft verzuimd Buitenlahdsch Overzicht Een der sociale niouwiglieden van den Duitschen Keizer is de verplichte oprichting van arbeidors coraitó s Dit punt is in den socialen brief des Keuers van 4 Febr uitdrukkelgk genoemd maar de specialiteiten in jlen Staatsraad hebben zooveel bezwaren daartegen ingebracht dat men er van heeft moeten afzien dat plan in een wetsontwerp te gieten Een der hoofdbezwaren was dat zulke comitó s overal gebleken zgn trechters te zijn of te worden van do soiiaal democratie Die arbeidorscomitó a stonden in verband met de oprichting van do soheidsgerichte en h t is nog niet uitgamaakt of nul Sok deze laatstf i vervellen Dat er la lndus rieele kringen niet weinig ï ontevredenheSdl bestaaj ovëw do wijzp waarop Z i M met de tOciAJe quaestia omspringt kan ideti raden en n en vreest a j de V Dultsche ht ndel spoedig de iladaelen zal ondervinden van de gedMuk beid n het wantrouwen diu o dral heei ioht l a tele baaf meldde idat da i rerhoagMgvan de oo gtbegrooting 0 ü 60 nillioenru bedraagt alsSbuitengewone ukgaaf Heel tnorzlijhiig wordt van de gewone of bl vende uitg ên wefke hiermea in verband staan niet gespfokun n zopdail twijfel jzull n deze er zgrt want aan ikanqpnenzonder bediening hoef men i et veel en imensshenen paaipen zi llen to ib moetan at n M q spreektvan w millioan al blijvende verhooginl van hetbudget I En lial me dii geld vinden f Nienifa baH lastingMi invoeren is vooral met den nieuwen Bgk ilag een onmogelgkheid Daarom wil men trachten de bestaand belssttngen zoo In la richten dat meer dan tot dusver opbrengen In de eerste plaat komt in aanmerking de suikerbelasting die erg 1 tegengevallen vooral door de uitvoar preroie Man zegt dat men nu niet meer de grondstof zal belastan maar eon recht heffen van de suiker zelf Het congres der drie Amen ka s il nog niet geraad met zgn beraadslagingen De oommissie voor de seheidsgereobtan is eindel k kla r gekomen roet haar rapport en raadt au te basluiten dat alle twisten tusscheu Amerikaaoacha staten zullen worden uitgemaakt door een scheid rechter Een vereisehta is echter dat de staat dia tot scheidareshtar wordt geroepen een Amarikaansche staat zg die niet bH den twist is belrokken en jegens beidf partijen vnondschappelijk gezind is Als scheidsrecbtaf kunnen dan optreden de president of een van de andere hooge staatsambtenaren Van belang is ook de bepaling dat geen land gedwongen kan worden rich een scbeidsgereohl te laten welgevallen wanneer het geschil zijn onafhankelijkheid geUt Dit 1 besloten teneinde ean inlijving van kleinere staten bü nootere ta verhoeden Indien b r Brazilië twist krijgt met Paraguay en zulke eiachen telt dat de onafhankelijkheid der kleine republiek wordt bedreigd dan zullen de andera Amerikaaiiscbe staten weigeren een dergelijke handelwijze door een echeidsreoblerlijke uitspraak la bekrachtigen Integendeel bet doel der staten is da kleine tegen de groeten te beschermen Chili is tegrn het gehoele pbin en Venezuela ook omdat men weigerde het oude geschil tusschen de republiek en Engeland ook op de Igst te zettCg volle beteekeni wa haar tot heden vreemd gebleven Isabella Burton s drukke werkzaamheden hadden haar zooals zij dikwijls schertsend placht te zeggen geen tijd gelaten voor dergelijke romao aardigkadan ea sentimentaliteiten Thans op dit oogenblik werd het naar eensklaps duidelijk dat zij toentertijd als eeb kind had gehandeld om zoo zonder den minatan tegenstand zich te voegen naar het verlangen van de oude lui en zich stilzwggend de banden in boeien te laten slaan In bet diepst van haar z el moest zij het zichzelf bekennen dat de gedachte om steeds met Frank samen te zgn haar eenigsrins drukkend pgnlijk ja verdrietig stemde Hij stond zelfs niet hoog genoeg in hare schatting om in staat te zgn haar bijzondere achting af te dwingen en toch zon zij zijn vrouw worden I Wanneer ook slechts het honderdste deel waar was van hetgeen de wereld van hem zelde dan kwam bet baar als een ontwgding voor van baar jong bijna nog kinderlijk hart in het vervolg toe ta laten dat hg haar omhelsde ja geen enkelen kn zelfs zou rij hem meer toestaan I Een gloeiend rood bedekte Isabella s voorhoofd en terwijl zij haar schoon gelaat achter hare handen verborg zuchtte zg luide Op dit oogenblik wa de fiere vertegenwoordigster van de firma Burton wier manlijk karakter door ieder geroemd werd niets dai een zwakke vrouw die in een doolhof van tegenstrijdige gedachten den jnisten weg trachtte te vindai Wordt lunolgi De hear ne wild d wel toMtwn maw i andere Zuid amerikaansohe republielian wiUeq er mets van weten Ook Mexico is ontevraden Qmdat deze republiek tevergeefs veriangde dat twiiten over grondgebied zouden worden uitgesloten Of het congres ziobjpiet het rapport zal vereenigon is derhojve noj zeeiijwekeft PÊTiOLElJMOTEEBÏNGf N van da Makelaars j Ur k Sohïlkwijii t HoUerdiU kt was heden vaat JTankfttst 7 75 April levering 7 70 fOctober November en Dewnibpr7 90 ferlijke Stand IN I fi April Abraham lAorena oludera L taak vao Wijk AdrisQR Johaons ooiers D HomnJ Leeuwaoitem 10 AdnaDoi onders A aa VI de Rtwg iHsadrika Jacoba oo n Knit lit JohaDoa Gerard ouden J Verkart ea M U Dirk Tbeodoria oadera W Virby n O van iBffl 10 4itri de lom 15 j OOWD n Mril ü lï Flaiijer Ie Leiden l t Nieawssbeizen 81 H van Ette eo 11 j IJ a M fj Loraien JS j in 81 j ea E Oowerkerk M j L Jaapera 4 seh v yn j l XBk £ N Den 22 A i i uil il M M JOBANNA 60k i 4 rmméamimiNa W hw jeltkieD I WS0B n G StK p C p Ondertroawd A eSATESTBUN N E OUWBRKBBK Gouda 11 April 1890 flnnne dsnkbv Kinderen Behuwd huwden Kleiukinderen ëouda 12 Apri 1800 Ondertroawd LAMBEBTpa JA8PE a BH I MA OABETBA MABI4 aQ ftAVH Qouda 11 April 1890 Voor de vele wgzen tbb deelneming in het tooc mg zoo trenrig verlieg van m n geliefcle Echtgenoot de Heer Q J di RUITER ondervonden betuig ik bg deze mgn oprechten dank W d 4 O m RÜITES TAN VlLSBN Oouda 12 April 1890 ENGELSCHE groote Sorteering P Sauerbier I lil Tl II 1 I Ui KOST a mWOiniTG GEVRAAGD Toor een Jongmensch f G J8 jaar die met 1 Mei a H Qouda va beirekking komt BrieTen fraafto met prgaopgaye onder letter D aan het Adtertentie Bnrean rap STENFERT KEOES it ta dek ZA P BoekL te Arnhem ONTVANGEN de Niew mm Qonsura afgepast ed aan t stak Vitragfes Embrasses enz D HOOGENBOOM Cz J m JONG Az T n Vee Booqaen Blpemgewassen flnjaen Schepen Slaapkamers Ameublementen enz KUIPEiÉSTRAAT K 227 Terens kuuneq belanghebbenden zich adteS waren Tooraan op de Karnemelksloot R 547 Gouda Breede zgde waar eTeneeni de preparaten en gratis atte tei en inlichtingen te verkrygen zgn THEESaHDEL Probeer de poorteu tan 100 125 180 Cent eer kiMbchtig esigen ig Proeyen gratis 1 1 II I I I 1 II I Door rerandering Tan z en wordt in eei 4er drakste steden Tan SS H tvpovemwaï aangd 9d A e fHv imH lm BOTER RAAS en Geldersclie Waren nog TOor Teel nitbreiding vatbaar OvememingBom billgk Spoed vereischt Adres met fr brioTen letters G Z BoekhMdelaaT D BOLLE te Rotterdam 6R01NTBN M BUL Gedpoogfde Groenten P SilUGIIIIIER N I E tl W Jfe OEEREN DAMES eQ KlWQANDSGHOil A 7 OS Aza KleiT eg E 73 en73 oSTvMEEST GEKLEURDE en ZW4 T KATOBlTBir KOUSEIT Tast Tan klenr D HOUGEniBOOM C4 G SOOS Markt Gordijn en Jalousieliipord snpra wit of zonder Chloor ALEXANDERKOOBD in crème en alle fraaie klearen Dito Toor Spiegels en Schilderyen per El of afgepaste stnkjes van af 20 £ 1 ƒ 1 25 per Flesch MADERA 0 90 1 50 per Flesch 0 65 ƒ 0 70 per Flesch onmisbaar b Paddings Vla i ena 0 10 per FleaekJB W 4t 0 van QUE Afslag en Toewijzing der STOOMGRVTTBBU ca van den Hm P TAN LEËon EN 9 WADDINXVÉEN op Vrijdag 18 April I89 ten 11 yre bjj KOUWENHOVEN INZE PK Ja e hts 5500 Verh9pgin pn o jd i aangenpmen tegen 10 o premie en alle inlichtingen oegeTen ten kantore vai Notaris MOLENAAR te Waddinxveen Openbare Verkooping op MAANDAG 21 APRIL 1800 i morgens ten 10 9p 9 stede bewoond door CORNELIS NOBEL tte Hekend 07p bij Oudewatpr tam l Tierjarigft 011 i KALFKOEIJEN 6 PINKEN 8 KUIBEALVpSN 3 drachtige ZOGGEN TENTWAGEtf BOBRENWAGENS driewielde KAR 2 8CHO0WEN en Bouw en NelbgerecdsebappeD Koopen boven 10 op dag tot 1 OCTOBER 1890 mita eoliede borgstelling N 4 Jf V iflÉpa bji 4 Notflri T4W BLABIGUM te Oudtaater FIRIA WED BOSIAH ÜITVBBKOOP Tan all ZINDEBHOEBJES tegen Teel Te in4ei dB PT zen iebt e ding n WW W bie TW niet gexe Groote Bootmans WINTEBHi RING Q Oa Gemairicyieerd in fiansohe Eroiden A n 1 1 1 Messina CITROBNIH 8 4 en 5 0 10 Groote Ttrsche Ei sen 0 0 n 0 04 Keflex en I4pj a 0 2S Lange Groenendaal HULiSTKAÜlP s OUDE GENEVER Fijne dubbel gebeide Gfenever ORANJEÖITTER Teikr gbaar bg M J de GRAAFy Hoqgs Gouw 2 Inmbo foetspQntjd ig de b ste en goedkoopste wereld Alom verkrggbfiar ip dopïeij S 7 n Igi PB t Chemische Fabriek evepaa OlfDEN en Md£N MANNEN wordt de zooeven verschenen bekroonde nienwe uitgave swberolea vw dm M 4Raad DrUflüer oi Yerst6 rde Zemw en flR aeftt Stehc w met opgave voor radicale genezing Na ontrangat van 60 cent ia p stzag ls ioezM ding onder couvert T j TT