Goudsche Courant, maandag 21 april 1890

4200 Maandag 21 April 1890 GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertenliehlad noor Gouda en Omstreken De inzeuding van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Mei bijeenkomenden Volksraad zal voorstellen de Grondwet te herzien en dorpsbesturen in te stellen Door het lid Wepener zal een voorstel van wet worden ingediend waarbij den Kaffers de verplichting wordt opgelegd voortaan kleeren te dragen INGEZONDEN De ma etische Séance Myuieer de Bedactexr Met volkomen instemming heb ik dezer dagen in uw blad het artikeltje gelezen van S over de onlangs hier gegeven magnetische Séanoe die Woensdag a st door een tweede zal gevolgd warden Zeer terecht wordt daarin gevraagd wat is het doel waarmede die Haagsche heeren Optreden P Het maakt toch onwillekeurig een vreemde indruk dat een paar juridische studenten naar onze gemeente overkomen om eene dergelijke soir te geven waar zij tegen betaling van entree proeven van magnetisme komen gerei Dat zü particuliere stances geven soit dat is tot op zekere hoogte hun zaak maar dat z j geheel op de wijze van kermis artisten annonceeren te zullen laten zien De letendï doode Dk veeoiïtjoiko Dï ZELFKOOKD hetgeen waarschijnlijk geschiedde om het publiek te trekken waarbij nog kan geconstateerd worden dat twee tiijt dat drietal heerlijkheden ookgeheel op kermis manier niet vertoon werden zie m de reilactenr dat is iets dat van studentenniet verwacht kon worden en dat een vreemd idéégeeft van dn zaak De vraag door S opgeworpen of dergelijke p4 efnemingen door amateurs geheel onschuldig zijn wor de personen die tot sujet dienen moet bepaald in dien zin beantwoord dat bet op vele jongelieden hoogst nadeelig moet werken zich daaraan te onderwerpen Toen eenige jaren geleden Donato te Amsterdam zijn veelbesproken voorstellingen gaf is er eén uitgebreide pennestrijd gevoerd waaraan ook medici Bn naam deelnamen en deze verklaarde uitdrukkelijk dat dergelijke pioeven op jongelui hoogst nadeelig moesten worden geacht Donato kwam daar tegen op beloofde in oen particuliere soiree aan hh geneeskundigen te znllen aantoonen waarom zij dwaalden en yo de tmzeggitig een wetenschappelijk discours te zullen houden maar even voordat die particuliere soiree en dat wetenschappelijk discours zou plaats hebben was de heer Donato eensklaps verdwenen met een zeer aardige recette in zijn zak van verscheiden nietparti culiere en niet wetenschappelgke soirees Soirees als die welke Vrijdag 11 April hier werden gegeven verdienen zeker geen aanmipediging en uitdrukkelijk moet daartegen worden geprotesteerd Z Naar aaaieidutff va i het eergwttrm geplaattte ingezonden êtuk van den heer 8 deelt een geacht nU Hc ête dezer tede on mede dat z i dergelijke froefnemingm afkeuring verdienen en dat het aan jongeluiuepaald a geraden moet Korden zich daaraan te onderteerpen BE Redactie L1J8T van brieven geadresseerd aan onbekenden over de 2e helft der maand Maart 1890 welke door Insschenkomst van het postkantoor te Gouda terug te bekomen zijn H van Veldhuizen Amersfoort N Snoog Amsterdam Boer Boskoop M Gelein Gravenhage T Castelein s Gravenhage N A van Eik Haarlem VV C Visser Kater drecht Koop Oudshoorn Mfj van Hofwegen Rotterdam Verzonden naar Amerika W Hoffer Brooklyn Verzonden naar België G Bakker Antwerpen Gouda den 17 AprU 1890 De Directeur V h Postkantoor VOBSTER PETR0LEUM IN0TEEI I GE1M van de Makelaars Caatzlaar SehalkwUki te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfuet f 7 85 Geïmporteerd fust 7 90 JuniJuli en Augustus levering 7 93 September October November en December levering 8 15 t5urgerlljke Stand Oouderak GEBOREN Jseob oudera A de Vtiea en M de Brnin Er biedt zich aan eeo fatsoenlgke overleden J Vimr 16 i GEHUWD H Hofman en E Hailing J de Jong en J Blanken Moordreobt in alles bekwaam wat daartoe behoort Adres onder No 1993 aan het Bareau dit Blad Ét GLBOKEN klit onderi W van in Hoeren en H taa der Starre Joliaaoea oudera H Admiraal en ï Kol GEVRAAGD een bekwamen OVKRI EDEN I Weerheiro orerleiien Ie Kralingen 10 j J Poot 4 m M den Ouden 88 j 0 Tom wed A liietveld 87 j ADVERTEWTIËN geheel op de hoogte der fabricatie Brieven onder No 1984 aan het Bnrean dezer Courant Alom te bekomen BE BOÜDSCHE QLA2EN of de beschrijviDg der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarby is toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetb Prys 0 Cents A BRINKMAN Fransche Sloonivèrverij Chemische Wasscherij Gebreveteerd door 1 M den Koning det Belgen H OPPENHEIMER KRÜISKADK 19 ROTTERDAM Specialiteit voor bet verven en stoomen van van alle soorten Winterjassen Mantels Costnmes en andere Eleedingstokken Gordynen Behangsels Tafelkleeden Veeren en Bontstoomer Zeer lage prijzen Ëenig Pepöt voor Oouda en omstreken bg deHeer A van 08 Aï Kleiweg E 73 en 73a Gouda Het groote aantal zenuwkwalen van zenuwhoofdpyn af lot de voorafgaande kenteekeneu van apoplexie herseuberoerte toe trotseeren nog steeds alle middelen door de medische wetenschap aangewend Kerst aan den nieuwen tyd komt de eer toe dat zij door het gebruik maken van den eenvoudigsten weg nameiyk langs da huid eene pbysiologische ontdekking gedaan heeft die na honderden proefnemingen thans over de geheele wereld verbreid is en terwijl z in wetenschappelgke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eene weldaad bigkt fl e zgn voor de aan zenuwkwalen lijdende mensohheid Deze geneeswijze is uitgevonilen door den gewezen Officier van Gezondheid Roman Weissmann te ViUbofen en berust op de ondervinding opgedaan ia eene öO jarige praktijk Door wasscblDg vaD bet hoofd eenmaal per dag worden daartoe geschikte stofiëa door de huid onmiddellUk aan het zenuwgestel medegedeeld Met deze geneeswijze werden werkelijk schitterende resultaten verkregen en zy maakte zooveel opgang dat van een door den uitvinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing binnen korten tijd reeds de 31e druk verschenen is Dit boekje bevat niet alleen voor het groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie en de daarmede zelfs in wanbopigir gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenschappelyka verhandelingen uit de medische bladeil die aan deze geneeswijze gewijd ign zoomede afschrift van tal van getuigschriften van hooggeplaatste geneeskundigen onder welke F BSéolëre med dr prOfeSSOr aan de polykliniek te Parijs rue Rougemont 10 Steingreber med dr praktiseerend geneesheer aan het krankzinnigen gesticht te Charenton Sanitfitsrath Dr Cohn tO Stettin Orossmann med dr arrond arts te Jöhlingen Dr P Forestier geneesheerdirecteur van het hospitaal te Agen Qeheimrath Dr Schering ksisteel Outenfels Bad Ems Darses med dr geneesbeerdireo teur der galvano therapeutische inrichting voor zenuwlüders te Parijs rue St Honoré 334 Consul von Ascbenbaoh med dr te Cot fu Dr Busbaoh arrond arts te Zirknltz Ober stabsarzt Jechl med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Farrière Kure lid van den Conseil Central d hf giène et de Santé in jPrankrijk en vele anderen Aan allen wier zenuwgestol meer of minder aangedaan ia of aan zoogenaamde zenuwachtigheid lijden waarvnn de keutockenen zijn ohronLwbe boofdptjn migraine schele hoompün bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder alle zieken die door beroerte getroffen werden en nog lijden aan de gevolgen dawvan zooals verlammingen onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatseUike zwakte verzwakking van gebeugen enz en zij dio reeds onder geneeskundige behandeling geweest zijn maar door do bekende middelen als onthoudiogs en koudwaterkuur wrijven electriseerec stoom looi of zeebaden geen genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zij die vreeS gevoelen VOOr beroerte en daartoe redeii hebben wegens verschijnselen als ziCh aanhoudend angstig voelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het vQorhoofd suizing iu de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aan al deze drie categoneu van ZenUW liJderS als ook aan jonge meLSJeS lijdende aan bleekzucht en krachteloosheid oek aan gezonde zelfs aan jonge persouen die veel met het hoofd werken en geestelijke reactie willen voorkomen wordt dringend aangeraden zich het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage kOBtOlOOB en franCO verzonden wordt door LEMAIBE Co Apothekers te Parijs rue de l Echiquier 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswijze van ROMAN WElSSMANiX Oud Officier van gezondheid eere lid der Italiaansche Saniteits orde van het Witte Kruii en verder te Amsterdam door M CLEBAiV Co Heiligeweg 42 Ambem J de BEYER Agent dor Scheepvaart Courant R nksde 71 Rotterdam F E van SAXTEN KOLFF Apotheker Korto Hoofdsteeg 1 Utrecht LOBRY PORTON Oudegracht bij de Qaardbrug F 160 Op de laatste hygienisch medicinale Tentoonstelling te Gent is de Weissmann sche geneeswgze door de medische jary met een Zilveren Medaille bekroond Gouda Snelpersdruk van A BaiNKMAN k Zoo De uitgave deter Coarant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prfls per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Mzoaderlöke Nommers VIJP CENTEN BU deze Conraiit behoort een UUvoee el BINNENLAND GOUDA 19 April 1890 Bij Kon besluit zijn benoemd bij het 4de regiment tot majoor de kapitein W B van den Bosch van den staf van het wapen adjudant van den commandant der stelling van Amsterdam en is in zijn rang overgeplaatst bij het regiment grenadiers en jagers de mnjoor I L de Bock van het regiment infanterie Kaar wy vernomen zal de eenige vereeniging op het gebied der Gymnastiek hier ter stede nl de Gymnastiekvei eniging Kioelsior in het begin der maand Jiini a s haar tienjarig bestaan door eene feestelijke uitvoering vieren Hoewel de uitvoeringen en bals door de genoemde vereeniging gegeven steeds uitmuntten door gezelligheid en den recht prettigen toon die er steeds heorsoht zoo belooft de aanstaande feestviering toch do kroon te zetten op alles wat we iu die tien jaren van Excelsior mochten zien en bijwoneii De vele verrassingen in programma on bal toch zullen zeker maken dat de aanwezigen zich den ganschen avond uitstekend zullen kunnen vermaken Jammer slechie dat deze vereeniging die toch getoond heeft kracht genoeg te bezitten om de vele en velerlei moeilijkheden die ze op haar pad voud te kunnen overwinnen een betrekkelijk klein ledental bezit Volon blijken nog niet doordrongen te zijn van het groote nut der Gymnastiek vooral ook op des leeftyd als voor velen het schoolgaan uit is voor het lichaam Gymnastiek wordt nog te vaak verward met de FEVIL LET OK Vit het Ouitêch ZESDE H00ÏD8TUK 18 Daar hij zelf ofschoon in zijn vaderstad als muaicue zekere reputatie bobbende genoten geen toets meer had aangeraakt en geen noot meer had gezien sedert hij hier in huis woonde zoo vermoedde ook niemand dat hg een groot vriend was van goede muziek en daarvan werkelijk veel varstand had I Geen wonder derhalve dat hem soms de lust bekroop naar den prachtigen Steinway vleugel beneden te vliegen en zijn overkropt hart lucht te geven in het genotvolle spel waaraan hij eertijds zoo verslaafd was Vol aandacht luisterde hij dikwijls naar Miss Burton s spel en droomde van de bekoorlijke betoovering van het tegenwoordige ach woaroverhad hy anders kunnen drooraen P Het is waar er waren ook urfn waarin bij zich verreweg wenschte zoo mogelijk aan het andere einde der wereld uren waarop hy het allerliefst zijn boeltje gepakt zou hebben en met de eerste stoomboot de beste naar Duitsohland gereisd Was hij toch eigen halsbrekende toeren in circus e i te zien Excelsior mag maar ml zich ook niet daarmede inlaten Haar doel is slechts het lichaam gezond te maken door doelmatige gymnastiek Wo hopen voor Excelsior dat velen die zich nog niet onder haren banier schaarden weldra zullen toegetreden zijn terwijl zij die niet zelf kunnen of willen meedoen deze vereeniging toch kunnen steunen door het betalen eener contributie zóó gering dat het genot daarvoor te verkrijgen niet te duur betnold is De auti revolutiouaire Rijn en IJselhode bespreekt thans ook do zaak dor Sotterdamsche SohutterijoSioieroii en het vroeger vermelde aclres van den heer A K an ider Garden alhier Het blad schrijft boven haar stukje Itierale brutaliteit en doelt dan fiaU staaltje van de inbeelding van sommige liberalen mede dat de heer V d Garden bedoeld adres indiende Men moge nu donken over dat adres zooals men wil en het indienen daarvan afkeurenswaardig vinden maar hoe nu daarbij Jé politiek kan gehaald worden dat verklaren wyinde verste verte niet te begrijpen Wellicht wil de en IJaelbode ons dat eens duidelijk maken Blijkens achterstaande odvertoiitie zal Moj Corry Hoogenboom alhier op Woensdag 30 April a st optreden Het zal zeker velen aangenaam zijn eens kennis te maken met haar muzikaal talent In Amsterdam oowcl als in den Haag is zg met Veel succes opgetreden en hetgeen bevoegde beoordeelaars toen daarover zeiden hebben wij indertijd medegedeeld Het programma luidt aldus Sonate op 12 N 1 D dur Van Beethov en voor klavier en viool Becitativ en Aria uit Josua URndel lijk niet een dwaas dat hij hot waagde het oog te vestigen op zijne meesteres het verstandigste schoonste en rijkste meisje van Now Tork Eeeds eenmaal had eene vrouw op beslissende wijze in zijn leven ingegrepen Allo vernederingen die hij ondergaan had zijne maotsohappelijko ondergang en de ellende van de laatste jaron had hij immers te danken aan die valsche Sirene oogen Nu echter waar voor een tweede keer de liefde met al haar kracht rn zoete pijniging zich van zijn hart had meester gemaakt nu doemde er onoverwinbaro hinderpalen voor zijn geest op Hinderpalen Wat een belachelijk woord Die waren hoogst gemakkelijk te overwinnen wanneer maar niet zelfs de gedachte aan zulk een geluk kronkzinnigheid ware Hij dio een gesalarieerde betrekking bekleedde in haar dienst die ten allen tijde nederig en bescheiden moest afwachten of zij het woord tot hem zou gelieven te voeren en zij danrentep en de schitterende in do maatschappij een eerste plaats innemende vrouw die de achting genoot van de meest aonzienlyken in hare omgeving I En toch als hij haar het kantoor zag binnenkomen of kort daarop afscheid nemen zag hij met iunige bewondering die fiere bonding die prachtige oogen dat geestige gelaat aan en had hij gehandeld naar hetgeen waartoe zijn hart hem dreef hij zou den stoffigen grond gekust hebben door haar voet betreden Maar mocht hij wel van hier vertrekken Wan ADVEUTBNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6 BOO TB LETTBB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien grati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verscbgnc Viool Concert Max Bruch a Romance Winiawski b Zigeunerweisen De Sarasate o An die Music Schubert b Die Mainacht Brahms c Mijn lief ken is mijn Somer Nicolai Introductie oii Kondo Vieuxtemps uit hot Ie Viool Concert Te Haastrecht zijn benoemd in het Bestuur van het Booda Kruis afdeeling Haastrecht de heeren D A Dupper President J do Kidder vioePresi dent J C Muller Penningmeester en W Smit Bestuurslid Bij de aanbesteding voor de gemeentewerken te Heeuwijk voor 1890 is ingeschreven dnor M Hoogendoorn voor ƒ 770 46 1 Macdaniel voor 748 60 G Boot voor ƒ 713 en D Groeneschoij voor ƒ 693 aan welke laatste het werk gegund is De begrooting was geraamd op ƒ 868 25 In het Ie district van de Krimpenenvaord zijn herkozen tot hoofding eland de heer A ïïolel te Vlist en tot hoofdingelsnd ploatsvervanger de heer G Voorsluijs Jz te Berg Ambacht beiden met algemeene stemmen Tot lioofdingelandplaatsvervan ger in plaats van den tot hootdingeland benoemden heer H üittenbogaart werd verkozen de heer B Smit te Haastrecht met 103 van do 174 uitgebrachte stemmen Uit Stolwijk schrijft men Woensdag avond gaf onze kinderaangvereeniging de verwachte uitvoering Zoowel de onberispelijke wijze waarop de voorafgaande losse zangstukjes werden uitgevoerd als de daaropvolgende voorstelling vnu het bekend Assohepoestpr droegen in zóó hooga mate de goedkeuring van hot aanwezige pu neer bij ook al zijn eigen hart deze diepe ongeneeslijke wonde had kunnen toefcrengen wanneer hij ook al ten tweeden mate zijn levensbestaan en broodwinning weg had kunnen werpen mocht hij dan haar die have en goed vol vertrouwen in zijne handen had gelegd haar die zoozeer behoefte had aan een vasten steun ondankbaar en zonder redelijken grond verlaten Vooral thans kon dit niet daar het tijdstip naderde waarop zij zich tot hem zou wenden om don raad waarover zij vroeger gesproken had daar de ongunstige geruchten over Mr Harvey juist nu weer toenamen en vermeerdorden Neen hij kon daartoe niet besluiten Daarbij kwam dat onlangs nog zeer treurige berichten waren gekomen over Mr Burton haar vader die zich tegenwoordig voor zijne gezondheid op een badplaats ophield Gisteren had hij de oude Solly gesproken die weenend en handenwringend uit miss Burton s kamer gekomen was Volgens hare berichten was ile oude heer veel zieker als in don lantsten tijd het geval was en bod geschreven dat hij nog slechts één wensch had huiswaarts te komen ten einde in de armen van zijn geliefd kmd te sterven Men verwachtte alzoo den zieke half Juli Daarom vooral moesten alle teedere gevoelens alle hoop en vrees ton opzichte van zijne meesteres in hot diepst van zijn hart opgesloten blijven en moest hij zich bepalen tot do kalme rol van een verstandig vriend en raadgever Ook uit het vaderland waren brieven gekomen