Goudsche Courant, dinsdag 15 april 1890

D SAMSOM 3iARKT GOUDA Specialiteit in COSTMS en IHAKTËLS zoowel voor DAMES als KII DEREI Robes Zyde en Fantasie Stoffen in de meest mogelijke verscheidenheid bericht zijne geachte clientèle zijn retour van Parijs en de ontvangst der 1 ¥ i 4 i T Dinsdag 15 April 1800 N 4195 60UDSCHE COURANT JSieuwH en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inzeoding van advertentien kan goschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave verleende en aanvankelijk scheen het zelfs dat bij de weigering zou worden volhard De llaad van State ten hiatste over de ontworpen overeenkomsten gehoord bracht een vrij ongunstig advies daarover uit Niettegenstaande dit alles slaagde de Rogeering er toch in do ontwerpen by do Tweede Kamer aanhangig te maken waarto weder do medewerk ug des Komngs veroischt went en slechts noode werd verleend F n ziet nu is do ontvangst in de Kamer alles behalve hartelijk en er bestaat inderdaad grooto kans dat do goedkeuring niet zal worden verkregen Wat dan Indien het tot eene Ibrraeele verwerping komt zou eene aanvrage om ontslag van den Muiistor van Waterstaat lang nirt ondenkbaar zijn Hot terugtreden van dien bewindsman zou oker vrij algemeen worden betreurd zoo in als buiten do Staten Genernal en wie weet welko daarvan de gevolgen zoudon zijn Misschien zijn er nog middelen tot verzoening te vinden maar zulks is zeer mooilijk daar het hier niet goldt een verschil van inzichten tusscben Regoering en Kamer doch allereerst de betrokken spoorwegmaatschappijen moeten toestemmen in de wenschen der Kamer Of zij daartoe bereid zuilen worden gevonden wordt ernstig betwyfold door mannen die den stand der zaak uitnemend kunnen kennen Blijkens de afdoolingsverslagen der Eerste Kamer zijn de ontworpen tot regeling van de pensioenen der burgerlijke ambtenaren enz mot ingenomenheid ontvangen geworden Men verheugde zich er over dat de Regeering de zaak met kraciit had aangevat hot gemeen overleg mot de Tweede Kamer had tot een gelukkige uitkomst geleid Meer bepaaldelijk weos men hierbij op de bepalingen ton bate der zg oude weduwen en op do wijzigingen als gevolg dor ainendenieiiteiiRoell Men sprak het vertrouwen uit dat de fioancieele beiokeningen waarop deze voordrachten steunen En Mr William Waarom keerde Isabella s gedachten steeds weer tot hem terug Voor do eerste maal in haar leven was het dat iemand haro handelingen on liesluiten met beslistlioid had afgekeurd Juist dat had haar h irtstochtelijke aan geen tegenspraak gewende natuur zoo opgewekt Haar wil was tot heden steeds blindelings gevolgd on nu trad daar plotseling oen man voor haar die durfde zoggen Gij handelt roekeloos Van de moeste jonge mannen in hare omgeving had Isabella Burton geeu hoog idee Niet een hunner was het gelukt op het schoone lioogbegaafde meisje eenigen indruk te maken Sedert Mr William zijn betrekking op het kantoor had aanvaard roes vaak oen bijna onbehaaglijk vreemdsoortig gevoel bij haar op Een telkens torugkeorende onzekerheid maakte zloh van haar meestor on hot was of zij dikwijls erlangde om zijn raad in te winnen En wannoor hij haar op de hom eigen kalme ernstige wijze met zijn schoone klankrijke stem schijnbaar zoo moeilijke berekeningen had duidelijk gemaakt dan kwam oen hoogst behaaglijk gevoel van rust bij haar op Wolk een man was hij toch in vergelijking inet Irank Daarbij herinnerde zij zich steeds weer zijn waarschuwende woorden Geef het kapitaal niet i En toch zon zij het doen Al ware het alleen om te toonon dat zij vrij was om die beschikking te nemen welko haar goed dacht Zij bukte zich toen evon daar de sleep van haar ITisuwe Hclite Singer Haaimacliizies Fabrikaat van de Siager Maatschappij te New York voor Familieg ebruik en licht Confectiewerk Bijzondere Voordeelen ooflarm ên dieiténj VoIgo flinke doorgangsruimto onder den arm De lUUÜd kan hooger opgelicht worden dan by de gewone Singer Familie Naitimaokines en is veel korter dan die van elke andere schuitja naaimachine gfweltje is het eenvoadlgste hetwelk er bestaat Do draad behoeft niet ingestoken te worden maar ü alleen ondtr en veer e door te halen £ lk C ÏCD dnderdraad gebruikt warden aangezien breken van den draad bijna onmogelijk is De wryipnilteil dor hoofddoelen kunnen zoo noodig bijgedraaid worden Hierdoor wordt do machine groote dniirzaamlield verleend en belangrijke reparatien zullen wol nooit noodig zyn Hot naaldbreken komt in het geheel niet voor wegens den ronden vorm van het spoeltje Elke bewegins is p Kttief en zeker en niet eene ia van eene Teer afhankelijk De oni hoord zachte f a der machine ia verkregen door toepassing van eene as ter vervanging van de kamraderen waardoor de beste garantie gegeven is dat deze machines ook nog a jaren zacht zallen loopn Eenig Depot te AMSTERDAM 62 KAL VERSTRA AT 62 Een Depot te ROTTERDAM Hoogstraat 346 EenigDejiót te s HAGE Lange Pooten 16 Onovertro ffen KWAL ITEITGegfarandeerd zuiver LETOP DEN NAAM VRAAG PalDriek te Westzaan Opgrericht 1825 CHOCOLMD ROOm GEVRAAGD een bekwamen Ondergeteekende heeft de eer hiermede kennis te geven ook aan Dames die geene kennisgeving ontvangen mochten hebben de ONTVANGST der Nieuwste MODELLEN DAMES en EINDERHOEDEN voor het a st seizoen J 8 FAURE Schotel voorheen Gez EUKEN Gouda Turfmarkt 248 I geheel op de hoogte dar fabricatie Brieven onder No 1984 aan bet Bnrean dezer Conrant TRj DE MARK BS van Gebrs SNEL Amsterdam GOSTMWEfiESTERS Op het Atelier van D MAMSOM konnen tegen flink salaris COSTUMEWEBKSTEBS geplaatst worden g Ook LBBBLINGUN mits met de eerste beginselen bekend Verkrijgbaar te Gouda bfl P OUDSHOORN Kleiweg en bü G H LAKERVELD Gouwe 0 96 te Schoonlumen bg P FIJN van DRAAT AWlatterdam bfl de Wed J de BOER Guuendam bfl Wed v d HEUVEL en Leerdam bjj A tan WUK Asperen bn D VERMEIJ Probeert s v p de SOUCHON THEE No 3 i f L25 per kilo Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal KUNSTMIN VOOIICBACHTEN VAN WILLEU m 2ÜIJLEN op SmSDAS 15 AFIUL 1890 des avonds ten 8 are 1 De Werkstaking van FaiNfois Coppé Vertaling van J L Whthiim in coêtutim Qeen gelnk Bankbreuk Een eerste liefde Op verzoek PA U Z B De Vlieg vertaling van X IJ Zi Een uitstapje Goeden dag ENTBÉEFBUZEN HH Leden met hunne Dames 60 et per persoon NietLeden 99 et Kaarten verkrggbaar Maandag en Dinsdagaan de Sociëteit en op den avond der Voordrachten aan het Lokaal l il Bericht van Inzet DB BOUWIAHSWOHIRG ter gi ootte van 28 H 30 A 69 C te Ouderkerk aan den IJsel op den 9n APRIL 1890 aldaar geveild zgn in bod gebracht als volgt No 8 op 1300 No aTOO 5300 2000 1600 750 9 10 11 12 en 13 op 6050 7300 650ü 6450 1500 1000 1600 Te samen ƒ 44050 De combination en afslag hebben plaats op Woensdag 16 April 1890 des morgens te elf uren in de herberg van A Bboeke te Ouderkerk aan den IJtel Verhoogingen worden aangenomen tegen genot van 10 en verdere inlichtingen en notitiën zgn te bekomen ten kantore van den Notaris Q C FORTUIJN DROOGLEEVER te öoufto Qottda Snelpendrak van A BuMUUN Sc ZoON De uitgave dezer Courant geschiedt dageljjks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlöke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 14 April 1890 Door de Ontralo Kiosvereeniging Burgerplicht te BodegrBveu znl op Don lerilag24 April a s dos voormiddags ten rif ure eene Igoraeeno vergadering gehouden worden in de sociteit Ons Genoegen alhier Beroepen te Nieuwerkerlc a d Usel ds P Bongers te Eetnnes Buiten Beroepen te Maartensdijk Utrecht ds J Kok te Gouderak Het Instituut voor doofstommen te Groningen zal heden 100 jaren hebben bestaan Het eeuwfeest zal in Juni fcestelgk herdacht worden Ken onbekende schonk daarvoor ƒ 500 en een dara uit Gelderland ƒ 100 Meerdere giften zullen zeker volgen Het slaan van een herinneringsmcdaille zal geschieden op kosten van eenige Groningsche heeren De lOOjarige heer Ludwig te Utrecht ontving een bezoek van den oudsten inwoner zijner stad den 103 £J rigen hoor Lorette De Regeering is niet gelukkig met hare spoorwegovereenkomsten Kerst heeft liet hee ut moeite gekost tot een vergelijk te geraken met de betrokken maalschappyen on alle üwarigheden uit den weg te ruimen Toon de zaak eindelijk in orde was moest don koning de gewone machtiging worden gevraagd om de wetsvoorstellen tot goedkeuring van die overeenkomst bij den llaad van State in te dienen Ook die machtiging werd niet gemakkelijk verkregen hot duurde goruiinen tijd voor Zijne Majesteit haar FEViLLETOK Uit het Vuitach VIERDE HOOFDSTUK 13 Na eenige minuten in diep gepeins te zijn verzonken sprong zij op on zoi beslist Good gij zult hot geld hebben Frank Harvey Misschien echter zal dat geld de klip zijn waartegen het door u gedroomde gelnk oen rijk huwelijk zich te pletter stoot Geen teeken geen woord zal u verraden dat ik u eens op do proef wil stellen dat ik ongemerkt uwe gangen eens zal nagaan en onderzoeken of het u ernst is met uwe goode voomemons en of gij werkelijk oen ander leven wilt beginnen Hevige twijfel is er reeds in mijn gemoed geslopen Mocht ik mij echter bedriegen en bewijst gij dat uwe liefde voor mij grootor en machtiger is dan uw zucht tot een lichtzinnig loven dan wil ik van ganscher harte uw zonden uit uw jeugd hergeven Niet u maar aan uwe geliefde ouders breng ik dan oen offer terwijl ik beloof u een trouw liefhebbend echtgenoot te zyn W ee u echter Frank Harvey als gij mij bedriegt Dan zal dit de prijs zijn waarvoor ik van u wordt losgekocht ADVERTBNTIBN worden geplaaii t van 1 5 regels il 50 Centjn iedere regal meer 10 Centen G BOO TE LETTBBB worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratip opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschyuc s door de uitkomst zullen blijken juist to zijn Sommige leden hadden liever gezien dat de ambtenaren zolven door verhooging vqp hun bezoldiging in staat waren gesteld goworden voor hua vrouwen on kinderen te iorgen Eenigo leden vroegen of het t voornemen der Regoering is de billijkheid die tot grondslag van ha wetsontwerp betrekkelijk do weduwen en weezeoi pensioenon strekt fok to betrachten tegenover da ambtenaren werkzaam bij de administratie van de bestaande pensioenfondsen voor de geèmployoerden tot het algemeen bestuur behoorende PU de woduwenfoiidsen voor de ingenieurs en opzichters van den Waterstaat Dit personeel zou zeer goed bij de administratie van het nieuwe woduwonfonds kunnen worden in dienst geSteld Dit ware billijk 6u sou tevens tot bezuiniging strekken Van verschillende zydon had men gaarne bij deze gelegenheid de kanselarijloges geheel afgeschaft willoii zien te njeer t aar het tarief Ie hoog blijft en de leges die do Staat voor aanbestediugon heft indirect toch weder uit de Staatskas wegvloeien Dezer dagen deelden wij mede het bedrag dat in het Grootboek der Pruisische Schuld is ingeschreven en wel op 1 April 1890 M 451 14 millioen ten name van 7871 personen Door de rechthebbenden werd op do volgende wijaö over hun rontebeschikt 4156 ingeschrevenen lieteli zich hun rentehalijparlijks door de Staatsschuld Commissie te Berlijn direct pr aangotoekenderi brief ofpr postwisseltoezenden ƒ Voor 864 ingesohrevenoiy werd de rente op hun verzoek in rekening couriim bij de DuiiScho Rijksbank overgebracht ep ifoor 4764 in schroveoen werd do rente bij d daartoe aangewezen kassen zelf m ontvangst genomen Zoo men ziet biedt het Pruisisch Grootboek vrij wat moor faciliteiten aan dan het Nederlandsehe japon bij het loepen door de kamer aan de poot van een bloeraraand was geraakt ton einde deze los te maken toen zij op den grond eon wit papier zag liggen vlak bij do plaats waar Mr William had gezeten Het was een briefje zonder couvert dat I aldus aanving I Myn boste vriend en was blijkbaar geschreven door een fijne elegante damoshaijd Haar eerste gedachte was hot sierlijke briefje aan Mr William want deze moest het verloren hebben ongelezen terug to geven Maar oen onzichtbare macht niot alleen vrouwelijke nieuwsgierigheid dwong haar hot goheeie brieije te lezen Nauwlijks had zij dat echter gedaan of deze viel uit hare handen en bleek mot samengetrokken wenkbrauwen viel zij op den naastbijstaandon stool Het had er voel van of die fiere krachtige gestalte op dat oogenblik een steun noodig had Wat steekt er alzoo achter uw schijnheilige gelaatstrekken Mr William kwam er eindelijk op somberen toon over bare saraengedrukte lippen Werkelijk dat zijn fraaie zaken die daar uitkomen I Diamanten cadeau geven en schitterende soupers aanbieden bij Delmonico haha Een bittere lach klonk door hot vertrek Gg moet in d laatste vier maanden heol wat bespaard hebben mijnheer do procuratiehouder Het is waar ik heb van dergelijke dingen geen verstand on hot gaat mij ook volstrekt niet aan op welko wijze gij uwe ledige ledige uurtjes doorbrengt evenmin weet ik wie die miss Addy is die dit billet doux onderteekend