Goudsche Courant, maandag 21 april 1890

4201 Dinsdag 22 April 1890 GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad oor Gouda en Omstreken Oe inWdlng van sdvertentlön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave zijde van den Bijij hadden gehoord Men meende dat geheel op de hoogte der fabricatie Brieven onder No 1984 aan het Bureau dezer Courant OUDEN en JONCfEN MANNEN I wordt de zooeren verschenen bekroonde nieuwe uitgave aanbevolen van den Med Raad Dr Muller over Verstoorde Zeouw en Geslacht Stelsel met opgave voor radicale genezing Na ontvangst van 60 cent in postzegels toezending onder couvert Eduard Bendt Braunschweig Eerste ïïederlandsclie Verzekering lfeatscliappij OP HET LEVEN tegen Invaliditeit ön Ongelukken gevestigd te s OSAFENHAGE Directeuren Mr H GOEMAN BORGESIÜS enJhr Mr W SIX Hoofd Agent te Zevenhuizen P IILSHOL T Uitkeering Irij Leven ƒ 116 na 15 jaar ƒ 181 116 180 116 179 115 177 114 174 liX jaar Voorbeelden van Verzekeringen A Maandelljksche premie van Een Gulden Leeftijd Uitkeering bg Orerlijden 1 25 ja ƒ 513 28 476 30 i 451 32 425 35 386 1 Bovendien is in de premie begrepen een verzekering ad ƒ 250 tegen ongevallen met doodeljken afloop en ad ƒ 500 tege ongevalten die levenslange geheele of gedeeltelgke invaliditeit ten gevolge hebben B Wekelüksotae premiön voor ƒ 100 uitkeering bij overlijden Leeftyd 6 9 jaar 10 11 14 15 10 20 21 22 Vrouw 2V cent 3 3 3 3 3 f Man cent Deze premiën worden gedorende den loop der verzekering niet verhoogd C Inschrijving van Kinderen door verzekerden volgens B tegen een wekelijksche premie van 5 cent voor elk kind Uitkeering op den leeftijd van 12 jaar 14 jaar 19 ƒ 26 19 26 18 25 16 23 Leeftgd waarop wordt ingeschreven O jaar 1 2 3 Koopt geene KaaiülélclliZie alvorens eene ECHTE SINQER fabrikaat der SINQER MAATSCHAPPIJ fe NewYork op proef ontboden te hebben Eenig Depot te AMSTERDAM 63 KALVERSTRAAT ès Eenig Depot te ROTTERDAM Hoogstraat 346 Eenig Depot te s HAGE Lange Pooten 16 Onovertro ffen KWA LITEIT Alom verkrijgbaar in bussen van ƒ 1 60 0 85 en 0 45 GAGiO GROOTES tlLZT GEVRAAGD een bekwamen Te KOOP aangeboden een FLINK onderhouden WOOXHLIS tegen billgkeu prgs Adres ZEÜGE8TEAAT No 44 Door vertrek naar het buitenland wordt TE KOOP AANGEBODEN een uitmuntende nieuw model Brieven franco onder letter B aan de Boekhandelaars J VAK BENTUM ZOON Openbare Verkoopingp VAN BOOMEIT TAKKEN Hakhout Oude Materialen oude Sclioolmeiibelcn Afbraak De BURGEMEESTER van Gouda is voornemens op VRIJDAG den 25n APRIL 1890 te beginnen des voormiddags ten 10 ure om contant geld op het Stadserf te Verkoopen 1 9 stuks POPULIERENBOOMEN liggende bg de Baarslaan onder de Gemeente ReeuwM en 4 WILGENBOOMEN lig gende oy de Vuilenbras te Gouda 2t Oude MATERIALBi oude SCflOOLMEÜ BELEN en AFBRAAK en 3 Op verschillende plaatsen eenige partyen HAKHOUT en TAKKEN De voorwaarden zullen dagelgks den Zondag uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter Plaatselijke Secretarie ter lezing liggen llULSTR llP s OUDE GENEVER Fijne dubbel gebeide Qenever OllANJEBITTER verkrijgbaar bj M J de GRAAF Hooge Gouwe 2hb geurig en waterhoudend 1 20 en 1 80 da 5 om Wed C van OIJE Kleiweg No 2 GOUDA MT Aigemeeo erkeod als het beste MONDWATER der wereld 40 arige roem II Mond en Tandziekten uwaU het lot worden der tandea tandpqn ontateking zweren bloedend tandvleeaoh onaangeDime reuk uit den mood kalkvarming worden zeker voorkomen en genezen door bet degelgka gobnik van het echte K K Hof Tandarts UI rurr S Mondwat in aanmerkelijk vergrootte fleuchen voor 60 enU 1 20 en I 7B hetwelk gelijktijdig aangewend mot Dr POPP TandpOPder of Tandpasta ateeda de tanden gezond en aohoon houdt Dr POPP t Tandplombeerael Dr PÜPP a Kruiden Zeep tegen eiken huiduitalag en voortreffelijk voor baden Venu8 ïeep en Zonnebloemen zeep PuPP S Gekristalliseerde en Transparant Glycerinezeepen zijn de fijnato Toilet on gezondbeidazeepen welke ook een verwonderlijken witten tint té weeg brengen ilV De namaakaela van Anatherin JlondWatei verwoeaten de tanden binnen korten tijd Vl Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist sp Jarfumeriewinkela van Nederland Men verlange uitdrukkelijk Dr POfPt eckte Preparaten en neme geene andere Gouda Soelpertdruk van A BuMUU fc Zoon De uitgave de er Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per jlrie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlgke ijfoinmers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 1 April 1890 Zaterdag ia op den Jan Goeverwelachen dgk een ongeluk gebejnl dat zeer ernatiije gevolgen had kunnen hebben lOnze geachte atadgenoot de heer E O rijkaveea ta reed in een tilbury bestuurd door een koetsier toen het paard eenaklaps achrikte zoodot het ter zijde sprong waardoor hot met do tilbury en de dairin zittende personen van den dijk viel en tweemaal over den kop naar beneden tuimelde De heer O kreeg veracheidena kwetsuren en achramraen eii de koetaier oveneena doch alles in aanmerking genomen is hot nogal gelukkig afgeloopen Als het paard was gaan slaan en trappen met do pooten jat zeer goed het geval had kunnen zijn don had het léven van genoemde peraonen bepaald govaar géloopen Sedert bet midden der vorige week is een bediende bij een hnnkierahuia té a Hage niet meer ten kantore verschenen Daar hij en zijn gezin niet meer in hun woning vorblijvert vermoedt men dat hij de stad heeft verlaten Ten kontore waar hij werkzaam was is niot gebleken van eeuigojmalverzatie Volgens gerucht moeten hem toevertrouwde waarden door een elders woonachtide dame die thans overleden is verdwenen zijn en is de Justitie reeda in do zaak gemoeid en heeft di ze reeda een onderzoek aangevangen Van benadeelUg van andere peraonen ia tot dusver niets gebleken Twee jaren geleden ongeveer verdween te Arnhem een politieagent iMen vond alleen Onderlangs zijn helm of pet en meenen wij ook zijn zgdgeweer Vrouwen in de buurt beweerden dat zij hulpgeroep van de newi M FEVMLLETOIM ï Vit iet Duitich ZESpE HOOFDSTUK 19 Wel vond zij hem in den laataten tijd wat zijn uiterlijk betreft Verminderd maar zij schrijft dit meer toe aon zijne zenuwen en aan den dokter die hem noar haar gevoelen verkeerd heeft behandeld en zij verwacht veel voor zijn herstel van oen verblijf gedurende deji aanstaanden winter in Madeira Arme vrouw Ik Heen bon er van overtuigd dat Eelix niet meer herstellen kan ja geloof dat zijn ziekte vreeaelgke orderingen maakt Gij zoudt hem nauwlijka herkennen hij ia niet meer dan een achaduw van hetgeen ly vroeger was De zaken zijn thans geheel en al onder beheer van den heer vop Hain die in de school van uw gestrengen vader is opgeleid en dien hij u dan ook op zijn sterfbed als raadgever en vriend heoft aanbevolen In zooverre is dus alles in orde alleen klaagde hij er mijl onlangs over dat de Imishoudelijke uitgaven van maand tot maand tooiiemen en dat mevrouw de barones zooals Al ma volgens de in do man verdronken was raisechion wel in het water geduwd Dezer dagen nu is in het Park von Hulkestein een oud buitenverblijf aan don Utrechtachen weg even vooibij Onderlangs het lijk begraven gevonden vnn den politieagent Hij was nog in uniiform Hot buiten is sinds jaren onbewoond en wordt nu gesloopt Een Britsch Indiach roover Ihunda genaamd die zich lot een volksheld gemaakt had is dezer dagen te Meoruut doodgeschoten Ihunda was een grondeigenaar die in handen van woekeraars viel en geruïneerd werd Hij word nu roover om zich te wreken op degenen die hem arm hadden gemaakt Nadat hij wegens het plundoren dor woning van oen woekeraar gevangen gezeten had vormde hij een rooverbende waarmee hij op allerlei plaatsen de lïantoren der geldschieters overviel om er do schuldbekentenissen te verbranden De dorpsbewoners waren gelijk wol te begrijpen i hem allen zeer welgezind zij beschermden bem op allerlei wijzen en het was voor du politie zeer moeilijk dezon roover te vatten Te Parijs is in den laataten tijd aan het licht gekomen dat daar een uitgebreide handel in kinderen gedreven wordt en eene enquête door de nieuw opgoricbto Vereeniging tot bescherming van onmondigen gehouden hoeft het volgende aan het licht gebracht Ken aantal gewezen kroeghazen en zaakwaarnemers houdt er in de straat Mercadet een kantoor op na dot lederen dog 120 kleine meisjes bezig houdt door ze op bedelen uit te sturen In eene andere straat word een dergelijk kantoor gevonden dat kleine meisjes met rauziek instrumenten meest een soort harp of viool uitstuurt om van des avonds 9 tot des nachts 2 uur de nacbtlokaien te bezoeken Oostenrijk gebruikelijke wijze van doen zich laat noemen veel te groote aanslagen doet op de privaatkas Felix heeft zijn sohoone vrouw in die mate verwend dat jij meent alles te moeten krijgen wat zij maar vraagt Ik durf haar ook nooit meer daarover spreken daar zij mij eens op heftigen toon heeft geantwoord Het huis Van der Capellen zal aan uwe kleine behoeften wel steeds kunnen voldoen Wol is waar houd ik het er voor dat de zaken van uw broeder zich steeds hebben uitgebreid en dat de firma zoo hoog in aanzien staat als ooit te voren maar ik voor mij haat alle verkwisting Alma s eenigo gedachte tegenwoordig haar hoop en haar wonsch is natuurlijk een zoon een zoon I Het is een angstige tijd Moge God alles ten beste keeren Over u heb ik met den zieke niet kunnen spreken hij vennijdt hot bepaald om uw naam te noemen en de herinnering aaa dien trcurigen tijd zou hem werkelijk kwaad doen Alma daarentegen laat zich wel eens uit uwe brieven wat voorlezen Voor zoover ik er over oordeelen knn schijnt het haar min ot meer gonist te stellen dat gij althans niet ellendig zijt onder gegaan Volg wot ik u bidden mag mijp goedgemeendo raadgevingen die uit een hart komea dat met onveranderlijke trouw voor u klopt Schrijf mij spoedig eens en denk soms aan Uw oude tante Eesi Een storm van tegenstrijdige gevoelens was na het lezen van dez brief in Mr William s borst ont ADVBRTENTIBN worden geplaatit van 1 5 regels il 50 Oenten iedere rogal meer 10 Centen GBOOTE LBTTBBB worden berekend naar plaatsminite Bovendien worden alle Advertentien grati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Overdag krijgen de kinderen van een verloopen muzlek onderwijzer onderricht en zij moeten lederen avond drio a drie en een halven gulden verdienen De familieleden halen in den rogel de meisjes des nachts van het kantoor af en ontvangen dan dagelijks een daalder voor het verhuren der stumpers Dit kantoor houdt dooreen genomen zestig kinderen aan het werk Een dorde kantoor werd ontdekt dat iedoren dag 150 jongens uitstuurt om langs do straten te bodeleu en weggeworpen eindjes sigaar op to zoeken De kindereu moeten s avonds tegen den donker terugkomen en geld en stukjes sigaar afleveren daarop moeten de jongens dadelijk aan het werk om de eindjes die droog zijn af te wikkelen on in kleine btukjos te snijden Er wordt voor lederen jongen een dagloon van vijftig cents uitbetaald maar zij moeten minstens het dubbele aan contant geld inleveren Ten slotte ontdekte men een kantoor dat zuigelingen huurt en die met armzalig gekleede vrouwen uitstuurt welke er mede gaan bedelen Het kantoor had verscheidene dozijnen porsoncn at 4e iand die mot de zuigelingen aan de hoeken der stn t m gaan staan en daar het inededoogen der voorbijgangers inroepen Zij gaan bij goed en slecht weder zelfs als het regent on sneeuwt met de kinderen uit en op erg barro dagon wordt het meest op het medelijden van het publiek gespeculeerd de kinderen zelf krijgt het kantoor moestal van do pleegmoeders aan wie ze door do werkelijke moeders werden toevertrouwd aan loon betaalt het kantoor twee gulden en wel een gulden aan de pleegmoeder en een gulden aan de vrouw die met het kind bedelt maar t ontvangt zoll vijf gulden De zuigelingen sterven tengevolge van dozen schandelijken handel in den regel binnen enkele weken De bovengenoemde vereoniging heeft al deze mededeelingen openbaar gemaakt en do namen der kantoren genoemd zij eischt van de overheden dat staan en een zeker voorg evoel van een naderende catastrophe rees bij den anders zoo kalraen man op ieloofde hij aan het ingrijpen in zijn lot door een hoogere macht dat zijn hart zoo onstuimig begon te kloppen En toch waren het all s behalve vroolijke gedachten die hij niet wist te beheerschen Zijn broeder door een zware ziekte aangetast en wellicht reeds stervende Alles wat die door het geluk begunstigde eergierige man voor zich ea om zich had weten te verzamelen zou hij moeten verlaten vrouw kinderen een prachtige zaak en eene kostbare bezitting Almachtige God zou dat mogelijk zijn Vreemde banden zouden dus voortaan die aanzienlijke zaken besturen vele jaren achtereen tot op het oogenblik dat Felix zoon volwassen zou zijn Felix zoon Maar dozo bestond noa niet Zou de genade des hemels hem er werkelijk een schenken En wanneer deze wenscb onvervuld bleef Eene rilling overviel Mr VVilliom bij die gedachte en plotseling stonden de woorden van het testament zijn vaders hem voor oogen De firma Van dor Capellen mag nooit verkocht worden of van do hand gedaan nooit op een vrouwelijk lid van de familie overgaan maar steeds van vader op zoon van oom op neef van broeder op broeder Deze gedachtengang kon William niet voortzetten Neen neen dat kon dat mocht niet gebeuren thans niet meer Een Duitscher wiens naam in het vaderland in boog aanzien staat en een schoonen