Goudsche Courant, vrijdag 18 april 1890

Zaterdag 19 Aprii 1 4199 1890 GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe iDEending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Blooker 8 Cacao een spoorweg van Tanga naar Usambara en ileu Kilima Djato voor te bereiden is met een geleide op veg gegaan De oonforeutio voor den Ausgleich is weder te Weonen bijeengekomen voornaraelgk om de in Januari vastgestelde beginselen nader uit werken In de eerste plaats heeft zij zich heiig te houden met hervorming van het kiosstolsel zooveel het groot grondbezit betreft De Regeering zegt men wil dit in vjjf plaatselyke districten verdetlen waarvan het gevolg zou zijn dat van de 54 plaatsen de Duicschers er slechts 13 die van het West Bohoerasche district zouden bekomen De Duitschers hebben oen tegenontwerp bewerkt om zeven districten aan te nemen waardoor de Duitschers in twee met 17 vertegenwoordigers de meerderheid zouden krijgen De JongCzechen blijven hun vijandige houding tegenover de gebeele regeling handhaven PETROLEUM VOTEEIlli GE van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden willig Loco Tankf t ƒ 7 80 Geïmporteerd fust ƒ 7 85 Augustus levering ƒ 8 September October Novemberen December levering ƒ 8 10 aSS Staats loteHj van Donderdag 17 April 3e Klasse Trekking No 1190 4 ƒ 1000 No 162 1 ƒ 200 45 13867 14514 14744 15067 15403 15422 15451 15754 15856 1601 16213 16253 van ƒ 11649 12182 12246 12256 12 61 12964 13129 13167 13281 13480 13488 13722 8695 9028 9371 9607 9646 9783 16271 16435 16782 17637 18593 19006 19087 19129 19515 19775 20133 20206 20276 20344 20357 20509 20611 20659 20750 20776 20788 20822 20905 2U959 Prijzen 77 2458 6158 223 2470 619S 411 2889 6371 963 4031 6715 1193 4065 6719 1523 4264 6773 1694 4527 6876 10057 1873 4936 6916 10444 2021 5034 800t 10857 Ï186 5537 8403 11055 Ï235 5626 8441 11099 Ï354 5995 8479 11446 2355 6088 MARKTBERICHTEN QOUda 17 April 1890 In navolging der hoofdmarkten was Tarwe heilon goe l gevraagd tot hoogere prijzen Oveiigo artikelen flauw Tar e Zeeuw lio 7 50 a 7 80 Mindoredito ƒ 7 8 7 25 Pulder ƒ 5 90 a 6 25 Afwijkende ƒ 5 50 a 5 75 Roode 6 25 a 6 50 Angel ƒ 7 a 7 25 Rogge Zeeuwsche 5 75a 6 Polder 4 75 a ƒ 5 üerst winter ƒ 4 60 a 4 90 zomer 4 20 i l 6ft Chevalier S r a ƒ 6 25 Haver per Heet 3 25a 4 per 100 kilo 8 a 8 50 Hennepzaad Inlamlsch ƒ 6 40 a 6 75 Buitenlaiidsch ƒ 5 il ƒ 5 50 Erwten Mestingerwten 5 90a ƒ 6 10 Boonen bruineboonen 7 50 a 8 50 duivenboonen 6 30 a ƒ 6 70 pasrdenboonen ƒ 5 25 a ƒ 5 40 Kanariezaad ƒ 6 75 i ƒ 7 50 Maïs per 100 kilo Bonte Amenkaansche 5 35a ƒ 5 45 Cinquantine 6 50 a 6 75 De veemarkt mot goede aanvoer handel zeer vlug prijzen blijven enorm hoog Vette varkens tamelijke aanvoer handel flauw 21 a 24 et per half kilo varkens voor Londen weinig aanvoer handel fauw 19 a 20 et per half kilo magere biggen goode aanvoer handel vlug ƒ 1 20 a 1 80 per week Vette schapen tamelijke aanvoer handel zeer vlug ƒ 28 a 40 Nuchtere kalveren groote aanvoer handel zeer vlug 4 a 7 Fokkalveren 10 a 17 Kaas Aangevoerd 44 partijen handel zeer vbig Isto qualiteit 26 ü 28 2de qualiteit 24 it 26 Noord Hollandsche 25 a 29 Boter goede Aanvoer 41andel gewoon fioeboter 1 10 a 1 15 Q jmja Snelperadruk Tan A BriïJKMxn k Zoon Weiboter 0 95 ii 1 uargerlljke Stand GEBOREN I 14 April Theodorai JohiDaen oadan T J Arit en M iilolk Mara oadari K Sanilrra en E da Ilaer 16 FleDrutta Johaana Withdmina Jacota ouden M l ekk r en A M PriDsenberg Bartholomeii oudera J vnn Galen ea M C de WliikrI 18 Barlel uudera 1 Tcrsmltten eo A 1 Soffree Pietcr oudera S Timbergea en M van di r Miapel Heodrika Johanna onderi J M van den Bosch eu A S in A OVKKLEÜKNi 16 April J W van dtr lnluok 78 J C Mol wed O Meilrni 36 j 18 i tloebetli 2j 4 m M van Klaren 8 j GKHUWH 18 April J Derueo en W d JoiiK H van drr kiuip en J Vi a OtUiloo J S van Waaa en N K laa dir Veei J J de Jong ea S Kritt W R Koot ag H O J Kruijaheir M tin Valiea ea A L aa de Pavooidt Zevenhuiaen r AoBEN Jan oid ri P EUhont ei M fuder Molen ONlklBTROUWÜ ÏV Verheul en A Merbli GETKOUWD I van Mict en U loogereel Stolwijk GEHUWD K HDogaodoom en 6 T 1 Verkiik Reeuwijk r EBOKEN Joha na oaderi J Anker ra W via KempeD OVERI EDhN C J Slolwijk 16 in P Rijnbetk 83 m K van der Wulf 3 n ADVERTENTIEN BevalleD Tan e n Zoon Mevronw tan der MEER geb JonkTr I Dibbets Jouda 16 April 1890 j Harteiyk dank aan allen die ons belaDgstellÏDg hebben getoond bg het orerlgden Tan onze lieTeling E 01 JONQ M G DE JONO Mulder Gouda 17 April 1890 Op een KANTOOR hier ter stede WORDT üEVIiAAOD voor Kantoor en Loopwerk EEir JONaMEISrSCE P G Tan ongereer 14 a 15 jarigen leeitgd Eigenhandig geschreTsn brieTen onder No 1991 aan het Bareau Tan dit Blad 6IIENTEN IN BUK jredroogfde Groepten P SAUCKBIER GEVRAAGD eene VROUW geschikt Toor het accaraat en Tlag tellen sorteeren en merken der goederen om voor vaat geplaatst te worden in de merkkamer der OUDEWATERSCHE STOOMWAS8CHERIJ Loon buiten de OTernren 7 per week Ook eene Tlngge REKSTER kan direct werk bekomen Aanbieding in persoon aan de Stoomwasscherij te Oudewater ENGELSCHE groote Sorteering P Sauerbier Ooudsche Zangvereeniging r UITVOEEING 18S op Dinsdag 22 April IS90 des avondM 8 uur in het Lokaal cN ü ï en VERMAAK Direcltur de Heer Mart J BOüMAN Programma Vroawenkoreu Solonummers Toor Sopraan AIt Tenoren2 Piano a Aanmelding van buitengewone Leden Donateurs en Donatrice bijhet Besttiur Contributies 3 50 en 5 per jaar met introductierecbt Tan 1 en 2 Dames 0 de beide Uitvoeringen HAUTE NOUVEAUTÉ in A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 THEEHANDEL Probeer de soorten Tan 100 125 150 Cent eer krachtig en genrig P SAUEIIBIER Proeven gratis ADVERTENTIËN in t e Binnen en BtUtenlandBche Couranten worden dadelgk opgezonden door het AdTertentie Barean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Titrages van t stuk Afgepaste Vitrage Gordijnen in diTerse lengten n breedten Tan 2 00 per paar af 4 el lang SCHEI K Ziv GEVRAAGD een bekwamen geheel op de hoogte der fabricatie BrieTen onder No 1984 aan het Bureau dezer Courant Alom te bekomen Sfi QOÜDSOEE MEN of de beschrgTing der beroemde geschilderde Kerkglazen Tan le Groote of St Janskerk te Ter Goude beneTens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegeroegd een afzonderlgk leTensberiehtder beroemde Olasschilders de Gebroeders Dirli en Wouter Crabetii OOOB CeaiSTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie Tan Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie Tan Bouwkunde te Utrecht P r ij s 80 Cents A BRINKMAN tFIJN3TE merk uitsluitend verkrijglihar 1 60 8S cis 45 cl I r De nitgare dezer Courant geschiedt dageiyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aiïoaderlflke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 18 April 1890 In Ae hedenmiddag gehouden vergnderiog Tan den gemeonteraail dio door alle leden werd biJRMH d werd zonder hoofdelijlte temming eone aW iSfcde betchikkin genomen op bet adres van do heeren J F W S Middelbeek e a houdende verzorfl m afsclialTiog ran do vier zoogenaamde groote kaasmarkten en eveneens eene afwijzende beschikking op het adres van de bestuursleden der alhier gevestigde Afdeelin van den Ned Bond iMaatschappeliJlr Belang houdende verzoek om verhooging van het staangeld op de markt voor overdekte uitstallingen en oontrAle van de patenten der marktkramers Oe Rekening van net Stedelijk Museum van Oudheden dienst 1889 werd goedgekeurd Hot bestek en de teekeningen voor den bouw van het Hoffmansgesticht werden met eenige kleine wijzigingen goedgekoard nadat door den Qemeentearohitect in eene besloten vergadering daarover eeniije inlichtingen waren gegeven De quaestie omtrent de wiJM waarop de verwarming van hel gesticht zal geschieden is nog niet beslist maar werd aangehouden tot de volgende vergadering Bij don Raad kwamen de volgende stukken in 1 VersUigen van Curatoren over het Gymnasium ifie Commissie van toezicht op het Middelbaar Onderwijs en de Kamer van Koophandel over 1889 Worden gestold in handen van B en W om te dienen bij du samenstelling van het Gemeente verslag waarna zij zullen circuleeren bij de raadsleden 2 Ken Missive van den heef C Knaap die wegens vergevorderden leeftijd ontslag neemt als regentTan het Wees en Aelmoesenicrshuis Do Voorzitter zegt naar aanleiding daarvan het volgende FEVILLETOX üit hel DuiUch VUFDE HOOFDSTUK 17 Gisteren avond heb ik u diep gekrenkt niet waar Hij wou spreken maar zij viel hem in de rede Zeg om Godswil niet dat het niet waar is al ware het alleen uit beleefdheid want ik weet voor mijzelf zeer goed dat ik bepaald onvriendelijk ben geweest tegen u en een beloedigenden toon heb aangeslagen Mijn vurig gestel mijn zuidelijk bloed speelt mij wel eens meer parten En bedenk voorts dat wat gij mij openbaarde en vertelde zoo geheel onverwachts kwam Het kwam mü eerst ondenkbaar voor dat datgeen waarover de heele wereld sprak my alleen onbekend zou zijn Heden echter nadat ik over alles nog eens goed heb nagedacht ben ik tot het besluit gekomen u mijne excuses aan te bieden Wilt gü mij vergeven Mr William De kleur die zich bij dio woorden over zijn gelaat verspreidde on de vroolijke plans in zijne ougen Mijne Heeren I Het zal voorzeker door ons allen worden betreurd dat de heer Knaap na ongeveer 45 jaren in de betrokking van regent van het Weeshuis te zijn werkzaam geweest met ongewonen ijver en vaderlgke zorg hoeft gemeend die betrekking te moeten neerleggen Wq hadden ona gevleid dat de nog zoo krachtige man gedurende geruimen tvjd aan het Gesticht zijne diensten zou hebben verleend maar zijn besluit staat vast hij is daarvan niet terug te brongen en dus moeten wij daarin berusten Wij wenschen hem toe dat h QOg vele jaren in het genot van een goede gezondheid moge doorbrengen de erkentelijkheid vaa sijne stadgenooten eu de erkentelijkheid van het getnoentebestuur voor de vele door hem verleende diensten is hem ten volle verzekerd De vergadering betuigt hare instemming mot het gesprokene S Eene missive van Regenten van het Weesen Aelmoeseniershuis inzendende eene tweetal ter voorziening in do vacature ontstaan door het bedanken Tan den heer C Knaap Daarop komen voor de heer C C KNAAP J F W S MIDDELBEEK Ter visie en benoeming in eene volgende vergadering 4 Een voorstel van regenten van do beide Gasthuizen om het tarief voor personen uit andere gemeenten in hot ziekenhuis verpleegd te verhoogenon te brengen van 1 25 op 2 50 per dag envoor de Ie klasse op 6 00 per dag In handen vaq B on W om bericht en raad 5 Een vcorstel van B en W om in overoonstemming mei een desbetreffend verzoek van doCommissie over de Volksgaarkeuken het salaris vanden keukeumeestor en keukenmeesteres dier inrichting te brengen vau 5 por week op 8 per week Bij do oorspronkelijke vaststelling van zelden haar reeds dat zij niet te vergeefs zou vragen Op aachton toon antwoordde hij Wanneer gij gisteren mij min of moer gekrenkt hebt dal ik niet geheel en al kan ontkennen dan is dat reeds ten volle goed gemaakt door uwe woorden van zooeven miss Burton I U zult dus mijne onbeleefdheid mij niet moor euvel duiden en niet boos op mij zijn Mr William vroeg zij met nadruk Hoe zou ik dat kunnen I Zijn stom klonk zeer bewogen toen hij dat zoide Zelf ben ik toch ook niet geheel vrij van schuld Hot beste zal wel zijn dat wij daarover in het geheel niet meer spreken daar het gisteren doorgebrachte halve uurtje tot die behoort welke ik geheel uit mijne herinnering zou willen verbannen Zü lachte weemoedig als zij antwoordde Goed deze zaak ia dan in orde Maar hier aarzelde zij even houd mij niet voor eigenzinnig of halatarrig alsof goede lossen on waarschuwingen door mij in don wand geslagen worden Ik erken ten volle de juistheid van uwe bedenkingen Mr William Van uw standpunt geredeneerd hebt gij werkelijk groot gelijk En niettegenstaande dat zou ik toch hot bedoelde kapitaal aan Frank Harvey willen geven Ik moet wel voegde zij er op onzekeren toon aan toe Bij deze woorden had Wdliam s gelaat eerst een verschrikte vervolgens een diep smartelijke uitdrukking aangenomen Hij zeide echter op kalmon toon ADVERTENTIBN worden geplaatit van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTSB8 worden berekend naar plaatsruimte BoTendien worden alle AdTertentien grati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschgnc het salaris was gerekend op een deluet van 40 a 50 porties per dag terwijl het dagelgksch debiet thans bedraagt ongeveer 150 porties per dag dat soms zelfs tot 200 i 300 stijgt De werkzaamheden en verantwoordelijkheid van genoemde personen zyn daardoor toegenomen terwijl zij zich uitstekend kweten van de taak die op hon nat Ter visie Een voorstel van B en W om wijziging tebrongen in hot paoht contract met H Wolfswinkelter zake van de aan de Gemeente toebohoorendeuiterwaarden van don IJsel Ten gevolge van dedoor Scbioland gedane afgraving moet eene schadeloosstelling billijk ivorden geacht en B en W stellen voor de pachtsom voor 90 en 91 te brengenop 400 en de pacht gedurende 6 jaar te oontinuooron voor diezelfde som Ter visie Een rapport van B on W op het verzoek vanE Welter om pensioen Dit strekt om hem gem pensioen te verleenen maar een gratificatie van 2 per week Ter visie Eone missive van J A Amesz dank betuigende voor do gunstige beachikking ten zijnen behoeve door den Raad gennmon Aangenomen voor kennisgeving 9 Adressen van I Binnendijk C de Jong K Mul W J Peeters J H Schmidt en J Vermeij verzoekende benoemd te worden tot commies bij deplaatselijke belastingen Ter visie en benoeming in eene volgende vergadering 10 Een adres van de Woerbaarheidsvereeniging Burgerplicht verzoekende de subsidie van ƒ 50 voor verwarming en verlichting van het lokaal opde Spioringstraat voortaan in een anderen vorm temogen ontvangen In handen van B en W om bericht on raad 11 Een missive van het gemeentebestuur van tl behoeft tegen mij geen verontsohnldigingen temaken miss Burton i Wanneer gij het geld verlangt te hebben is het natuurlijk ten allen tijde teruwer beschikking Ik veroorloofde mij gisteren slechtseen raad to geven was alzoo genoodzaakt dia Waarmode gij mij een grootere dienst hebt bewezen dan gij wellicht vermoedt viel zij hem in do rode terwijl zij opstond In miss Burton s oogen werd zoo n teeder gevoel zichtbaar dat het hom min rf meer verlegen maakte De som is aanzienlijk Mr William Dat weet ik wel het best eene betere bestemming zou daaraan ongetwijfeld wel kunnen gegeven worden Doch ook voor het geval dat bedoeld bedrag werkelijk zal blijken verloren te zijn zoo zullen wij zoo zal ik daarover toch geen berouw hebben Betaal ik daarmede niet oen oude schuld af van mijn vader en koop ik mij daarmee niet vrij van iedere verdere verplichting Met het oog op mijn eigen ruat en de bewustheid mijn plicht te doen moet ik zoo handelen gelooft gij mij Mr William Wat zou hij daarop antwoorden Aan de eone zijde waren hem mias Burton s woorden vrij onbegrijpelijk doch aan den anderen kant joegen zij hom het bloed naar de slapen Hij meende hot beste te doen met te zwijgen Vraag mij thans niet vorder Mr William begon zij na een pijnlijke pauze opnieuw Voorloopig kan en mag ik u niet verder inlichten Maar eenmaal zal het oogenblik komen waarop ik mij weder lis ii