Goudsche Courant, donderdag 17 april 1890

1 om de opening bq te wonen Ds volgende dagen j Tooril Terwacht men een groote schare vresmdelingen Wq kunnen onzen atadgenooten zeer aanbevelen eens een kpje te gaan nemen De Ebijnspoor beeft deier dagen voor een bezoek aan Utrecht een verlaagd tarief vastgesteld Professor Oudemans hield de openingsrede waarbij i hq de geschiedenis schetste van het gosthuia voor oogmders ten wiens bate de Fancy fair dient Prof Draders verdienste werden herdacht en hulde gebracht aan hen die het initiatief namen voor dit feest Vervolgens voerde professor Snellen het woord Aangenomen het beroep naar Olst door ds W D van Leeuwen Boomkamp te Ammerstol Mej J P Snoek van Schoonhoven is geslaagd b j het examen voor onderwijzeres Aan alle officieren der Rott sohuttery die ontslag gevnagd hadden is zulks verleend Gisteren is bij den scheepsbouwmeester T van Duyvendijk te Lekkerkerk met goed gevolg te water gelaten het ijzeren rgnschip genaamd Mmitter UiKiiui dadelijk daarna Werd de kiel gelegd voor een dergelijk Schip genaamd Muiüter Godin de Btaufort beide schepen zgn voor rekening van den heer J M Voorhoeve te Rotterdam Volgens het Centrum zal binnenkort het maximum gewicht ter verzending van dagbladen voor Vi c dat thans 26 gram bedraagt aanzienlijk verhoogd worden Zondag is te Amsterdam weder een vergadering gehouden van wel duizend timmermanskuechts waann de volgende motie werd aangenomen De groote vergadering van Amsterd timmerlieden gehouden IS April in Frascati tè Amslardam kennis genomen hebbende van de besluiten der heeren patroons geeft hun t volgende te kennen dat lij otertuigd zgnde dat onderlinge aaneensluiting noodig en nuttig is voor hun belang zij allen zonder onderscheid zich hebben vereenigd Dat het bestuit door u genomen nl het loon te brengen op 20 et per uur niets zal baten om den toestand der werklieden te verbeteren Dat tot bevordering van t algemeen belang en van den timmerman in t bijzander de werktjd noodzakelijk moet gebracht worden op 10 uren het loon op 25 ets Dat zij niets onbeproefd zal laten om deze haar weDsrhen vervuld te zien en aan de door baar permanent verklaarde commissie opdraagt alle pogingen in t werk te stellen dit doel te bereiken verzoekt beleefd een samenkomst met opgaaf van tijd en plaats Ook werd besloten aan de patrxwns een schrijven te nchten waarin op aanneming van de grstelde eiscben werd aangedrongen Een derde besluit was om adhaesie te schenken aan het adres van Concordia inter Nos aan de Begeering gericht en reeds verzonden waarin op wettelijke regeling van den arbeid wordt aangedrongen geld te geven Mr William moest daarvan wel in kennis gesteld warden daar tegenwoordig al het geld door zijne handen gaat Ik sprak hem gisteren daarover hier in ditzelfde vnrtrek ongeveer een half uurtje nadat gij vertrokken waart antwoordde zij zonder op te kqken Dat spijt mij zeer Hoe kunt gy u ook zo i binden aan een ondergeschikte Bell Ik begrijp niet waarom gij dat doet Die vent is toch al arrogant genoeg riep Mr Frank op hoogen toon Hg geeft zich airs alsof pardon ik trilde zeggen De edele Duitscher voegde hij er vergoelgkend bij toen hij een vertoornde uitdrukking op haar gelaat zag verschijnen Het kostte miss Bnrton blijkbaar moeite zich kalm te houden doch zij wistzichtebeheerschenen zeido Ik duld van niemand nmenging in mijne partienliere aangelegenheden en ik docht dat gij zulks reeds lang wist Frank Harveyl Overigens schikt het mij heden niet u op het lüntoor te ontvangen Van middag kunfgij hier de cheque komen halen AU right Uwe wenschen zijn voor mij steeds bevelen Mij te schikken naar het verlangen mijner aanstaande bruid is mijn eenigst streven antwoordde hg pathetiich maar toch klonken zgne woorden min of nieer ironisch En nu vaarwel Isabella ik wil n niet langer storen En haar rechterhand vattende drukte hij die hartstochtelijk met de woorden En nogmaals hartelijk hartelgk dank I Ten einde de deelneming aan de beweging zoo gemakkelgk mogelijk te maken zal op verschillende punten der stad gelegenheid tot inschrgving voor het lidmaatschap worden gegeven Het diaconiebeitaur der Xed Her r iemee te te Capelle a d IJsel ontving dezer dagen de som van ƒ 1000 door wijlen den heer A Van Capellen vermaakt Te Apeldoorn zal in het Emmapark een noodkerk voor de Ned Herv Gem gebouwd worden met minstens 1000 zitplaatsen Vo or dat dit gebouw gereed is wonlen de godsdienstoefeningen gehouden in het lokaal van den Protestantenbond dat van de afd Patrimonium en dat der Chr Ger gemeente daartoe bereidwillig door de versohilleide besturen afgestaan In De Heraut berispt dr Kuyper de Christenen en Christinnen die de verleiding niet kunnen weerstaan om te gaan genieten bg de uitvoering van een Lohengrin Hij zegt verder Zie toe dat niet de wereld u haar muziek opdwingt behoed er uw kinderen voor Want weet wel ook al is het dan kUuiuke iAu heet het heihge al klinkt het als vrome muziek juist dat schijnbaar vrome is verleiding die uw kind ten val moet brengen Wij vinden zegt het Uiid dM hij wel wat overdrijft Kinderen die ten val worden gebracht omdat ze een klassiek concert hebben bijgewoond zgn het oprapen niet waard Dr Mezger ontving van den burgemeester van Wiesbaden een brief waarin de raad zgn leedwezen betuigt over de onaangenaamheden en tegenspoeden welke hem het welgevallen in zgn nieuw vaderland moeten vergald hebben De heer Mezger zgn dank betuigende voor dezen stap verzekerde tevens zich ook verder te zullen beg veren om het bezoek der badgasten in zijne schoone nieuwe woonplaats naar vermogen te bevorderen Een Duitscher die een uitstapje naar Nederland maakte on op zijne doorreis eenigen tgd te Groningen vertoefde liet zich den weg wgzen door een palqesdrager en werd door dezen zoowel in als buiten de stad rondgeleid Op eens eenzwna plaats op den Peizer straatweg werd onze Duitscher echter plotseling aangegrepen door zijn geleider en door dezen beroofd van zgn gouden horlogeketting met medaillon Een agent van politie had echter het tweetal zien loopen en den pakjesdrager kennende als een gsvaarlijk Bujst was bij ongemerkt gevolgd en had nauwlettend acht gssUgen op diens handelingen Toen dan ook het feit gepleegd was kwam de dienaar van de Heilige Hermandad te voorschijn en arresteerde den pakjesdrager die zich betrapt ziende den ketting en het medaillon in eene sloot had geworpen De Duitscher was niet weinig verbaasd over het zoo spoe lig en ter juister tijd optreden van de politie en gaf zgne met geringe verwondering daarover te kennen met de weinige woorden dassistjaganz famos Ijaat dat gerust aehtsrwegei Gjj weet dat ik van dergelijke overdreven hartstochtelijkheid niet houd Doch wacht nog iéa oogenblik Frank Ik wou u iets 1 itSB zien waaromtrent gij mg misschien eenige opheldering zult kunnen geven zeide miss Burton hem thans scherp in de oogen kijkend Nu wat dan vroeg de jonge man op min of meer onzekeren toon Zij haalde een stuk papier uit haar zak en toonde het hem Oeen oogenblik wendde zij haar blik van hem af en ging zoo kalm als baar slecht esnigszins mogelijk was voort Ik vond dat gisteren hier op het tapijt en zou gaarne willen weten wat ik daarvan te denken hel I In het eerste oogenblik geleek Frank Harvey volkomen op een op hseter daad betrapteq schooljongen Zonder ieta te zeggen keek hij strak op het fijne schrift van het briefje en zgn gelaat nam een vaalbleeke kleur aan lubella wist reeds genoeg en bet is erg misschien maar de smart die zg op dat oogenblik ondervond was niet onvermengd doch ging gepaard met zeker gevoel van onwUlokeurige blijdschap Zg gaf zich geen rekenschap van hare gedachten maar het deed haar innig leed William onrechtvaardig verdacht te hebben en begreep niet hoe het mogelijk was geweest aan hem te twgfelen De jonge Amerikaan kreeg echter spoedig zijne bezinning terug en zijn sluw karakter wist onmiddellijk de volgende combinatie te maken William was een half uur na hem in het boudoir geweest dat Miss Met betrekking tot de verkiezing te Delft schrgft men uit Dm Haag aan de N Or Ct Men had bij den oud kapt ter zee van Herwaarden te Arnhem aangeklopt doch deze moet zich een z66 beslist voorstander van den persoonlijken dienstplicht hebben verklaard dal de katholieken hem hebben afgewezen Nu is de keuze op den burgemeester vsn Loosduinen jhr Ven de Velde gevallen een jong min of meer anti revolutionair getint man die echter volgens zijne uitlatingen in inlieinen kring over hot program van aotie niei minder tegon de plaatsvervanging is gekant doch die misschien om de Room soheu te believen zijn opinie op dit punt wel eeuigzins naar de opportunistische eischen kan wijzigen Ingevolge art 3 der wet van 17 Juli 1889 is in Frankrijk aan den vader en de moeder van zeven levende wettige of erkende kinderen onthefling der parsoneele belasting contribution personolle mobilicre verleend Uit de dientengevolge opgemaakte staten is gebleken dat het cgfer der daarvoor vrijgestelden 148 808 hot cgfer Ëunner levende kinderen 1 157 547 en het verlies voor de schatkist 2 S0 1 484 francs bedroeg In verband met de welgesteldbeid der ouders bleek 1iet dat die ontheffing door 547 rijken tres ais 29 897 welgeslelden aisés en 118 636 behosftigen peu aisés word genoten T deehr v Qeneetk Te Parija is een gierigaard die jaren lang op een vlierinkje in groote ontbering en te midden van een hoop vodden leefde dood gevonden Onder de lampen ontdekte men een som vsn 100 000 francs Volgeus de FM MaU OaieOe geschiedt de landvorhuizing der Joden uit Rusland naar Amerika voortdurend op grooter schaal Ken landverhuizersfirma te Warschau zendt agenten ui die van dorp tot dorp gaande de Israëlieten aansporen bat land te verlaten op grond dat de regeering streng antisemietiscbe maatregelen zou beramen Nog een aardigheid van prins Bismarok over zijn ontslag Toen de Hamburgers don ei kanselier op Friedrichsruhe begroetten zcide een der commissieleden tot Bismarck De laatste dagen weikeu te Berlgn heeft doorgebracht hebben u zeker zeer vermoeid maar t wa dan ooit indrukwekkend Ja antwoordde Bismarck leuk t was werkelgk prachtig een begrafenis eerste klasse ji Te Pompeii is het versteende lijk van een man opgegraven waaraan niet alleen de sparen van sandalen aan de voeten maar ook wat zeer merkwaardig is van een broek te herkennen waren Een oudheidkundige houdt de varsteeniog daarom voor afkomstig van iemand uit Alezandriè die tijdens de uitbarsting te Pompeii vertoefde Om een photographie t zg portret t zij landschap in het donker lichtend te maken ga it men op de volgende wijze te werk Een stuk karton wordt zoo golijkmalig mogelijk met een dunne laag stijfsel bestreken Hierover sttioit men als de stijfsel nog kleverig is een posder van zwavelbarium of zwavelcalcium Om te maken lat het poeder overal vast blijft kleven strijkt men eenige malen met een penseel over de kleverige laag De Bnrton hem zelf had verklaard Kon deze niet even goed als hg het billet verloren hebben P Was dat niet tevens een prachtige gelegenheid om dien gehaten Daitachor eerst in een verkeerd daglicht te stellen en hem dan wellicht voor goed onschadelijk te maken Want voor zoover hg Isabella s strenge principes kende zou zij iets dergelijks nooit vergeven zij mocht althans van haren procuratiehouder verwachten dat hij zoo attent zou zijn zijne minnebriefjes niet in haar boudoir te verliezen Een uitstekend geslaagde houding van beleedigde onschuld aannemende riep Mr Frank op den toon van iemand die zich diep gekrenkt gevoelt Zijt frij krankzinnig geworden Bell Wat heb ik met dat vod Ie maken Woedend vrierp hij het papier op de tafel Ik docht toch dot gij mij te lang reeds kende en mijne trouwe teedere liefde voor n dan dat gij mij van zoo iets zondt verdenken Hoe komt gij er toch toe u zoo iets in het hoofd te halen Foei schaam u zoo iete had ik van u waarlijk niet gedacht Een Nemesis gelijk uit hare donkere oogen vlammen schietend stond het jonge meisje voor hem en sprak geen woord Op het oogenblik dat Frank die woorden op luiden hartstochtelgken toon had uitgesproken was de deur naar de voorzaal zonder dot iemand het bemerkte zachtjes geopend en door de reel vertoonde zich Brown s donker gezicht Wordt vervolgd photographip welke opgeplakt moet zijn moet nu dooraichtig worden gemaakt Dit geschiedt wanneer men het beeld aan de rugzijdo met ricinusoliebestrijkt en er daarna de overtollige olie met oen schoon lapje afwrgft Vervolgens plakt men den doorsohijnenden afdruk op de geprepareerde zijdevan hot karton en droogt een en ander by eenkachel Stelt men nu het beeld onn het licht bloot dan dringen de lichtatroleu door het tronsparantepapier tot het bovengenoemde poeder dat zo opslorpt en later weer uilstroiilt Do photographie isdus in het donker lichtend en verliest niets van haar duidelijkheid daar bet poeder natuurlek naarmate het beeld licht donker of schaduw vertoont meer of minder wordt verlicht en dan ook later moer of minder licht uitstraalt De uitwerking moet voIgOns de Amateur Photography waaraan hot boven itaondo is ontleend vorrosaend zijn Terwijl daarbuiten de koesterende voorjaarszon de sfrijd heeft aangebonden togen do doode natuur on bloem on plant nan den winterkouing betwist oen strijd welke door haar met groote kalmte gevoerd wordt overtuigd als zij is van ten laatste te zullen overwinnen leveren de serres der Eolterdnmsche Diergaarde weder het bewijs hoezeer hot don mensch gegeven ia door middel dor kunst de natuur de behulpzame hond te bieden Evenals ieder vooijaor bieden deze terwijl do natuur nog nauwelijks begint te ontluiken een bloemenpracht aan welke den bezoeker onwillekeurig oen oogenblik verstomd doet staan Niet alleen do rijke verscheidenheid azalea s moor ook bet keurig arrangement werken daartoe mede De Azaleaberg reikt tot het dak toe terwijl aan weerszgde een unieke collectie azalea s hyacinten en narcissen de serre met een geur vullen welke dou bezoeker zich ver plaptst doet gelooven in hot rijk der foeon Do achterzijde vnn dozen plontenschot wordt weder gedokt door de liekende zeldzame collectie camolia s Het midden j5odoelte dor groote serre heeft een bolangrgko wijziging ondergaan wnt hot arrangement aangaat De vijver welke zich daar vroeger in hot midden bevond is vertangen door een achtkant perk bezet met reusachtige palmen en anderen gewassen uit de tropische gewesten welke door hun reusaohtigen omvang en pracht van bladcrtooi zoowel eerbied als bewondering uitlokken Ook in hot warmst gedeelte van deze serre heoft het arrangement een groote verbetering ondergaan I Alles is veel ruimer on luchtiger geplaatst zoodat men meer in de gelegenheid is de omvangrijke collectie zeldzame en merkwaardige planten in oogenschouw te nemen Daar trekt vooral ook weder de prachtvolle verzameling bloeiende Imantophyllums de bijzondere aandacht terwijl menige andere plant zoowel door zijn grilligheid van vorm zijn eigenaardige bladeren als zijne prachtige bloemen den opoiorkzamen bezoeker zal aantrekken Onze plaatsruimte verbiedt ons bg de verschillende planten en bloemen welke onze aandacht trokken in t bijzonder stilstaan Genoeg zij echter gezegd dat de serre der Botterdamsohe Diergaarde weder een bezoek ovorwiiord is dat zg in pracht niet voor die van vorige jaren onderdoet doch integendeel deze in vele opzichten nog verre overtreft Een ieder die er toe in de gelegenheid is verzuime niet daar een bezoek te brongen wout wij allen weten het dat het natuurschoon slechts een kortstondigon duur heeft Ook de Victoria en de Prins Hendrik serre bevatten weder veel be ienswaardigs Vooral wekt bewondering de prachtvolle verzameling bloeiende Orchideëon ols Lycoston Cypripediums Cymbidiums Cattloyns Drindrobiums Arpophylluras enz enz terwijl het in alle opzichten de hand van den meester verraadt deze zoo prachtvolle planton in zulk een groote verscheidenheid steeds in bloei te bezitten Gisterenmorgen verloor een passagier op den stoomtram van Delft naarden Haag zgn pet Niettegenstaande de waarschuwing van den conducteur spronghij van den in volle vaart zijnden wagon mot hetgevolg dat hij achterover sloeg en met een vrij ernstige hoofdwond bleef liggen Op s Gravenmade welwillend ingenomen cntving de man oldaar deeerete hulp waarna hij met den keerenden tramnaar Delft werd teruggebracht teneinde de hulpvan een chirurg in te roepen fi Orl Een 26 jarig jongeling te Staphorst bekwam voor ï een paar weken een vrg ernstige node in het been De vader meende dit te genezen door kokende terpentijn in de wond te gieten Het geneesmiddel 19 gebleken erger don de kwool te zijn want thans is het been zoo gezwollen en de patient zoo ziek dat men voor bet behoud van zijn leven vreest De bloombotlenveilingen in do omstreken van Haarlem zijn dozer dogen weder begonnen Er warden flinke prijzen besteed on zij zijn iets hooger don vorledon jaar Do verzending van de bloemen dor hyacinten vooral noor Engeland hoeft dit jaar oen kolossale vlucht genomen Door te groeten aanvoer waren ds prijzen laag Baltenlandscb Overzicht De nieuwe rijkakanselior Caprivi on het geheele ministerie woonden de eerste zitting van het Pruisische huis van afgevaardigden bij Do rijkskonaolier verkUardo geen program te zullen outwikkolon daar hü zich tot dusver buiten don partijstrijd had gehouden Hg was gekomen om persoonlijke betrekkingou met de afgevaardigden aan te knoopen omdat hg overtuigd was dat deze zouden bijdragen tot een zakelijke behandeling der vraagstukkon Bismarck had deze niet noodig gebad voor spr waren zij echter bijzonder gewenacht Hij kon zich natuurlijk niet meten mot zgn groeten voorganger maar hij had toch met vertrouwen de betrekking aanvaard in de hoop de belangen des lands evenals Bismarok te kunnen behartigen zij het dan ook op besoheidener schaal Het ataatsgebouw dat door de hulp van zijn voorganger gesticht was is sterk genoeg om ook zond r den machtigen Bismarok wind en weer te weerslaan De voorzienigheid heeft op het uur der scheiding den persoon des jongen keizers op don voorgrond doen treden zoodat de vorst voorbeschikt aobijnt de leemte ontstaan door Bismarcks aftreden te vorvuUen Hij bezit een onwankelbaar vertrouwen in do toekomst van Pruisen Hij gelooft dat het Pruiaische rijk nog een groote toekomst te gemoet gaat De keizer heelt verklaard dat hg de oude zou blijven Daaruit raag men de gevolgtrekking maken dat geen nieuwe wegen zullen worden ingeslagen Hg zal echter zijn aandacht moeten wijden aan denkbeelden en wensohen welke bij de groote figuur zijns voorgangers onverhoord en onvervuld bloven In de eerste plaats zullen de ministers in hun werkkring meer vrijheid van de beweging erlangen terwijl de homogeniteit ann het Pruisische ministerie tot eerste voorwaarde zal gesteld worden In uvoreenstomming met zijne ambtgenooten kan hij verklaren dat het ministerie aan alle partijen het goede zal ontleenen dot het daarbij aantreft Hij hoopt op do eendrachtige medewerking van allen wier hart warm klopt voor Pruiaen Hij rekont er op dat de hand der vriendschap door de regeering aangeboden aangeuoitlen zal worden Wg zullen bij de moeilijke toestanden in het binnenland somen er naar streven om het Pruisische rijk in nationolon geest in bloei te doeh toenemen Do toespraak vau Capiivi werd met lovendigen bijval begroet Talrijke leden kwamen naar don ministertafel om hom te begroeten Hoogst vriendschappelijk scheen Caprivi s handdruk aan Heuene aanvoerder van do rechtorvleugol der centrumpartij Do heer Biokert rijziunigo partij die het debat had geopend vond verscheidene punten van aanraking tusschon het programma zijner partij regeoring maar oiudigdo met de verklaring onzo koers blijft onveranderd De socialistische leden van den Bijksdag hebbon een openbaar manifest aan de mannelijke en vrouwelijke werklieden in Duitschhind uitgevaardigd waarin zij het volgende verklaren Met het oog op den tegenwoordigen toestand der werklieden en wegens politieke bedenkingen kunnen wij den Duitachen werklieden niet aanbevelen den laten Mei tot oen algemeenen rustdag te maken Zoodanig bealuit zou niet uitvoerbaar zijn en in de kringen der werklieden zelvon velerlei togenstand vinden Ook zou het miasohion aanleiding geven tot economische en politieke botsingen van onberekenbare botoekenis Alleen daar waar do werklieden zekerheid hebben van zonder conflict den laten Mei een vrijen dag te kunnen nemen mogen zij het doen mits zij danrbij ton strengste oUo storing t openbare orde vermijden Daarentegen moeten er in maaaa hsndtoekeningen voor een adres aan den Bgksdog worden bijeengebracht waarin de eisch van eon normalen werkdog van acht uren en oudere oischon der werklieden worden geformuleerd Deze adressenstorra moet met 1 Mei begonnen en tot het einde van September voortgezet worden Uit het bosluit dezer partij vergadering blijkt dat er binnen de partij scheuringen plaats hebben en dat do politiek van afwachting voorloopig heeft gezegevierd Volgens het Berliner TageUall heeft de rijkskanselier Von Coprivi don miniatora en rijksambtenaren verboden mededeelingon te doen aan couranten Voortaan zullen oflicieelo mededoelingeu in den Beich ameiger openbaar worden gemaakt Door dit Iiesluit komt dus een einde aan tet tot dusver hoorsohonde stelsel der oflicieuze pers Eindelijk zijn de leiders der Boulangisten gereed gekomen met hun candidaten voor de aanstaande verkiezingen voor den Pargschen gemeenteraad Generaal Boahmger heeft weer hetzelfde plan als in hot vorige jaar bij de vetkiezingen véor do provinciale raden nl om te pogen een soort van plebisciet uit te lokken Toen mislukte het plan volkomen omdat Boulonger slechts in 12 districten werd gekozen maar jgisschien gelukt het pion nu beter te Parijs Tot dit doel zijn 82 Boulangistische candidaten aangewezen die in elk district o s vertegenwoordiger van den irav General zullen optreden en onder deze vindt men alle politieke schakeeriugen ertegenwoordigd van Bonapartiat en conseivatiof tot de ergste communemannen Merkwaaidig ia dat het program hetwelk Boulaoger voor de gemeenteraad verkiezingen uitvaardigde slechts oen herhaling is van ïijne oude manifesten Boulonger belooft grondwetsherziening een nationole republiek open voor alle burgers enz Voor de Porijzenaara ia dit nu van weinig belang Zeker zou hun een herziening van de octrooien waardoor de levensmiddelen goedkooper worden in dit geval meer gepast geweest zijn dan een herziening der grondwet en do andere politieke horvormingen welke do Boulangistische candidaten verlangen Uit Cannes wordt aan de Standard gemold dat Stanley Donderdag of Vrijdag noor Brussel vertrekt Zijn reisverhaal waarvan hij nu de proeven naziet zal waarschijnlijk vóór zijn komst te Londen gereed zijn Voor de uitnoodiging om de zittingen van do slavernijconferentie bij te wonen heeft Stanley bedankt Dr Parker seinde dat Emin Pacha s oogziekte binnen het jaar door blindheid moet worden gevolgd In den brief waarin hij hot Belgische Aardrijkskundig Genootschap voor zijn vorwolkoming dank zegt meldt Stanley omatreeka 21 dezer te Brussel te zullen zijn INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur Ouder de odverteutien in uw blad van gisteren avond trok dp aankondiging eenor tweede Stance voor magnotisn e mijne aandacht Ik woonde de eerste aoirée van de heeren B on S in het bovenlokaal van den hoor Dam j l Vrijdag bij en hoorde bovendien door ooggetuigen eenige bijzonderheden van latere proeven in gealoten kring Do heeren B en S zullen zich na hun eerslo bezoek aan Gouda niet te beklagen hebben aan gebrek aan belangstelling van de zijde van het publiek en hierin schijnt ook de aanleiding te bestaan tot de tweede voorstelling op algemeen en aanhoudend verzoek met proeven op het publiek Ik weet niet in hoeverre die loatste toezegging als ottroktie dienen moet maar tijdens de eerste séance scheen het werken met Goudschc aiyotten meer in den amaak te vallen don de proefnemingen met een paar Haagsche hoeren waarbg menig verschijnsel aan leta zoor buitengewoons deed denken Do heeren B en S verklaarden te betreuren dat geene medici tegenwoordig waren die de verkregeue offekten konden beoordoelen en de vorschillende phases of soorten van magnetiame wilden constoteeron In don beginne heb ik met dat leedwezen ingestemd maar zeer spoedig kwam ik tot de overtuiging dat do hoeren doktoren wel hun reden zouden hebben om door hunne afwezigheid te protosteeron tegen dergelijke amateurs voorstellingen De heeren B en S toch noemen zich amateurs dilettanten liefhebbers in het vnk Wat ia dan het doel van hun optreden Speculeeren zij op de nieuwsgierigheid van een op dat gebied weinig ontwikkeld publiek dat genoegen vindt in verschijnselen van suggestie hypnotischon slaap en dergelijke opgewekt bij een jeugdig stadgouoot met of zonder vrijbiljet Mij kwamen die proefnemingen zeer onbelangrijk moor verre van onbodonkelijk voor Ik kreeg den indruk dat de heeren B en S zich zonder eenige controle van een bevoegd deskundige op een terrein bewogen dat door amoteurs moet vermeden worden Het spreekwoordelijke Spielet nicht mit Schiossgewehr moet dunkt mij door die hoeren in het oor geknoopt worden Op de vraag zijn proefnemingen als deze zoo onschuldig als de heeren B en S beweren mag ik niet positief antwoorden wel weot ik dat bij onze duitsche naburen iulke representaties verboden zouden worden op grond von den schandelijken Uufug die er mode gedreven ia zoools in dagbladen herhaaldelijk bericht werd En juist omdat ik niet bevoogd bon geachte Bedacteur tot beoordeeling der zaak of tot waarschuwing van het publiek op goede wetenschappelijke gronden schijnt hot mij van zoo groot belong dat door uwe welwillende bemiddeling in deze het advies wordt D door een pur todeaten verleencle ssatsteotie vond ik evea belschelijk l ongepast i mtëü