Goudsche Courant, vrijdag 18 april 1890

m Het Loo Er is in dit eenvoudigste ran alle Hollaqdsche paleizen iets dat onmiskenbaar aan Briteche comfort herinnert en als gy de lange beukeulaan afloopt die van het onder boomen schuilende dorp erheen leidt kunt ge u haast verbeelden in Buckinghamshire te z jn Aldus een schrijver in het Ëngelache weekblad The World die onlangs een bezoek bracht aan het schilderachtige Apeldoorn met zqn lachende huizen groene bosschen nette tuinen on vruchtbare boomaarden en toen ook Het Loo bezocht dnt hg het bekoorlijkste plekje tusacheo Utrecht en üutfen noemt Sinds stadhouder VVilleni III daar zijn jachtvorbigf bouwde is er weinig veranderd Ofschoon do witte gevel en groene zonaeblinden nieuw gewit en geschilderd zijn bezit het paleis eeu oud eerwaardig voorkomen Ken breede stoep leidt naar een ruime vestibule die naar liet schijnt te gelijker tgd voor alon boekeig museum en biljartzaal dienst doet Groote albums meest met platen uit vreemde landen kaarten e d liggen op de tafels er staan onderwetsche rustbanken en stoelen kachels verspreiden het grootste gedeelte van het jaar eene aangename gelgkmatige warmte en aan de muren hangen talrijke merkwaardigheden uit de Oost door Houtman Lemaire Hartog Carpn Van Camp en Berkel van hunne ontdekkingsreizen medegebracht Koning Willem lil is even ervaren in de geschiedenis hunner reizen als in de muziek Geen der nieuwste werken die op deze kunst betrekking hebben is kern onbekend Langs een zacht verlichte dubbele trap bereikt men een soort van opperzaal waarvan de wanden met kostbare Vlaamsche gobelins uit de 16e eeuw tgn behangen De receptiezaal van den Koning is vol van de fi aaiste kunstwerken Groepru in brons op raarmeren voetstukken Bouequerau s meesterstuk Suzanns het bad verlatende trekt het meest uwe aandacht De Koning is een vurig bewonderaar van dezen meester en wil geen afkeurende kritiek koeren In deze zaal hebl n muziekuitvoeringen plaats Hier geschiedde ook de verzoening der koningen van Xederland en Belgiè in 1830 s Konings studeerkamer rechts van de middengang is van boven tot beneden met alle soorten van wapens behangen Koning Willem kent de plaats Tan elk jachtroer en verheugt zich bijzonder in de volledigheid dezer verzameling Elke nieuwe verbetering in wapens kent hij zijn kloeke houding frissche gelaatskleur zijn wit haar maken een aangenamen indruk Een brandende kaars staat op de met papieren bedekte schrijftafel en in een reeks portretten vobr sKoniugs inktkoker ziet men de beeltenissen van de Koningin prinses Wilhelmina koningin Victoria van Engeland ilen koning der Belgen den prins van Wales en andere voratelgke personen Een vroolql vuur brandt in den open haard onder s Konings stoel ligt een Perzisch tapijt en elke plaats waar geen kanonnen of geweren staan wordt door eenige zeldzame schilderijen en bronzen beelden ingenomen De buitenplaats is geheel in overeenstemming met het Engelsch karaktef van het gebouw ingericht alleen ter zijde van bet paleis is een HoUandsche tuin Overal is buitengewoon frisch groen gras en er is niets dat de Koning méér mist dan zijne dagelijksche uitstapje te voet of te paard naar vergelegen deelen van zijn heertijk landgoed beroerden kerel dien Duitscher heb ik er aardig in laten loopen Bell is thans woedend op bera ofschoon zij het mij niet wilde laten merken Nu zal uw uurtje spoedig slaan hoogwijze Mr William Want voordat ik bier in huis meester ben moet gij weg zijn Een boos kwartiertje was dat boor maar de hoofdzaak is het geld en dat krijg ik Verd het werd meer dan tijd anders zou ik mij bijna u et tot aan de bruiloft boven water kunnen houden Smith en Co krijgen intusschen slechts een derde gedeelte dat zal voldoende zijn om de schijn te bewaren Het werk dat ik moet verrichten zal vervelend genoeg zijn Doch wat doet men al niet ter wille van de lieve rust Is zij eenmaal mijn vroaw dan zal zij mij niet meer controleeren dan zal ik niet langer de goedige huisnar zgn waarvoor zg mg schijnt te houden Lachend verliet hij het boudoir en een lustige aria fluitend ng hij de gang door om even later de huisdeur met een harden slag dicht te worpen Den volgenden morgen reods vroeg hield miss Burton s coupé voor het kantoor stil Het was een heerlijke morgen De zou scheen zoo prachtig op het aardrijk dat zelfs de nauwe donkere straten van het benedengedeelte van New York met lentelucht verkwikt werden Bijna alle ramen van het rijf verdiepingen hoogo gebouw waarin de bureaux van de firma Thomas A Burton gevestigd waren stonden open en alzoo kon de bedompte lucht die daar geclurende den langen strengen winter had ge Uit Hoogeveen wordt nog nader aan de Z Ort bericht dat Maandagm ddag die plaats bezocht werd door meer dan 300 veenarbeiders uit het naburige Zwinderschereld met het doel van hunne bazen hooger loou te vragen De werkatakers kwamen in goede orde en gedroegen zich luim en rustig Eenige afgevaardigden der arbeiders hadden met de veenbazen eeu zeer langdurig onderhoud in t hotel Thomas wat daarvan de uitslag s kan niet met zekerheid worden gezegd maar het schyut dat voor een deel aan de grieven der arbeiders is toegegeven Nog vóór den afloop was een groot deel der werkstakers afgetrokken en de overgeblevenen wilden hun voorbeeld volgen daartoe de Nederlandsche vlag die zij hadden meegebracht omhoog houdende Die vlag werd hun door de politie afgenomen Dit prikkelde tot verzet en gaf aanleidmg tot eeu formeel gevecht van een aantal arbeiders met de politie die daarbg de sabel trok Een der arbeiders bekwam een sabelhouw in t gezicht en werd mst een zestal anderen in arrest genomen Het einde was dat een zeventigtal arbeiders door de politie do gemeente werd uitgedreven waarbij eenigen die zich telkens verzetten en zelfs steenen uit de straat trokken om er mee te worpen de blanke sabel op hunne ruggen voelden AUes is thans weder kalm en rustig De oflicier van justitie is weder naar Voor den Bstaviaschen raad van justitie wenl behandeld de zaak van den heer A V Th Boelen gepens majoor der cavallerie die in twee artikelen in iBat Ximvvèlad den kolonel H 6 A Uuempol inspecteur der 1 mil afd feiten heeft ten laste gelegd die hem zouden blootstellen aan den haat en de verachting zgner medeburgers In het eerste artikel beschuldigde hij hem zijn schoonzoon kapt F A Le Grand te hebben achteruitgezet verder dat hij een zenuwachtig mensch was die niet t gen schieten kon dat hg zijne ondergeschikten dreigde met overplaatsing als zij niet verhuisden dat hg dronken of in de war was geweest toen hij kapt Le Grand beschuldigde van aau de waarheid te kort te hebben gedaau lu een tweede artikel schroef hij daarop dat de algemeene verontwaardiging niet verminderd was door het feit dal de afdeelingscommandant vergat hem Boelen binnen 24 uren zijn getuigen te zenden en dat het gebeurde met kapt Le Grand een schandaal was Kol Kuempol duelleerde niet maar diende eene klacht in De off van jast heeft schuldigverklaring f eeischt van den beklaagde aan laster smaad en oon gepleegd door middel van een verkocht en verspreid drukwerk jegens een openbaar ambtenaar en vcroordeeling tot drie maanden gevangenisstraf ƒ 100 boete en de kosten Art 2S van het druk persreglement De verdediger mr Haakman vroeg ontslag van rechtsvervolging Uit Kopenhagen schrijft men Onze politie heeft eene ontdekking godaap die sinds gisteren alhier veel sensatie maakt Den 8 Januari was hier een bejaard man Meyer genaamd die voor den fabriekant Lund eenige schuldvorderingen was gaan innen spoorloos verdwenen Men had kunnen nagaan waar hij tot s middags half 2 was geweest en men wist ook dat hg toen naar een beerscbt veilig daaruit trekken De jonge dame liep rechts en links beleefd groetende de voorste kamers door en trui toen het daarachter liggende particuliere kantoor binnen waar Mr William gewoon was te werken Bij haar verschijnen sprong de procuratie houder dadelijk op waarbij hij toonde zeer verrast ja zelfs min of meer verschrikt te zijn door dit onverwachte bezoek Hij had nl baar rijtuig niet hooren aankomen zooala anders gewoonlijk het geval was Het gesprek van gisteren met het voor hem zoo smartelijke slot stond nog levendig hem voor den geest en hg had zich reeds voorbereid nog meerdere bittere woorden te zullen hooren en zelfs was de gedachte zijn ontslag te zullen krijgen hem niet vreemd De geheele nacht waren hem verontrustende kwellende gedachten door het hoofd gegaan ja hg beschuldigde zich zelf Min Burton toch wel wat ruw toogesproken te hebben De belangen van de firma te verdedigen en voor to staan was wel zijn plicht geweest maar de onthullingen over Mr Harvey die in de ooren van zijn aanstaande wel zeer hatelijk geklonken moeaten hebben had bij toch kunnen verzwijgen En tbch had hij gemeend te moeten spreken als belast met de behartiging van de belangen der firma en die noodzaakten hem er tegen op te komen dat zulk een aanzienlgk bedrag zoo maar een twee drie het venster werd uitgegooid Alles wat bijgezegd had was uit het diepst van zijn ziel gevloeid en bij had gesproken in de vaste overtuiging dat hij bankierskantoor was gegaan Maar aan dat kantoor hetwelk ten 2 ure wordt gesloten bad men hem niet gezien Eenige dagen later werd zgue portefeuille met eenige uitgescheurde blaadjes uit zijn notifioboekje door oen straatjongen in de nabgheid der stad gevonden en wel de portefeuille in het water en de blaadjes aau don kant Doch alle nasporingen aldaar en ook verder gedaan wnren vruchteloos gebleven Dat zulk een welgesteld en geacht man oo eensklaps midden op den dag kon vordwgnen verwekte natuurlgk niet weinig opzien Intusacheu was het geval langzamerhand in bet Een kleine fabriekant Philips n genaamd een man van goede familie doch meer door luidruchtige reclames voor zgue normaalzeep don door groato saken bekend was aan bovengenoemden fabriekant Lund geld schuldig Lund had aan Meyer opgedragen dat bedrag in te vorderen Wegens Meyer s verdwyning niets raeer er van vernomen bobbende zond hij aan Philipsen de rekening met verzoek om betaling Philipsen zond die terug onder verklaring dat hij hot bedrag reed grootendeels bg gedeelten aan Meyer had afgedaan Daor dit wel meer gebeurde en Meyer gewoon was met Lund eerst na ontvangst van het geheele bedrag af te rekenen lag daarin niets vreemds Maar Philipsen kon geen bevgs er van toonen Dit wekte verdenking Tevens vond men iets tegenslrijdi iB in zijne verklaringen nm lÉ trent het laatste bezoek van Meyer te zijnen huize k S nauwelgks had hg dit bemerkt of hij maakte zich uit 11 de voeten met ochterlating eener schriftelijke kennis geving aan zijne familie dnt zg hem nooit terug zou zien By onderzoek vernam men dat hg naar Hamburg was gegaan Onniiddellgk reisde een politiebeambte hem achterna on hoorde aldaar dat de vluchteling reeds met een stoomschip naar Amerika op zee was Juist op hot oogenblik echter dat de beambte gereed i stond om naar Kopenhagen terug te koeren met de boodschap dal de vogel gevlogen was kwam er eeu telegraflsoh bericht dat die stoomboot te Cuxhaven aan den grond was geraakt Terstond snelde de beambte naar het bavonkantoor kreeg daar een stoombootje ter beschikking en liet in allerijl opstoomen naar Cuxhaven Aldaar was het groote stoomschip inmiddels vlot gekomen en zou juist wegvaren maar gelnkkig kwam de beambte er nog aan boord vond Pbilipsen en nam hom gevangen Uit bet voorloopig verhoor en de bekentenis v B den gevangene is nu het volgende gebleken Pbilipsen was alloos een slechte betaler geweest Daarom was Meyer dikwijls bij hem gekomen en had dan gswoonlgk gelgk Philipsen had bemerkt eer veel geld bij zich Den 8 of 6 Januari toen Meyer hem weder kwam manen had hg hem ten antwoord gegeven kom den Ssten maar terog dan zal ik alles afdoen In den ochtend van Üen Sen had hg door lijn knecht eene ton laten halen naar ihel heette om zekere chemicaliën er in te bergen Daarna had hg zgn knecht met verscheidene boodschappen wcijuestuurd In dien tgd was Meyer gekomen en had plaats genomen in eene chaise longue waarna Philipsen hem bg de keel gegrepen en verworgd had vervolgens het Igk in do ton had gestopt en na terugkomst van den knecht de t n naar het tolkantoor had laten brengen om met de eerste schcepsj gelegenheid naar New York te worden verzonden er goed aan deed opdat het edele meisje niet langer beet genomen en bedrogen zou worden En juist dat was het geweest dst tot die hooghartige koele opmerking barerzgds had aanleiding gegeven Ooede morgen Mr William How do you do f klonk het vroolijk van hare lippen terwijl zij hemde hand toestak Een vriendelgk lachje speelde omhaar lippen Met stomme verbazing maar ietwat stijf en vormelijk beantwoord le hij haar groet Laat ik u niet storen Ik sie dat gg bezig zgt met het scbrgven van brieven Voltooi die en al gg dan een kwartiertje voor mij hebt dan wou ik eens even met u praten Zg zette zich bij die woorden neder on nam een courant ter band die op tafel lag De Duitscher was odf we r gaan zitten en zeide beleefd terwgl hg zijn pen nei rlegde Bij deze brieven is geen haast Ik kan te evengoed later afmaken Des te beter Dan kunnen wij dadelijk beginnen Zij zat vlak tegenover hem en ofschoon hij hoor niet aankeek voelde hi toch hare groote verstandige oogen op hem ruston wat hem eenigszins ongerust maakte daar hij ziieh hare veranderde houding niet verklaren kon Mr William ik kom van daag met een verzoek tot u Zg boog zich voorover en nu moest hij haar wel aanzien Wordt vervolgd De portefeuille en eenige papieren van Meyer had hg buiten de stad weggeworpen om het to doen voorkomen alsof Meyer daar geweest was De roof had hem echter niet veel opgeleverd want tot zgne met geringe teleurstelling had Meyer dien dng toevallig slechts ongeveer een bedrag van 100 kronen bg zich gehad Vijf commiezen 3e klasse van don post en telegraafdienst allen te Soorabnia werkzaam zijn uit s lands dienst ontslagen Een of meer dier commiezen moeten zich schuldig gemaakt bobben uan misbruiï van vertrouwen terwijl hot den inspecteur mi nauwkeurig ingesteld onderzoek niet mogelijk moet geweest zijn de ware schuldigen to ontdekken Miaplantsie kameraderie misschien ook wel onbekendheid met de lohuldigen is oorzaak dat allen die aan die feiten schuldig konden zijn uit s lauds dienst zijn ontslagen Het feit wat misbruik van vertrouwen daarstelt is het volgeode Aan handelslichamen is toegestaan ter bespoediging der expeditie hunner uitgebreide correspondentie eene som nan de post telegrnafknntoren te deponooren Uit die som worden porto s en telegrammen bekostigd dei oiigefrankeerde brieven en telegrammen aan hot kantoor bezorgd bij hot einde der mnnnd wordt het bedrag dier porto s en telegrammen plus het provenu voor den postcommies voldaan zoodat do gedeponeerd som weder in haar geheel is Nu zijn en dit moet reeds eenigen tgd hebben plaats gehad de maandelijks gevorderde suppletiegelden belangrijk hooger geweest dan het werkelijke bedrag der porto s en telegrammen Het ontslag van den boofdkantoorobef ia het gevolg van zgn goed vertrouwen in zijne ondergesiAikten aldus nalatigheid want bij acherpS eontrolö had zoo iets niet plaats kunnen hebben of soa dadeIgk ontdekt zgn Soer HU Hot i i2 meent dat dr Sohaepman in zijn laatste brochure weder een nieuw voorbeeld geeft dat men t niet zoo nauw nemen moet met hetgeen in den verkiezingsstrijd wordt gezegd waar hij t als een onverragdelijk gevolg van den terugkeer der vrijzinnigen aan het bewind vooratelt dat alles wat door de récbleicijdo in den schoolstrijd werd gewonnen weder te niet zal worden gedaan Zijn vlugschrift heeft ofschoon daarin geen woord er over to vinden is in do eonte plaats de strekking invloed te oefenen op de verkiezing welke in de volgcode week te Delft zal plaats hebbon Aan de r katholieko kiezers in dat district moet worden voorgehouden stemt op don antirevolutionairen oandidaat anders loopt de subsidie der bijzoudere scholen gevaar Zou de heer Schnepman zelf wel geloovcn aan de juistheid zgner voorspelling Meent hij iu vollen ernst dat het do eerste daad der vrijzinnigen zgn zoodra zij de meerderheid hebben verkregen de onderwijswet te veranderen in dezen geest dat eveuals in da schoolwetten van 1857 en 1878 alleen voor neutraal bgzonder onderwijs geld uit de openbare kas z 1 worden beschikbaar gesteld Wg moeten zegt het Ilbl tegen dezj voorspelling ten krachtigste opkomen De ovofgtoote meerderheid der vrgzinnigen berust in ijS beslissing die ten vorige jare is genomen en de kt er niet aan bet vredesliactaat te verbreken Dit is reeds eenige dagen voor de beslissing der Eerste Kamer door den Loidschen hoogleeraar dr R Fmin in duidelgke woorden aldus verklaard Zoo goed als iedere andere is ook deze wol voor herziening on verbetering vatbaar Leert de ondervinding dat sommige bepalingen naderlig erken dan verhindert niets die later terug te nemen Alleen het toestaan van subsidie aan bijzondere cholen is naar mijn oordeel waarin doiir velen wordt gedeeld een inwilliging voorgoed waarop de liberalen later als zg weer de meerderheid zullen hebben niet eigendunkelgk terug mogen komen En hiermede verdwgut hot schrikbeeld dat dr Sohaepman den bondgenooten voor oogen houdt Geen verplichte neutraliteit tal als voorwaarde aan het rgkssubsidie worden verbonden De bijzondere scholen waar goed ondorwgs Wordt gegeven zullen onverschillig of zij al dan niet confessioneel zijn in genot van rgkstoelags blijven Wanneer de vrijzinnigen weder do meerderheid worden vinden zg nog wel wat beters te doen dan een hernieuwing van den schoolstrijd uit te lokken Zij zullen moeten goedmaken wat de verbonden rechterzijde wegens hare innerlgke verdeeldheid tot dusverre heeft nagelaten en nooit tot stand zal kuQi nen brengen tal van hervormingen die na de Grondwetsherziening verwacht werden De volgende voorstellen zgn iugekomen op do Conferentie te Brussel tot bestrgding van den slavenhandel 1 Te Brussel wordt een internationaal bureau opgericht dm tussohen de mogendheden de uitwisie liog mogelijk te maken van stukken bensden nader aangeduid en hen in staat te stellen elkaar over de uitvoering van de bepalingen der overeenkomst in te lichten 2 De vertegenwoordigers der mogendheden te Brussel die dit wonsohen vormen met een vertegenwoordiger van België don raad van commissarissen van het internationaal bureau Zij benoemen hot uitvoerend personeel en komon minstens tweemaal per jaor in Februari bijeen om hot jaarverslag en de andere berichten van Let bestuur aon to hooren en te onderzoeken Üe raad van coinmissariaaen hoeft toezicht op hut bestuur en het geldelijk beheer iu he intornationalö bureau to Zanzibar en de bijkaiftoren De raad onderzoekt do organisatie en begroöfoeen en draagt zorg voor verefl ening der uitgaven 4 Do mogendheden deelou aan het bureau do maatregelen mede tot verzekering van de uitvoering der overeenkomst getroffen Deze mededeelingen bevatten don tekst der bestaande wetten en bepalingen of die welke later worden uitgevaardigd inlichtingen betreffende den handel in wiipoiia krijgsvoorraad eii sterken dronk statistieke gegevens aangaande bovengenoemde wetten en bepalingen jaarverslagen en dergelijke welke bescheiden uilen op geregelde tijden in druk aan de mogendheden worden verzonden De kosten worden gelijkelijk door al die mogendheden gedragen welke in den raad van commissarissen zijn vertegenwoordigd Zij mogen 25 000 fr in het jaar niet to boven gaan Stanley heeft voor de uitnoodiging om de zittingen van de conferentie bg te wonen bedankt Eenige dagen geleden riep Lord Bury de hulp in van de lezers vun the Times om hem een woord HBu de hand te doen waarmede men gemakkelijk de beweging door middel van electriciteit zou kunnen uitdrukken Het woord raoeat zoo mogelijk eigenaardig düzo soort van beweging wedergeven bij voorkeur slechts éen lettergreep hebbeu en de open plaatsen kunnen invullen in de volgende zinnon Een eleolriach bootje noemt een half uur om te van Mortlttke unnr Putney en nzoatig mijlen por dag zou een goede dag zijn voor een eleotriscb bootje Eene uitvinding als deze is zeker bij bet Britscbe publiek in den smaak te vallen en eiken dag regende het dan ook brieven aan het blad met voorstellen en nieuwe woorden Zelfs in de talrijko bladzijden van het groote blad was geen ruimte vooralle brieven die inkwamen Er werden allerlei termen aau de hand gedaan Eenigen zochten de oplossing in de namen van voorname toongevers op het gebied van electriciteit en spraken van i to ohm to volt to ampère to coulomb to Ediaon to fnradate to morse to joule en zelfs van to locre naar Timaeus van Locri een Griekacb w jageer die 22 eeuwou geledon ieta van electriciteit schijnt te bobben geweten ofschoon to lim veramaad werd üe stom van electricity hoeft evenals vele woorden doen voorstellen o a to electriato to electriciae to electrice to eltctrogate to loet to triso of to trice Vervolgens verdienen de woordon dio beweging uitdrukken vermelding zooals to motor to moto to mote to run to trie wetenschappelijke woorden nis to volize to dynamo to galve to coil to circuit to curr onwetenschappelijke als to flish to spark to speed to crawl to scint to stream to fare to squieren to buzz to hum lo gleam to shock to telcmote to pole to tric trac to jet to simmer on cen beirlrger van andere Men moge met die tot dusverre zonder veel gevolg bekroonde pogingen om een nieuw woord to scheppen lachen wie zal geen sympatliie gevoelenvoor oen volk dnt tot het bewusizijn komende datde ngverheid de taal is ontgroeid zijn uiterste best doet om in die leemte te voorzien en zelf een geschiktwoord tracht te scheppen Van éene zijde komt een protest Geen behoefte aau nieuwe woorden zoo heet het daar wij hebben in onze oude schrijvers overvloed van in onbruik geraakte woorden waarvan er minstens éen wel geschikt zou zijn om beweging aante duiden en voor het doel dienstbaar kan worden gemaakt Waarschijnlijk zijn er reeds velen aan betsnuffelen geweest maar tot dusverre is er nog goen resultaat iV v d D Bultenlanüsch Overzicht De verklaring van den nieuwen Diiitsclien rijkskanaelier generaal Von Caprivi welko gisteren is meilegedeel 1 maakte in t algemeen een goeden indruk Zelfs de Frmi miffe ZeUimg welke anders niet licht voldaan en ook nu ontevreden ia dat do oude koers zal worden gevolgd moet erkennen dat lie kanselier nu hij eenmaal geen politiek program kon ontwikkelen niet beter had kunnon spreken dan hij deed Hetzelfde wordt ook erkendidoor de Nat ZnUmgt die vooral de waardeerende wgze waarop prins Bismarck herdacht werd als de beate overgang van het oude tot bet nieuwe tijdperk beschouwde In woorden zegt hot nationaal liberale blad kon do nieuwe regeering niet beter optreden wij wachten nu op baar dadoii Ofschoon de algemeene staatkunde der regeering niet gewijzigd zal worden zal toch met Caprtvi in zeker opzicht wel degelijk een nieuw tijdperk beginnen De afzonderlijke ministers zullen moer invloed oefenen en de regeering zal meer rekening houden met de wenscben en voorstellen der andere partijen dan prins Bismarck gewoon was te doeu Dat deze mededeeling vooral door de oppositie welke zich atoedö tegen bot stelsel Bismarok verzette met toejuichingen werd ontvangen behoeft geen betoog Daar Caprivi geen program wilde ontwikkelen zal eerat later blijken welk atandpunt de regeoring ten opzichte van ile belangrijkete der aanhangige vraagatukken zal aannemen Tot deze quaesties behoorden in de eerste plaats de graanrechten die nu weer ter sprake zijn gebracht in een belangrijk artikel van baron Von Zedlitz De oecouoom betoogt dat belasting op de eerste levensbehoeften geheel in strijd is met de sociale politiek der Duitscbe regeering De conservatieve pers waarschuwt echter tegen de afachaffing der graanrechten omdat daaruit onfermijdelijk ook de intrekking van andere beschermende invoerrechten zou volgen Intusschen geeft de Weser Zeiiiing den raad dat men in Duitachland een bond zal oprichten tegen de graanrechten gelijk vijftig jaar geleden de Anti cortdawleayue door Cobden in Engeland ia gesticht Alle partijen dio tegen kunatmatige opdrijving der broodprij ien zijn moeten daaraan deelnemen Ieder dio niet zelf aïa grondeigenaar of pachter graan heeft te verkoopcn hoeft belang bij de afschaffing zegt het liberale Bremer blad En de fabrikant die een groot gelal arbeiders werk geeft met name die voor de buitenlandaoho markt werkt heeft er een overgroot belang bij dat niet door duur brood do arbeidsloonen worden omhoog gedreven zonder dat de werklieden er eenig voordeol bij hebben Men brengt tlians hierbij in herinnering dat do conservatieve Kreitz Zeitung die nu met hand en tand voor beachermendo rechten ijvert en do beweging tegen de graanrechten boatrijdt in Nor 1878 beeft geschreven üe Duitscho laydbouwera mogen zich wet wachten voor bet liefhebberen met beachermendo rechten Als men zich inpraat dat de toeatand van den landbouw door hooge invoerrechten kan worden verbeterd geeft men zicli over aan een heraenschim en kan berouw niet uitblijven Over de zaak Slanley Emin worden weer nadero onthullingen gebracht die wellicht het oordeel over boide mannen ieta kunnen wijzigen Emin zou door Stanley volstrekt niet bevrijd zijn maar zou integendeel eerst gevangen genomen zijn toen zijn Fgyptische troepen wegens Stanley a optreding vreeaden aan de Engolachou te zullen worilen verkocht Niet Stanley maar kapitein Cuaati die Emin een langen tijd hoeft vergezeld heeft hem uit dio gevangenacbap bevrijd Stanley bracht alecbts 30 kiaton munitie mede terwijl Ëniin nog 120 kisten ter beachikking had Emin word op den terugweg alecbta door weinig troepen begeleid omdat Stanley hem geen tijd bad gegund om zijn over do gebeelo provincie veratrooidü soldaten bijeen to brongen Men herinnert zich dat Stanley iu zijn brieven hoog opgaaf van do ziekelijke besluiteloosheid van Emin terwijl nu blijkt dat Emin goede redenen had voor de vertraging terwijl Stanley steeds in vrees verkeerde dat zijn prooi Einiji hem ontgaan zou De Engelschen zitten natuurlijk erg in over deze onthullingen die buu roep van groote Christelijkheid omlermijuen Men schijnt zich zoo goed mogelijk to willen redden want de Timea verzekert dat er eerstdaags verrassende onthullingen worden tegemoet gezien in de zaak tuaschen Stanley en Emin Een correspondentie tuaschen Emin en het Emin comité gehouden uit den tijd TÓor Stanley s vertrok zal worden openbaar gemaakt on daaruit zou het ware karakter van Emin bigken Zekere brieven van dat comité aan Stanley zijn niet aan hun adres gekomen en bevinden zich thans in Duitache banden En wanneer de Zwarten in Afrika van dit alles eenmaal op de hoogte zgn wat zullen zij zich dan niet verbazen over de beschaving ran de blanken üe berichten uit Zanzibar luiden gunstig Het gebeelo noordelijke deel van üuilscli Oost Afrika is volkomen rustig en de groote karavaacweg van Kagainoyo voor ruim ƒ 500 000 aau ivoor aangevoerd Majoor VVissmann zond een afgevaardigde om vredesverdragen met deinlandsche hoofden te sluiten Sefoo een zoon van Tippo Tib thans te Zanzibar zal binnenkort met een groote karavaan naar Tabora vertrekken ür Baumann die van de Duitscbe Oost AfrikoMaatschappij in last kreeg den aanleg van