Goudsche Courant, dinsdag 22 april 1890

frank Sinds de ovan in werking kwam zijn 1200 Igken van verongelukte niet door de betrekkingen opgeèischte personen daarin verbrand hetgeen niet idleen voor de openbare gezondheid doch ook voor de betrokken geneeskundige inrichtingen grootè roordeelen heeft opgeleverd Bovendien ign niet minder I dan 300 tot de hoogere maatschappelgke klassan behoorende lijken in den oven verbrand allen op eigen verzoek of op dat van hunne familiebetrekkingen De oprichting of aanbouwing van vertrekken tot tijdelijke en voor de eischen van ieders gevoel ingerichte verblijfplaatsen voor de stoffelgke overblijfselen der afgestorvenen zullen er bovendien nog veel toe bijdragen om den bestaanden tegenstand te overwinnen Van kerkelijke zgdo wordt tegen de lijkverbranding nog steeds eene vrg hevige oppositie gevoerd ofschoon in den bijbel geene enkele plaats te vinden is welke deze nieuwere wgze van begraven laakt of verbiedt het is ook niet onmogelgk dat de geldelijke voordeeleu aas de begrafenissen verbonden hierbg hunnen invloed doen gelden Het zoo stuitende opgriven van lijken ter bevordering van g rechtelijk onderzoek wordt bg de doodenverbranding natuurlijk eveueens geheel afgeschaft Professor Odin hoogleeraar in de wiskunde aan de academie te Lausanne is dezer dagen op den gletacher van Naye bg Beytaui welken hg met den Duitschen onderivgzer Jansen beklom in eeu afgrond gestort en om het leven gekomen De bergbeklimmers beiden ongeoefende toeristen waren in 7 uur 180 meter geklommen totdat zg niet verder konden Toen zij daarop uitgeput van vermoeienis wilden uitrusten stortte Udin in de diepte Jansen bleef een tgdlang als bewusteloos liggen eerst kter was hg in staat om hulp te roepen maar hot was avonil voor men hem gehoord en veilig naar beneden geholpen had Te veel op eens Eene Hongaanohe dame die zich aan de kunst had gewijd vertelde onlangs reeds l§ng nadat zij haar tooneel loopbaan begonnen was eene gebeurtenis uit dat begin welke misschien enkel bestemd om haar gezelschap vroolijk te maken door een daarvan verder ia verteld en zoo tot hier is doorgedrongen Wg nemen de vertelling over in de hoop evenwal dat zij eenerzijds noch jonge dames zal afschrikken van het tooneel als zij daarvoor roeping machten gevoelen noch ten andere zijde bij haar eene tot nog toe ongekende roeping voor ket tooneel zal opwekken Het laatste zou zeker nog het bedenkelijkst zijn ook omdat de dames zich dan naar Hoagarge zouden moeten begeven waar zooals wij reeds in den aanvang deden uitkomen eenmaal de geschiedenis speelde Wellicht ia hel u bekend zoo begon mevrouw P die we zelve zullen laten vertellen dat ik het tooneel voor het eerst betrad in eene stad in Zevenbergen nadat aan die eerste voontelling proeven waren voorafgegaan bq de theater agenten Ken dezer agenten scheen hoewel bij niet jong meer was een goed oog op mij te hebben laten vallen Ik geloof dat ik er toen ter tijd niet zoo heel onaardig uitzag voegde de verslater er ietwat schalks bij Hg sloeg een beschermenden toon aan en zeide Gg wilt u aan het tooneel wgden mijn kind Heel goed Als men er zoo lief en bevallig uitziet als gij beeft men ongetwgfeld ook Uleot Ik sta met de schouwburgen van dan eersten rang in betrekking Eenige dagen nadat Mr William dien belangrgken brief van zgn tante ontvangen had zat hg als gewoonlijk de werkzaamheden op kantoor waren afgeloopen voor zijn schrijftafel Zijn pen bewoog zich echter niet over het papier en in gedachten verdiept staarde hij voor zich uit In de laatste acht dagen had hij miss Burton behalve eens vluchtig op de trap toen zij zijn groet vriendelijk maar zwijgend beantwoord had niet ontmoet ledere dag waarop hare schoone oogen hem niet toegelachen hadden rekende hg tegenwoordig verloren Hij verlaagde haar steeds in zijne nabijheid nu meer dan ooit daar hg wist boe ig in zorg verkeerde over haar vader Een zacht gehuil voor zijn deur deed hem plotaeling verschrikt opstaan Wat was dat Onmiddelijk ging hij op de gang en bemerkte daar Jim die aan de muur leunende bitter weende Nu wat is er met jou gebeurd mijn jongen vroeg bij vriendelijk op hem toetredend terwgl hg den schouder van den jongen neger even aanraakte Ben je beknord I je eenig ongeluL overkomen Maar spreek dan toch Op uw leeftijd huilt men niet meer ais een knaap JimI Moet ik het er voor houden dat je de ren of andere domme strték hebt uitgehaald 0 neen o neen Mr William steunde de jonge bediende terwijl hij zijn bruin gezicht met opgezwollen oogen en dikke lippen don Duitscher toekeerde waarop een eerlijke maar diep smartelijke trenge maatregelen tegou dezen schandelijken meuscUcnhandol ziüleu worden genomen Erger nog dan de slavety acht is voor Afrika de jacht naar ivoor zoo deelde Stanley aan een reporter mede en hing daarbg een schildering op van de plnndertocbten door benden Arabieren ondernomen om ivoor op te sporen in de hutten der inlanders Geheele streken worden te vuur en te zwaard verwoest en uitgemoord om de kostbare grondstof machtig té worden waartan men de fijne luxe artiVelen maakt voor onze Europeesche dames Hoe is de diamant ontstaan Reeds eeu vijftien jaren geleden werd de onderstelling geopperd dat de diamant niet zou gevormd zijn als andore aardlagen doch als meteoorsteen in den grond zou zijn geslagen In den laatiten tijd is men in deze roeening o door geologische aannemingen èn door het vinden van diamanten in meteoorsteenen versterkt Terwijl alle andere aardla en op verschillende breedten met dezelfde eigenschappen gevonden worden treft men de diamanten slechts aan op een gordel van het zuidelijk halfrond die zich over Zuid Azie ZuidAfrika en Zuid Amerika uitstrekt Op de plaatsen waar diamant gevonden wordt ia de grond ook voorzien van meteoorstoffen en naar de verhouding van de hardheid dier hemellichamen tot den aardbodem zijn de steenen meer of minder diep in den grond gedrongen De eigenlgke diamant bleef liggen in de bedding der rivieren en de onthullende stof vervloeide Ook draagt de aardoppervlakte daar minder de sporen van een uitbarsting en het is hekend dat diamant reeds bij roodgloeihitte verbrandt en men dus voor de vorming zijn toevlucht moe t semen tot bet onderstellen van een na proces waarvan echter geen voorbeeld in de natuur was aan te wgzen Daarentegen zijn de sporen van verhtlting aan de randen weer een bewg voor het inslaan in den bodem In Brazilië is het verspreid voorkomen van den diamant aldus te verklaren dat de mcteoorregen minder dicht wat en terecht kwam op een rottachtigeu grond waardoor de steonen in stukken vlagen aar alle richtingen Ook de wijze waarop in Indie da diamant wordt aangetroffen pleit voor de onderstelling dat het oorspronkelijk hemellichameo zijn Terwijl toch aan do Kaap de diamanten met bijna glasheldere oppervlakte in de onthullende stof zitten tgn ze in lodie met een zwarte korst overtrokken Bij het doorstrijkon der lucht verbraudde het tofvormige omhulsel en vormde de zoogenaamde staart van de vallende ster terwijl de diamant zelf aan zijn oppervlakte een oogenblik aan het vuur blootgesteld werd Neemt men deze verklaring aan dan wordt ook opgehelderd dat de diamanten op groote uitgeetrektheden gronds zoo verspreid voorkomen Zoo hebben de dichters misschien nog gelgk als zij de sterren vergelijken met fonkelende diamanten Ml ket hemelgewelf I Blijkens Aoot bevoegde autoriteit verstrekte gegevens voldoet de nieuwe oven voor doodenverbranding op het kerkhof Pere l Chaiae te Parijs volkomen aan de verwachting Het geheele verbrandingsproces vordert slechts een tijd van ongeveer 50 minuten en kost aan brandstof ongeveer anderhalve klank heeft schreef tante Keai Nooit mocht hij vergeten dat hij dien naam droeg Maar mijn God had die voor hem dan nog eenige beteekenis H d hg zich dan niet reeds lang losgemaakt van alle rechten plichten eo vooroordeelen van zijn vroegerao stand Zijne tegenwoordige betrekking beviel hem zoo goed en hij ging daarin zoo ten volle op dat de gedachte nooit meer bij hem was opgekomen dat bij die zou verlaten Isabella de schitterende ster die hem uit een donkeren ellendigen toestand had opgebeurd en nieuw licht op zijn pad deed schijnen zon hg van haar wéér afscheid nemen Kon hg zich een toekomst denken zonder haar Kn toch had tante Beti duizendmaal gelijk als zij schreef Beheersch n zelf Maar het was reeds te laat Sedert dat oogenblik op het kantoor toen Isabella hem om vergeving gevraagd bad wist hij dat alle verstandig redeneeren niets meer kon baten ea dat eene ernstige liefde die alles vermag en alle overwint en slechts met den laatsten ademtocht eindigt zich meester gemaakt had van zijn hart Steeds en overal stond zij voor zijn geest en hoorde bij haar welluidende stem En meer dan één blik uit hare schoone oogen had hem de overtuiging geschonken dat zij gedrukt ging onder de eenmaal gesloten verbintenis dat zij verre van gelukkig was Van nu af behoorde zijn leven haar Hg zou althans over haar waken en het edele meisje in dagen van nood bijstaan er mocht van komen wat wilde en zal wel zorgen dat gg aan een der voornaamsto eene plaats bekomt Kunstenares zijt gg reeds alleen de wgding ontbreekt u nog Sta mg dien gg als uw vader beschouwen kunt derhalve toe u den wgdingskus te geven Een kus in eer en deugd zal u niet schaden en werkelgk de oude heer gaf zgn kus niet anders dan in alle eer en deugd Daarna werd ik voorgesteld aan den directeur en ook hem scheen ik nog al te bevallen want na mg eenige vragen gedaan te hebben zeide hij ouder vier oogen tot mij Mejuffrouw u is geëngageerd Binnon weinige dagen zult gg optreden voor het uitgelezen publiek van ons theater Gg zult de dankbaarste rollen vervullen laat ik mgne belofte bezegelen met dezen kus en beschouw mg als uw oom Wat doet men al niet om een oom to hebben Zoo kwam dan de regisseur na de repetitie in mgue kleedkamer U speelt en zingt prachtig lieve juffrouw I maar in hei kusduet hebt ge toch een paai foutjes gemaakt Men kust niet zoo hij doet het voor maar zóó hij toont het weer nu blooi maar niet kindlief ik wil slechts je welzijn en ja kunt me reeds rekenen tot je peetoom Zoo kwam ik in het bezit van een peter en des avonds na dezelfde scène ook aan oen neef want een jong journalist zocht mij in de kleedkamer op Gij zijt een nieuweling lieve juffrouw in voor zoover als ik u van dienst kan zijn zal ik het doen Uw spel was heden zeer goed alleen tegen het kusduet heb ik eenige critisohe bedenkingen Het is duidelijk zichtbaar dat dit de schuld is van den regisseur maar een volgenden keer moet u dit zóó doen bij wgst het mij zonder complimenten beste juffrouw denkt maar dal ik uw oudate neef ben Nauwelijks was ik bij mijne woning gekomen het was 11 uur des avonds of daar zie ik mijn partner den eersten tenor Waarde collega Ik kan niet nalaten nog heden u mijn bewondering te betuigen over uw talent U waart betooverend verrukkelijk Alleen ziet u liefste de kus iccne Die deugde niet Neem van mij die uw broeder wil zijn den volgenden practischen raad aan Wanneer gij roept Ik bemin u dat deze kus het u moge toonen dan moet u mij omhelzen zoo Op dat oogenblik had ik van de familiebetrekkingen van ééa dag volop genoeg en mijn broeder verliet mg tegen z gu zin en met een opgezwollea wung Hij diende een klacht in bij den regisseur die hem uitlachte bij den directeur die hem eea vlegel noemde en biJ den joumaliat dia hem d aersttolgeode maal deerlijk doorhaalJe En zoo had het ten slotte voor mü tooh nog eenig voordeel dat ik den broeder afwijzende mijne andera zoo snel aangeknoopte familie betrekkingen bad behouden Do legende wil zoo zegt Hugues Lo Koux in zgn Bodepraatje ie de Tempt dat de modemaker onder zQne cUenteele een zeker aantal dames heeft die zich goed laten kleeden goed ter toug en voor geen klein geruchtje vervaard zijn en dat hij haar onder vier oogen de volgende overeenkomst voorstelt Ik kleed u voor niets maar gij draagt zorg dat de drukstbezocbte bijeenkomsten der elegante kringen te bezoeken en daar te verschijnen met mijne nieuwste modellen die van het aanstaande seizoen uitdrukking zich afteekende Brown heeft mij geslagen beneden in de keuken in tegenwoordigheid van alle dienstboden en heeft mij daarlHJ gezegd dat ik eigenlijk niet waard was dat de zon mij bescheen ik waa een flauweling die voor een vreemdeling kroop Ach en ik had tooh verder nieta gedaan dan u u Mr William verdedigd en in bescherming genomen Ik kon het nu eenmaal niet dalden dat men kwaad van u sprak 1 Opnieuw begon de noger te huilen Wat Mij verdedigd vroeg Mr WülUm ongeloovig het hoofd schaddend zonder echter een lachje te kunnen onderdrukken Dat begrijp ik toch werkelijk niet mijn jongen Maar het zal beter zijn dat gg evea in mijn kamer komt waar gij meer ongestoord mij alles kunt vertellen Hij opende de deur en trad gevolgd door Jiro binnen Zoo en nu zeg jij me eens ronduit wat je deert en vertel mij tevens wat of ik daarmee te maken heb Terwijl hg een vriendelijken aanmoedigenden blik schonk aan don nog altgd weenenden jongen zett Mr William zich Het gebeurde zoo mijnheer In de keukenspraken zij over Mr Frank Harrey Men verwonderde er zich over dat hg tegenwoordig zoo zeldenbg zijne beminde kwam Sally wa er natuurlgkniet Ig want deze zou het nooit dulden dat men zoo sprak over zijne meerderen ff ordt vervolgd Als uwe vriendinnen u dan vragen Wie heeft die japon gemaakt lieve antwoordt gij Maohin Hij alléén verstaat de kunst iets zeer elegants te maken Tot haar die u dot niet vragen zegt ge Hoe staat me dat kleed Het is van Machin Hij heeft smaak niet waar Dergelijke wandelende reclames zoudon dan lanceuaei genoemd worden en ouder haar zouden adellijke dames burgervrouwen en demi mondes gevonden worden Wolnu ook dat is een praatje dat hoe Oer hoebeter do wereld uit moet dergelijke lancemes bestaan alléén in de verbeelding an blijspelschrijvers De modemaker tooh reeds genoodzaakt den appeljn tweeën te deelen de dames die betalen enzg die niet betalen heeft daar nooit aan gewild De waarheid is dat enkel de theater japonnen diedienen om een nieuw model aan het oordeel vanhet vrouwelijk publiek te onderwerpen verkocht worden togen den kos enden prijs Buiten de planken deelt niemand in die gunst De pantoffelparade iuhet Bosch en het salon worden niet beschouwd alsgeschikte plaatsen om propaganda te maken voornieuwe toiletten En het schgnt dat het lieflijk duo tusschen den modemaker en zijne cliënte zoo harmonisch gedurende het uitmeten der stoffun het maatnemen en het passen omdraait ia een caoophonie zoodra het op betalen aankomt Maar meneer zegt zij dat zgn we heelemaalniet overeengekomen Ik heb u een japon gevraagdvan driehonderd francs en gij zendt mij eene rekening van vicrhonderdvijftig francs Mevrouw antwoordt hij dat ligt geheel aanu U heeft die japon niet gegarneerd genoeg govonden U heeft mg gezegd doe er dat op endat en voeg er dit by Ik heb gedaan wat umij gezegd heeft en voor den piegel gekomen ineen ochtendjapon is u er in een battoilet vandaangegaan Men denkt dikwijls zei mij eens een modekoning dat wy te midden van onze mooie klantjes leven als een Oostersch potentaat dat wij maar onzen zakdoek op den grond hebben te gooien om dadelijkal onze grillen bevredigd te zien Ik erken dat devrouw vaak door haar smaak haar lust om te schitteren wordt gedemoraliseerd Wanneer or al eens een zonder smet of blaam bij ons binnenkomt dan is zijtoch in den tijd van één seizoen bedorven Men zouzeggen dat de atraospheer onzer magazijnen evengevaarlijk is voor de vrouwen als die der spoelzalenvoor de spelers En zeker hebben wij meermalen opjonga lieve gezichtjes oen verleidelijk glimlachje gezien dat ons verzocht eeu streep door de rekening te halen Maar ik verzeker u dat dit een vergeefscbe coketterie is Door zijn vak is de modemaker verplicht de vrouw te achten en te eeren maar hij heefteigenlijk afkeer van de vrouwen die hij iu zijnemagazijnen ontmoet Dan zijn ze even onanngennaraom bij te wonen als wanneer ze om de groene tafelzijn te vinden en met angstige blikken het rood enzwart der roulette volgen Ik wilde gaarne weten of er in de doozen waarop ik het woord correspondentie laa ook veel van die brieQes te vinden waren bedrukt met gouden kronen en naamcijfers en die stoutigheden onzer vrouwen vertellen waartoe de lust om mooi te ziju en te schitteren sommigen verleiden in hoofdzaak antwoordde men mij het volgende De tooneelschrijvers de romanschrijvers de journalisten hebben op dat onderwerp druk geborduurd De intriges die zich om den dameskloe dermaker afspinnen zg n talrijk en vroolijk maar hebben slechts een zeer betrekkelijke waarheid Men stelt ons gaarne voor als kooplui die onze cliëntentot groote uitgaven overhalen Ik verzeker u datwij in ons eigen belang veel meer gedwongen zgn haar kooplust wat te betoomen Geen dag gaatvoorbij dat wij niet tot een of andere onzer dameszeggen Mevrouw uwe rekening bedraagt al ongeveer twintigduizend francs U heeft maar besteld besteld en nooit hebben wij afbetaling gezien Opdit oogenblik is uw krediet bij ons uitgeput Datzijn niet waar dingen die men niet gaarne zegten aanhoort Zg kwetsen de eigenliefde Welnu da vrouwen die tot eiken prijs gekleed willen gaan kennen die eigenwaarde niet Zij vleien ons soms smeeken zg ons met tranen in de oogen om toch voort te gaan En wanneer zij zien dat OES besluit vaststaat dan veranderen zg dadelgk van toon dan worden zg beleedigend grof soms ü naar hare opvoeding en temperament Van morgen nog ontving ik dat brioQe van een vrouw die gen zeer geaohten naam draagt t Is het antwoord op de rekening die ik haar zond Mijnheer ah ik mijne rekening hadden willen ontvangen zou ik u er wel om gevraagd hebben Mijne doozen ijn vol van die lievigheden gij zoudt er ook den brief in vinden van de vrouw die smeekt en bidt dat men haar niet zal dwingen hare rekening iu eene te betalen Maar wat gij er niet in zoudt vinden ia het brieve dat ons zegt Mevrouw X verzoekt meneer haar leverancier de som die zg hem schuldig is te gaan ontrangea bij den heer Y En daarvoor bestaan een heele boel redenen waarvan deze de voornaamste is de heeren Y die iu de termen vollen om dergelijke uitstorting van bankbiljetten te verrichten storten die blauwe papiertjes liever in do handen van de dames X zelf dan in de portefeuille van de kaasierskuechts Een ander mode artikel zij me het volgende Zeker beklaag ik de echtgenooten va n ganscher harte Zij hebben in hun huis een bres waardoor hun ondergang binnendringt Nooit zullen zij zieh weer kunnen opwerken uit den afgrond van kosten dio hunne vrouwen hebben gegraven Maar in de rg van onze tnanneii hebben wij een type dat minstens even dikwijls voorkomt als de ongelukkige echtgenoot nl de medeplichtige echtgenoot De vorige week nog ontving ik in mijn kabinet het bezoek v4n een jongen beursman die sinds eenigen tijd getrouwd en er groot van leuft Hij heeft zijn hotel te Parijs zijn villa in de badplaats zijn buitenplaats De jonge vrouw had bij mij eeno rekening loopen van twee jaron ongeveer vgftigduizend francs Meneer zegt me die heel moderne echtgenoot mijne vrouw heoft mij uwe rekening gegeven Ik kom u veertig percent aanbieden Waarom 40 percent bent u failliet Dat niet maar ik deuk u niot meer te betalen ü zult er tooh altijd nog een aardige winst op maken Meneer heb ik hom geantwoord uw manier van doen is niet die van een eerlijk man t Was uw en niet mgn plicht uw vrouw na te gaan Al mijne toiletten zijn afgeleverd aan de echtelijke woning U heeft geprofiteerd van de elegantie vao mijn cliënte door haar aldus op do badplaatsen te te schitteren De rechter zal het geschil tusschen u en mij uitmaken Maar ik waarschuw u dat uw vrouw moeilijk zal kuinien zeggen dat zij mij nieta schuldig ia want ik zou eene correspondentie kunnen overleggen die hot tegendeel bewijst Men zou zich zeer vergisaon ala men dacht dat tot dergelijke dingen alléén die vrouwen komen vnn wier zeden men toch al geen hoogen dunk heoft De lust tot weeldevertoon bederft ieder die er door beamet wordt en wanneer men eens de nagelaten papieren onderzocht van wijlen mevrouw Bortin de mediate van koningin Marie Antoinette en van het Franache hof dan zou men zien dat de slechte betaalsters van heden dezelfde groote namen dragen als die van eertijds Mff Hand BuUenlandscli Overzicht Catnol s reis naar het zuiden van Frankrijk schijnt een ware triomtooht Do ontvangst te Marseille moet buitengewoon hartelijk zijn geweest De vischvrouwen brachten hem een ovatie waarbij een beeldig vgQarig meisje het woord deed Toen haar toesprnakje uit was tilde Oarnot het kind op en kuste het op hot voorhoofd waarop de kleine vroeg om do complimenten san mevrouw te doen die zij zoo gaarne ook had gezien Aan het gejuich Leve Carnet leve de Republiek I scheon geen einde te komen Ondanks het onweer en zware regenbuien verdrongen do menachcn tlkander om Carnot s rijtuig om hem de hand te drukken Een wagonlading bloemruikers den President aangeboden werd uit Marseille naar Parijs gezonden De geestdrift waarmede president Camot te Toulon is ontvangen overtrof nog de ontvangst welke den president tot dua er van de opgewonden bewoners van Zuid Frankrijk ten deel viel Toen de heer Carnol aan het station aankwam was dit reeds geheel bezet door de menigte hoewel 10 000 manschappen van de land en zeemacht op het ploia waren opgesteld Tusschen een dubbele rij van soldaten reed de president naar de prefectuur der marine waar de autoriteiten werden voorgesteld maar de opgewonden menigte buiten het gebouw liet den president geen rust Het steeds door haar aangeheven fwe Carnot noopte den president zich op het balkon te vertoouen maar toen het gejuich aanhield besloot de heer Carnot zich op het plein te vertoonen Het gejuich werd toen nog grooter men omringde Carnot van alle kanten men verdrong zich om hem en ten lotte namen eenige opgewonden vereerders den president op hun schouders en droegen hem in triomf naar de prefectuur terug Op verlangen van den president werden toen een groot ntal ingezetenen van verschillende standen uitgenoodigd deel te nemen aan het feestmaal hetwelk in de prefectuur werd gegeven Windhorst heeft zijn onderwijs eisch weer ingediend in den Pruisisohen Landdag en de Ultramontaaniche pers sla t weer dapper op het klavier der zoogenaamde volkscoascientie In de leidende po litieke kringen wil men ei echter nog niets van weten De werkstaking der mijnwerkers in Moravië begint meer en meer een bedenkelijk karakter aan te nemen Deze provincie is het rijkste kolendistrict vsn Oostenrijk en levert eiken dag 12 000 ton steenkolen zoodat de werkstaking ter Weener beurze een zeer ongunstigen invloed oefende Daarbij komt dat de werkatakera zeer rumoerig zijn Hun geheele aantal bedraagt reeds meer dan 30 000 en ofaohoon toen reeds zes bataljons infanterie met een escadron cavalerie in de omstreken van Troppau bijeen waren konden deze troepen toch niet verhinderen dat de werkatakera ook de werklieden in de omliggendo ijzer on papierfabrieken met geweld dwongen den arbeid Ie staken De meeste mijnen in Moravië zijn het eigendom van Oostenrijkaohe grondeigenaara Tot deze behooren o a aartshertog Albrecht s keizers oom prins Salm baron Rotschild en andere adellijke heeren De loonen welke de werklieden ontvangen zijn in vergelijking met andere landen zelfs vrij hoog zoodat in dit opzicht geen reden tot klagen bestaat De mijnwerkers zijn echter grootendeels Czechen die zich gomikkelijk door raddraaiers laten opruien Nu eischen zij een 8 uur werkdag een loon van 2 fl per dag en afschaffing van alle werk per atuk of bij contract Toen dit niet terstond werd toegestaan staakten de werklieden onmiddellijk den arbeid zonder om de toekomst te denken Met inbegrip van vrouwen en kinderen zijn nu 100 000 personen zonder brood want de werklieden hebben geen vereeniging noch een reservefonds waar zij ondersteuning kunnen vinden Op het stakon van den arbeid volgt dan ook apoedig gebrek in alle gezinnen en daardoor worden de ongeregeldheden bevorderd De Ooatenrijksche regeering blijft echter inataan voor de handhaving van rust en orde Het getal der troepen ia reeds vermeerderd tot 12 bataljons infanterie on 4 oscadrona cavalerie onder bevel van generaal raojoor Sembratovies die hiervoor uit Weenen naar Ostrau is gezonden Te Wittkowits zijn de troepen en workatakors reeds slaags geweest doch verder is er nieta bijzondera voorgevallen Ook te Brunu en in de andere groote fabriekiteden heerscht groote beweging onder de werklieden Geon wonder dua dat men niet zonder ongerustheid den laten Mei te gemoet ziet Tu Weenen waar de geheele politie alechta 2400 man sterk is en do betoogiiig aamenvalt met de bekende Vraterfahrl vau het hof en do groote wereld zal het garnizoen de ordo helpen handhaven maar te Pest ia de betcoging verboden IVel ia den werklieden daar toegestaan buiten de stad een vergadering to houden mits zij zich verbinden bij kleine groepjea langs een door de politie voorgeaohreven weg naar buiten te begeven Deze voorzorgamaatregelen worden door de politie onmisbaar geacht omdat racer dan 50 000 werklieden aan de beweging zullen deelnemen De Engelsche bladen zijn over t algemeen zeer tevreden over do begrooting van den heer Góachen Dit is dan ook geen wonder daar een batig slot ia van 3 250 000 p at terwijl tevens de staatsschuld in drie jaren met 23 000 000 p at is verminderd De baüy News echter heeft nogal iets aan te merken on komt tot de alotaom dat de heer Gösehen de moeilijkste quaeaties wel tijdelijk zeer handig verhelpt maar ze niet voorgoed oplost Overigena laat ook het hoofdorgaan der liberale opposirie recht weervaren aan de bekendo bekwaamhodeu welke de heer Göacben als minister van financiën heeft getoond Te Rome is het nieuwe gebouw van de maatschappij tot ontwikkeling van de nationale nijverheid en van de handelsvereeniging ingewijd Do minister van marine die evenals zgn ambtgenoot vooronderwijs bij de plechtigheid tegenwoordig was hield eene toespraak Ik begrijp sprak bij dat men in de tegenwoordige omstahdigheden van de regeering vermindering der uitgaven Torlangt Het beginsel van bezuiniging maakt een deel uit van ons programma en thans meer dan ooit is het zoo noodig zich hiervan te doordringen dat al mijn streven daarop gericht is Die taak lou veel gemakkelijker zijn indien da internationale verhoudingen welke zoo zwaar op Europa drukken voortgingen zich te verbeteren Gelijk eenige verschijnselen die wij rondom ons kunnen waarnemen doen hopen schijnt de politiek van vrede de overhand te hebben Do regeering zal die richting zoozeer overeenkomende met de wenschen van ons land bevorderen en ik wil hopen dat er weldra een orde van zakeu zal zijn die ons in staat zal stellen de lasten welke zoozeer de verbetering van den economischen toestand in don weg staan aanmerkelijk te verminderen