Goudsche Courant, donderdag 17 april 1890

Donderdag 17 April 1890 N 419 60UDSGHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken D j Inzending van advertentién kan goschiedan tot één uur des namiddags van den dag der uitgave 1 160 S740 5353 8130 10666 13366 16704 18037 177 VU 6390 8156 10670 13428 15741 18256 186 2779 5501 8171 10720 13161 15767 18267 281 2815 5513 8219 10721 13181 15330 18316 265 2851 5669 8247 10765 13613 15832 18337 273 2927 6841 8283 10771 13666 15865 18358 275 2967 5879 8325 10778 1S663 16940 18511 401 2971 5932 8329 10801 1367 8 15942 18661 469 2979 5934 8334 10886 13697 16974 18655 782 3038 5978 3353 10987 13718 16004 18701 805 3063 5979 8436 10995 13721 16019 18718 831 3071 6036 8556 11003 13764 16Ü41 18761 841 3170 6059 8618 11030 13767 16064 18829 847 3191 6132 8690 U12 1 18782 16066 18833 931 32S9 6167 8719 11141 13804 16097 18868 951 3316 6180 8747 11157 13885 16108 18888 972 3401 6218 8795 11166 13957 16162 18b92 974 3489 6277 8803 11430 13970 16251 18965 991 3491 6339 8808 11438 14052 16329 18986 1031 3535 6399 3834 11494 14074 16361 19181 1058 3599 6413 8854 11561 14173 16372 19191 1066 3677 6485 9066 11566 14178 16119 19218 1160 3695 6494 9081 11612 14190 16430 19268 1173 3710 6499 9098 11642 14257 16449 19324 1183 3733 6520 9156 11646 11306 16509 19435 1198 3955 6527 9157 11747 11314 16649 19497 1371 3956 6553 9206 11831 14396 16576 19525 1390 3960 6603 9214 11887 14429 16590 19577 1408 4020 6721 9231 12038 14432 16610 19647 1442 4067 6764 9256 12200 14469 16700 19649 1478 4197 6787 9259 12209 14568 16834 1 672 1556 4211 6836 9263 12215 11731 16836 19675 1579 4391 6947 9275 12264 11779 16900 19715 1594 4420 6959 9348 12289 11835 16912 19730 1614 4135 7007 9363 12308 14864 16975 19755 1616 1441 7056 94 U 9419 12313 14869 17056 19760 1639 4448 7088 12319 14906 17093 19827 1651 4468 7187 9440 12356 14935 17196 19860 1688 4492 7237 9441 12362 14958 17197 19903 1761 1506 7299 9497 12414 14997 17297 19907 1818 4596 7300 9531 12H8 15055 17302 20006 1905 4602 7432 9579 12199 15073 17320 20130 1907 4604 7512 9709 12553 15120 17334 20166 1926 4610 7535 9886 12568 15121 17347 20200 1931 4663 7599 9890 12625 15222 17356 20259 1966 1914 7671 9935 12652 15240 17377 20186 2012 4941 7694 9961 12708 15258 17477 20586 2047 4947 7730 9965 12760 15278 17509 20624 2199 1963 7793 10012 12875 15285 17532 20677 2227 4978 780610015 12911 15308 17549 20681 2311 5005 7911 10031 12910 15344 17680 20701 2313 5065 7918 10093 12982 15363 17710 20333 2375 5109 7912 10100 13003 15381 17758 20855 2381 5160 7915 10218 13113 15444 17759 20891 2460 5176 7916 10331 13175 15457 17764 20910 2469 Ófse 8005 10410 13231 15475 17838 20960 2430 5304 8012 10115 17859 20982 No 10872 moet zijn 10879 Bargerlijke Stand GEBOREN 11 April Adri iiD oaderi B de Jong ea C de JoDg Georgloe Heonettr oaden 0 H to Poppcleo en M i I Negmagii 12 Eliubeth ondrnS Schiebroek co M C BoamiD Barbtra ouderi J J tirofr tn G raa LeeeweD JobaDue oadt ri J vao Dam ro H E Mtebaelil Johanoa PietetDclIa ondera P de Joog eo W Vl Wagenaar Bcrnardni ooders I N ieiiwenbu scn en P aao Vliet 13 Coraelif oadera U dea Haag en S Zorg 14 Marlina onderi T Rais en A Maakamp OVEBLfcDEN 12 April L Vermtnleii 7 m 13 J NieoKtfld 20 j B A A Bia lio 12 r U H M de JoDg 2 m GEHI WD 15 April J L Jaapeaa en H Blom ADVERTENTIÉN BeTallen van een Zoon M C VAN GALEN DK WiSKEL Gouda 15 April 1890 TE KOOP l Eene WINKELPUI bestaande nit tweeramen en dear met pilasters kroonlgstenzonnescherm breed 5 25M en hoog 3 15 M 2 Eene BINNENPUI bestaande uit 4deKrakken waarvan een draaiende met pilastersen Igst breed 4 60 en hoog 2 90 M Alle voorzien van gave glasruiten Beide zgn te bezichtigen in het te verbonwen perceel E 1 staande aan den Kleiweg bgde Hoogstraat Te bevragen bij J WELTER Mr Timmerman Tiendeweg hoek Houtmansgracht Sociëteit De EéuHie Op aanhondend en vereerend verlangen nog eene BUITENGBWONM 4Ü € op Woensdag 23 April 1890 des avonds te 7 unr Proefnemingen op de Toesclionwers TAFELHLEEDEU Prachtige nienwe Dessins Groote Sorteering Lage concareerende prijzen SGHEI K Zn Ml Hiermede berichten wjj U de ontvangst der alsmede de ITouveautés voor Costuums Gez Michael GOUDA Kleiweg E 66 THEEHANDEL Probeer de soorten van 100 125 150 Cent Zeer krachtig en geurig P 8AUERB1ER Proeven gratis Ondergeteekan e heeft de eer hiermede kennis te geven ook aan Dames die geehe kennisgeving ontvangen mochten hebben de ONTVANGST der Nieuwste MODELLEN DAMES en EINDERHOESEN voor het a st seizoen J S FAURE Schotel voorheen Uez RU KEN Gouda Turfmarkt 248 MALTOSEFiiBHIÜK te Bergen op Zoom Bet Bureau voor Chemitch Microicopitch Onderzoek Directeuren de Heeren D P f VAK HAMEL BOOS en A HARMBNS Wzm Spuistraat 146 te Amtlerdam schreef ons dd 6 December 1887 o a het volgende cDe Maltotettroop verdient naar de meening van ondergeteekenden voor zeer vele doeleinden de voorkeur boven de glucose van den hacdel zoowel wegens bare zuiverheid als wegens het niet aanwenden van Zwavelzuur en Kalk bg de fabricage Daar het Zwavelzuur vanden handel dikwijls artenieumhoudend bevonden is geworden wordt door het niet aanwenden van deze stof eene onwillekeurige bron van verontreiniging van likeuren riropen enz vermeden Verdere inlichtingen bg onze bekende Vertegenwoordigers alsook hgden GeneraalAgent den Directeur C BREDAEL Breda C J C HOOGBNDIJK Gouda Snelpersdruk van A Bkinkkan 8c Zook de STOFFEIX voor het Saisoen Ja Hoog enboom NB De prgzen zgn gelgk aan die van goeda Confectie Kleeding ENGELSCHE g voote Sorteering P Sauerbiert GEVRAAGD een bekwamen geheel op de hoogte der fabricatie Brieven onder No 1984 aan het Buren dezer Courant GROENTEN IN BUL Oedroogfde Groenten P SAIJERBIER Mevrouw CAÜ VRAAGT terstond eene die goed kan stoppen mazen en verstellen liefst des MAANDAGS of DINSDAGS Adres Hotel ok Kalm HAUTE NOUVEAUTÉ in A 7 OS Az Kleiweg E 73 en 73 Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelibevlekking Onanie en geheime uitspattingen is bet beroemde werk nr Dr Retau s iL elfbewaringp Hollandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgfce gevolgen van deze ondengd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlyks duizenden van een zekeren dood Te verkrijgen bg het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van bet bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Alom te bekomen SE mim BLASE17 of de beschrgving der beroemde geschilderd Kerkglazen van dis Groote of St Janskerk t Ter Goude benevens de geschiedenis der 8t Janskerk der Glazen der cartonteekeningen eat waarbij is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth Dooa CHRISTIAAN KRAMM Prys 80 Cents i A BRINKMAN De nitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgs per drie maanden i 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlgke Nommeri VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 18 April 1890 VERGADEEING van den GEMEENTERAAD VrijdAg don 18 April 1890 de namiddags ten 1 ure Aan de orde De rekening van het Stedolyk Huaoum van Oudheden dienst 1889 Het adres van de heeren J F W S Middelbeek e a houdende verzoek om afschaffing ran de vier zoogenaamde groole kaasmarkten Hot adres van de Bestuursleden der alhier gevestigde Afdeeling van den Nederlandschon Bond Maatschappelijk J3elang houdende verzoek om verhooging van het staangeld op de markt voor overdekte uitstallingen en contrdie van de patenten der marktltramers Het bestek en de teeVeningen voor den bouw vanhst HoffmensOertieht De benoeming van een lid in de Commissie van Administratie der Bank van Leening De benoeming van een lid in do Commissie van beheer dor Stedelijke Gasfabriek Dr 3 H Gunning JHz slaat weder op het drietal voor predikant bg de Ned horv gemeente te Amsterdam Naar vrij vernemen is de tot mojoor bij het 4e regiment infanterie benoemde kapitein adjudant De Bock van hot regiment Grenadiers en Jagers bij dat regiment teruggeplaatst Gisterenavond trad de heer Willom van Zuijlen hior wolorom op tot hot houden van eenige voordrachten on opnieuw i8t hy het vrij talrijk opgekomen publiek een aangonamen avond te verschaffen FEVMLLETOX WSS S 1S VU iet DuUtch VUPDE HOOFDSTUK 15 Mijn lieveling I Wat heb ik je in lang niet gezien Nu kon ik bet niet langer uithouden Ik was gisteren avond wanhopend toen Brown zeide dat gij onwel waart Zijt gg nu weer geheel beter Heb je goed geslapen f Zij werd vuurrood in haar gezicht en zocht door zich half om te keeren zijne liefkozingen af tewei n Nu Bell wnt heb je P Eeeds weder slecht geluimd f Zg zeide niets doch haar schoon gezicht had een koele ernstige uitdrukking aangenomen Mr Harvey ging op luchtigen toon voort Ik vind dat gg me sinds eenigen tijd zeer vreemd behandelt gg zijt niet erg lief meer tegen mij I Wat kan daarvan toch de reden zgn Isabella P Dwaasheid ik ben net als vroeger tegen je Jij verbeeldt je dat maar Plaag me toch niet met dergelijke Hauwe praatjes terwijl in mgn hoofd vrij wat gewichtiger dingen omgaan zeide zij Vooral Hij ving aan met Coppéo a lyerkstaUng do schoonheden van wolk gedicht geheel tot hun recht kwamen door do boeiende voordracht om vervolgens een zevental luimige stnkjes ten boste te geven dia als altgd ook hier veel sucoes hadden Hot moest viel Men eerste liefde hier reeds meermalen voorgedragen en De vlieg in den smaak terwyl ook Een uttitapje veel succes had Het laatste nr van het gepubliceerde programma werd niet gego maar in plaats daarvan Be opmijder lerwgl als toegift werd gegeven Laurillard s Paardengang Van Zuijlon s talent is ook hior ter stede zóó bekend on door ons bij vorige gelugenhodon horbaaidolijk in hot licht gesteld zoowit wij thans volstaan kunnon met mede te doelen dat velo wolvordionde toejuichingen ook ditmaal hem ton doel violen Onder de geslaagden bij het eindexamen der machinistleerlingon van de marine aan do opleidingsschool to Hellevoetslois komt als No voor do heer P Kruisheer In de zitting der Rottordamscho ArrondissomontsKechtbank van gisteren stond o a terecht oen oude bekende der justitie de 48 jarige sohippersknecht E B die zich op 2 Maart bg den winkelier J alhier vervoegde en van deze dp valsche voorgeveus verschillende manufacturen verkreeg bovendien verduisterde hij op 27 I ebr een bandwagon die aan V d B toebehoorde en door hora gohuurd was Eiach 3 jaar gev Mr H Vaillant concludoordo ambishalve tot vrijspraak voor het eerste feit en voor het andere toepassing van verzachtende omstandigheden Over 8 dagen uitspraak Hedenmiddag werd te utrecht do Fancy fair geopend die reeds dagen te voren zooveel van zich heden is dat het geval nu ik iets ernstigs on gewichtigs met u te spreken heb Laat ons gaan zitten Zg wees hem oen stoel aan en vleide zichzelf op de sopha Ik verzoek u attent naar mij te luisteren Hebt gg al eens over mijn verzoek nagedacht liefste Staat gij het toe Hij deed deze vraag op haastigen toon en keek haar ongstig in de oogen Ja Frank Ik ben besloten a het verlangde kapitaal te geven Bg die woorden begonnen zijne oogen te schitteren van vreugde hetgeen miss Burton onmogelijk kon ontgaan Ofschoon haar hart luide klopte van aandoening liet zij er toch kalm op volgen Het gevraagde bedrag van 40 000 Dollars zal ik u geven omdat ik er vast op reken dat gij van nu a flink de handen uit do mouwen zult steken Geloof mij Frank gg zult vrougdo vinden in en belangstelling krijgen voor üw zaak want niets is aangenamer dan geheel onafhankeli te zijn Het moet u toch dikwijls zwaar zgn gevallen dunkt mij om zoo geheel van uw vader af te hangen Mr Harvey knikte bevestigend met het hoofd En het is mij zoor aangenaam ging zij voort om uw geaohten ouders dit verzoek te kunnen toestaan Niet waar Frajik in het vervolg zult gg bij alles wat gij doet en onderneemt ook wanneer gij in hot begin met moeilijkheden te kampen hebt donken aan uwe ouders en zij wilde zoggen ADVERTENTIÉN worden geplaatet van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentién grati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt deed spreken Do groote zaal van hot Park TivoU lovert eon prachtigen aanblik op In de vier hoeken zijn zeer smaakvolle kiosken opgericht waarin tal van fraaie zaken geëtaleerd iijn die door Utrechtsche jonge dames graciousolijk te koop worden aangeboden Tegenover den ingang is een schi rende bloemenétalago die het oog aangenaam TOndoet De overige ruimte is ingenomen door tal van vitrines en tafels allerlei min of meer kostbare snuisterijen bevattende terwijl voorts behalve een buffet ook nog speciaal gelegenheid wordt gegeven tot het gebruik van thee eveneens door jonge dames geschonken en bediend Do galerijen bevatten ook veel dat zeer bezienswaard is vóór alles een schoone collectio echildorijen waatbij enkele meesterstukjes zijn voorts de zooveel besproken poppen verzameling die alloen reeds een bezoek aan de Fancy fiiir do moeite waard maakt Do costumes waarin die poppen gekleed zijn vwtogenwoordigen verschillende tijden on landen en munten uit door smaakvolle bewerking In vele is een kunstig mechaniek aangebracht zoodat er een beweging en drukte heorscht onder die kleinen van belang Is reeds de gang die naar do taal leidt rechta en links met planten versierd de zaal zelf en de galerijen zijn natuurlijk ook opgeluisterd door vele bloemen en planten Zoo is op de galerij oen afzonderlijk kabinet voor de waarzegster HérophUé die niet alloen do toekomst voorspelt maar ook o a onfeilbare middelen verkoopt tegen ouderdom ongeluk enz die natuurlijk met zeer aanzienlijko sommen toch niet te duur betaald zijn dat geheol en al met planten georneerd is waartusschon verschillende dieren een aap een tijger enz dat oen zeer aardig effect maakt Verschillende Gondsche bloemisten hebben hot hunne bij edragou tot de bloe menveraiering ünnoodig te zeggen dat do Utrechtsche beau monde aanweïiig was en dat ook uit andere plaatsen vele dames en h ieren waren overgekomen aan mij doch het was alsof een onzichtbare hand haar mond dichtkneep en zij vervolgde hun gaarne een klein offer brengen als dit noodig is In gedachten verzonken zat Mr Harvey daar Bij djo laatste vraag van hot overige had hij niet veol verstaan sprong hij op on riep 0 zeker Bell ik zal alles doen wat gij wilt Werkelijk ik ben u uitermate donkbaar Gij hebt een edel groot hart en weet do zwakheden en fouten der menschen billijk te beoordeelen Gij zijt als altijd royaal zonder kleingeestige voorwaarden te maken en helpt iemand zonder maren en bezwaren Met groote opgewektheid liep hij de kamer op en neer en zij keek hem zacht met het hoofd schnddendo nn Eensklaps bleef hij voor haar staan en zeide op vleienden toon Dat is dus in orde mijn liefste Maar wanneer krijg ik het geld Heeft het zoo n haast vroeg zij zoo langs haar neus weg Ja zeker Bell Er is groote haast bij daar ik Smith en Co vóór Maandag antwoord beloofd heb en het is ook in allen geval beter do zaak spoedig af te doen Wanneer gij het goedvindt gaan wij nu samen naar het kantoor en gij overhandigt mij daar hot bedrag Niet waar Bell dat is afgesproken Ik hoop toch dat gij Mr William niets von deze zaak hebt verteld Deze voortreffelijke hoogst verstandige rekenmeester zou anders misschien nog tusschenbeide komen on trachten u te weerhouden om het